Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poslanie a história

POSLANIE A SÚČASNÝ ŽIVOT FAKULTY

Pedagogická fakulta patrí medzi najväčšie fakulty Univerzity Komenského a  zároveň patrí medzi najväčšie pedagogické fakulty  na Slovensku. Vznikla v r. 1946  a teda je najstaršou a prvou z pedagogických fakúlt na Slovensku. Jej hlavným poslaním je pripravovať profesionálov pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva a sociálnych služieb a pomoci a  tiež  rozvíjať študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Stratégiou fakulty je v súlade s európskymi a slovenskými trendmi zvyšovať kvalitu vzdelávania a posilňovať vedu a výskum. Pedagogická fakulta chce pripravovať svojich absolventov, novú generáciu progresívnych a inovatívnych pedagogických, ale aj nepedagogických pracovníkov v súlade s nárokmi modernej vzdelanostnej spoločnosti a zároveň tak, aby sa dokázali uplatniť v praxi.

Poslaním Univerzity Komenského je šírenie vzdelanosti a ochrana poznaného, pestovanie slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a samostatnej umeleckej tvorby a všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti.

Pedagogická fakulta  UK prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh univerzity v oblasti pedagogických, humanitných, spoločenských vied a umeleckých odborov. Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých stupňov najmä v oblasti pedagogických vied, v oblasti umeleckých odborov, humanitných a spoločenských vied. Fakulta poskytuje aj ďalšie možnosti štúdia v rámci celoživotného vzdelávania. Fakulta poskytuje knižničné a ďalšie informačné služby a môže vykonávať aj  vydavateľskú činnosť, ktorá súvisí predovšetkým s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou.  Fakulta spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami a fakultami, vedeckými a výskumnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a inými právnickými osobami a fyzickými osobami a vytvára podmienky pre účasť členov akademickej obce fakulty na tejto spolupráci. Formy a spôsoby tejto spolupráce sú spravidla upravené v osobitných zmluvách.

Pripravovať novú generáciu progresívnych a inovatívnych pedagogických, ale aj nepedagogických pracovníkov sa teda snažíme už skoro sedem desaťročí. V rámci ponúkaných študijných programov zabezpečujeme spolu 82 bakalárskych študijných programov v dennom štúdiu, 31 v externom štúdiu a 6 spoločne s inými fakultami univerzity. V magisterskom štúdiu je to 81 denných študijných programov a 18 externých. Premiantní absolventi štúdia so záujmom o vedu a výskum majú možnosť pokračovať aj na treťom stupni štúdia v 8 študijných odboroch, dennou aj externou formou. Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci našich katedier a výskumných ústavov spolu so svojimi študentmi pracujú na vedecko-výskumných domácich aj zahraničných projektov. Tak pedagógovia, ako aj študenti využívajú granty učiteľskej aj študentskej mobility na rozvoj medzinárodnej akademickej spolupráce. Všetky katedry majú zabezpečenú kvalifikovanú odbornú prax, fakulta je vybavená vlastnou akademickou knižnicou , katedrovými študovňami a študentskými internetovými hniezdami. Fakulta sídli v troch budovách v širšom centre Bratislavy.

Pedagogická fakulta chce pripravovať svojich absolventov v súlade s nárokmi modernej spoločnosti a zároveň tak, aby sa dokázali uplatniť v praxi. Pri tejto snahe samozrejme musí reflektovať spoločensko-ekonomické a právne podmienky svojho fungovania. V posledných rokoch evidujeme početné hlasy volajúce po zvýšení úrovne vzdelávania na všetkých stupňoch od materských až po vysoké školy. Ak Slovensko chce ostať v skupine kultúrnych európskych národov, musí urobiť radikálne kroky v systéme vzdelávania. Poukazujú na to mnohé zverejnené výskumné správy a štúdie renomovaných agentúr. Zmena musí byť nielen v tom, či a aké budú učebnice na školách, ale aj kto a akým spôsobom  bude učiť naše deti. Platy učiteľov, ktoré sú dlhodobo najnižšie u vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich na Slovensku (ostatné krajiny Európy ani radšej nespomíname)  sa odrážajú na ich spoločenskom statuse a rešpekte. Napr. začínajúci učiteľ elementarista v Nemecku dostane plat cca 4000 Eur. O takomto plate u nás môže iba snívať nielen dlhoročný skúsený učiteľ v praxi, ale aj medzinárodne uznávaný špičkový profesor. Je preto skoro neuveriteľné, že v týchto podmienkach Univerzita Komenského dokázala ako jediná na Slovensku opätovne obsadiť pozíciu medzi 500 najlepšími univerzitami vo svete.

Aj v tomto kontexte je mimoriadne potešujúce, že naša fakulta bola úspešná v komplexnej akreditácii a boli jej pozitívne posúdené a schválené všetky študijné programy, predložené do akreditácie. Vypovedá to o premyslenej koncepčnej práci na jednotlivých katedrách a ústavoch a dobrom personálnom obsadení študijných programov, nakoľko fakulta nemá problém s garantmi študijných programov.

Rovnako dobrou správou je, že za ostatné roky si fakulta udržiava vyrovnaný počet uchádzačov o štúdium i študentov a nezápasí tak, ako mnoho iných fakúlt o to, aby v jej študijných programoch vôbec študovali aspoň 2 – 3 študenti. Naopak, na viaceré študijné programy sa hlási niekoľko desiatok uchádzačov s priemerom stredoškolských známok 1,0.

International cooperation

The faculty actively cooperates with a number of school and non-school training institutions.  Our students participate in excursions and research fellowships in Slovakia and the Czech Republic. Students also take international exchange programmes and attend research fellowships in Poland, Finland, Germany, Spain, and the United States. In this type of exchange programme the number of PhD candidates has increased recently who work at foreign research institutions and laboratories. This experience significantly influences their education and their expertise. The quality of education at the Faculty is also influenced by foreign guest teachers and research workers. They usually teach an agreed number of classes or whole semesters. Guest teachers may also deliver single lectures or seminars. In Erasmus+ programme, the faculty has signed dozens of bilateral contracts about future teachers’ and students’ foreign exchanges.

The faculty has been actively involved in various European initiatives supporting foreign exchange programmes for all levels of university students, teachers and research workers which has a significant impact on entire education and research (the international activities and projects within LLP Erasmus, Erasmus+, Tempus IV, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtwig, DAAD, CEEPUS, International Visegrad Fund, National Scholarship programme of the Slovak Reoublic, Fulbright programme, inter-governmental exchange programmes, etc.). Erasmus+ as well as other exchange programmes enable dozens of our students in bachelor’s, master’s and doctoral study programmes to study and take practical trainings abroad. Through these exchange programmes, the teachers and research workers of our faculty may participate in research abroad. The programme also gives an opportunity to welcome foreign students and university teachers to our faculty (e.g. teachers and students from Japan, Thailand, Mongolia).

The faculty has also signed individual contracts about cooperation and mutual support in the field of science and education with a number of foreign university institutions. (The Czech Republic, Poland, Hungary, USA, Russia, France, Spain, Ukraine, Kazakhstan, etc.). In 2012 Comenius University entered a prestigious organization Agence Universitarie de la Francofonie. In 2013 the faculty joined the University network within CEEPUS programme focusing on the development of language and intercultural education. As a result, the faculty offers unique study programmes where students may study and graduate in a foreign language.

Učiteľské programy

V ponuke študijných učiteľských programov máme tak jednoodborové , ako aj dvojodborové učiteľské programy (v kombinácii). Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry , máme študijné programy anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Katedry jazykov kladú dôraz na využívanie najnovších trendov, stratégií, metód a foriem v oblasti vyučovania jazyka, pričom sa zviditeľňujú organizovaním konferencií, workshopov a čítačiek, spoluprácou so ŠPÚ a metodickými centrami.

V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia, známi u nás aj vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú budúcich učiteľov výtvarného a hudobného umenia. Spolu so študentmi sa zúčastňujú a sami organizujú festivaly, koncerty, výstavy a rôzne umelecké workshopy.

Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie a psychológie pre prácu s jednotlivcom s rôznym postihnutím. Na našej katedre histórie a katedre občianskej a etickej výchovy vyučujú známe odborné kapacity a absolventi aj týchto katedier sú žiadanými na trhu práce.

Žiadané je aj štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky, kde v študijných programov učiteľstva pre predprimárne a učiteľstva pre primárne vzdelávanie máme každý rok pomerne veľa uchádzačov i študentov.

Ostatné pedagogické a neučiteľské programy

Katedra nemeckého jazyka a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov má okrem učiteľských študijných programov aj neučiteľské odbory : nemecký a španielsky jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ktoré vychádzajú z požiadaviek pracovného trhu a zahŕňajú kombináciu prednášok a seminárov zameraných na kulturologické, literárnovedné a jazykovedné špecifiká inter- a transkultúrnej komunikácie. Štúdium logopédie je v priestore Česko-Slovenska jediné a má vybudované významné vedecko-výskumné zázemie. Študijný odbor a programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. V rámci odboru špeciálna pedagogika  môžu študenti absolvovať v rámci graduálneho aj postgraduálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií , počnúc orientáciou na zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie a tiež detí s autizmom ale aj problematiku vzdelávania nadaných a talentovaných. Štúdium v odbore liečebná pedagogika je orientované na terapeutickú prácu najmä s detskou klientelou a jeho absolventi pracujú najmä v zdravotníckych zariadeniach, prípadne špecializovaných sociálnych zariadeniach. Pedagogiku  možno študovať v kombinácii učiteľstva pedagogiky  s inými učiteľskými odbormi. V rámci tohto odboru sa ponúka aj neučiteľské bakalárske štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.

Repertoár neučiteľských študijných programov uzatvára sociálna práca, ktorej absolventi preukazujú dobré schopnosti v práci so sociálnym klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zariadení , prípadne vo firmách na odboroch rozvoja ľudských zdrojov. Štúdium sociálnej práce bolo na Slovensku vôbec ako prvé otvorené práve u nás, s ohľadom na požiadavku riešenia závažných spoločenských javov, ktoré priniesli 90.-te roky minulého storočia.

       Máme dôstojné personálne obsadenie v podobe garantov študijných programov, profesorov, docentov a ostatných pedagógov. V tejto súvislosti je potešujúce, že v posledných rokoch vzrástol počet našich, najmä mladých profesorov a docentov a máme veľa mladých pedagógov. Na fakulte pôsobia aj koordinátori - pedagógovia pre študentov so zdravotným znevýhodnením. Študentom so zdravotným znevýhodnením ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

      Vytvárame podmienky pre  aktívne zapájanie študentov do vedy a výskumu, aj v rámci študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Naši študenti vyhrávajú v rámci celoslovenských kôl významné ocenenia. V rámci umeleckej činnosti treba vyzdvihnúť činnosť speváckeho súboru Comenius.

Medzinárodná spolupráca

Fakulta má nadviazanú spoluprácu s mnohými školskými aj neškolskými zariadeniami odbornej praxe, naši študenti chodia na exkurzie  a stáže nielen na Slovensko, ale aj do Čiech. Prostredníctvom Európskych výmenných programov sa dostávajú na stážové pobyty napríklad do  Poľska, Fínska, Nemecka , Španielska, ale aj do Spojených štátov . V tomto type mobilít sa zvyšuje počet doktorandov i  podiel vedeckých stáží doktorandov na špecializovaných vedeckých pracoviskách a vo výskumných laboratóriách, čo významne prispieva k zvyšovaniu kvality ich vzdelávania.  Kvalitu vzdelávania tiež významne posilňujú na PdF UK prechodne hosťujúci zahraniční vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci. Zvyčajne participujú na výučbe na vybraný počet vyučovacích hodín alebo celý semester, resp. ponúkajú jednorazové výberové prednášky alebo pracovné semináre. V  programe LLP Erasmus má fakulta uzatvorených niekoľko desiatok bilaterálnych zmlúv o výmene vyučujúcich a študentov.

          Fakulta bola a je aktívne zapojená do viacerých Európskych i mimoeurópskych programov podporujúcich zahraničné mobility študentov všetkých stupňov, pedagogických, výskumných a ďalších vysokoškolských pracovníkov, čím sa zabezpečuje trvalý rozvoj vzdelávania a vedeckého výskumu  (medzinárodné aktivity a projekty v rámci LLP Erasmus, Erasmus plus, Tempus IV, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtwig, DAAD, CEEPUS, Medzinárodného vyšehradského fondu, Národného štipendijného programu, Fulbright programu, medzivládnych výmenných programov a i.). Erasmus plus, ako aj ďalšie programy medzinárodnej výmeny a spolupráce, tak každoročne umožňujú mnohým desiatkam našich študentov bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa  študovať alebo absolvovať odbornú alebo vedeckú stáž v zahraničí; pracovníkom fakulty participovať na vzdelávaní i výskume v zahraničí; ako aj prijímať zahraničných študentov a vysokoškolských pedagógov na fakulte (najnovšie i z Japonska, Thajska, Mongolska).

          Fakulta má uzavreté tiež samostatné fakultné bilaterálne zmluvy o spolupráci pre oblasť  vzájomnej podpory rozvoja vedy a vzdelávania s niekoľkými európskymi aj mimoeurópskymi vysokoškolskými inštitúciami (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, USA, Rusko, Francúzsko, Španielsko, Ukrajina, Kazachstan  a i). V roku 2012 pracovníci fakulty iniciovali vstup Univerzity Komenského do prestížnej organizácie „Agence Universitarie de la Francofonie“. V roku 2013 sa fakulta zapojila do novej siete európskych univerzít v programe CEEPUS, zameranej na rozvoj jazykového a interkultúrneho vzdelávania „FISH (French, Italian, Spanish) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe“ a ponúka jedinečné študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore cudzie jazyky a kultúry, ktoré študenti aj absolvujú  v cudzom jazyku.

Veda a výskum

Fakulta má priznané práva na habilitácie a inaugurácie v dvoch odboroch a veríme, že čoskoro sa ponuka rozšíri o ďalšie. Máme v ponuke 8 doktorandských študijných programov. Realizujeme domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo najväčšieho počtu projektov  a aby boli prepojené ich  výskumné, pedagogické a publikačné činností.   Naše výskumné a vedecké aktivity, projektová a publikačná činnosť boli zúročené aj v komplexnej akreditácii, kde sa fakulta oproti  minulej komplexnej akreditácii zlepšila a v posúdení vedy a výskumu získala o úroveň lepšie hodnotenie. Napokon, o skvalitňovaní vedy, výskumu i vzdelávania hovorí aj každoročné zlepšenie umiestnenia fakulty v rebríčku hodnotenia ARRA.

KRÁTKO O HISTÓRII FAKULTY

Jedna z historických budov fakulty
Jedna z historických budov fakulty

Systematické úsilie o vytvorenie pedagogických fakúlt vo vtedajšej ČSR sa datuje od 20. rokov 20. storočia. Konkrétne kroky k vytvoreniu pedagogických fakúlt sa podnikli až po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945. S iniciatívou prišli samotní učitelia, ktorí v dňoch 14. – 15. júla 1945 na svojom manifestačnom zjazde v Prahe nastolili požiadavku vysokoškolského vzdelania učiteľov. Na návrh vlády a po dohode so SNR vydal prezident Edvard Beneš dekrét č. 132/1945 Zb. zo dňa 27. októbra 1945 o vzdelávaní učiteľov. Podľa neho učitelia škôl všetkých stupňov a typov nadobúdajú vzdelanie na pedagogických a iných fakultách vysokých škôl.

Otázku zriadenia pedagogických fakúlt a dĺžku štúdia na nich potom upravili osobitné legislatívne normy. Prvou z nich bol zákon o č. 100/1946 Zb. zo dňa 9. apríla 1946, ktorým sa zriaďujú pedagogické fakulty. Podľa tohto zákona sa pri všetkých univerzitách v Česku a na Slovensku – v tom čase iba v Bratislave – zriaďujú pedagogické fakulty, ktorých úlohou je pestovať pedagogické vedy a vzdelávať v týchto vedách kandidátov učiteľstva škôl všetkých stupňov a typov s výnimkou vysokých škôl.

Slávnostný sprievod študentov a pedagógov Vyššej školy pedagogickej  v Bratislave v roku 1958
Slávnostný sprievod študentov a pedagógov Vyššej školy pedagogickej v Bratislave v roku 1958

Vtedajší povereník školstva Ladislav Novomeský zvolal 25. septembra 1946 komisiu pracovníkov povereníctva školstva a zástupcov Slovenskej univerzity. Tu boli organizovaním pedagogickej fakulty poverení prof. Juraj Hronec vo funkcii dekana a Jozef Schubert vo funkcii tajomníka fakulty. Slávnostnosť otvorenia Pedagogickej fakulty a jej inkorporovania do zväzku univerzity sa uskutočnila dňa 6. decembra 1946 vo veľkej aule Slovenskej univerzity na Šafárikovom námestí v Bratislave, za účasti významných osobností vtedajšieho politického života. Na záver slávnosti odovzdal rektor Slovenskej univerzity Karol Kizlink insígnie Pedagogickej fakulty jej prvému dekanovi Hroncovi a fakultu vyhlásil za otvorenú.

Spomedzi zakladajúcich osobností, ktoré znamenali silný impulz pri rozbehu fakulty spomeňme profesorov Eugena Suchoňa pre hudobnú výchovu, Martina Novackého pre biológiu, Jozefa Kostku pre výtvarnú výchovu, Juraja Čečetku pre pedagogiku, Jána Stanislava pre slovenský jazyk, Andreja Mráza pre literárnu vedu, Oresta Dubaya a Fridricha Hoffstädtera pre výtvarnú výchovu, Karola Goláňa a Jána Hučka pre históriu.

Sľubný rozvoj pedagogickej fakulty ovplyvnili dôsledky komunistického štátneho prevratu v roku 1948. Čoskoro sa ukázali dva nepriaznivé faktory, ktoré fakultu prenasledovali celé desaťročia: 1. ideologická indoktrinácia marxizmu-leninizmu, 2. nestabilné postavenie pedagogických fakúlt. Pedagogické fakulty sa od začiatku školského roka 1952/1953 zmenili na dvojročné vyššie pedagogické školy a na vysoké školy pedagogické. Funkciu Pedagogickej fakulty v Bratislave prevzala v tomto meste Vyššia pedagogická škola a Vysoká škola pedagogická.

Novostavba budovy Pedagogickej fakulty v Trnave, 60. roky 20. storočia
Novostavba budovy Pedagogickej fakulty v Trnave, 60. roky 20. storočia

Takýto stav sa udržal až do roku 1959, keď vládnym nariadením č. 57/1959 Zb. zo dňa 31. júla 1959 boli vytvorené pedagogické inštitúty. Po tejto degradácii sa nový inštitút navyše musel sťahovať do Trnavy, takže Bratislava ostala bez pedagogickej školy.

Zmena k lepšiemu nastala až v roku 1964. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 166/1964 Zb. rozhodlo obnoviť pedagogické fakulty. Sídla však ostali nezmenené. Bratislava teda opäť ostala bez pedagogickej fakulty, hoci Praha a Brno ju mali.

Od školského roku 1972/1973 zabezpečovala fakulta ako jediná spomedzi ostatných pedagogických fakúlt na Slovensku štúdium učiteľov a vychovávateľov pre školy a zariadenia určené pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Od školského roku 1977/1978 pripravovala učiteľov pre gymnáziá a iné typy stredných škôl.  Nariadením vlády ČSSR bola Pedagogická fakulta od 1. januára 1986 preložená z Trnavy do Bratislavy. Do hlavného mesta sa vrátila oslabená, so štúdiom učiteľstva pre prvý stupeň základných škôl a štúdiom špeciálnej pedagogiky.

V takomto stave zastihla fakultu zmena novembri 1989. Po umelom útlme nastal jej rýchly rozvoj, keď sa fakulta dobudovala personálne, odborne a materiálne. V súčasnosti má fakulta dôstojné miesto vo zväzku iných fakúlt Univerzity Komenského. O kvalite fakulty svedčí zaujímavá ponuka študijných odborov, kvalitne pripravení absolventi, hodnotenia nezávislých agentúr a zvýšený záujem študentov o štúdium aj napriek zhoršujúcim sa ekonomickým podmienkam a klesajúcej populačnej krivke.

Vznik Pedagogickej fakulty v Bratislave v rámci dnešnej Univerzity Komenského je výsledkom dlhodobého zápasu o možnosť vysokoškolského vzdelávania učiteľov. Vývoj postupne ukázal na správnosť požiadavky vysokoškolského vzdelania pre pedagógov všetkých stupňov škôl. Bola to požiadavka modernej spoločnosti, spojená s výrazným pokrokom prírodných a technických vied a vied o človeku, ktorý kládol na pedagógov, študentov a žiakov čoraz vyššie nároky. Dúfajme, že budúcnosť neprinesie zmenu názorov na potrebu vysokoškolského vzdelávania pedagógov. Verme, že skôr dôjde k lepšiemu porozumeniu významu pedagógov pre spoločnosť, k pochopeniu úloh a prínosu pedagogických fakúlt pre rozvoj slovenskej vedy, hospodárstva i vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov a k celospoločenskému oceneniu náročného povolania pedagóga.