Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny a usmernenie pre metodikov praxe

Metodici pre PEDAGOGICKÚ PRAX

Usmernenie:
 • metodik zorganizuje predpraxové stretnutie, kde sú študenti poučení aj o dodržiavaní bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a o zákone 122/2013 Z,z. a potvrdia podpisom, ze boli poučení. Predpraxové stretnutie je pre študenta povinné,
 • listiny po predpraxovom stretnutí odošlú metodici na R P O P,
 • R P O P na základe týchto informácií vyhotoví rozpis poskytnutých služieb cvičných učiteľov, skonzultuje s metodikom a zašle na príslušnú školu na odsúhlasenie a potvrdenie. (niektorí metodici si rozpis chcú vyhotovovat sami, môže to tak ostať).
 • rozpisy na R P O P zasielajú buď priamo školy, alebo metodici, nie študenti.
 • metodik praxe zodpovedá za kvalitu praxe a absolvovanie študenta na praxi, v prípade neúčasti študenta na praxi si tento prax nahrádza na vlastné náklady.
Pokyny:
 • pedagogickú prax študenti absolvujú na zmluvných školách v mieste vysokej školy, (výnimkou je prax špeciálnej pedagogiky), je potrebné dostatočne tieto školy využívať,

 • počet študentov na jednotlivých praxiach:
  hospitačná pedagogická prax v Bc. štúdiu 6 - 8 študentov
  priebežná pedagogická prax v Mgr. štúdiu 3 a viac študentov
  súvislá pedagogická prax v Mgr. štúdiu 1 - 2 a viac študentov,

 • ak je potrebné v niektorom študijnom odbore spolupracovať s novou školou, pretože na stávajúcich školách sa znížila kvalita, alebo pre počet študentov nestačí, dať R P O P avízo na uzatvorenie spolupráce,

 • na začiatku každého akademického roku aktualizovať informácie,  ak nastali zmeny počas AR tak ihneď.

Metodici pre ODBORNÚ PRAX

Usmernenie a pokyny:
 • metodik osloví školy/zariadenia, učiteľov/supervízorov daných oborov, koľko študentov by mohlo u nich absolvovať prax, oboznámi ich o obsahu a cieli praxe, vybaví súhlas s absolvovaním praxe (1 tlačivo pre všetkých študentov na 1 škole/zariadení).
 • podľa výsledku jednania so školami/zariadeniami metodik vyhotoví záznam o zariadeniach, kde budú konkrétne mená študentov a cvičných učiteľov/supervízorov škôl/zariadení,
 • zorganizuje predpraxové stretnutie, ktoré je pre študenta povinné, študenti podpíšu prezenčnú listinu, na ktorej je pre študentov poučenie, za čo sú zodpovední a záznam o zariadeniach, 
 • obidve listiny po predpraxovom stretnutí odošlú na R P O P,
 • všetky náležitosti je potrebné poslať na R P O P minimálne 10 pracovných dní pred začatím praxe, (žiada ekonomické oddelenie),
 • keďže odborná prax nie je dotovaná dotačnými prostriedkami MŠ SR, jednotlivé katedry si odbornú prax hradia zo zdrojov katedry.
 • na začiatku každého akademického roku aktualizovať informácie,  ak nastali zmeny počas AR tak ihneď.