Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+

Je nový vzdelávací program Európskej únie na obdobie  2014–2020. Nahrádza Program celoživotného vzdelávania (LLP) a ďalšie. Podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže.

Fakultný koordinátor: Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy

e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk

Fakultný administrátor: PhDr. Tamara Sojková,

e-mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 00421 2 9015 9359

Aktuálne informácie pre študentov PdF UK na akademický rok 2021/2022

Learning agreement for studies

Informácie o programe Erasmus+ na stránke Oddelenia programu Erasmus+ RUK