Medziinštitucionálne zmluvy

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za UK v Bratislave musia byť podpísané katedrovým koordinátorom a fakultnou koordinátorkou - prodekankou pre zahraničné vzťahy Mgr. Evou Faithovou, PhD., a následne inštitucionálnou koordinátorkou UK - prorektorkou pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Danielou Ostatníkovou, PhD.

V medziinštitucionálnych zmluvách sa používa kód Univerzity Komenského v Bratislave: SK BRATISL02, kód zahraničnej univerzity, uvedený pri každej univerzite zvlášť, a medzinárodné štvormiestne kódy predmetov.

ROZDELENIE MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ZMLÚV: