Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty Pedagogickej fakulty UK

Projekty PdF UK v roku 2019

Projekty VEGA

Projekty KEGA

Granty UK

Ostatné projekty

 

PREZENTÁCIE PROJEKTOV UKONČENÝCH V ROKU 2019

Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia

Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium

Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich

Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov

Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií

Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy Bioethics of Reproductive Health in Islam: Basis, Discussion and Challenges

Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe

Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike

Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí

Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 1918-1939

Vzťah medzi mentálnymi reprezentáciami systému anglického jazyka, performanciou v metalingvistických úlohách a produkciou v reálnych komunikačných situáciách pri učení sa anglického jazyka

Projekty PdF UK v roku 2020

Granty UK

Projekty VEGA

Projekty KEGA

Ostatné projekty

 

 

Projekty PdF UK v roku 2024

Projekty VEGA

Projekty KEGA

Granty UK

<output>Projekty VEGA</output>