Pokyny a usmernenie pre študentov k praxi

Bc. štúdium - PEDAGOGICKÁ PRAX 1 / HOSPITAČNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX - pre učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Pedagogická prax 1 (A) - PP1A /Hospitačná pedagogická prax A - HPPA - LS 1.ročník

Túto prax je potrebné si zapísať súbežne, alebo po absolvovaní predmetu "Teoretické základy výchovy" najskôr do rozvrhu u vyučujúcich - metodikov praxe PP1A / HPPA, (ktorí sú spravidla aj prednášajúci predmetu TZV) až potom do AiS2!

Na absolvovanie predmetu PP1A / HPPA je stanovený 1. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester.

 

Pedagogická prax 1 (B) - PP1B / Hospitačná pedagogická prax B - HPPB - ZS 2.ročník

Túto prax je potrebné si zapísať súbežne, alebo po absolvovaní predmetu "Didaktika" najskôr do rozvrhu u vyučujúcich - metodikov praxe PP1B / HPP B, (ktorí sú spravidla aj prednášajúci predmetu didaktika) až potom do AiS2!

Na absolvovanie predmetu HPP B / PP1B je stanovený 2. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester.

 

Spoločné pokyny pre PP1 (A,B) a HPP (A,B):

 • Prax prebieha na zmluvných školách v termíne podľa harmonogramu štúdia pre daný akademický rok.

 • Povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí - termín určuje vyučujúci predmetu (metodik praxe), ktorý Vás oboznámi s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného kurzu/predmetu a poučí o povinnostiach pri vykonávaní praxe, (hlavná metodička praxí: Dr. Tóblová; metodik pre HPP A / PP1A - doc. Prokop, Dr. Koldeová, Mgr. Ostradický; pre HPP B /PP1B - Dr. Ferková, Dr. Strakoš, Dr. Tóblová, Mgr. Ostradický);
 • V prípade, že nepodpíšete prezenčnú listinu a poučenie, na prax Vás nezradíme.
 • Vybranú prax následne realizujete podľa pokynov vyučujúceho (metodika katedry) a RPOP.
 • Zaradenie do škôl bude vyvesené na webovej stránke RPOP v oznamoch pre študentov cca týždeň pred začatím praxí.
 • V prípade zaradenia na prax a neúčasti na praxi bez závažných dôvodov je nutné si prax nahradiť na vlastné náklady.
 • Ak nemôžete absolvovať celú prax zo závažných dôvodov, oznámite to na Referát pedagogických a odborných praxí a metodikovi praxe na príslušnej katedre na začiatku absencie - nahradenie praxe Vám bude umožnené bezplatne.

 • Študenti s kombináciou biológie absolvujú v bakalárskom štúdiu na Pedagogickej fakulte len Pedagogická prax 1 (A) / Hospitačnú pedagogickú prax A - zapisujú si ju do letného semestra 1. ročníka.

Mgr. štúdium - PEDAGOGICKÁ PRAX 2 (A,B) - pre učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

 • Na absolvovanie predmetu PP2 (A,B)  je stanovený  1. ročník magisterského štúdia - zimný semester.

 • Pedagogickú prax 2 (A,B) absolvujete súbežne.
 • Vybraný predmet (A a B) si zapíšete do AiS2 podľa predmetu a príslušného metodika praxe (A je prvý predmet v kombinácii; B je druhý predmet v kombinácii).

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí:
  - predpraxové stretnutie zvoláva vyučujúci predmetu (metodik praxe)  (rozdelenie bude zverejnené na webovej stránke referátu - asi 1 týždeň pred nástupom na prax),
  - oboznámi Vás s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného kurzu/predmetu,
  - poučí Vás o povinnostiach pri vykonávaní praxe,
  - termíny absolvovania praxe sú uvedené v harmonograme pre aktuálny akademický rok.

Mgr. štúdium - PEDAGOGICKÁ PRAX 3 (A,B) - pre učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

 • Na absolvovanie predmetu PP3 (A,B)  je stanovený  2. ročník magisterského štúdia - letný semester.

 • Pedagogickú prax 3 (A,B) absolvujete súbežne.

 • Vybraný predmet (A a B) si zapíšete do AiS2 podľa predmetu a príslušného metodika praxe (A je prvý predmet v kombinácii; B je druhý predmet v kombinácii).

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí:
  - predpraxové stretnutie zvoláva vyučujúci predmetu (metodik praxe)  (rozdelenie bude zverejnené na webovej stránke referátu - asi 1 týždeň pred nástupom na prax),
  - oboznámi Vás s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného kurzu/predmetu,
  - poučí Vás o povinnostiach pri vykonávaní praxe,
  - termíny absolvovania praxe sú uvedené v harmonograme pre aktuálny akademický rok.

Bc. a Mgr. štúdium - PEDAGOGICKÁ PRAX - pre Špeciálnu pedagogiku a Predškolskú a elementárnu pedagogiku

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí :
  • metodik praxe Vám oznámi školu/zariadenie, kde a v akom termíne budete absolvovať prax,
  • oboznámi Vás s podmienkami pre úspešné absolvovanie pedagogickej praxe.

Bc. a Mgr. štúdium - ODBORNÁ PRAX - pre Liečebnú pedagogiku, Sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo, Sociálnu prácu a Logopédiu

 • povinne sa zúčastníte na úvodnom stretnutí :
  • vyučujúci predmetu (metodik katedry) Vám oznámi zaradenie na školu/zariadenie, kde budete absolvovať prax,
  • oboznámi Vás s podmienkami na úspešné absolvovanie vybraného kurzu/predmetu a poučí o povinnostiach pri vykonávaní praxe,
  • termíny absolvovania praxe sú uvedené v harmonograme pre aktuálny akademický rok,
  • po dohode so školou/zariadením - kde budete absolvovať prax - je potrebné príslušné vyplnené tlačivá doniesť na  RPOP (referát pedagogických a odborných praxí) 5 pracovných dní pred začiatkom absolvovania praxe.