Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy pre študentov


 

Výučba na PdF UK (v dennej a externej forme) v zimnom semestri 2021/22 bude realizovaná kombinovanou formou (prezenčne, dištančne/online) pre denné aj externé štúdium.

Väčšina predmetov (všetky prednášky a časť seminárov, resp. cvičení) bude realizovaná dištančnou/online metódou. Prezenčne budú realizované pedagogické a odborné praxe a vybrané predmety praktického/seminárneho charakteru niektorých študijných programov. Konkrétne predmety pre jednotlivé študijné programy a ročníky si každý študent môže pozrieť v rozvrhu v systéme AIS2 (v univerzálnom zobrazení AIS2  ) od 2.9.2021. Postup na prácu s rozvrhom v AIS2 je zverejnený na webovej stránke fakulty v kolónke ZÓNA v časti ROZVRH (obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - študenti; link https://zona.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Rozvrh/manual_rozvrh_student2012_13.pdf ; najmä prvá časť manuálu zameraná na zobrazenie rozvrhu).

Predmety realizované prezenčne majú v rozvrhových okienkach napísané slovo "PREZENČNE". Všetky ostatné predmety budú realizované dištančne /online v časoch podľa platného rozvrhu - aj keď je predmet priradený na niektorú fyzickú miestnosť v budovách fakulty.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s Covid - 19 budeme v realizácii výučby postupovať podľa platných opatrení RÚVZ a v zmysle  Covid automatu, o čom Vás budeme včas informovať.

KORONAVÍRUS - usmernenia pre študentov Bc. a Mgr. štúdia

Výučba

V súlade s vnútorným predpisom - Príkaz rektora UK č. 15/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021, zverejnenom na webovej stránke UK, sa výučba dennej aj externej formy štúdia na PdF UK bude od 5.10.2020 realizovať ako dištančná/online výučba do odvolaniaV zmysle uvedeného príkazu budú vzdelávacie činnosti uskutočňované podľa platného rozvrhu tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby. Z tohoto dôvodu budete v priebehu semestra či po jeho ukončení požiadaní o spätnú väzbu týkajúcu sa realizácie výučby na fakulte.

Konzultačné hodiny vyučujúcich (vrátane tútorských konzultačných hodín) sa tiež budú v stanovených časoch konzultácií realizovať dištančne/online.

Do 3.10.2020 (vrátane) prebieha výučba prezenčnou metódou. Vyučujúci jednotlivých predmetov Vás budú v tomto týždni na výučbe inštruovať o podrobnostiach dištančnej/online výučby v nasledujúcich týždňoch.

 Sledujte svoje univerzitné mailové schránky a webovú stránku fakulty z dôvodu aktualizácie situácie.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na jednotlivých pedagógov, svojich tútorov či študijné oddelenie podľa typu problému.

 

Všeobecné pokyny pre študentov

  • Študent nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch vysokej školy.
  • Pravidelne si dezinfikuje ruky a dodržiava odstupy na chodbách, v učebniach, stravovacích a hygienických zariadeniach. Snaží sa vyhýbať úzkemu kontaktu s ďalšími osobami.
  • Zúčastňuje sa výučby podľa stanoveného rozvrhu.
  • Pravidelne si kontroluje elektronickú poštu s pridelenou adresou z UK, na ktorú mu budú chodiť všetky potrebné informácie. Takisto sleduje webovú stránku fakulty www.fedu.uniba.sk .
  • V prípade vlastného podozrenia (nemusí byť ešte potvrdené lekárom) sa riadi odporučeniami RÚVZ. V prípade preventívnej izolácie kontaktuje mailom alebo telefonicky vyučujúceho.
  • V prípade, že sa uňho vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie)  bezodkladne o tejto skutočnosti informuje vyučujúceho  a študijné oddelenie  sofedu.uniba.sk .
  • Ak sa u študenta  vysokej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo pracovného dňa, bezodkladne opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Študent vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore) a RÚVZ, v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 informuje o svojom stave vyučujúceho  a študijné oddelenie  sofedu.uniba.sk .
  • Ak sa u študenta potvrdí ochorenie COVID-19  bezodkladne informuje vyučujúceho a vyplní univerzitný oznamovací formulár  (formulár je automaticky zasielaný aj na študijné oddelenie PdF a internát UK).