Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

PRÍHOVOR DEKANKY FAKULTY

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

akademický rok 2018/2019 je rokom, v ktorom Vám naša pedagogická fakulta už po sedemdesiaty druhý krát otvára svoje brány.

Sedemdesiatdva rokov inštitúcie je najmä v modernej dobe už úctyhodný vek, ktorý hovorí o jej etablovaní. Dovoľuje bilancovať, hodnotiť a vytvárať smelšie stratégie smerom do budúcnosti. Inštitúciu vždy tvoria ľudia – pedagógovia a študenti, teda v našom prípade Vy. Vy vytvárate jej typickú, stále sa obnovujúcu, neopakovateľnú atmosféru. Fakulta je našim spoločným dielom, do ktorého vkladáme svoje úsilie – z jednej strany odovzdať, z druhej prijímať. Spája nás láska a otvorenosť k poznaniu, vedeniu, ale aj vzájomná úcta k hodnotám. Pedagógovia i študenti sa striedajú a menia, no pre každého fakulta niečo znamená, každý tam niečo zanechal a odovzdal.

Zaspomínajte spolu, aké boli začiatky fakulty.

Ministerstvo školstva ČSR 16. 7. 1930 vydalo výnos o zriadení Štátnej pedagogickej akadémie v Bratislave. Táto ustanovizeň bola svojho druhu prvá vo vtedajšej ČSR. Bratislavská akadémia bola otvorená v septembri 1930 s celkovou kapacitou 40 poslucháčov. Napriek všetkým nedostatkom a obmedzeniam i faktu, že bratislavská akadémia zanikla v súvislosti s politickými udalosťami v roku 1938, práve v tejto škole treba hľadať zárodok budúcej pedagogickej fakulty.

Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút pedagogických fakúlt vyšlo až v r. 1946. Úlohou pedagogických fakúlt podľa tejto legislatívnej normy bolo slobodne bádať a pestovať pedagogické vedy alebo ich pomocné odbory, vzdelávať v nich kandidátov učiteľského povolania všetkých stupňov a typov okrem vysokoškolského, pripravovať vedúcich školských a osvetových pracovníkov, ďalej dopĺňať vzdelanie učiteľov.

Slávnostnosť otvorenia Pedagogickej fakulty a jej inkorporovania do zväzku univerzity sa uskutočnila dňa 6. 12. 1946 vo veľkej aule Slovenskej univerzity na Šafárikovom námestí Bratislave. Prítomných ako prvý pozdravil rektor Slovenskej univerzity Karol Kizlink, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že najmladšia – pedagogická fakulta bude cieľavedome plniť svoje poslanie. Hlavný prejav mal povereník školstva L. Novomeský, ktorý vyzdvihol celonárodný i širší celospoločenský význam založenia Pedagogickej fakulty: „Na pedagogických fakultách ako budúcich pedagogických laboratóriách budú sa hľadať a súčasne aj overovať nové vedecké spôsoby pedagogickej práce, nové vedecké vyučovacie metódy, ktoré budú vyplývať z nových pedagogicko-psychologických, biologických a sociálnych poznatkov i vlastných vedeckých ústavov, kde sa sústredí a odkiaľ sa bude riadiť celá pedagogická práca. Náš budúci učiteľ, vzdelaný vedecky na univerzite, stane sa sebavedomým nositeľom opravdivej národnej kultúry a vzdelanosti, pevnou kostrou osvetovej činnosti, pokroku, ale najmä suverénnym a jediným kvalifikovaným odborníkom školskej výchovy a vyučovania. “

Potom sa prítomným prihovoril prvý dekan Pedagogickej fakulty Juraj Hronec, ktorý zdôraznil, že na pedagogickej fakulte sa budú vychovávať odborne podkutí praktici, ovládajúci metodiku vyučovania.

Toľko z prvopočiatkov. Súčasnosť je však zrkadlením aj týchto pre nás vzdialených rokov, bez ktorých by nebolo dneška. Hrdo sa k nim hlásime a ďakujeme „otcom zakladateľom“ a všetkým ostatným tvorcom  histórie fakulty za ich neúnavnú snahu budovať, chrániť a starať sa o svoju Alma Mater.

Vďaka bohatej histórii môže dnes fakulta disponovať s vynikajúcim personálnym zabezpečením v podobe medzinárodne rešpektovaných profesorov, docentov, vedcov, i svetovo známych umelcov, laureátov mnohých medzinárodných ocenení. Títo pracujú na  ústavoch a katedrách fakulty a sú garanciou toho, že máme pestrú ponuku kvalitných študijných programov. Fakulta plní úlohy v oblasti prípravy pedagógov a iných odborníkov pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež rozvíja študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Fakulta má dnes takmer 3350 študentov a 270 zamestnancov.

Dovoľte mi, aby som najmä pre našich nových študentov a kolegov fakultu bližšie predstavila.

Na I. a II. stupni štúdia máme akreditovaných 88 študijných programov v 10 študijných odboroch. Ponúkame denné i externé štúdium. Právo udeľovať titul Bc. máme priznané v 25  študijných programoch dennej a 20 programoch externej formy štúdia. Titul Mgr. môžeme udeľovať v 23 študijných programoch dennej a 20 programoch externej formy štúdia. Fakulta spolu ponúka 150 kombinovaných a 39 jednopredmetových študijných programov. V rámci spolupráce s ostatnými fakultami UK máme otvorené spoločné študijné programy učiteľského typu s Prírodovedeckou fakultou, Evanjelickou bohosloveckou fakultou a Fakultou telovýchovy a športu. Absolventi I. a II. stupňa majú možnosť pokračovať aj na III. stupni štúdia  v 6  študijných odboroch, dennou aj externou formou vo viacerých jazykových verziách. V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odbore učiteľstva akademických predmetov a v odbore učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ktoré sa ponúkajú ako kombinované študijné programy. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry máme študijné programy anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Máme aj štúdium učiteľstva pedagogiky, tiež štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia, známi u nás aj vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú budúcich učiteľov hudby a výtvarnej edukácie. Na našich katedrách zabezpečujúcich učiteľstvo histórie a učiteľstvo výchovy k občianstvu vyučujú známe odborné kapacity a absolventi aj týchto katedier sú žiadanými na trhu práce. Katedra nemeckého jazyka a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov má okrem učiteľských študijných programov aj neučiteľské odbory: románske jazyky a kultúry, nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ktoré vychádzajú z požiadaviek pracovného trhu. Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie a psychológie pre prácu kariérového poradcu jednotlivcov s rôznym postihnutím. Štúdium logopédie je v priestore Slovenska jediné a má vybudované významné vedecko-výskumné zázemie. Študijný odbor a programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. V odbore špeciálna pedagogika môžu študenti absolvovať v rámci pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií, počnúc orientáciou na zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie a tiež detí s autizmom, ale aj problematiku vzdelávania nadaných a talentovaných. Novinkou je štúdium pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie. Štúdium v odbore liečebná pedagogika je orientované na terapeutickú prácu najmä s detskou klientelou a jeho absolventi pracujú najmä v zdravotníckych zariadeniach, prípadne v špecializovaných sociálnych zariadeniach. Absolventi sociálnej práce preukazujú dobré schopnosti v práci so sociálnym klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zariadení. Všetky študijné programy a ich študenti majú zabezpečenú kvalifikovanú pedagogickú alebo odbornú prax. To, že fakulta ponúka kvalitné, pestré a zaujímavé štúdium, sa odzrkadľuje aj v záujme uchádzačov. Dlhodobo sa na štúdium hlási vysoký počet záujemcov . Dobrou správou je, že za ostatné roky si fakulta udržiava vyrovnaný počet uchádzačov o štúdium i študentov a nezápasí tak, ako mnoho iných fakúlt aj na UK o to, aby v jej študijných programoch vôbec študovali aspoň 2 – 3 študenti. Naopak, na viaceré študijné programy sa hlási niekoľko desiatok uchádzačov s priemerom stredoškolských známok 1,0.

Pre podporu študentov počas štúdia má každý študijný ročník má svojho tútora z radov pedagógov, na fakulte pôsobia aj koordinátori - pedagógovia pre študentov so zdravotným znevýhodnením. Na fakulte vhodným spôsobom dochádza k prepojeniu teórie s praxou vďaka pedagogickým a odborným praxiam, ktoré majú študenti zaradené prakticky do každého semestra. Študenti môžu využiť aj činnosti poradní pri katedrách ( psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa) a vďaka praxiam zaradeným do štúdia. Študentom so zdravotným znevýhodnením ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Ako jeden z podporných mechanizmov pre zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu sa realizuje anonymné hodnotenie pedagógov zo strany študentov. Záujem o takýto spôsob spätnej väzby rastie, hodnotiaci dotazník sa administruje anonymne a elektronicky.

Pre študentov i pedagógov poskytujú služby predovšetkým také pracoviská ako študijné oddelenie, akademická knižnica, centrum informačných technológií, ale aj oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium, ekonomické oddelenie a vnútorná správa fakulty.

Fakulta okrem bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia realizuje aj rôzne druhy vzdelávania v rámci kvalifikačného či kontinuálneho vzdelávania, ako aj rigorózne skúšky.

Oblasť doktorandského štúdia je v rámci celej univerzity a teda aj jej pedagogickej fakulty mimoriadne dôležitá z viacerých dôvodov (zameranie univerzity na magisterský a doktorandský stupeň štúdia, veda a výskum, výchova nových pedagogických a výskumných pracovníkov, dôležité kritérium pri rozličných hodnoteniach jednotlivých pracovísk fakulty a univerzity ako celku). Pedagogická  fakulta Univerzity Komenského realizuje doktorandské štúdium v ôsmich študijných programoch v dennej aj externej forme štúdia.

Myslím, že za všetkých pedagógov fakulty môžem vysloviť radosť z toho, že naši študenti sa aktívne zapájajú do vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti. Na fakulte sa každoročne realizuje študentská vedecká a umelecká činnosť (ŠVOUČ) a naši študenti sa veľmi úspešne umiestňujú aj v rámci celoslovenských kôl, kde získavajú významné ocenenia. V rámci umeleckej činnosti študentov a pedagógov fakulty treba osobitne vyzdvihnúť činnosť speváckeho súboru Comenius, ako aj prezentácie výtvarných prác i hudobných realizácií študentov fakulty.

Veda a výskum tvoria  pevnú súčasť činnosti  fakulty a univerzity a jednoznačne je to deklarované aj v  stratégii rozvoja vedecko-výskumnej činnosti na UK na ďalšie obdobie. Pre vedné i študijné odbory sú veľmi dôležité publikačné výstupy našich zamestnancov, ktoré je potrebné štrukturovať inak, ako doposiaľ. Dôležitou oblasťou vedeckej činnosti sú domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo najväčšieho počtu projektov  a aby boli prepojené ich výskumné, pedagogické a publikačné činností.

Fakulta má právo udeľovať vedeckopedagogický titul docent a profesor v odboroch Sociálna práca, Špeciálna pedagogika, Odborová didaktika a Logopédia. Realizujeme domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo najväčšieho počtu projektov. Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci našich katedier a výskumných ústavov spolu so svojimi študentmi pracujú na vedecko-výskumných domácich aj zahraničných projektoch. Tak pedagógovia, ako aj študenti využívajú granty učiteľskej aj študentskej mobility.

V mene vedenia fakulty prajem všetkým študentom, pedagogickým a výskumným pracovníkom ako aj ostatným zamestnancom a spolupracovníkom, aby sme počas tohto akademického roka zvládli naše pracovné alebo študijné povinnosti v dobrom zdraví, v psychickej pohode, v tvorivej atmosfére. Takto spoločne dokážeme rozvíjať našu fakultu, naše katedry, naše odbory, našich študentov i samých seba.

Našej pedagogickej fakulte prajem preto tých najlepších pedagógov i študentov, aby prostredníctvom nich prispievala k šíreniu gramotnosti, vzdelanosti, duchovnosti a kultúrnosti!

                                                                                                    Vaša dekanka Alica Vančová