Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra psychológie a patopsychológie

Strom prianí

Na katedre psychológie a patopsychológie sa v týchto dňoch sadil strom. Nie však obyčajný! Na chodbe budovy Šolésovej 4, nájdete strom prianí. Týmto stromom sme sa zapojili do akcie na podporu duševného zdravia, za ktorou stojí nezisková organizácia Cesta k mentálnemu zdraviu. 

Na konároch tohto stromu nájde každý z nás obyčajné slová s neobyčajnou mocou. Dokážu pomáhať, zlepšiť deň, povzbudiť a priniesť kúsok farby do nášho všedného dňa. 

Chcete niekoho podporiť?

Zastavte sa pri strome, vezmite si papier, fixku a napíšte odkaz pre toho, kto má možno horší deň, zlú náladu, alebo sa mu niečo nedarí. Napíšte svoje slová, podpíšte svojim menom a pridajte na strom prianí. 

Strom prianí je tu pre nás všetkých. 

 

 

Vitajte na stránkach Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie zabezpečuje psychologickú prípravu všetkých študentov a študentiek učiteľských študijných programov v rámci všeobecného učiteľského základu. Zabezpečuje tiež program: Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v dennej a externej forme v odbore psychológia. Rovnako má naša katedra právo konať rigorózne skúšky v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii. Zabezpečuje i vzdelávanie všetkých študentov a študentiek odborov špeciálnej pedagogiky a neučiteľských odborov v predmetoch všeobecnej patopsychológie a psychológie jednotlivcov s rozličnými druhmi postihnutia ako i psychológie s klinickým zameraním.

Významnú časť činnosti katedry predstavuje vedecko-výskumná činnosť, ktorá je kontinuálna od vzniku pracoviska podnes.

Pri katedre funguje psychologická poradňa, v rámci ktorej formou poradenskej činnosti pomáhajú pracovníci a pracovníčky katedry prioritne riešiť študijné ale i osobné problémy študentov a študentiek.

 

 

Publikácie členov a členiek katedry

Informácie o aktuálnych publikáciách členov a členiek Katedry psychológie a patopsychológie nájdete v časti Veda a výskum: významné publikácie.

Podujatia Katedry psychológie a patopsychológie

Informácie o aktuálnych seminároch, prednáškach a konferenciách, ktoré pripravujeme pre našich študentov a študentky a odbornú verejnosť nájdete v časti Podujatia.

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Aktuálne oznamy, informácie od tútorov a tútoriek, publikácie na stiahnutie a ďalšie užitočné odkazy nájdete v časti Informácie pre študentov.