Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendiá a sociálne veci študentov


Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium je podporný sociálny program pre všetkých študentov v zhoršenej sociálnej situácií a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdium. Na sociálne štipendium majú právny nárok študenti študijných programov v prvých dvoch stupňoch štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a  sú študentmi prvého štúdia a to v období  nepresahujúcom štandardnú dĺžku štúdia.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia a dokladov, ktoré sú potrebné na výpočet a posúdenie nároku. Ak je žiadateľ študentom viacerých fakúlt, príp. vysokých škôl, môže žiadosť podať len na jednej fakulte, resp. VŠ. Žiadosť o sociálne štipendium žiadateľ podáva v akademickom roku, v ktorom sa má štipendium poskytovať. Priznáva sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná do konca mesiaca jún príslušného akademického roka (prípadne do ukončenia štúdia). V ojedinelých prípadoch sa sociálne štipendium vypláca študentovi aj počas mesiacov júl a august. Hlavným ukazovateľom pre posúdenie nároku na sociálne štipendium je rozhodujúci príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium.

Referát sociálnych vecí pri posudzovaní žiadosti a priznávaní výšky sociálneho štipendia viaže vyhláška MŠ SR č. 235/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 102/2006 Z.z..

 

Informácie o podávaní žiadosti o sociálne štipendium

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadostí a príloh, podľa ktorých sa určuje rozhodujúci príjem na posúdenie nároku, okruh spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia si vyzdvihnite osobne na referáte  sociálnych vecí na študijnom oddelení PdF UK v Bratislave na Račianskej 59, I. poschodie, č. dverí 115.

Študent má právo podať  žiadosť o prehodnotenie sociálneho štipendia vždy, keď sa v okruhu spoločne posudzovaných osôb zmení  výška rozhodujúceho príjmu.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia, ako doterajšia, inak, od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorej študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

 

Prílohy:

 

Legislatíva:

Tehotenské štipendium

Od 1. apríla 2021 sa študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (začiatok 13. týždňa tehotenstva) priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok podľa § 96b Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení. Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva. Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky.

K žiadosti treba doložiť tieto prílohy:

1. lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,

2. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského,

3. kópiu občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike.

Správne napísanú a podpísanú žiadosť (vzor Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia; vzor Lekárske potvrdenie - tehotenské štipendium) spolu s prílohami (potvrdením od lekára a zo sociálnej poisťovne a kópiou OP alebo dokladu o udelení trvalého pobytu v SR) treba podať rektorovi UK na adresu:

Oddelenie vzdelávania a sociálnych vecí RUK

Šafárikovo námestie 6

P.O. Box 440

814 99 Bratislava 1

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor UK. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a poskytuje sa študentke v mesačnej výške na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo má študentka evidované v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

a. vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,

b. vznikom nároku na výplatu tehotenského,

c. skončením tehotenstva alebo

d. skončením štúdia.

Študentka oznámi dôvod, na základe ktorého jej zanikol nárok na tehotenské štipendium (podľa písm. a. až c.) najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala Oddeleniu vzdelávania a sociálnych vecí RUK a referátu sociálnych vecí študentov PdF UK.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť UK poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium je UK oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. UK je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Ďalšie informácie:

Informácie Sociálnej poisťovne o nároku na tehotenské nájdete TU.

Legislatíva:

 

 

 

Ostatné štipendiá

Motivačné štipendium

Pedagogická fakulta UK v Bratislave priznáva  študentom motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva SR. Fakulta sa pri priznávaní motivačného štipendia  riadi „Štipendijným poriadkom Pedagogickej fakulty UK“. O priznanie motivačného štipendia študent nežiada a jeho priznanie nie je nárokovateľné.
        
Motivačné štipendium je možné priznať za:

  • vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium) v predchádzajúcom akademickom roku. Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka (motivačné prospechové štipendium za AR 2023/2024 bude priznané až v novembri 2024).
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo vedeckej činnosti, za výsledky v celo univerzitnej, národnej alebo medzinárodnej  súťaži ŠVOČ, za úspešnú reprezentáciu SR, UK alebo fakulty v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach, za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (jednorazové mimoriadne štipendium).

 

Podmienky pre priznávanie motivačného štipendia upravuje

 

 

 

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Oznam o disciplinárnom poriadku a rokovacom poriadku disciplinárnej komisie

Disciplinárne konania študentov Pedagogickej fakulty UK sa riadia v plnom rozsahu podľa:

 

 

Predpis je platný od 27.06.2018 a účinný od 01.09.2018.

Prílohy:

Príloha č. 5  Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o uložení disc.opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 4  Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 3  Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 2  Formulár na predvolanie študenta (.docx)

Príloha č. 1  Formulár na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania (.docx)

 

 

Predpis je platný od 27.06.2018 a účinný od 01.09.2018.

 

 

 

Ubytovanie v AR 2024/2025

Ubytovanie v AR 2024/2025

 

Vážení študenti PdF UK

 

  • Záujemcovia o pridelenie bodov na ubytovanie v budúcom AR 2024/2025 za aktivity, pôsobenie v akademických samosprávach, reprezentáciu alebo darovanie krvi v AR 2023/2024 môžu napísať na ŠO pani Mgr. Krajčovičovej na emailovú adresu: krajcovico61@uniba.sk najneskôr do termínu 23.6.2024. K mailu treba doložiť potvrdzujúci doklad o absolvovanej aktivite, súťaži alebo darovaní krvi.
  • V prípade, že máte problém s výberom a pridelením izby alebo kauciou, obracajte sa priamo na konkrétne ubytovacie zariadenie alebo CEPIT. Fakultní referenti neprideľujú ubytovanie a ani nemajú možnosť skontrolovať alebo vrátiť kauciu. Fakulta len prideľuje body za VŠP a aktivitu študentov PdF UK.

Ďakujeme za pochopenie