Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce a štátne skúškyPokyny pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

Odovzdávanie záverečných prác na PdF UK sa riadi Vnútorným predpisom č. 7/2018 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Študentky a študenti majú k dispozícii aj obrázkový manuál demonštrujúci podrobný postup administrácie záverečných prác v AiS2.

1.  Zadanie záverečnej práce dostáva študent od vedúceho práce v troch exemplároch najneskôr na začiatku akademického roka, v ktorom sa uskutoční obhajoba. V odôvodnených prípadoch, po súhlase všetkých zainteresovaných osôb, je možné jeho definitívnu podobu vytlačiť z AiS2 pred zviazaním práce a jej odovzdaním do AiS2. Každé Zadanie ZP podpisuje študent a vedúci práce. Jedno zadanie sa odovzdá na sekretariáte katedry (je súčasťou štátnicových materiálov, ktoré katedra odovzdáva po vykonaní štátnej skúšky na Študijné oddelenie). Dva originály Zadania sú neoddeliteľnou súčasťou tlačených verzií záverečnej práce. Študent si skontroluje, či názov práce v zadaní ZP je totožný s názvom práce na titulnom liste záverečnej práce. Oba názvy musia byť totožné. Ak totožné nie sú, opraví sa buď Zadanie ZP a znovu vytlačí a podpíše, alebo sa upraví názov na Titulnom liste ZP a obale ZP. Elektronická forma záverečnej práce musí obsahovať naskenovanú kópiu zadania bez podpisov. V štruktúre tlačenej aj elektronickej podoby záverečnej práce nasleduje obal, titulný list a potom Zadanie ZP.

2.       Povinnosť zapísať si povinný predmet Bakalárska práca alebo Diplomová práca majú už len študenti, ktorým sa tento predmet zobrazuje v AiS2 ako súčasť ich študijného plánu. Daní študenti musia mať predmet Bakalárska / Diplomová práca zapísaný do zápisného listu v tom semestri, kedy chcú obhajovať záverečnú prácu. Vedúci práce zapisuje do AiS2 hodnotenie tohto predmetu najneskôr do termínu odovzdania prihlášky na ŠS bez vypísania termínu hodnotenia v AiS2.

3.       Študent uvádza v titulnom liste záverečnej práce ako školiace pracovisko katedru (nie ústav) podľa svojho študijného programu, aj keď prácu vedie učiteľ z inej katedry. Študenti, ktorí píšu prácu na inej fakulte, uvádzajú len v školiacom pracovisku názov tejto fakulty spolu s príslušnou katedrou.

4.       Študent bude do stanoveného termínu v Harmonograme štúdia na PdF UK odovzdávať jednak elektronickú verziu práce do AiS2 (tvorí ju jeden súbor vo formáte .pdf, ktorý odporúčame pred nahratím do AiS2 otestovať cez tester prevodu na text) a jednak dva vytlačené exempláre záverečnej práce s obojstrannou tlačou do podateľne fakulty - z toho jeden zviazaný v pevnej väzbe a druhý v hrebeňovej.

5.       Študent vyplní v systéme AiS2 údaje o práci ako počet strán a abstrakty. Povinné sú abstrakty v slovenskom a jednom cudzom jazyku. Ak je cudzí jazyk iný než anglický, musí študent skopírovať do tretieho políčka s označením EN slovenskú alebo cudzojazyčnú verziu abstraktu. Následne študent vyplní licenčnú zmluvu o použití školského diela. AiS2 automaticky vygeneruje dva typy Licenčnej zmluvy (jednu so SR a jednu s VŠ) do jedného súboru pdf, ktorý študent vytlačí 2x - tlač zmluvy je možná až po označení práce ako finálnej. Po vytlačení bude mať študent 2ks Licenčnej zmluvy so SR a 2 ks Licenčnej zmluvy s VŠ, ktoré podpíše (dátum zaevidovania licencie už je vyplnený, druhý dátum sa vyplní pri obhajobe ZP) a odovzdá do podateľne spolu s tlačenými exemplármi záverečnej práce. Ak študent v návrhu licenčných zmlúv žiada odkladnú lehotu sprístupnenia práce verejnosti dlhšiu ako 12 mesiacov odo dňa obhajoby školského diela, v systéme AiS2 vyplní aj odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty. Odkladná lehota môže byť max. 36 mesiacov. K predĺženiu odkladnej lehoty sa musí vyjadriť dekanka do 10 kalendárnych dní (čl. 8, bod 5 Smernice rektora 12/2013). Ak sú v školskom diele údaje, ktorých zverejnenie je vylúčené najmä z dôvodu obchodného tajomstva tretej osoby, utajovanej skutočnosti alebo osobných údajov, postupuje sa podľa čl. 8, bod 6, Smernice rektora 12/2013.

6.       Ak študent publikoval školské dielo alebo jeho časť v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickú publikáciu, preukazuje to čestným vyhlásením, ktoré vypĺňa cez AiS2 v čase odovzdávania práce, alebo aj po jej odovzdaní (najneskôr pred dňom obhajoby ZP), podľa toho, ako sa termín publikovania kryje s termínom odovzdávania ZP. Zaevidované informácie čestného vyhlásenia sú zasielané do CRZP spolu so samotnou prácou (viac v čl. 11 Smernice rektora 12/2013).

7.       Študent označí v AiS2 svoju prácu ako finálnu. Finálna verzia práce sa z AiS2 automaticky odošle do CRZP a do THESES (po označení práce ako finálna sa do CRZP odosiela aj Zadanie ZP, v ktorom už nebude možné meniť meno vedúceho práce, názov práce).

8.       Vedúci práce a oponent práce vám zapíše do AiS2 svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 dni pred obhajobou. Posudok vedúceho práce musí obsahovať aj vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite získaného z CRZP a THESES. Študent vidí posudok vedúceho aj oponenta práce v AiS2 po jeho zadaní do AiS2.

9.       Predseda štátnicovej komisie v deň obhajoby ZP vyplní dátum a podpíše Licenčné zmluvy. Jeden rovnopis odovzdá študentovi, druhý sa zakladá do osobného spisu študenta.

10.   Predseda štátnicovej komisie zodpovedá za to, že nepovolí obhajobu ZP v prípade, ak:

-         chýbajú Protokoly o kontrole originality z CRZP a THESES,

-         chýbajú Licenčné zmluvy,

-         študent nezaplatil školné.

Podrobné informácie o obsahových a formálnych náležitostiach záverečných prác, ukážky ako má vyzerať obal práce, titulný list, spôsob uvádzania použitých zdrojov, nájdete vo Vnútornom predpise č. 7/2018 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Do pozornosti dávame aj informácie, ktoré sú zverejnené na stránke www.moja.uniba.sk, v časti AIS, záverečné práce.

Manuál na tvorbu záverečnej práce (upozornenie: formálne náležitosti v tomto manuáli už neplatia)

 

                                                                                      PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

                                                                                      prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Prihlasovanie na štátnu skúšku

Pokyny k prihlasovaniu sú nasledovné:

Krok č. 1: Pred odovzdaním prihlášky na ŠS musíte mať v AIS2 zapísané všetky hodnotenia z predmetov. Povinnosť zapísať si a získať hodnotenie za povinný predmet Bakalárska práca alebo Diplomová práca majú už len študenti, ktorým sa tento predmet zobrazuje v AiS2 ako súčasť ich študijného plánu.

Krok č. 2: Keď máte v AiS2 všetky hodnotenia, stiahnite si formulár prihlášky na štátnu skúšku z webu fakulty (Tlačivá). Za každú svoju špecializáciu si vypíšete predmety podľa toho, ako sú uvedené v ročenke na webe. Prihlásenie sa na obhajobu záverečnej práce je podmienené jej odovzdaním do stanoveného termínu.

Krok č. 3: Vyplnené prihlášky odovzdajte svojej referentke na študijnom oddelení do stanoveného termínu. Referentka vám predmety zapíše do AIS2.

 

Príslušná katedra zaraďuje študentov na konkrétny termín štátnej skúšky až po ukončení termínu prihlasovania sa na štátne skúšky.

Študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, alebo študujú súbežne viac ako jeden študijný program, musia uhradiť stanovený poplatok – školné najneskôr 30 dní pred konaním štátnej skúšky.

Termíny - štátne skúšky

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

ZIMNÝ TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

12. 12. 2018

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

12. 12. 2018

Termín štátnej skúšky z UZ

17. 1. 2019

18. 1. 2019

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

21. 1. 2019

22. 1. 2019

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

23. 1. 2019

24. 1. 2019

 

 

 

Jarný termín:

 

 

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce

 

17. 4. 2019

Termín odovzdania magisterskej záverečnej práce

 

 6. 5. 2019

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

15. 5. 2019

Termín štátnej skúšky z UZ

27.5. 2019

31. 5. 2019

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

27.5. 2019

14. 6. 2019

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

17. 6. 2019

21. 6. 2019

 

 

 

Letný termín – opravný a náhradný:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

10. 7. 2019 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

10. 7. 2019

Termín štátnej skúšky z UZ

19. 8. 2019

20. 8. 2019

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

19. 8. 2019

21. 8. 2019

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

22. 8. 2019

23. 8. 2019