Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poslanie a história

POSLANIE A SÚČASNÝ ŽIVOT FAKULTY

Pedagogická fakulta UK v Bratislave je najstaršou fakultou na Slovensku, ktorá vzdeláva pedagógov a ďalších odborníkov. Svoju značku kvality etablovanú v spoločnosti chce naďalej upevňovať, zachovávať tradičné hodnoty a zároveň implementovať do všetkých procesov nové pohľady a smerovanie, inovačné postupy a flexibilne reflektovať na potreby spoločnosti. Základným motívom činnosti všetkých zamestnancov fakulty je „Učenie pre lepšie učenie sa“. V tomto duchu chce byť fakulta kvalitným vzdelávacím a vedecko-výskumným pracoviskom s racionálnym a humanizujúcim myslením a internacionálnym smerovaním. Chce vzdelávať a vychovávať takých absolventov, ktorí budú schopní  pružne, efektívne a tvorivo reagovať na potreby praxe a budú schopní rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetentnosti smerom k ďalším cieľovým skupinám.

Hlavným poslaním PdF UK v Bratislave je v intenciách poslania Univerzity Komenského v Bratislave pripravovať vysoko kvalifikovaných odborníkov  pre pracovné uplatnenie najmä v rezortoch školstva, sociálnej práce, služieb, pomoci a zdravotníctva, ktorí disponujú nielen odbornými poznatkami, ale aj potrebnými zručnosťami, prenositeľnými spôsobilosťami a  osobnostnými predpokladmi založenými na pevných etických  a morálnych základoch.

PdF UK chce aj do budúcnosti šíriť vzdelanosť, podporovať slobodné myslenie, nezávislé vedecké bádanie, samostatnú tvorivú činnosť. Tým chce prispievať k rozvoju znalostnej spoločnosti a udržateľného rozvoja.

Fakulta uznáva najmä nasledujúce hodnoty: národné a kultúrne tradície, ich rešpektovanie a implementáciu do súčasných a inovatívnych aktivít; etiku výskumu; kvalitu pedagogického výkonu a pedagogickej praxe; kvalitu rozvíjania a šírenia vedeckého poznania; morálnosť, bezúhonnosť a profesionalitu všetkých participujúcich v procese vysokoškolského vzdelávania vrátane podporného personálu; lojalitu zamestnancov a ďalších zainteresovaných osôb; podporu profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov a podporu zvyšovania kvality ich výkonu; kontinuitu v zabezpečovaní kvalitných vysokoškolských pedagógov, environmentálne/ekologické zmýšľanie. Dôležitým prvkom vo všetkých procesoch je motivácia nielen zamestnancov fakulty, ale aj študentov a ďalších osôb participujúcich na aktivitách fakulty a tiež konkurencieschopnosť  v národnom, ale aj v medzinárodnom rozsahu.

Učiteľské programy

V ponuke študijných učiteľských programov máme tak jednoodborové , ako aj dvojodborové učiteľské programy (v kombinácii). Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry , máme študijné programy anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Katedry jazykov kladú dôraz na využívanie najnovších trendov, stratégií, metód a foriem v oblasti vyučovania jazyka, pričom sa zviditeľňujú organizovaním konferencií, workshopov a čítačiek, spoluprácou so ŠPÚ a metodickými centrami.

V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia, známi u nás aj vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú budúcich učiteľov výtvarného a hudobného umenia. Spolu so študentmi sa zúčastňujú a sami organizujú festivaly, koncerty, výstavy a rôzne umelecké workshopy.

Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie a psychológie pre prácu s jednotlivcom s rôznym postihnutím. Na našej katedre histórie a katedre občianskej a etickej výchovy vyučujú známe odborné kapacity a absolventi aj týchto katedier sú žiadanými na trhu práce.

Žiadané je aj štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky, kde v študijných programov učiteľstva pre predprimárne a učiteľstva pre primárne vzdelávanie máme každý rok pomerne veľa uchádzačov i študentov.

Ostatné pedagogické a neučiteľské programy

Katedra nemeckého jazyka a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov má okrem učiteľských študijných programov aj neučiteľské odbory : nemecký a španielsky jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ktoré vychádzajú z požiadaviek pracovného trhu a zahŕňajú kombináciu prednášok a seminárov zameraných na kulturologické, literárnovedné a jazykovedné špecifiká inter- a transkultúrnej komunikácie. Štúdium logopédie je v priestore Česko-Slovenska jediné a má vybudované významné vedecko-výskumné zázemie. Študijný odbor a programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. V rámci odboru špeciálna pedagogika  môžu študenti absolvovať v rámci graduálneho aj postgraduálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií , počnúc orientáciou na zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie a tiež detí s autizmom ale aj problematiku vzdelávania nadaných a talentovaných. Štúdium v odbore liečebná pedagogika je orientované na terapeutickú prácu najmä s detskou klientelou a jeho absolventi pracujú najmä v zdravotníckych zariadeniach, prípadne špecializovaných sociálnych zariadeniach. Pedagogiku  možno študovať v kombinácii učiteľstva pedagogiky  s inými učiteľskými odbormi. V rámci tohto odboru sa ponúka aj neučiteľské bakalárske štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.

Repertoár neučiteľských študijných programov uzatvára sociálna práca, ktorej absolventi preukazujú dobré schopnosti v práci so sociálnym klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zariadení , prípadne vo firmách na odboroch rozvoja ľudských zdrojov. Štúdium sociálnej práce bolo na Slovensku vôbec ako prvé otvorené práve u nás, s ohľadom na požiadavku riešenia závažných spoločenských javov, ktoré priniesli 90.-te roky minulého storočia.

       Máme dôstojné personálne obsadenie v podobe garantov študijných programov, profesorov, docentov a ostatných pedagógov. V tejto súvislosti je potešujúce, že v posledných rokoch vzrástol počet našich, najmä mladých profesorov a docentov a máme veľa mladých pedagógov. Na fakulte pôsobia aj koordinátori - pedagógovia pre študentov so zdravotným znevýhodnením. Študentom so zdravotným znevýhodnením ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

      Vytvárame podmienky pre  aktívne zapájanie študentov do vedy a výskumu, aj v rámci študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Naši študenti vyhrávajú v rámci celoslovenských kôl významné ocenenia. V rámci umeleckej činnosti treba vyzdvihnúť činnosť speváckeho súboru Comenius.

Medzinárodná spolupráca

Fakulta má nadviazanú spoluprácu s mnohými školskými aj neškolskými zariadeniami odbornej praxe, naši študenti chodia na exkurzie  a stáže nielen na Slovensko, ale aj do Čiech. Prostredníctvom Európskych výmenných programov sa dostávajú na stážové pobyty napríklad do  Poľska, Fínska, Nemecka , Španielska, ale aj do Spojených štátov . V tomto type mobilít sa zvyšuje počet doktorandov i  podiel vedeckých stáží doktorandov na špecializovaných vedeckých pracoviskách a vo výskumných laboratóriách, čo významne prispieva k zvyšovaniu kvality ich vzdelávania.  Kvalitu vzdelávania tiež významne posilňujú na PdF UK prechodne hosťujúci zahraniční vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci. Zvyčajne participujú na výučbe na vybraný počet vyučovacích hodín alebo celý semester, resp. ponúkajú jednorazové výberové prednášky alebo pracovné semináre. V  programe LLP Erasmus má fakulta uzatvorených niekoľko desiatok bilaterálnych zmlúv o výmene vyučujúcich a študentov.

          Fakulta bola a je aktívne zapojená do viacerých Európskych i mimoeurópskych programov podporujúcich zahraničné mobility študentov všetkých stupňov, pedagogických, výskumných a ďalších vysokoškolských pracovníkov, čím sa zabezpečuje trvalý rozvoj vzdelávania a vedeckého výskumu  (medzinárodné aktivity a projekty v rámci LLP Erasmus, Erasmus plus, Tempus IV, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtwig, DAAD, CEEPUS, Medzinárodného vyšehradského fondu, Národného štipendijného programu, Fulbright programu, medzivládnych výmenných programov a i.). Erasmus plus, ako aj ďalšie programy medzinárodnej výmeny a spolupráce, tak každoročne umožňujú mnohým desiatkam našich študentov bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa  študovať alebo absolvovať odbornú alebo vedeckú stáž v zahraničí; pracovníkom fakulty participovať na vzdelávaní i výskume v zahraničí; ako aj prijímať zahraničných študentov a vysokoškolských pedagógov na fakulte (najnovšie i z Japonska, Thajska, Mongolska).

          Fakulta má uzavreté tiež samostatné fakultné bilaterálne zmluvy o spolupráci pre oblasť  vzájomnej podpory rozvoja vedy a vzdelávania s niekoľkými európskymi aj mimoeurópskymi vysokoškolskými inštitúciami (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, USA, Rusko, Francúzsko, Španielsko, Ukrajina, Kazachstan  a i). V roku 2012 pracovníci fakulty iniciovali vstup Univerzity Komenského do prestížnej organizácie „Agence Universitarie de la Francofonie“. V roku 2013 sa fakulta zapojila do novej siete európskych univerzít v programe CEEPUS, zameranej na rozvoj jazykového a interkultúrneho vzdelávania „FISH (French, Italian, Spanish) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe“ a ponúka jedinečné študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore cudzie jazyky a kultúry, ktoré študenti aj absolvujú  v cudzom jazyku.

Veda a výskum

Fakulta má priznané práva na habilitácie a inaugurácie v dvoch odboroch a veríme, že čoskoro sa ponuka rozšíri o ďalšie. Máme v ponuke 8 doktorandských študijných programov. Realizujeme domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo najväčšieho počtu projektov  a aby boli prepojené ich  výskumné, pedagogické a publikačné činností.   Naše výskumné a vedecké aktivity, projektová a publikačná činnosť boli zúročené aj v komplexnej akreditácii, kde sa fakulta oproti  minulej komplexnej akreditácii zlepšila a v posúdení vedy a výskumu získala o úroveň lepšie hodnotenie. Napokon, o skvalitňovaní vedy, výskumu i vzdelávania hovorí aj každoročné zlepšenie umiestnenia fakulty v rebríčku hodnotenia ARRA.

KRÁTKO O HISTÓRII FAKULTY

Jedna z historických budov fakulty
Jedna z historických budov fakulty

Systematické úsilie o vytvorenie pedagogických fakúlt vo vtedajšej ČSR sa datuje od 20. rokov 20. storočia. Konkrétne kroky k vytvoreniu pedagogických fakúlt sa podnikli až po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945. S iniciatívou prišli samotní učitelia, ktorí v dňoch 14. – 15. júla 1945 na svojom manifestačnom zjazde v Prahe nastolili požiadavku vysokoškolského vzdelania učiteľov. Na návrh vlády a po dohode so SNR vydal prezident Edvard Beneš dekrét č. 132/1945 Zb. zo dňa 27. októbra 1945 o vzdelávaní učiteľov. Podľa neho učitelia škôl všetkých stupňov a typov nadobúdajú vzdelanie na pedagogických a iných fakultách vysokých škôl.

Otázku zriadenia pedagogických fakúlt a dĺžku štúdia na nich potom upravili osobitné legislatívne normy. Prvou z nich bol zákon o č. 100/1946 Zb. zo dňa 9. apríla 1946, ktorým sa zriaďujú pedagogické fakulty. Podľa tohto zákona sa pri všetkých univerzitách v Česku a na Slovensku – v tom čase iba v Bratislave – zriaďujú pedagogické fakulty, ktorých úlohou je pestovať pedagogické vedy a vzdelávať v týchto vedách kandidátov učiteľstva škôl všetkých stupňov a typov s výnimkou vysokých škôl.

Slávnostný sprievod študentov a pedagógov Vyššej školy pedagogickej  v Bratislave v roku 1958
Slávnostný sprievod študentov a pedagógov Vyššej školy pedagogickej v Bratislave v roku 1958

Vtedajší povereník školstva Ladislav Novomeský zvolal 25. septembra 1946 komisiu pracovníkov povereníctva školstva a zástupcov Slovenskej univerzity. Tu boli organizovaním pedagogickej fakulty poverení prof. Juraj Hronec vo funkcii dekana a Jozef Schubert vo funkcii tajomníka fakulty. Slávnostnosť otvorenia Pedagogickej fakulty a jej inkorporovania do zväzku univerzity sa uskutočnila dňa 6. decembra 1946 vo veľkej aule Slovenskej univerzity na Šafárikovom námestí v Bratislave, za účasti významných osobností vtedajšieho politického života. Na záver slávnosti odovzdal rektor Slovenskej univerzity Karol Kizlink insígnie Pedagogickej fakulty jej prvému dekanovi Hroncovi a fakultu vyhlásil za otvorenú.

Spomedzi zakladajúcich osobností, ktoré znamenali silný impulz pri rozbehu fakulty spomeňme profesorov Eugena Suchoňa pre hudobnú výchovu, Martina Novackého pre biológiu, Jozefa Kostku pre výtvarnú výchovu, Juraja Čečetku pre pedagogiku, Jána Stanislava pre slovenský jazyk, Andreja Mráza pre literárnu vedu, Oresta Dubaya a Fridricha Hoffstädtera pre výtvarnú výchovu, Karola Goláňa a Jána Hučka pre históriu.

Sľubný rozvoj pedagogickej fakulty ovplyvnili dôsledky komunistického štátneho prevratu v roku 1948. Čoskoro sa ukázali dva nepriaznivé faktory, ktoré fakultu prenasledovali celé desaťročia: 1. ideologická indoktrinácia marxizmu-leninizmu, 2. nestabilné postavenie pedagogických fakúlt. Pedagogické fakulty sa od začiatku školského roka 1952/1953 zmenili na dvojročné vyššie pedagogické školy a na vysoké školy pedagogické. Funkciu Pedagogickej fakulty v Bratislave prevzala v tomto meste Vyššia pedagogická škola a Vysoká škola pedagogická.

Novostavba budovy Pedagogickej fakulty v Trnave, 60. roky 20. storočia
Novostavba budovy Pedagogickej fakulty v Trnave, 60. roky 20. storočia

Takýto stav sa udržal až do roku 1959, keď vládnym nariadením č. 57/1959 Zb. zo dňa 31. júla 1959 boli vytvorené pedagogické inštitúty. Po tejto degradácii sa nový inštitút navyše musel sťahovať do Trnavy, takže Bratislava ostala bez pedagogickej školy.

Zmena k lepšiemu nastala až v roku 1964. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 166/1964 Zb. rozhodlo obnoviť pedagogické fakulty. Sídla však ostali nezmenené. Bratislava teda opäť ostala bez pedagogickej fakulty, hoci Praha a Brno ju mali.

Od školského roku 1972/1973 zabezpečovala fakulta ako jediná spomedzi ostatných pedagogických fakúlt na Slovensku štúdium učiteľov a vychovávateľov pre školy a zariadenia určené pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Od školského roku 1977/1978 pripravovala učiteľov pre gymnáziá a iné typy stredných škôl.  Nariadením vlády ČSSR bola Pedagogická fakulta od 1. januára 1986 preložená z Trnavy do Bratislavy. Do hlavného mesta sa vrátila oslabená, so štúdiom učiteľstva pre prvý stupeň základných škôl a štúdiom špeciálnej pedagogiky.

V takomto stave zastihla fakultu zmena novembri 1989. Po umelom útlme nastal jej rýchly rozvoj, keď sa fakulta dobudovala personálne, odborne a materiálne. V súčasnosti má fakulta dôstojné miesto vo zväzku iných fakúlt Univerzity Komenského. O kvalite fakulty svedčí zaujímavá ponuka študijných odborov, kvalitne pripravení absolventi, hodnotenia nezávislých agentúr a zvýšený záujem študentov o štúdium aj napriek zhoršujúcim sa ekonomickým podmienkam a klesajúcej populačnej krivke.

Vznik Pedagogickej fakulty v Bratislave v rámci dnešnej Univerzity Komenského je výsledkom dlhodobého zápasu o možnosť vysokoškolského vzdelávania učiteľov. Vývoj postupne ukázal na správnosť požiadavky vysokoškolského vzdelania pre pedagógov všetkých stupňov škôl. Bola to požiadavka modernej spoločnosti, spojená s výrazným pokrokom prírodných a technických vied a vied o človeku, ktorý kládol na pedagógov, študentov a žiakov čoraz vyššie nároky. Dúfajme, že budúcnosť neprinesie zmenu názorov na potrebu vysokoškolského vzdelávania pedagógov. Verme, že skôr dôjde k lepšiemu porozumeniu významu pedagógov pre spoločnosť, k pochopeniu úloh a prínosu pedagogických fakúlt pre rozvoj slovenskej vedy, hospodárstva i vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov a k celospoločenskému oceneniu náročného povolania pedagóga.