Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny a usmernenie pre študentov k praxi

Bc. štúdium - PEDAGOGICKÁ PRAX 1 (A) a (B) - pre učiteľské študijné programy (ŠO: Učiteľstvo a pedagogické vedy)

Pedagogická prax 1 (A) - PP1A - LS 1.ročník

Túto prax je potrebné si zapísať súbežne alebo po absolvovaní predmetu "Teoretické základy výchovy" najskôr do rozvrhu u vyučujúcich - metodikov praxe PP1A, (ktorí sú spravidla aj prednášajúci predmetu TZV) až potom do AiS2!

Na absolvovanie predmetu PP1A je stanovený 1. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester.

 

Pedagogická prax 1 (B) - PP1B - ZS 2.ročník

Túto prax je potrebné si zapísať súbežne, alebo po absolvovaní predmetu "Didaktika" najskôr do rozvrhu u vyučujúcich - metodikov praxe PP1B, (ktorí sú spravidla aj prednášajúci predmetu didaktika) až potom do AiS2!

Na absolvovanie predmetu PP1B je stanovený 2. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester.

 

Spoločné pokyny pre PP1 (A) a (B):

 • Prax prebieha v zmluvných cvičných školách v termíne podľa harmonogramu štúdia pre daný akademický rok.

 • Povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí - termín určuje vyučujúci predmetu (metodik praxe), ktorý Vás oboznámi s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného predmetu a poučí o povinnostiach pri vykonávaní praxe, (hlavná metodička praxí: Dr. Tóblová; metodik pre PP1A - Dr. Koldeová, Dr. Ferková, Dr. Zemančíková; pre PP1B - Dr. Strakoš, Dr. Tóblová, Dr. Ostradický);
 • V prípade, že nepodpíšete prezenčnú listinu a poučenie, na prax Vás nezradíme.
 • Vybranú prax následne realizujete podľa pokynov vyučujúceho (metodika katedry) a RPOP.
 • Zaradenie do škôl bude vyvesené na webovej stránke RPOP v oznamoch pre študentov cca týždeň pred začatím praxí.
 • Ak nemôžete absolvovať celú prax zo závažných dôvodov, oznámite to na Referát pedagogických a odborných praxí a metodikovi praxe na príslušnej katedre na začiatku absencie - nahradenie praxe Vám bude umožnené bezplatne.

 • Študenti s kombináciou biológie absolvujú v bakalárskom štúdiu na Pedagogickej fakulte len Pedagogická prax 1 (A) - zapisujú si ju do letného semestra 1. ročníka. Pedagogickú prax 1 (B) si len zapíšu v tom roku štúdia kedy ju budú absolvovať na PriF - hodnotenie im bude uznané z tejto praxe.

Mgr. štúdium - PEDAGOGICKÁ PRAX 2 (A,B) - pre učiteľské študijné programy (ŠO: Učiteľstvo a pedagogické vedy)metov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

 • Na absolvovanie predmetu PP2 (A,B)  je stanovený  1. ročník magisterského štúdia - zimný semester.

 • Pedagogickú prax 2 (A,B) absolvujete súbežne.
 • Vybraný predmet (A a B) si zapíšete v AiSe do rozvrhu podľa predmetu a príslušného metodika praxe (A je prvý predmet v kombinácii; B je druhý predmet v kombinácii).

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí:
  - predpraxové stretnutie zvoláva vyučujúci predmetu (metodik praxe)  (rozdelenie do cvičných škôl bude zverejnené na webovej stránke referátu - asi 1 týždeň pred nástupom na prax),
  - oboznámi Vás s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného kurzu/predmetu,
  - poučí Vás o povinnostiach pri vykonávaní praxe,
  - termíny absolvovania praxe sú uvedené v harmonograme pre aktuálny akademický rok.

Mgr. štúdium - PEDAGOGICKÁ PRAX 3 (A,B) - pre učiteľské študijné programy (ŠO: Učiteľstvo a pedagogické vedy)

 • Na absolvovanie predmetu PP3 (A,B)  je stanovený  2. ročník magisterského štúdia - letný semester.

 • Pedagogickú prax 3 (A,B) absolvujete súbežne.

 • Vybraný predmet (A a B) si zapíšete do AiS2 podľa predmetu a príslušného metodika praxe (A je prvý predmet v kombinácii; B je druhý predmet v kombinácii).

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí:
  - predpraxové stretnutie zvoláva vyučujúci predmetu (metodik praxe)  (rozdelenie bude zverejnené na webovej stránke referátu - asi 1 týždeň pred nástupom na prax),
  - oboznámi Vás s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného kurzu/predmetu,
  - poučí Vás o povinnostiach pri vykonávaní praxe,
  - termíny absolvovania praxe sú uvedené v harmonograme pre aktuálny akademický rok.

Bc. a Mgr. štúdium - PEDAGOGICKÁ PRAX - ŠP: Špeciálna pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (ŠO: Učiteľstvo a pedagogické vedy)

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí :
  • metodik praxe Vám oznámi školu/zariadenie, kde a v akom termíne budete absolvovať prax,
  • oboznámi Vás s podmienkami pre úspešné absolvovanie pedagogickej praxe.

Bc. a Mgr. štúdium - ODBORNÁ PRAX - ŠP: Liečebná pedagogika, Logopédia (ŠO: Logopédia a liečebná pedagogika)

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí :
  • vyučujúci predmetu (metodik praxe) Vám oznámi zaradenie na školu/zariadenie, kde budete absolvovať prax (prípadne Vás usmerní, kde môžete prax vykonať),
  • oboznámi Vás s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného predmetu a poučí o povinnostiach pri vykonávaní praxe,
  • poskytne Vám potrebné tlačivá k vykonanie praktickej výučby,
  • termíny absolvovania praxe sú uvedené v harmonograme pre aktuálny akademický rok.

Bc. a Mgr. štúdium - ODBORNÁ PRAX - ŠP: Sociálna práca (ŠO: Sociálna práca)

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí :
  • vyučujúci predmetu (metodik praxe) Vám oznámi zaradenie na školu/zariadenie, kde budete absolvovať prax (prípadne Vás usmerní, kde môžete prax vykonať),
  • oboznámi Vás s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného predmetu a poučí o povinnostiach pri vykonávaní praxe,
  • poskytne Vám potrebné tlačivá k vykonanie praktickej výučby,
  • termíny absolvovania praxe sú uvedené v harmonograme pre aktuálny akademický rok.

Bc. a Mgr. štúdium - ODBORNÁ PRAX - ŠP: Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (ŠO: Učiteľstvo a pedagogické vedy); ŠP: Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutí (ŠO: Psychológia)

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí :
  • vyučujúci predmetu (metodik praxe) Vám oznámi zaradenie na školu/zariadenie, kde budete absolvovať prax (prípadne Vás usmerní, kde môžete prax vykonať),
  • oboznámi Vás s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného predmetu a poučí o povinnostiach pri vykonávaní praxe,
  • poskytne Vám potrebné tlačivá k vykonanie praktickej výučby,
  • termíny absolvovania praxe sú uvedené v harmonograme pre aktuálny akademický rok.