Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poplatky za štúdium

Bežný účet Pedagogickej fakulty UK:

 

číslo: SK928180 000000 7000083741
variabilný symbol:20112012 (mení sa každý AR podľa aktuálneho AR)
konštantný symbol:0308
správa pre prijímateľa: Meno, Priezvisko, skratka študijného programu


Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave

 

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave - VP 18/2023

 

 

 

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2024/2025

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2024/2025

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2023/2024

 

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2023/2024

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2022/2023

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2022/2023

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2021/2022

 

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2021/2022