Katedra psychológie a patopsychológie

Ponuka bakalárskeho a magisterského štúdia 

Katedra psychológie a patopsychológie v akademickom roku 2018/19 ponúka bakalársky a magisterský študijný program Učiteľstvo psychológie v kombinácii a bakalársky študijný program Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím. Ak o nás chcete vedieť viac, pozrite si aj našu interaktívnu ponuku študijných programov.

Ponuka celoživotného vzdelávania

Katedra psychológie a patopsychológie ponúka učiteľom a učiteľkám možnosť absolvovať rigorózne pokračovanie, rozširujúce štúdium predmetu psychológia a akreditované inovačné vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky psychológie.

Pozvánka na seminár

Pozývame učiteľov a učiteľky (aj študentov a študentky učiteľstva) psychológie a občianskej náuky na seminár "Psychológia pre deti" venovaný problematike vyučovania psychologických tém na základnej škole, ktorý sa bude konať 7. 2. 2018.
 

Zborník zo študentskej vedeckej konferencie

Zborník príspevkov z 2. ročníka študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na Katedre psychológie a patopsychológie 30. mája 2017, je dostupný online. Ďakujeme za všetky príspevky a tešíme sa na ďalší ročník.

50 rokov patopsychológie na PdF UK

Výučbe a výskumu v oblasti psychológie ľudí s postihnutím sa na našom pracovisku venujeme už 50 rokov. Toto jubileum sme si spoločne pripomenuli 15. novembra 2017. Ďakujeme všetkým za účasť a príjemné stretnutie.

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Aktuálne informácie, oznamy, podklady k predmetom a publikácie na stiahnutie nájdete v časti Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK.