Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Výberová personálna bibliografia

Výberová personálna bibliografia

Publikačná činnosť na PdF UK

Referát publikačnej činnosti na PdF UK

Sprievodné formuláre vo Worde sa nachádzajú v kolonke Tlačivá !

Odvolací proces

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22. apríla 2013.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti, Príloha č. 2 Kategórie ohlasov, Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 456/2012 Z.z.

Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov. (Platí pre publikácie do roku vydania 2012 včítane).

Vyhľadávanie v citačných databázach:

  • Prezentácia:
    JCR (Jurnal Citation Reports)
    ESI (Essential Science Indicators)

  • Web of Knowledge - obsahuje citačné indexy Web of Science s Conference Proceedings, CCC, JCR a ESI (NISPEZ)

  • SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ)

KARENTOVANÝ ČASOPIS  je vedecký časopis registrovaný a spracovávaný službou ISI Current Contents Connect  - časopisy je možné vyhľadávať v abecednom zozname podľa názvu

Zoznam vybraných slovenských a českých karentovaných časopisov

Vyhľadávanie v databáze Evidencie publikačnej činnosti UK

Vyhľadávanie publikačnej činnosti v Centrálnom registri Evidencie publikačnej činnosti

Vyhľadávanie umeleckej činnosti v Centrálnom registri Evidencie umeleckej činnosti

Vnútorný predpis č. 17/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii umeleckej činnosti s prílohami.
Predpis nadobudol platnosť 15. novembra 2013 a účinnosť 20. novembra 2013.

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je otvorený pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2018 od 22.6.2018 do 31.1.2019.