Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra psychológie a patopsychológie

Vitajte na stránkach Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie zabezpečuje psychologickú prípravu všetkých študentov a študentiek učiteľských študijných programov v rámci všeobecného učiteľského základu. Zabezpečuje tiež program: Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v dennej a externej forme v odbore psychológia. Rovnako má naša katedra právo konať rigorózne skúšky v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii. Zabezpečuje i vzdelávanie všetkých študentov a študentiek odborov špeciálnej pedagogiky a neučiteľských odborov v predmetoch všeobecnej patopsychológie a psychológie jednotlivcov s rozličnými druhmi postihnutia ako i psychológie s klinickým zameraním.

Významnú časť činnosti katedry predstavuje vedecko-výskumná činnosť, ktorá je kontinuálna od vzniku pracoviska podnes.

Pri katedre funguje psychologická poradňa, v rámci ktorej formou poradenskej činnosti pomáhajú pracovníci a pracovníčky katedry prioritne riešiť študijné ale i osobné problémy študentov a študentiek.

 

 

Publikácie členov a členiek katedry

Informácie o aktuálnych publikáciách členov a členiek Katedry psychológie a patopsychológie nájdete v časti Veda a výskum: významné publikácie.

Podujatia Katedry psychológie a patopsychológie

Informácie o aktuálnych seminároch, prednáškach a konferenciách, ktoré pripravujeme pre našich študentov a študentky a odbornú verejnosť nájdete v časti Podujatia.

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Aktuálne oznamy, informácie od tútorov a tútoriek, publikácie na stiahnutie a ďalšie užitočné odkazy nájdete v časti Informácie pre študentov.