Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O fakulte

Pedagogická fakulta patrí medzi najväčšie fakulty Univerzity Komenského a je zároveň aj jednou z najväčších pedagogických fakúlt na Slovensku. V súčasnosti fakulta sídli v dvoch budovách na uliciach Račianskej 59 a Šoltésovej 4 v Bratislave. Fakulta pripravuje pedagogických pracovníkov (učiteľov a vychovávateľov) pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, odborníkov pre rezorty školstva, práce a sociálnych vecí a zdravotníctva a učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku. Fakulta má ako popredné výskumné pracovisko premyslene vypracovaný program postavený na prepojenosti disciplín tzv. všeobecného učiteľského základu s disciplínami jednotlivých odborov (špecializácií), s odborovými didaktikami a pedagogickými praxami na všetkých typoch škôl a školských zariadení. Dôležitosť prípravy učiteľov, modernizácia metodických a didaktických postupov najmä v spojitosti so súčasným stavom nášho školstva, s výsledkami monitorov a rôznych prieskumov, práca na nových kurikulárnych programoch patria medzi prioritné úlohy fakulty. Dôležitú súčasť ponuky študijných programov tvoria neučiteľské špecializácie ako logopédia, sociálna práca, psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, vychovávateľstvo a sociálna pedagogika, cudzie jazyky a kultúry, pričom v mnohých oblastiach je fakulta unikátnym pracoviskom a centrom vedeckého výskumu.

Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické, vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly. Ďalšími ponúkanými formami štúdia sú rozširujúce, špecializačné a špecializačné inovačné štúdium, príprava vedúcich pedagogických pracovníkov a kvalifikačné skúšky pedagogických pracovníkov.