Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

PRÍHOVOR DEKANKY FAKULTY

Vážení zamestnanci, študenti, milí prváci,

akademický rok 2019/2020 nás postavil pred neočakávané úlohy. Náhle prerušenie vyučovania fakultu prekvapilo, ale nezastihlo ju nepripravenú. Okamžite sme zareagovali na zmeny a prešli sme na dištančné vzdelávanie. V tomto prípade sa opäť potvrdilo, že všetko zlé je na niečo dobré – mohli sme zužitkovať skúsenosti s online vyučovaním, ktoré sme získali počas rekonštrukcie budovy PdF UK. Dovolím si tvrdiť, že ukončenie letného semestra sme zvládli veľmi dobre, bez toho, aby utrpela kvalita vzdelávania. Aj keď je pravdou, že niektoré predmety sme museli presunúť do ďalšieho akademického roka, ktorý sa práve začína.

Pravdepodobne nielen mne, ale aj Vám chýba slávnostná atmosféra otvorenia AR 2020/2021, trma-vrma na chodbách svedčiaca o tom, že sa navzájom vítajú študenti aj učitelia a pociťujú čaro nového začiatku.

Akademický rok 2020/2021 bude opäť veľmi náročný. Epidémia pretrváva, škola je plná príkazov týkajúcich sa dodržiavania hygienických predpisov a inštrukcií rôznych autorít. Rozprávame sa cez rúško a podávame si ruky v rukaviciach. Aby sme ochránili naše zdravie a zároveň realizovali výučbu v štandardnej kvalite, verím, že prezenčne, si od každého z nás vyžaduje veľa trpezlivosti a disciplíny. V prípade nepriaznivej situácie sme však pripravení okamžite prejsť na dištančné vzdelávanie – veď s ním už máme skúsenosti.

Akademický rok prináša aj iné zmeny. Od 1. 9. 2020 vstúpia do platnosti dva významné dokumenty: Študijný poriadok PdF UK a akreditačné štandardy, ktorými sa bude riadiť nielen vzdelávací proces, ale aj vedeckovýskumná činnosť a riadiace procesy na PdF UK.

Dovoľte mi, aby som najmä pre našich nových študentov a kolegov stručne predstavila fakultu. Vďaka bohatej histórii dnes fakulta môže disponovať vynikajúcim personálnym zabezpečením v podobe medzinárodne uznávaných profesorov, docentov, vedcov i svetovo známych umelcov, laureátov mnohých medzinárodných ocenení, ktorí pracujú v ústavoch a na katedrách fakulty a sú garanciou toho, že máme pestrú ponuku kvalitných študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Na I. a II. stupni štúdia máme akreditovaných 130 študijných programov v piatich študijných odboroch, pričom štúdium ponúkame v dennej aj externej forme. V rámci spolupráce s ostatnými fakultami UK máme otvorené aj spoločné študijné programy. Absolventi I. a II. stupňa majú možnosť pokračovať aj na III. stupni štúdia v troch študijných odboroch v dennej aj externej forme a vo viacerých jazykových verziách. V ponuke študijných programov, pochopiteľne, dominujú študijné programy v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry máme študijné programy anglického jazyka, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Ponúkame aj štúdium učiteľstva pedagogiky či štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia, známi u nás aj vo svete, pripravujú na špičkovej úrovni budúcich učiteľov hudby a výtvarnej edukácie. Na našich katedrách zabezpečujúcich učiteľstvo histórie a učiteľstvo výchovy k občianstvu vyučujú známe odborné kapacity a aj absolventi týchto katedier sú žiadanými na trhu práce. Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie a psychológie pre prácu kariérového poradcu jednotlivcov s rôznym postihnutím. Štúdium logopédie je v priestore Slovenska jediné a má vybudované významné vedeckovýskumné zázemie. Študijné programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. Novinkou je študijný program pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie. Neučiteľské študijné odbory sa u nás rozvíjajú v menšom počte, ale vo vysokej kvalite. Štúdium v odbore liečebná pedagogika, sociálna práca aj logopédia je atraktívne a absolventi týchto programov sú žiadaní na trhu práce. Na fakulte dochádza k efektívnemu prepojeniu teórie s praxou vďaka pedagogickým a odborným praxiam.

To, že fakulta ponúka kvalitné, pestré a zaujímavé štúdium, sa odzrkadľuje aj v záujme uchádzačov. Dlhodobo sa na štúdium hlási vysoký počet záujemcov. V tomto prípade platí, že na množstve záleží, lebo z veľkého počtu záujemcov máme možnosť vybrať si tých najlepších. Zriedkavosťou nie sú uchádzači s priemerom stredoškolských známok 1,0, čo vyvracia mýtus o tom, že sa na našu fakultu hlásia len tí, ktorí by inde neuspeli.

Na podporu študentov počas štúdia má každý študijný ročník svojho tútora z radov pedagógov, ďalší koordinátori sú k dispozícii aj pre študentov so zdravotným znevýhodnením. Študenti môžu využiť aj činnosti jednotlivých poradní pôsobiacich pri katedrách (psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa). Študentom so zdravotným znevýhodnením ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Ako jeden z podporných mechanizmov na zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu sa realizuje anonymné hodnotenie pedagógov zo strany študentov, pričom záujem o takýto spôsob spätnej väzby rastie. Hodnotiaci dotazník sa administruje anonymne a elektronicky.

Študentom i pedagógom poskytujú služby podporné pracoviská, akými sú študijné oddelenie, akademická knižnica, centrum informačných technológií, ale aj oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium, ekonomické oddelenie a vnútorná správa fakulty.

Ako najvyšší orgán akademickej samosprávy pôsobí Akademický senát PdF UK a jeho poradné orgány.

Fakulta považuje za svoju povinnosť starostlivosť o študentov aj po ukončení školy, preto ponúka rôzne študijné programy aj v rámci celoživotného vzdelávania.

Veda a výskum, ako aj výchova nových pedagogických a výskumných pracovníkov sú nielen dôležitým kritériom pri hodnotení fakulty a univerzity, ale tiež zárukou zabezpečenia kontinuity odovzdávania výsledkov vedeckého bádania budúcim generáciám. Na fakulte sa každoročne realizuje študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ). V rámci umeleckej činnosti študentov a pedagógov fakulty treba osobitne vyzdvihnúť činnosť speváckeho zboru Comenius, ako aj prezentácie výtvarných prác študentov fakulty.

Dôležitou oblasťou vedeckej činnosti sú domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom našou snahou je, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo najväčšieho počtu projektov a aby ich výskumná, pedagogická a publikačná činnosť bola prepojená. Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci našich katedier a výskumných ústavov spolu so svojimi študentmi pracujú na vedeckovýskumných domácich aj zahraničných projektoch. Tak pedagógovia, ako aj študenti využívajú granty učiteľskej aj študentskej mobility.

Fakulta má právo udeľovať vedecko-pedagogický titul docent a profesor v odboroch učiteľstvo a pedagogické vedy, sociálna práca, logopédia a liečebná pedagogika.

Čas plynie bez ohľadu na epidémie alebo akékoľvek iné okolnosti, akademický rok sa začal a bude pre nás všetkých veľmi náročný. V problémových situáciách sa najlepšie ukáže sila spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, práve vtedy sa prejaví skutočná morálna kvalita ľudí. Na našej fakulte má každý zamestnanec a študent svoju úlohu, bez ktorej fakulta ako celok nebude úspešná. Právom môžeme byť hrdí na to, že počas pandémie sa naši študenti zapojili do dobrovoľníckej činnosti, že sa bez problémov adaptovali na online vzdelávanie, že naši učitelia preukázali svoje tvorivé schopnosti aj pri online vzdelávaní, že administratívni a technickí pracovníci nestrácali trpezlivosť pri vykonávaní často sa meniacich nariadení, že pracovníci CIT sústavne zabezpečovali technické zázemie pre účastníkov vzdelávacieho procesu a preškoľovali ich, a to aj na úkor svojho voľného času. Teraz je našou spoločnou úlohou nepoľaviť v naštartovaných činnostiach a nad epidémiou vyhrať.

Prajem Vám všetkým veľa tvorivých síl, odhodlania a trpezlivosti. Nezabúdajme, že naša najlepšia vakcína je disciplína.

Týmto považujem akademický rok 2020/2021 za otvorený.

                                                                                         Vaša dekanka Edita Partová