Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

PRÍHOVOR DEKANKY FAKULTY

Vážení zamestnanci, milí študenti, osobitne prváci,

akademický rok 2019/2020 sa oficiálne začal 1. septembra, dnes je však skutočný začiatok, lebo až dnes sa začína vyučovanie, učebne sa naplnia študentmi a učiteľmi, zverejnia sa témy záverečných prác, vyhlásia sa súťaže, teda sa začína klasická tvorivá práca.

Minulý školský rok bol mimoriadne pestrý. V znamení 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave prebiehali rôzne podujatia, zmenilo sa vedenie Univerzity. Pre našu fakultu bol akademický rok 2018/2019 plný úspechov, zmien aj problémov. Rekonštrukcia budovy fakulty na Šoltésovej ulici nepokračovala podľa plánu, čo si vynútilo na určité obdobie zmeniť formu vyučovania. Vyučovanie prebiehalo v sťažených podmienkach, no nakoniec sme školský rok ukončili úspešne, za čo patrí veľká vďaka všetkým učiteľom a študentom. Môžeme sa pochváliť aj dvoma zrekonštruovanými učebňami, ktoré umožňujú bezbariérový prístup hendikepovaným študentom. Hoci pomaly, ale priebežne rastie počet publikácií našich pracovníkov v renomovaných časopisoch a zborníkoch, neklesá záujem o štúdium na našej fakulte, naši vedeckí pracovníci získali významné celoštátne ocenenia a prezident SR vymenoval za profesorky dve naše kolegyne. Rozširujú sa naše medzinárodné kontakty v rámci mobilít študentov, učiteľov aj ďalších zamestnancov. Fakulta má nové vedenie a nový akademický senát. Na jeden rok udalostí až-až.

Akademický rok, ktorý práve otvárame, nebude menej náročný. Pokračuje sa v rekonštrukcii budovy na Šoltésovej ulici, čo vyžaduje od všetkých nielen zvýšenú opatrnosť a disciplínu, ale aj toleranciu k zníženému komfortu využívania budovy. Čakajú nás nové pravidlá akreditačnej agentúry, budeme musieť implementovať rad nových zákonov. Verím, že tak ako v predchádzajúcich sedemdesiatich dvoch rokoch aj teraz bude hlavnou činnosťou fakulty kvalitná výučba a kvalitný výskum.

Vďaka bohatej histórii môže dnes fakulta disponovať vynikajúcim personálnym zabezpečením v podobe medzinárodne rešpektovaných profesorov, docentov, vedcov i svetovo známych umelcov, držiteľov mnohých medzinárodných ocenení. Títo pracujú v ústavoch a na katedrách fakulty a sú garanciou toho, že máme pestrú ponuku kvalitných študijných programov. Fakulta plní úlohy v oblasti prípravy pedagógov a iných odborníkov najmä v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež rozvíja študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Fakulta má dnes takmer 1 840 denných a 720 externých študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu, 48 študentov v doktorandskom štúdiu. Považujeme za svoju povinnosť dbať o študentov aj po ukončení vysokoškolského štúdia, preto ponúkame rôzne študijné programy aj v rámci celoživotného vzdelávania, v ktorých študuje približne 800 študentov. Fakulta má 230 zamestnancov na plný úväzok a ďalšiu stovku zamestnancov na čiastočný úväzok.

Dovoľte mi, aby som najmä pre našich nových študentov a kolegov fakultu bližšie predstavila.

Na I. a II. stupni štúdia máme akreditovaných 96 študijných programov v piatich študijných odboroch. Ponúkame denné i externé štúdium. V rámci spolupráce s ostatnými fakultami UK máme otvorené spoločné študijné programy učiteľského typu s Prírodovedeckou fakultou a Evanjelickou bohosloveckou fakultou. Absolventi I. a II. stupňa štúdia majú možnosť pokračovať aj na III. stupni štúdia v troch študijných odboroch, dennou aj externou formou vo viacerých jazykoch. V ponuke študijných programov, pochopiteľne, dominujú študijné programy v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry máme študijné programy anglického jazyka, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Ponúkame aj štúdium učiteľstva pedagogiky a štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia, známi u nás aj vo svete, pripravujú budúcich učiteľov hudby a výtvarnej edukácie. Na našich katedrách zabezpečujúcich učiteľstvo histórie a učiteľstvo výchovy k občianstvu vyučujú známe odborné kapacity a aj absolventi týchto katedier sú žiadanými na trhu práce. Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť psychologického a kariérového poradenstva pre jednotlivcov s postihnutím. Rovnako štúdium logopédie je na Slovensku možné iba na našej fakulte, pričom má vybudované významné vedeckovýskumné zázemie. Študijné programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. Naši študenti si môžu počas pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia špeciálnej pedagogiky vyberať z rozmanitých špecializácií, orientujúc sa na zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ale aj na problematiku vzdelávania detí s autizmom, poruchami správania či komunikácie, ako aj na problematiku vzdelávania nadaných a talentovaných detí. Novinkou je študijný program pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie. Neučiteľské študijné odbory sa u nás rozvíjajú v menšom počte, ale vo vysokej kvalite. Štúdium v odboroch liečebná pedagogika, sociálna práca, logopédia je atraktívne a absolventi sú žiadaní na trhu práce. To, že fakulta ponúka kvalitné, pestré a zaujímavé štúdium, sa odzrkadľuje aj v záujme uchádzačov. Dlhodobo sa na štúdium hlási vysoký počet záujemcov. V tomto prípade platí, že kvantita pozitívne ovplyvní kvalitu, lebo z veľkého počtu záujemcov máme možnosť vybrať si tých najlepších, pričom na viaceré študijné programy sa hlásia desiatky uchádzačov s priemerom stredoškolských známok 1,0.

Na podporu študentov počas štúdia má každý študijný ročník svojho tútora z radov pedagógov, na fakulte pôsobia aj koordinátori pre študentov so zdravotným znevýhodnením. Na fakulte vhodným spôsobom dochádza k prepojeniu teórie s praxou vďaka pedagogickým a odborným praxiam. Študenti môžu využiť aj poradne pôsobiace pri katedrách (psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa). Študentom so zdravotným znevýhodnením ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Ako jeden z podporných mechanizmov na zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu sa realizuje anonymné hodnotenie pedagógov zo strany študentov.

Študentom i pedagógom poskytujú služby podporné pracoviská ako študijné oddelenie, akademická knižnica, centrum informačných technológií, ale aj oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium, ekonomické oddelenie a vnútorná správa fakulty.

Doktorandský stupeň štúdia je pre každú fakultu investíciou do budúcnosti. Veda a výskum, výchova nových pedagogických a výskumných pracovníkov sú dôležitým hodnotiacim kritériom pri rozličných hodnoteniach jednotlivých pracovísk fakulty a univerzity ako celku, ale aj zárukou zabezpečenia kontinuity odovzdávania výsledkov vedeckého bádania budúcim generáciám. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského realizuje doktorandské štúdium v ôsmich študijných programoch v dennej aj externej forme štúdia.

Myslím, že za všetkých pedagógov fakulty môžem vysloviť radosť z toho, že naši študenti sa aktívne zapájajú do vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti. Na fakulte sa každoročne realizuje študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) a naši študenti sa veľmi úspešne umiestňujú aj v rámci celoslovenských kôl, kde získavajú významné ocenenia. V rámci umeleckej činnosti študentov a pedagógov fakulty treba osobitne vyzdvihnúť činnosť speváckeho súboru Comenius, ako aj prezentácie výtvarných prác i hudobné realizácie študentov fakulty.

Dôležitou oblasťou vedeckej činnosti sú domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo najväčšieho počtu projektov a aby bola prepojená ich výskumná, pedagogická a publikačná činnosť.

Fakulta má právo udeľovať vedecko-pedagogický titul docent a profesor v odboroch sociálna práca, špeciálna pedagogika, odborová didaktika, logopédia a predškolská a elementárna pedagogika. Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci našich katedier a výskumných ústavov spolu so svojimi študentmi pracujú na vedeckovýskumných domácich aj zahraničných projektoch.

V mene vedenia fakulty prajem všetkým študentom, pedagogickým a výskumným pracovníkom, ako aj ostatným zamestnancom a spolupracovníkom, aby sme počas tohto akademického roka zvládli naše pracovné alebo študijné povinnosti v dobrom zdraví, psychickej pohode a v tvorivej atmosfére.

Týmto považujem akademický rok 2019/2020 za otvorený.

                                                                                   Vaša dekanka Edita Partová