Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Záverečné práce na PdF UK

Základné náležitosti záverečných prác na UK upravuje Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK  

Obrázkový manuál k odovzdávaniu záverečných prác v AR 2013/2014 cez AiS2

Manuál na tvorbu bakalárskej a diplomovej práce.
(Aktualizácia-október 2010)

Smernica dekana č. 3/2010 - Odovzdávanie záverečných prác
(bakalárske, magisterské a dizertačné práce)

Smernica dekana č. 4/2010 - Odovzdávanie kvalifikačných prác
(rigorózne a habilitačné práce)