Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy pre študentov

Zmena úradných hodín počas letných prázdnin na Študijnom oddelení

V termíne od 1.7. do 31.8.2018 budú zmenené úradné hodiny.

 

referát denného, externého štúdia a referát sociálnych vecí:

Utorok9,00 - 11,00 hod.
Štvrtok9,00 - 11,00 hod.

 

 Ponuka odborných, pedagogických a výskumných stáží v Štátnom pedagogickom ústave

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že ŠPÚ ponúka možnosť absolvovať odbornú prax pre študentov učiteľských študijných programov v činnostiach, ktoré uskutočňuje. Pre talentovaných študentov - praktikantov ponúknu aj ďalšiu užšiu spoluprácu.

ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou MŠ SR, ktorá sa primárne zameriava na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovania odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení. Predmetom činnosti ŠPÚ je aplikovaný výskum, kurikulárne dokumenty, metodické a vzdelávacie činnosti pre tvorbu školskej politiky a prax materských, základných a stredných škôl v pôsobnosti ministerstva, výstupy koncepčného a aplikačného charakteru potrebné pre výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl, školských zariadení a riadiacu a metodickú prácu orgánov štátnej správy v školstve.

V prípade záujmu je potrebné poslať návratku spolu so životopisom na: spu(at)statpedu.sk


Zmena úradných hodín počas letných prázdnin na Študijnom oddelení

V termíne od 1.7. do 31.8.2018 budú zmenené úradné hodiny.

 

referát denného, externého štúdia a referát sociálnych vecí:

Utorok9,00 - 11,00 hod.
Štvrtok9,00 - 11,00 hod.

 

 


PREVZATIE DOKLADOV O UKONČENÍ ŠTÚDIA

Oznamujeme Vám, že absolventi, ktorí si neprevzali diplomy o ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2015 a skôr boli odovzdané do Archívu UK, na základe žiadosti adresovanej pracovníkom Archívu UK si ich tam môžu prevziať.