Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorný systém kvality PdF UK

Vnútorný systém PdF UK je vypracovaný a rozvíjaný v súlade so zákonom 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č.343/2015  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ďalej v súlade so zákonom 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov; v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  a Štandardmi pre študijný program vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.  

Štandardmi pre vnútorný systém (ktoré vychádzajú zo Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania  z roku 2015) sa pritom rozumie súbor požiadaviek na vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a spôsob jeho implementácie.

Štandardmi pre študijný program sa rozumie súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie študijného programu a rozhodovanie agentúry o oprávnení vysokej školy vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na PdF UK je súčasťou vnútorného systému kvality výkonu činností na UK, ktorý predstavuje súhrn všetkých vnútorných predpisov UK (najmä VP 14/2023) a vlastných predpisov vydaných na PdF UK.

Vnútorný systém upravuje spôsob napĺňania poslania vysokej školy, vrátane PdF UK, v oblasti vysokoškolského vzdelávania najmä prostredníctvom:

a) stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti, vývojovej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy;

b) procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej činnosti;

c) prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním vysokej školy v príslušnom študijnom odbore.

Vnútorný systém UK definuje štruktúry zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UK vrátane jej súčastí, a to najmä Radu pre kvalitu UK, Vedeckú radu UK a Akreditačnú radu UK.

Na PdF UK je zriadená Rada pre kvalitu PdF UK, Akreditačná rada PdF UK, Vedecká rada PdF UK, Akademický senát PdF UK, Disciplinárna komisia PdF UK pre študentov.