Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačivá

Tlačivá

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči Akademickej knižnici na Pedagogickej fakulte UK (po ukončení štúdia)

Katedra odovzdá do Akademickej knižnice PdF UK: 

záverečné bakalárske práce

diplomové práce

rigorózne práce

Oddelenie vedy a výskumu odovzdá do Akademickej knižnice PdF UK:

dizertačné práce

Sprievodné formuláre k publikačnej činnosti na PdF UK:

vedecká monografia

dokument ako celok

príspevok v časopise

príspevok v zborníku

recenzia

kvalifikačná práca

ohlasy, citácie

Sprievodné formuláre k umeleckej činnosti na PdF UK:

podujatie, dielo

ohlasy na umeleckú činnosť