Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Záverečné práce na PdF UK

Základné náležitosti záverečných prác na UK upravuje Vnútorný predpis č. 7/2018 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK  

Manuál na tvorbu bakalárskej a diplomovej práce.

(Aktualizácia-október 2010)