Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť na PdF UK

Referát publikačnej činnosti na PdF UK

Nová vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5.12.2020 o CREPČ
ide o novú vyhlášku, podľa ktorej sa bude kategorizovať publikačná činnosť od r. 2022

Metodické usmernenie: Definovanie vedeckej monografie, editovanej vedeckej knihy a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti podľa Vyhlášky 397/2020 Z.z.

Sprievodné formuláre vo Worde sa nachádzajú v kolonke Tlačivá

Odvolací proces

Vnútorný predpis č. 39/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. decembra 2023.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti, Príloha č. 2 Kategórie ohlasov, Príloha č. 10 Charakteristika vybraných pojmov

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - časová verzia predpisu účinná do 31. 12. 2020

Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 456/2012 Z.z.

Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov. (Platí pre publikácie do roku vydania 2012 včítane).

Vyhľadávanie v citačných databázach:

  • Prezentácia:
    JCR (Jurnal Citation Reports)
    ESI (Essential Science Indicators)

  • Web of Knowledge - obsahuje citačné indexy Web of Science s Conference Proceedings, CCC, JCR a ESI (NISPEZ)

  • SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ)

KARENTOVANÝ ČASOPIS  je vedecký časopis registrovaný a spracovávaný službou ISI Current Contents Connect  - časopisy je možné vyhľadávať v abecednom zozname podľa názvu

Zoznam vybraných slovenských a českých karentovaných časopisov

Vyhľadávanie v databáze Evidencie publikačnej činnosti UK

Vyhľadávanie publikačnej činnosti v Centrálnom registri Evidencie publikačnej činnosti