Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Pedagogické a odborné praxe

Referát pedagogických a odborných praxí

PaedDr. Blanka Múčková Petríková

E-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk

Tel.:  02/492 87 123, miestnosť R-123

 

Referát pedagogických a odborných praxí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave bol zriadený k 1. 3. 2006 ako Referát pre pedagogické a odborné praxe a k 1. 2. 2009 bol premenovaný na súčasný názov.

 

Úlohy a ciele:

  • systematizácia organizovania pedagogických a odborných praxí, ktoré sú povinnou a neoddeliteľnou súčasťou študijných programov;
  • finančné zabezpečenie pre cvičných učiteľov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na praktickej príprave študentov UK PdF;
  • zmluvné zabezpečenie škôl a pracovísk, v ktorých sa prax realizuje;
  • v budúcnosti snaha o nadviazanie užšej spolupráce medzi zmluvnými školami/pracoviskami a katedrami.

Metodici praxe na katedrách UK PdF


Ústav pedagogických vied a štúdií

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky -  oddelenie pedagogiky

Ing. Eva Tóblová, PhD. - hlavná metodička praxí

doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD.

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD.

Mgr. Peter Ostradický

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky -  oddelenie sociálnej pedagogiky

PaedDr. Dorota  Smetanová, PhD.

 

Katedra preprimárnej a primárnej edukácie

PaedDr. Eva  Severini

 

Ústav špeciálnopedagogických štúdií

 

Katedra špeciálnej pedagogiky

Monika Borzová

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

PaedDr. Valéria Stašiaková

Mgr. Kristína Nagyová

Pedagogika mentálne postihnutých  

Mgr. Monika Lofflerová

Mgr. Ivana Janurová

Pedagogika zrakovo postihnutých

doc. PaedDr. Jana  Lopúchová, PhD.

Pedagogika sluchovo postihnutých

Mgr. Katarína Hybenová, PhD.

Mgr. Klaudia Guštafíková

Poradenstvo

PaedDr. Valéria  Stašiaková

 

 

Ústav filologických štúdií

 

Katedra anglického jazyka a literatúry

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

 

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

 

Katedra románskych jazykov a literatúr

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Mgr. Ľubica  Horváthová, PhD.

 

 

Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky

 

Katedra sociálnej práce

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

 

Katedra liečebnej pedagogiky

Mgr. Petra  Mitašíková, PhD.

 

 

Ústav humanitných štúdií

 

Katedra etickej a občianskej výchovy

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.

 

Katedra histórie

PhDr. Anna  Bocková, PhD.

 

 

 

Ústav umelecko-edukačných  štúdií

 

Katedra výtvarnej výchovy

doc. PaedDr. Daniela  Valachová, PhD.

 

Katedra hudobnej výchovy

Mgr. art. Tomáš  Boroš, ArtD., PhD.

 

 

Ústav psychologických a logopedických štúdií

 

Katedra psychológie a patopsychológie

Mgr. Lenka  Sokolová, PhD.

PaedDr. Dušan Fábik - pre PSKPO

 

Katedra logopédie

Mgr. Viera Miššíková, PhD.