Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Aktuálne oznamy, informácie od tútorov a tútoriek, publikácie na stiahnutie a ďalšie užitočné odkazy nájdete v časti Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK.

Ponuka bakalárskeho a magisterského štúdia 

Katedra psychológie a patopsychológie v akademickom roku 2018/19 ponúka bakalársky a magisterský študijný program Učiteľstvo psychológie v kombinácii a bakalársky študijný program Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím. Ak o nás chcete vedieť viac, pozrite si aj našu interaktívnu ponuku študijných programov.

Ponuka celoživotného vzdelávania

Katedra psychológie a patopsychológie ponúka učiteľom a učiteľkám možnosť absolvovať rigorózne pokračovanie, rozširujúce štúdium predmetu psychológia a akreditované inovačné vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky psychológie.

50 rokov patopsychológie na PdF UK

Výučbe a výskumu v oblasti psychológie ľudí s postihnutím sa na našom pracovisku venujeme už 50 rokov. Toto jubileum sme si spoločne pripomenuli 15. novembra 2017. Ďakujeme všetkým za účasť a príjemné stretnutie.