Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

 

Od 3.6. do 8.7.2020 je Akademická knižnica PdF UK otvorená v obmedzenom režime. Od 9.7. do 16.8.2020 bude knižnica ZATVORENÁ.

Vzhľadom na prerušenú prezenčnú výučbu od 9. 3. 2020 a z toho vyplývajúce obmedzenia fungovania knižníc bol termín vrátenia výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia posunutý do 3. 7. 2020. Počas prerušenia výučby sú pozastavené aj poplatky za oneskorené vrátenie výpožičiek.

Študentom v "nekončiacich" ročníkoch budú na požiadanie (kniznicavili.uniba.sk) predĺžené výpožičky do 18. 9. 2020.

Požičovňa AK PdF UK na Šoltésovej 4 bude otvorená každú stredu od 3. 6. 2020 do 8. 7. 2020 v čase od 8.00 do 12.00.

Vstup do požičovne bude povolený iba s ochranným rúškom na tvári (alebo iným prekrytím nosa a úst) a za dodržania minimálneho odstupu 2 m vyznačeného farebnou páskou na podlahe v požičovni. Dezinfekcia rúk bude k dispozícii pri vstupe do budovy aj pri vstupe do požičovne. Odporúčame priniesť si aj vlastné ochranné rukavice a vlastné pero. Návštevníci požičovne sa nebudú môcť voľne pohybovať po fakulte.

Žiadanky na absenčné výpožičky budú mať platnosť 7 dní a budú sa dať posielať do 6. 7. 2020.

Pri vrátení kníh sa budú odpúšťať pokuty, ktoré vznikli nedodržaním výpožičnej doby.

Študovne AK PdF UK zostanú naďalej zatvorené až do odvolania.

Od 1. 6. 2020 je obnovená aj možnosť vrátenia výpožičiek do biblioboxu umiestneného v budove PdF UK na Račianskej 59, a to každý pondelok a utorok od 1. 6. 2020 do 7. 7. 2020 v čase od 8.00 do 14.00 (z konta čitateľa budú výpožičky odpísané vždy v stredu). Vstup bude možný za dodržania hygienických predpisov (rúška a rukavice alebo dezinfekcia) po bibliobox v predsieni vstupu do budovy. Pri vstupe do budovy, ak nie je odomknuté, je potrebné zazvoniť a dodržať bezpečnú vzdialenosť 2 m medzi osobami.

Informácie pre končiacich študentov

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu Akademická knižnica PdF UK dočasne ruší písomnú formu "Potvrdenia o vysporiadaní záväzkov študenta voči Akademickej knižnici". Potvrdenie bude knižnica zasielať priamo na Študijné oddelenie PdF UK v elektronickej podobe.

Prosíme všetkých študentov končiacich bakalárske alebo magisterské štúdium, ktorí majú požičané knihy, aby ich vrátili najneskôr do 7 dní od absolvovania štátnej záverečnej skúšky.

Možnosti vrátenia:

1) Osobne do biblioboxu (pozri pokyny vyššie)

2) Osobne do požičovne (pozri pokyny vyššie)

3) Doporučene poštou na adresu:

    Akademická knižnica

    Pedagogická fakulta UK

    Račianska 59

    813 34 Bratislava

Odporúčame elektronický podací lístok Slovenskej pošty s možnosťou sledovania Vašej zásielky.

 

 

- bibliobox - možnosť vrátenia kníh mimo výpožičných hodín knižnice. Bibliobox je dočasne premiestnený do budovy na Račianskej č. 59

 

- skener pre študentov v Študovni odbornej literatúry na č. 57

 

  • Bezdrôtové pripojenie notebooku do počítačovej siete fakulty  - WIFI na Univerzite Komenského

  • Vieš o tom, že Akademická knižnica UK je na Facebooku?