Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce a štátne skúškyPokyny pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

Odovzdávanie záverečných prác na PdF UK sa riadi Vnútorným predpisom č. 7/2018 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Študentky a študenti majú k dispozícii aj obrázkový manuál demonštrujúci podrobný postup administrácie záverečných prác v AiS2.

V zmysle metodického usmernenia k organizácii štúdia na PdF UK kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej globálnou pandémiou ochorenia Covid – 19 platia v AR 2019/20 nasledovné pokyny:

1. Študent odovzdá záverečnú prácu (ďalej ZP) len v elektronickej forme v termínoch určených v upravenom Harmonograme štúdia na PdF UK (jarný termín pre Bc. štúdium do 30.4.2020, pre Mgr. štúdium do 29.5.2020; letný termín spoločný do 8.7.2020). Tlačenú verziu práce nie je potrebné odovzdať.

2. Ak existujú prekážky na včasné spracovanie ZP, študent môže po dohode so svojím školiteľom zmeniť zadanie alebo upraviť názov svojej ZP bez žiadosti, a to tak, aby ju mohol spracovať s použitím už dostupných dát a materiálov. Školiteľ v akademickom informačnom systéme zmení Zadanie práce v príslušných častiach a vedúci katedry ho následne schváli.

3. Študent si pred odovzdaním ZP skontroluje, či názov práce v Zadaní ZP je totožný s názvom práce na titulnom liste a obale ZP. Elektronická forma ZP musí obsahovať aj naskenovanú kópiu zadania bez podpisov. V štruktúre ZP nasleduje obal, titulný list a potom Zadanie ZP.

4. Povinnosť zapísať si povinný predmet Diplomová práca majú v AR 2019/20 už len študenti študijného programu Logopédia, ktorí začali študovať pred AR 2016/17. Daní študenti musia mať predmet Diplomová práca zapísaný do zápisného listu v tom semestri, kedy chcú obhajovať záverečnú prácu. Vedúci práce zapisuje do AiS2 hodnotenie tohto predmetu najneskôr do termínu odovzdania prihlášky na ŠS bez vypísania termínu hodnotenia v AiS2.

5.  Študent uvádza v titulnom liste záverečnej práce ako školiace pracovisko katedru (nie ústav) podľa svojho študijného programu, aj keď prácu vedie učiteľ z inej katedry. Študenti, ktorí píšu prácu na inej fakulte, uvádzajú len v školiacom pracovisku názov tejto fakulty spolu s príslušnou katedrou. Titulný list obsahuje okrem iného aj názov študijného odboru (bez čísla). Tu nájdete rozdelenie študijných programov fakulty do piatich študijných odborov platných od 1.9.2019, v ktorých fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie.

6.  Študent bude do stanoveného termínu v upravenom Harmonograme štúdia na PdF UK odovzdávať len elektronickú verziu práce do AiS2 - tvorí ju jeden súbor vo formáte .pdf, ktorý odporúčame pred nahratím do AiS2 otestovať cez tester prevodu na text. Tlačenú verziu práce nie je potrebné odovzdať.

7.  Študent vyplní v systéme AiS2 údaje o práci ako počet strán a abstrakty. Povinné sú abstrakty v slovenskom a jednom cudzom jazyku. Ak je cudzí jazyk iný než anglický, musí študent skopírovať do tretieho políčka s označením EN slovenskú alebo cudzojazyčnú verziu abstraktu. Následne študent v systéme AiS2 vyplní licenčnú zmluvu o použití školského diela. Ak študent v návrhu licenčných zmlúv žiada odkladnú lehotu sprístupnenia práce verejnosti dlhšiu ako 12 mesiacov odo dňa obhajoby školského diela, v systéme AiS2 vyplní aj odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty. Odkladná lehota môže byť max. 36 mesiacov. K predĺženiu odkladnej lehoty sa musí vyjadriť dekanka do 10 kalendárnych dní (čl. 8, bod 5 Smernice rektora 12/2013). Ak sú v školskom diele údaje, ktorých zverejnenie je vylúčené najmä z dôvodu obchodného tajomstva tretej osoby, utajovanej skutočnosti alebo osobných údajov, postupuje sa podľa čl. 8, bod 6, Smernice rektora 12/2013.

8.  Ak študent publikoval školské dielo alebo jeho časť v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickú publikáciu, preukazuje to čestným vyhlásením, ktoré vypĺňa cez AiS2 v čase odovzdávania práce, alebo aj po jej odovzdaní (najneskôr pred dňom obhajoby ZP), podľa toho, ako sa termín publikovania kryje s termínom odovzdávania ZP. Zaevidované informácie čestného vyhlásenia sú zasielané do CRZP spolu so samotnou prácou (viac v čl. 11 Smernice rektora 12/2013).

9.  Študent označí v AiS2 svoju prácu ako finálnu. Finálna verzia práce sa z AiS2 automaticky odošle do CRZP a do THESES (po označení práce ako finálna sa do CRZP odosiela aj Zadanie ZP, v ktorom už nebude možné meniť meno vedúceho práce, názov práce). Po nahratí záverečnej práce do AIS2 študent vygeneruje, vytlačí a podpíše dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy uzatváranej s UK (do zmlúv nevpisuje dátum). Podpísané licenčné zmluvy študent doručí pred obhajobou ZP (zašle ich poštou) na adresu fakulty s vyznačením katedry, na ktorej prácu obhajuje (Názov katedry, Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava). Licenčné zmluvy k bakalárskym prácam študent odošle najneskôr do 15. mája 2020. Licenčné zmluvy k diplomovým prácam študent odošle najneskôr 3 dni po nahratí práce do systému AIS2.

10.  Vedúci práce a oponent práce vám zapíše do AiS2 svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 dni pred obhajobou. Posudok vedúceho práce musí obsahovať aj vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite získaného z CRZP a THESES. Študent vidí posudok vedúceho aj oponenta práce v AiS2 po jeho zadaní do AiS2.

Podrobné informácie o obsahových a formálnych náležitostiach záverečných prác, ukážky ako má vyzerať obal práce, titulný list, spôsob uvádzania použitých zdrojov, nájdete vo Vnútornom predpise č. 7/2018 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Do pozornosti dávame aj informácie, ktoré sú zverejnené na stránke www.moja.uniba.sk, v časti AIS, záverečné práce.

Manuál na tvorbu záverečnej práce (upozornenie: formálne náležitosti v tomto manuáli už neplatia)

 

                                                                                      PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

                                                                                      prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Prihlasovanie na štátnu skúšku

Pokyny k prihlasovaniu sú nasledovné:

Krok č. 1:  Pred odovzdaním prihlášky na ŠS musíte mať v AIS2 zapísané všetky hodnotenia z predmetov. Povinnosť zapísať si a získať hodnotenie za povinný predmet Diplomová práca majú už len študenti študijného programu Logopédia, ktorí začali študovať pred AR 2016/17.

Krok č. 2: Keď máte v AiS2 všetky hodnotenia, stiahnite si formulár prihlášky na štátnu skúšku z webu fakulty (Tlačivá). Za každú svoju špecializáciu si vypíšete predmety podľa toho, ako sú uvedené v ročenke na webe. Prihlásenie sa na obhajobu záverečnej práce je podmienené jej odovzdaním do termínu stanoveného aktuálnym Harmonogramom AR 2019/20.

Krok č. 3: Vyplnené prihlášky zašlite mailom svojej referentke na študijnom oddelení do termínu stanoveného aktuálnym Harmonogramom AR 2019/20. Referentka vám predmety zapíše do AIS2.

 

Príslušná katedra zaraďuje študentov na konkrétny termín štátnej skúšky až po ukončení termínu prihlasovania sa na štátne skúšky.

Študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, alebo študujú súbežne viac ako jeden študijný program, musia mať k termínu podania prihlášky na ŠS uhradené školné za celý AR 2019/20.

Pri komunikácii so študijným oddelením používajte výhradne univerzitný mail.

Termíny - štátne skúšky

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

ZIMNÝ TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

11. 12. 2019

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

11. 12. 2019

Termín štátnej skúšky z UZ

20. 1. 2020

21. 1. 2020

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

21. 1. 2020

22. 1. 2020

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

23. 1. 2020

24. 1. 2020

 

 

 

Jarný termín:

 

 

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce

 

30. 4. 2020

Termín odovzdania magisterskej záverečnej práce

 

 29. 5. 2020

Termín prihlásenia na štátnu skúšku, Bc. štúdium (elektronické prihlásenie)

 

18. 5. 2020

Termín prihlásenia na štátnu skúšku, Mgr. štúdium (elektronické prihlásenie)

 

29. 5. 2020

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce, Bc. štúdium

1. 6. 2020

12. 6. 2020

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce, Mgr. štúdium

15. 6. 2020

19. 6. 2020

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce, Mgr. štúdium

22. 6. 2020

30. 6. 2020

 

 

 

Letný termín – RIADNY, opravný a náhradný:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

8. 7. 2020 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku, Bc. a Mgr. štúdium (elektronické prihlásenie)

 

8. 7. 2020

Termín štátnej skúšky s obhajobou a bez obhajoby záv. práce

17. 8. 2020

31. 8. 2020