Vedecká rada

Interní členovia Vedeckej rady PdF UK

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

prof.. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad. soch.

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

prof. PhDr. Mária Vajíčková, CSc.

Externí členovia Vedeckej rady PdF UK

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Bratislava

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., dekan
UMB Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
UP Pedagogická fakulta, Olomouc

doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
UKF Pedagogická fakulta, Nitra

 

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., dekan
Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Pardubice

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., dekanka
UKF Pedagogická fakulta, Nitra

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., dekanka
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha