Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogické a odborné praxe

Referát pedagogických a odborných praxí

PaedDr. Blanka Múčková Petríková

E-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk

Tel.:  02/9015 9371, miestnosť R-123

 

Referát pedagogických a odborných praxí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave bol zriadený k 1. 3. 2006 ako Referát pre pedagogické a odborné praxe a k 1. 2. 2009 bol premenovaný na súčasný názov.

 

Úlohy a ciele:

  • systematizácia organizovania pedagogických a odborných praxí, ktoré sú povinnou a neoddeliteľnou súčasťou študijných programov;
  • finančné zabezpečenie pre cvičných učiteľov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na praktickej príprave študentov UK PdF;
  • zmluvné zabezpečenie škôl a pracovísk, v ktorých sa prax realizuje;
  • v budúcnosti snaha o nadviazanie užšej spolupráce medzi zmluvnými školami/pracoviskami a katedrami.

Metodici praxe na katedrách UK PdF


 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky -  oddelenie pedagogiky

Ing. Eva Tóblová, PhD. - hlavná metodička praxí

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Mgr. Peter Ostradický, PhD.

Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD.

Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD.

 

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky -  oddelenie sociálnej pedagogiky

Mgr. Petra Rapošová, PhD.

 

Katedra preprimárnej a primárnej edukácie

PaedDr. Eva  Severini, PhD. - pre Bc. štúdium - MŠ

Mgr. Ľubica Čierťažská, PhD. - pre Bc. štúdium - ŠKD

Mgr. Petra Rapošová, PhD. - pre Bc. štúdium - MŠ + pre Mgr. štúdium

 

Ústav špeciálnopedagogických štúdií

 

Katedra špeciálnej pedagogiky

Monika Borzová - hlavný koordinátor praxí

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.; Mgr. Zuzana Ivanová, PhD.

Pedagogika mentálne postihnutých  

Mgr. Kristína Tkáčová, PhD. - pre Bc. a Mgr. štúdium

Pedagogika zrakovo postihnutých

doc. PaedDr. Jana  Lopúchová, PhD.

Pedagogika sluchovo postihnutých

Mgr. Miroslava Tomášková - pre Bc. štúdium

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. - pre Mgr. štúdium

Poradenstvo

doc. PaedDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.

Poruchy učenia, poruchy správania, NKS

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Pedagogika intelektovo nadaných

Mgr. Nikoletta Szászová

 

 

Ústav filologických štúdií

 

Katedra anglického jazyka a literatúry

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

 

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

 

Katedra románskych jazykov a literatúr

doc. Beatriz Gómez-Pablos Calvo, PhD.

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Mgr. Eva Faithova, PhD.

Mgr. Ľubica  Horváthová, PhD.

 


 

Katedra sociálnej práce

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

 

Katedra liečebnej pedagogiky

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

 

Katedra etickej a občianskej výchovy

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

 

Katedra histórie

PhDr. Anna  Bocková, PhD.

 

Katedra výtvarnej výchovy

prof. PaedDr. Daniela  Valachová, PhD.

 

Katedra hudobnej výchovy

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

 

Katedra psychológie a patopsychológie

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

PaedDr. Dušan Fábik - pre PSKPO

 

Katedra logopédie

Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD.