Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce a štátne skúškyPokyny pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

Odovzdávanie záverečných prác na PdF UK sa riadi Vnútorným predpisom č. 32/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

Študentky a študenti majú k dispozícii aj obrázkový manuál demonštrujúci podrobný postup administrácie záverečných prác v AiS2.

1. Študent odovzdá záverečnú prácu (ďalej ZP) len v elektronickej forme v termínoch určených Harmonograme štúdia na PdF UK. Tlačenú verziu práce nie je potrebné odovzdať. 

Na vloženie záverečnej práce do systému AiS2 si zabezpečte dostatok času - odporúčame minimálne 24 hodín pred uzatvorením systému (celý proces zaevidovania ZP môže trvať niekoľko desiatok minút).

2. Ak existujú prekážky na včasné spracovanie ZP, študent môže po dohode so svojím školiteľom zmeniť zadanie alebo upraviť názov svojej ZP bez žiadosti, a to tak, aby ju mohol spracovať s použitím už dostupných dát a materiálov. Školiteľ v akademickom informačnom systéme zmení Zadanie práce v príslušných častiach a vedúci katedry ho následne schváli.

3. Študent si pred odovzdaním ZP skontroluje, či názov práce v Zadaní ZP je totožný s názvom práce na titulnom liste a obale ZP. Elektronická forma ZP musí obsahovať aj naskenovanú kópiu zadania bez podpisov. V štruktúre ZP nasleduje obal, titulný list a potom Zadanie ZP.

4. Študent uvádza v titulnom liste záverečnej práce ako školiace pracovisko katedru (nie ústav) podľa svojho študijného programu, aj keď prácu vedie učiteľ z inej katedry. Titulný list obsahuje okrem iného aj názov študijného odboru (bez čísla). Tu nájdete rozdelenie študijných programov fakulty do študijných odborov platných od 1.9.2019, v ktorých fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie.

5. Študent do stanoveného termínu odovzdá elektronickú verziu práce do AiS2 - tvorí ju jeden súbor vo formáte .pdf vrátane príloh. V prípade, že ZP má viac ako 30 MB, je potrebné prílohy nahrať zvlášť. Odporúčame pred nahratím do AiS2 otestovať cez tester prevodu na text. Tlačenú verziu práce nie je potrebné odovzdať.

6. Študent vyplní v systéme AiS2 licenčnú zmluvu o použití školského diela a aj ju elektronicky podpíše (PODPIS AUTORA - vid manuál hore). Licenčnú zmluvu nie je potrebné tlačiť.

Odklad zverejnenia ZP v licenčnej zmluve na viac ako 12 mesiacov (max. 24 mesiacov) musí byť odôvodnený a potvrdený zodpovednou osobou príslušnej fakulty - žiadosť podávate cez AIS (návod).

7. Študent v systéme AiS2 vyplní údaje o práci ako počet strán a abstrakty. Povinné sú abstrakty v slovenskom a jednom cudzom jazyku. Ak je cudzí jazyk iný než anglický, musí študent skopírovať do tretieho políčka s označením EN slovenskú alebo cudzojazyčnú verziu abstraktu.  

8. Ak študent publikoval školské dielo alebo jeho časť v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickú publikáciu, preukazuje to čestným vyhlásením, ktoré vypĺňa cez AiS2 v čase odovzdávania práce, alebo aj po jej odovzdaní (najneskôr pred dňom obhajoby ZP), podľa toho, ako sa termín publikovania kryje s termínom odovzdávania ZP. Zaevidované informácie čestného vyhlásenia sú zasielané do CRZP spolu so samotnou prácou (viac v čl. 11 Smernice rektora 32/2023).

9. Študent označí v AiS2 svoju prácu ako finálnu. Finálna verzia práce sa z AiS2 automaticky odošle do CRZP (po označení práce ako finálna sa do CRZP odosiela aj Zadanie ZP, v ktorom už nebude možné meniť meno vedúceho práce, názov práce). 

10. Vedúci práce a oponent práce vám zapíše do AiS2 svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 dni pred obhajobou. Posudok vedúceho práce musí obsahovať aj vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite získaného z CRZP. Študent vidí posudok vedúceho aj oponenta práce v AiS2 po jeho zadaní do AiS2.

Podrobné informácie o obsahových a formálnych náležitostiach záverečných prác, ukážky ako má vyzerať obal práce, titulný list, spôsob uvádzania použitých zdrojov, nájdete vo Vnútornom predpise č. 32/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave a v PRÍLOHÁCH.

Pri písaní záverečných prác sa riaďte Vnútorným predpisom č. 2/2024 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k používaniu nástrojov umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave vrátane Prílohy č. 1 Odporúčané spôsoby citovania výstupov alebo použitia generatívnej umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Do pozornosti dávame aj informácie, ktoré sú zverejnené na stránke www.moja.uniba.sk, v časti AIS, záverečné práce.

 

 

                                                                                      PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

                                                                                      prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Prihlasovanie na štátnu skúšku

Pokyny k prihlasovaniu sú nasledovné:

Krok č. 1:  Pred odovzdaním prihlášky na ŠS musíte mať v AIS2 zapísané všetky hodnotenia z predmetov. 

Krok č. 2: Keď máte v AiS2 všetky hodnotenia, stiahnite si formulár prihlášky na štátnu skúšku z webu fakulty (Tlačivá). Za každú svoju špecializáciu si vypíšete predmety podľa toho, ako sú uvedené v ročenke na webe. Prihlásenie sa na obhajobu záverečnej práce je podmienené jej odovzdaním do termínu stanoveného aktuálnym Harmonogramom AR 2023/24.

Krok č. 3: Vyplnené prihlášky zašlite mailom svojej referentke na študijnom oddelení do termínu stanoveného aktuálnym Harmonogramom AR 2023/24. Referentka vám predmety zapíše do AIS2.

 

Príslušná katedra zaraďuje študentov na konkrétny termín štátnej skúšky až po ukončení termínu prihlasovania sa na štátne skúšky.

Študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, alebo študujú súbežne viac ako jeden študijný program, musia mať k termínu podania prihlášky na ŠS uhradené školné za celý AR 2023/24.

Pri komunikácii so študijným oddelením používajte výhradne univerzitný mail.

Termíny - prihlasovanie na ŠS, štátne skúšky:

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

ZIMNÝ TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

6. 12. 2023

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

6. 12. 2023

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

16. 1. 2024

17. 1. 2024

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

18. 1. 2024

19. 1. 2024

 

 

 

Jarný termín:

 

 

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce

 

17. 4. 2024

Termín odovzdania magisterskej záverečnej práce

 

2. 5. 2024

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

15. 5. 2024

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

27. 5. 2024

14. 6. 2024

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

17. 6. 2024

21. 6. 2024

 

 

 

Letný termín – opravný a náhradný:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

10. 7. 2024

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

10. 7. 2024

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

19. 8. 2024

21. 8. 2024

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

22. 8. 2024

23. 8. 2024