Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opustili nás

JUDr. PhDr. Ing. Štefan Neszméry, LL.M., PhD.

Zdroj: Nový čas

pôsobil na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2018. Profesijne sa špecializoval na oblasť trestného a civilného práva so zameraním na rodinné právo, venoval sa problematike poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody. Pôsobil ako advokát, podpredseda Stáleho rozhodcovského súdu VIA IURIS (2012). Do výučby aplikoval rozsiahle teoretické vedomosti aj bohaté praktické skúsenosti, ktoré sa týkali okrem spomínaných oblastí aj riešenia krízových situácií pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva a tiež riešenia mimoriadnych situácií v súvislosti s výskytom prírodných katastrof. V rámci svojej publikačnej činnosti sa Dr. Neszméry sústreďoval na problematiku páchania trestných činov mladistvými páchateľmi a na porušovanie osobnostných práv občanov. Takisto sa venoval problematike medzinárodných únosov detí, ich návratu na Slovensko, uplatňovaniu práv maloletých osôb voči rodičom. 

Bol obľúbeným pedagógom, ktorého si študenti aj kolegovia si vážili pre jeho odbornosť, spravodlivosť, lojalitu a optimizmus.  

Navždy zostaneš v našich srdciach. Odpočívaj v pokoji. 

Prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.

umelecko-pedagogicky pôsobil na Pedagogickej fakulte v Univerzity Komenského v Bratislave plných 20 rokov (od roku 2003). Jeho osobnosť integrovala v širokom kontexte stabilizovanie princípov tvorivého klavírneho vyučovania v celom spektre aktivít spojených s výraznou vlastnou (domácou a zahraničnou) umelecko-interpretačnou produkciou a mimoriadnym osobnostným vkladom. Ako profesor, garant odborného štúdia Učiteľstva hudobného umenia a školiteľ doktorandov rozvíjal, profesionálne skvalitňoval a obohacoval priestor v oblasti hudobnej a umeleckej pedagogiky na Slovensku, čím vytváral priaznivú klímu založenú na bezprostrednom ľudskom prístupe, praktickej umeleckej skúsenosti a "službe" v prospech hudobnej kultivácie človeka.