Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti so špecifickými potrebami

Dňa 15.10.2014 vstúpila do platnosti Smernica rektora UK v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. Študenti so špecifickými potrebami sa na jej základe môžu uchádzať o podporu v štúdiu (primerané úpravy štúdia, ubytovania, možnosť štipendia ...). Podmienkou je registrácia na fakulte (odovzdanie požadovaných formulárov) a následné kontaktovanie Centra podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského. Podporné centrum v spolupráci s komisiou zabezpečí vyhodnotenie žiadosti študenta a návrh foriem podpory. Je vhodné kontaktovať centrum podpory najskôr mailom.

Kontaktné údaje na CPS:

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Mlynská dolina, FMFI UK, mendelova(at)fmph.uniba.sk

Formuláre pre registráciu:

Uvedené potvrdenia obsahujú inštrukcie o pôvode a časovej platnosti požadovaných dokumentov, ktoré je nutné dodržať.

Vyplnené formuláre s povinnými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie PdF UK. Bez požadovaných lekárskych potvrdení a odborných posudkov vaša žiadosť o zaradenie do evidencie nebude spracovaná. Prosím zasielajte všetky požadované materiály naraz.

Kontaktná adresa/osoba na fakulte:

Študijne oddelenie PdF UK

Mgr. Michaela Hroncová

Račianska 59

813 34 Bratislava