Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu PdF UK

 

Rada pre kvalitu PdF UK je zriadená za účelom zabezpečenia implementácie a udržateľnosti vnútorného systému kvality v súlade s požiadavkami štandardov/ukazovateľov kvality. Základným poslaním RK PdF UK je pripravovať a koordinovať  procesy implementácie, zefektívňovania a hodnotenia interného systému zabezpečenia kvality na PdF UK.  V rámci svojich úloh a činností RK PdF UK koordinuje a vyhodnocuje procesy implementácie interného systému kvality na PdF UK; kontroluje efektívnosť a aktuálnosť aktivít, ktoré sú súčasťou zabezpečenia kvality na pôde fakulty; získava, analyzuje a vyhodnocuje informácie o funkčnosti a efektívnosti procesov vnútorného systému kvality;  navrhuje dekanovi fakulty preventívne, korektívne a rozvojovo-inovatívne opatrenia súvisiace so zabezpečením,  fungovaním, hodnotením  a zlepšovaním vnútorného systému kvality; podieľa sa na tvorbe interných dokumentov hodnotenia kvality; podľa potreby posudzuje strategické materiály PdF UK z pohľadu ich dopadu na vnútorný systém kvality; navrhuje dekanovi zefektívňovanie procesov súvisiacich so systematickým zabezpečovaním vnútorného systému kvality fakulty; navrhuje dekanovi metodické postupy implementácie, udržateľnosti a zvyšovania vnútorného systému kvality vzdelávania, vedy a výskumu a riadenia fakulty. 

 

Predseda:

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.     (lopuchovafedu.uniba.sk)

Členovia:

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.     (zilkovafedu.uniba.sk)

Doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.       (mikulasovafedu.uniba.sk)

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.         (hamranovafedu.uniba.sk)

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.               (maloveckyfedu.uniba.sk)

Mgr. Stanislava Slováková                       (slovakova63uniba.sk)

(zástupca študentov)

Bc. Eva Frtúsová                                        (frtusova7uniba.sk)

(zástupca študentov)

Tajomníčka:

Mgr. Michaela  Yörük                                (yoruk@fedu.uniba.sk)