Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogické a odborné praxe

Referát pedagogických a odborných praxí

PaedDr. Blanka Múčková Petríková

E-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk

Tel.:  02/9015 9371, miestnosť R-123

 

Referát pedagogických a odborných praxí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave bol zriadený k 1. 3. 2006 ako Referát pre pedagogické a odborné praxe a k 1. 2. 2009 bol premenovaný na súčasný názov.

 

Úlohy a ciele:

  • systematizácia organizovania pedagogických a odborných praxí, ktoré sú povinnou a neoddeliteľnou súčasťou študijných programov;
  • finančné zabezpečenie pre cvičných učiteľov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na praktickej príprave študentov UK PdF;
  • zmluvné zabezpečenie škôl a pracovísk, v ktorých sa prax realizuje;
  • v budúcnosti snaha o nadviazanie užšej spolupráce medzi zmluvnými školami/pracoviskami a katedrami.

Metodici praxe na katedrách UK PdF


 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky -  oddelenie pedagogiky

Ing. Eva Tóblová, PhD. - hlavná metodička praxí

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Mgr. Peter Ostradický, PhD.

Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD.

Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD.

 

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky -  oddelenie sociálnej pedagogiky

PaedDr. Dorota  Smetanová, PhD.

 

Katedra preprimárnej a primárnej edukácie

PaedDr. Eva  Severini, PhD. - pre Bc. štúdium - MŠ

Mgr. Ľubica Čierťažská, PhD. - pre Bc. štúdium - ŠKD

Mgr. Veronika Valkóová, PhD. - pre Mgr. štúdium

 

Ústav špeciálnopedagogických štúdií

 

Katedra špeciálnej pedagogiky

Monika Borzová - hlavný koordinátor praxí

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

PaedDr. Valéria Stašiaková

Pedagogika mentálne postihnutých  

Mgr. Kristína Nagyová, PhD. - pre Bc. a Mgr. štúdium

Pedagogika zrakovo postihnutých

doc. PaedDr. Jana  Lopúchová, PhD.

Pedagogika sluchovo postihnutých

Mgr. Miroslava Tomášková - pre Bc. štúdium

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. - pre Mgr. štúdium

Poradenstvo

PaedDr. Valéria  Stašiaková

Poruchy učenia, poruchy správania, NKS

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

 

 

Ústav filologických štúdií

 

Katedra anglického jazyka a literatúry

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

 

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

 

Katedra románskych jazykov a literatúr

doc. Beatriz Gómez-Pablos Calvo, PhD.

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Mgr. Eva Faithova, PhD.

Mgr. Ľubica  Horváthová, PhD.

 


 

Katedra sociálnej práce

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

 

Katedra liečebnej pedagogiky

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

 

Katedra etickej a občianskej výchovy

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

 

Katedra histórie

PhDr. Anna  Bocková, PhD.

 

Katedra výtvarnej výchovy

prof. PaedDr. Daniela  Valachová, PhD.

 

Katedra hudobnej výchovy

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

 

Katedra psychológie a patopsychológie

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

PaedDr. Dušan Fábik - pre PSKPO

 

Katedra logopédie

Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD.