Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra psychológie a patopsychológie

Aktuálne publikácie Katedry psychológie a patopsychológie

Informácie o aktuálnych publikáciách členov a členiek Katedry psychológie a patopsychológie nájdete v časti Veda a výskum: významné publikácie.

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Aktuálne oznamy, informácie od tútorov a tútoriek, publikácie na stiahnutie a ďalšie užitočné odkazy nájdete v časti Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK.

Aktuálne podujatia Katedry psychológie a patopsychológie

Informácie o aktuálnych seminároch, prednáškach a konferenciách, ktoré pripravujeme pre našich študentov a študentky a odbornú verejnosť nájdete v časti Podujatia.

Ponuka bakalárskeho a magisterského štúdia 

Katedra psychológie a patopsychológie v akademickom roku 2018/19 ponúka bakalársky a magisterský študijný program Učiteľstvo psychológie v kombinácii a bakalársky študijný program Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím. Ak o nás chcete vedieť viac, pozrite si aj našu interaktívnu ponuku študijných programov.

Ponuka celoživotného vzdelávania

Katedra psychológie a patopsychológie ponúka učiteľom a učiteľkám možnosť absolvovať rigorózne pokračovanie, rozširujúce štúdium predmetu psychológia a akreditované inovačné vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky psychológie.