Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačivá

Tlačivá

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči Akademickej knižnici na Pedagogickej fakulte UK (po ukončení štúdia)

Katedra odovzdá do Akademickej knižnice PdF UK: 

záverečné bakalárske práce

diplomové práce

rigorózne práce

Oddelenie vedy a výskumu odovzdá do Akademickej knižnice PdF UK:

dizertačné práce

Sprievodné formuláre k publikačnej činnosti na PdF UK:

Evidencia publikačnej činnosti v kategóriach EPC V1, V2, V3 si od 1.2.2024 vyžaduje pripojenie plného textu

knižná publikácia

kapitola, príspevok

článok

recenzia

ohlasy, citácie

Zoznam študijných odborov podľa vyhlášky č. 244/2019 nájdete v Metodike evidencie publikačnej činnosti pre vykazovacie obdobie CREPČ 2022, v prílohe 5 na str. 51-52

Portál (formulár) pre nahlasovanie umeleckej činnosti pre CREUČ 2:

umelecká činnosť