Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podporné služby pre študentov

Potrebujem kariérového poradcu na vysokej škole?

V dobe rýchleho pohybu, rýchlych zmien na pracovnom trhu, neistoty a hľadaní odpovedí na otázku, či je môj výber povolania správny, má kariérové poradenstvo významné postavenie a uplatnenie v pomoci študentom na vysokej škole.  

Správne nasmerovanie kariéry prináša človeku radosť a osobné naplnenie, ktoré prispieva k jeho duševnému zdraviu. Spokojnosť s profesiou sa tiež pozitívne pretavuje do súkromnej sféry života. 

Kariérový poradca pomáha študentom v rozvoji ich osobnostného potenciálu, vo vyhodnotení a v realizácii cieľov, záujmov, motivácie spojenej s kariérou, v rozvoji zručností pri hľadaní zamestnania a osvojení si etikety potrebnej pri pracovných pohovoroch. Študent tak získava vedomosti a spôsobilosti prijať kariérové rozhodnutia, pričom dôraz je kladený na využitie a uplatnenie osobnostného potenciálu každého jednotlivca.  

Trendom v oblasti kariérnych služieb na vysokej škole je budovanie databáz kariérnych zdrojov absolventov, ktorí dobrovoľne plnia funkciu mentorov, alebo inak pomáhajú študentom s otázkami týkajúcimi sa kariéry a prepojenia prípravy na budúce povolanie s praxou. Kariérový poradca je v tomto prípade sprostredkovateľom spojenia študenta s vybraným mentorom.   

Kariérové poradenstvo sa poskytuje individuálne a na požiadanie študenta. Diskrétnosť poradenského procesu je základnou podmienkou dodržiavania etických noriem kariérového poradenstva.  

V prípade otázok ohľadom kariérového smerovania sa neváhajte obrátiť na kariérového poradcu na našej fakulte. 

 

Kariérny poradca na PdF UK v Bratislave:

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Kontakt: sramovab@fedu.uniba.sk

Telefón na pracovisko +421 2 9015 9103

 

 

 

PODPORA A SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

REGISTRÁCIA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Registrácia študentov so ŠP- postup a tlačivá

Študenti so špecifickými potrebami môžu hľadať podporu vo vzdelávaní u koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami.

Fakultných koordinátorov pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami vymenúva dekanka fakulty.

Na PdF UK máme aktuálne troch koordinátorov, ktorí sa orientujú na viacero druhov špecifických potrieb uchádzačov a študentov - koordinátora pre študentov so zrakovým postihnutím, koordinátora pre študentov so sluchovým postihnutím, koordinátora pre študentov s telesným postihnutím a študentov chorých a zdravotne oslabených, ktorý sa zároveň venuje aj študentom so špecifickými poruchami učenia. Podľa potreby koordinátori konzultujú v spolupráci s ostatnými odborníkmi a CPŠ aj ďalšie špecifické potreby, napr. poruchy autistického spektra, psychiatrické poruchy a pod.

Vedenie fakulty sa snaží  debarierizovať akademické prostredie a poskytovať/realizovať také podporné služby a primerané opatrenia (bezbariérové vstupy do budov, bezbariérové toalety, spoločné priestory a učebne), ktoré vedú ku skvalitneniu a k dostupnosti vzdelávania študentov so špecifickými potrebami. Každoročne sa na fakulte pripravujú a realizujú ďalšie bezbariérové prístupy a priestorové riešenia objektov a rozširuje sa materiálno-technické zabezpečenie učební pre študentov so špecifickými potrebami.

 

KOORDINÁTORI PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

<output>Študenti so sluchovým postihnutím:
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc.
tel.: 02/9015 9128, e-mail:</output>

Fakultný koordinátor + študenti so zrakovým postihnutím

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

tel.: 02/9015 9123, e-mail: jana.lopuchova(at)fedu.uniba.sk 

Študenti so sluchovým postihnutím

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

tel.: 02/9015 9128, e-mail: darina.tarcsiova(at)fedu.uniba.sk  

Študenti s telesným postihnutím, chorobou, zdravotným oslabením, poruchami učenia

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

tel.: 02/9015 9121, e-mail: harcarikova(at)fedu.uniba.sk   

 

 

 

ŠTUDENTSKÝ ŠTUDIJNÝ RADCA

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave pôsobí v zmysle Čl.41 VP rektora č.14/2023 študentský študijný radca.

Študentský študijný radca je členom študentskej časti akademickej obce na PdF UK a svoju činnosť vykonáva v súčinnosti so študijnými poradcami príslušných študijných programov a koordinuje ju s príslušným prodekanom.

Hlavnou úlohou študentského študijného radcu z členov študentskej časti akademickej obce fakulty je najmä koordinácia aktivít súvisiacich s podporou študentov prevažne prvých ročníkov v oblasti ich štúdia a plnenia si študijných povinností.

Úlohou študentského študijného radcu je tiež odpovedať na otázky študentov fakulty týkajúce sa výučby, a ich podnety týkajúce sa výučby predkladať príslušnému prodekanovi, dekanovi, vedúcemu študijného oddelenia alebo zástupcom jednotlivých pracovísk.

Študentský študijný radca na PdF UK

Mária Bednáriková  (OBHI)

Mail: bednarikova28uniba.sk

 

 

 

ŠTUDIJNÝ PORADCA

Študijný poradca:

 • poskytuje študentom poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu a rozvrhu,
 • poskytuje študentom podrobnejšie informácie o jednotlivých predmetoch, ich postavení a význame v štruktúre odporúčaného plánu,
 • poskytuje informácie o vhodnosti zvolenej trajektórie štúdia, o budúcej praxi , zameraní či záujmoch študenta,
 • poskytuje študentom a príslušným zamestnancom fakulty pomoc pri riešení študijných záležitostí vyplývajúcich zo študijného poriadku a ďalšej platnej legislatívy,
 • informuje študentov a príslušných zamestnancov fakulty o dôležitých termínoch týkajúcich sa štúdia,
 • zúčastňuje sa koordinačných porád a školení študijných poradcov a informácie z porád komunikuje smerom k študentom a príslušným zamestnancom fakulty,
 • zbiera podnety od študentov, vyhodnocuje ich a komunikuje ich podľa povahy a významu na príslušnú súčasť fakulty,
 • koordinuje v spolupráci s vyučujúcimi aktualizáciu ponuky predmetov a prípravy študijných plánov na nasledujúci akademický rok,  
 • monitoruje správnosť údajov v akademickom informačnom systéme a upozorňuje vyučujúcich na nedostatky,
 • spolupracuje pri informovaní uchádzačov o štúdium

 

V oblasti sociálnej starostlivosti študijný poradca:

 • poskytuje informácie o znení štipendijného poriadku fakulty alebo UK, podáva študentom informácie o možnostiach sociálnej podpory, sociálnych, mimoriadnych a jednorazových štipendiách, tehotenskom štipendiu,
 • informuje o dôležitých termínoch súvisiacich so sociálnou starostlivosťou,
 • poskytuje poradenstvo v súvislosti s možnosťami fakulty a pravidiel štúdia v súvislosti s mimoriadnymi životnými situáciami študenta.