Katedroví koordinátori

Katedra Koordinátor e-mail
Katedra anglického jazyka a literatúry PhDr. Mária Kostelníková, PhD. kostelnikova(at)fedu.uniba.sk
Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. guncaga(at)fedu.uniba.sk
Katedra etickej a občianskej výchovy prof. PhDr. Erich Mistrík, PhD. mistrik(at)fedu.uniba.sk
Katedra histórie PhDr. Mária Tonková, CSc. tonkova(at)fedu.uniba.sk
Katedra hudobnej výchovy Mgr. art. Ivan Šiller, PhD. siller(at)fedu.uniba.sk
Katedra liečebnej pedagogiky Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD. listiakova(at)fedu.uniba.sk
Katedra logopédie prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. csefalvay(at)fedu.uniba.sk
Katedra nemeckého jazyka a literatúry PaedDr. Peter Gergel, PhD. gergel(at)fedu.uniba.sk
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. koldeova(at)fedu.uniba.sk
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. szentesiova(at)fedu.uniba.sk
Katedra psychológie a patopsychológie doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Katedra románskych jazykov a literatúr doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. Mgr. Radana Štrbáková, PhD. birova(at)fedu.uniba.sk strbakova(at)fedu.uniba.sk
Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. Eva Faithová, PhD. faithova(at)fedu.uniba.sk
Katedra sociálnej práce PhDr. Jana Pružinská, PhD. pruzinska(at)fedu.uniba.sk
Katedra špeciálnej pedagogiky PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. osvaldova(at)fedu.uniba.sk
Katedra výtvarnej výchovy Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. sevcovic(at)fedu.uniba.sk