Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy a plány

Akreditačná rada UK v Bratislave prijala na 8. zasadnutí konanom dňa 3. júna 2022 uznesenie č.8.3.2 a na 14. zasadnutí konanom dňa 19. 8. 2022 uznesenie č. 14.3.1, ktorými rozhodla v zmysle čl. 10 ods. 2 Vnútorného predpisu UK č.23/2021, že študijné programy predložené Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sú v súlade so štandardmi pre vnútorný systém kvality UK a štandardmi pre študijný program.
Zoznam posúdených študijných programov predložených Pedagogickou fakultou UK tvorí prílohu Rozhodnutia AR UK 5/2022.

 

Zoznam posúdených študijných programov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (príloha k rozhodnutiu AR UK č. 5/2022)

 

 

Postavenie a pôsobnosť Rady študijného programu

Hlavnou úlohou Rady študijného programu je vypracovanie návrhu na akreditáciu nového študijného programu, návrhu na úpravu študijného programu alebo návrhu na pozastavenie alebo zrušenie študijného programu (ďalej len „návrh študijného programu“).

V prípade zmien v uskutočňovaní študijného programu, ktoré nie sú úpravou študijného programu schvaľuje úpravy informačného listu povinného predmetu, povinne voliteľného predmetu alebo výberového predmetu zahŕňajúce aktualizácie vyučujúceho, a odporúčanej literatúry;  vypracováva návrh zmeny podmienok uskutočňovania študijného programu.

 

Rada študijného programu plní aj tieto činnosti

a) zodpovedá za uskutočňovanie opatrení prijatých akreditačnou radou fakulty alebo Akreditačnou radou UK, prípadne za zrušenie študijného programu a zabezpečenie ukončenia štúdia pre študentov zrušeného študijného programu na inom študijnom programe v danom študijnom odbore,

b) overuje raz za akademický rok udržateľnosť študijného programu (toto overovanie zahŕňa

plnenie štandardov pre ŠP vrátane priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho zabezpečenia študijného programu;  predpoklad splnenia štandardov pre ŠP ( vrátane priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho študijného programu v nasledujúcom akademickom roku);  prijíma návrhy opatrení alebo úpravy študijného programu;  zodpovedá za vypracovanie hodnotenia študijného programu a jeho predloženie akreditačnej rade fakulty najmenej raz za obdobie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu; monitorovanie uplatnenia absolventov ŠP a vyhodnocovanie ich uplatnenia a ich predloženie akreditačnej rade fakulty najmenej raz za obdobie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu;  zodpovedá za včasnosť, dostupnosť a úplnosť informácií o študijnom programe v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku a ak sa študijný program uskutočňuje v inom cudzom jazyku aj v tomto inom cudzom jazyku zahŕňajúcich najmä:

  • informácie o študijnom programe v štruktúre podľa vnútornej hodnotiacej správy a opisu študijného programu vrátane informácií o prijímacom konaní a podmienkach prijatia na študijný program, obsahu a rozsahu štúdia, formách a metódach štúdia študijného programu a hodnotenia študijných výsledkov, podmienkach na riadne skončenie štúdia, profile absolventa a možného uplatnenia absolventov študijného programu; 
  • informácie o garantoch, spolugarantoch a ďalších učiteľoch profilových predmetov študijného programu;
  • informácie o počte uchádzačov, o počte prijatých uchádzačov, o počte študentov, absolventov, o úspešnosti štúdia a počte učiteľov podľa kategórií; 
  • vyhodnocuje a zverejňuje najmenej raz za rok výsledky vyhodnotenia - študentskej ankety vo väzbe na študijný program; dostupných dát o uplatnení absolventov v praxi a informácie od zamestnávateľov; iných informácií od študentov, absolventov alebo učiteľov študijného programu;  
  • zodpovedá za vypracovanie podkladov do správy o vzdelávacej činnosti fakulty raz ročne,
  • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Ak Rada študijného programu identifikuje, že študijný program nespĺňa štandardy pre vnútorný systém alebo štandardy pre študijný program, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušného dekana a akreditačnú radu fakulty spolu s návrhom opatrení na opätovné plnenie štandardov.

 

Členmi Rady študijného programu sú:

  • garant a spolugaranti študijného programu,
  • zástupca alebo zástupcovia zamestnávateľov z príslušnej oblasti vzdelávania;
  • zástupca alebo zástupcovia študentov;
  • iní členovia, ak sú do funkcie vymenovaní, najmä zástupcovia z vysokých škôl zo zahraničia.

Zasadnutia Rady študijného programu (Čl.25) sa musia konať minimálne jedenkrát za kalendárny rok. Na zasadnutie Rady študijného programu sú okrem jej členov pozývaní aj dekan a prodekani, a v prípade, že si to okolnosti vyžadujú, aj iné osoby. Tieto osoby nemajú právo hlasovať.

Činnosť Rady študijného programu, členstvo v nej, ako aj ďalšie procedurálne náležitosti sú podrobne opísané vo VP rektora 23/2021.

Osoby zodpovedné za zabezpečovanie študijného programu - garanti a spolugaranti

Každý študijný program má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu, tzv. hlavná osoba zodpovedná za študijný program (garant) a ďalšie osoby zabezpečujúce profilové predmety a spoluzodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu tzv. osoby zodpovedné za študijný program (spolugaranti).

Garant nesmie byť hlavnou zodpovednou osobou za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu na inej vysokej škole v Slovenskej republike.

Úroveň tvorivej činnosti garantov a spolugarantov musí zodpovedať minimálne úrovni stanovenej pre daný stupeň vysokoškolského štúdia pre učiteľov profilových predmetov.

Garant/spolugarant pôsobí vo funkcii docenta/profesora v príslušnom študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas.  

 

Úlohy garanta a spolugarantov

Garant

a) koordinuje obsahovú prípravu študijného programu alebo jeho ucelenej časti v spolupráci s učiteľmi študijného programu,

b) dbá na to, aby sa študijný program alebo jeho ucelená časť uskutočňovali v súlade s akreditačnými štandardmi a interným akreditačným spisom,

c) dohliada na kvalitu uskutočňovaného študijného programu alebo jeho ucelenej časti,

d) schvaľuje témy záverečných prác, témy dizertačných prác schvaľuje až po ich schválení v odborovej komisii,

e) v súčinnosti s vedúcimi pracovísk, ktoré sú miestom výkonu práce vysokoškolských učiteľov, schvaľuje vyučujúcich podieľajúcich sa na uskutočňovaní študijného programu alebo jeho ucelenej časti, okrem prípadov, ak je zároveň vedúcim pracoviska, kde daný vyučujúci pôsobí,

f) obsahovo a metodicky rozvíja študijný program alebo jeho ucelenú časť v súlade s aktuálnou úrovňou poznania v danom odbore a v súlade s požiadavkami praxe na absolventov,

g) predkladá dekanovi návrhy na úpravu vnútorných predpisov týkajúcich sa štúdia,

h) spolupracuje s vedúcimi pracovísk fakulty a s osobami zodpovednými za iné študijné programy alebo ucelené časti študijných programov,

i) podľa potreby sa zúčastňuje na rokovaní orgánov fakulty pre procesy vnútorného systému kvality,

j) monitoruje činnosť učiteľov podieľajúcich sa na uskutočňovaní študijného programu najmä náčuvmi a hospitáciami,

k) poskytuje súčinnosť pri vypracúvaní ročných správ o pedagogickej činnosti alebo iných hodnotiacich správ týkajúcich sa informácií o študijnom programe alebo jeho ucelenej časti,

l) implementuje opatrenia, ktoré v rámci hodnotenia študijného programu alebo jeho ucelenej časti boli prijaté na jeho zlepšenie.

Spolugaranti

a) dbajú na to, aby sa študijný program alebo jeho ucelená časť uskutočňoval v súlade s akreditačnými štandardmi a interným akreditačným spisom,

b) dohliadajú na kvalitu uskutočňovaného študijného programu alebo jeho ucelenej časti,

c) obsahovo a metodicky rozvíjajú študijný program alebo jeho ucelenú časť v súlade s aktuálnou úrovňou poznania v danom odbore a v súlade s požiadavkami praxe na absolventov,

d) monitorujú činnosť učiteľov podieľajúcich sa na uskutočňovaní študijného programu najmä náčuvmi a hospitáciami,

e) poskytujú súčinnosť pri vypracúvaní ročných správ o pedagogickej činnosti alebo iných hodnotiacich správ týkajúcich sa informácií o študijnom programe alebo jeho ucelenej časti,

f) implementujú opatrenia, ktoré v rámci hodnotenia študijného programu alebo jeho ucelenej časti boli prijaté na jeho zlepšenie.