Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy pre študentov

Promócie absolventov - júl 2018

Promócie absolventov Bc. štúdia - 9. a 10. júla 2018

 

 

OVŠ - Rektorát UK - nevydávanie dokladov v čase promócií

V čase trvania promócií (od 26. júna 2018 - 20. júla 2018) sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.Ponuka odborných, pedagogických a výskumných stáží v Štátnom pedagogickom ústave

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že ŠPÚ ponúka možnosť absolvovať odbornú prax pre študentov učiteľských študijných programov v činnostiach, ktoré uskutočňuje. Pre talentovaných študentov - praktikantov ponúknu aj ďalšiu užšiu spoluprácu.

ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou MŠ SR, ktorá sa primárne zameriava na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovania odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení. Predmetom činnosti ŠPÚ je aplikovaný výskum, kurikulárne dokumenty, metodické a vzdelávacie činnosti pre tvorbu školskej politiky a prax materských, základných a stredných škôl v pôsobnosti ministerstva, výstupy koncepčného a aplikačného charakteru potrebné pre výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl, školských zariadení a riadiacu a metodickú prácu orgánov štátnej správy v školstve.

V prípade záujmu je potrebné poslať návratku spolu so životopisom na: spu(at)statpedu.skPREVZATIE DOKLADOV O UKONČENÍ ŠTÚDIA

Oznamujeme Vám, že absolventi, ktorí si neprevzali diplomy o ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2015 a skôr boli odovzdané do Archívu UK, na základe žiadosti adresovanej pracovníkom Archívu UK si ich tam môžu prevziať.