Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Interní členovia Vedeckej rady PdF UK

1/ doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka

2/ doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

3/ prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

4/ doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

5/ prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

6/ prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

7/ prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

8/ prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

9/ prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., Filozofická fakulta UK

10/ prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad. soch.

11/ doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

12/ prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

13/ doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

14/ prof. PhDr. Mária Vajíčková, CSc.

15/ prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

16/ prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

17/ prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

 

 

Externí členovia Vedeckej rady PdF UK

 

1/ prof. PaedDr. René Bilík, PhD., rektor
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

2/ prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., dekanka
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

3/ prof. Tibor Marcinek, PhD.
Central Michigan University, Mount Pleasant, MI. College of Science

4/ doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  Pedagogická fakulta

5/ prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  Pedagogická fakulta

6/ prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., dekan
UMB Pedagogická fakulta, Banská Bystrica 

7/ prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava

8/ doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., dekanka
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta