Kontakty

Vedúca katedry: PhDr. Katarína CABANOVÁ, PhD.

Tajomníčka katedry: Mgr. Zuzana BRUNCLÍKOVÁ, PhD.

Vedúci oddelenia patopsychológie: Doc. PhDr. Marian GROMA, PhD.

Vedúca oddelenia učiteľskej a školskej psychológie: Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Garantka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii:
Doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Garantka študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím: Doc. PhDr. Blandína ŠRAMOVÁ, PhD.

Emeritní profesori:
Prof. PhDr. Ladislav POŽÁR, CSc.
Prof. PhDr. Miron ZELINA, DrSc.
Prof. PhDr. Damián KOVÁČ, DrSc.

Vedúca psychologickej poradne: PhDr. Viera ANDREÁNSKA, CSc.

ERAZMUS: Doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

ŠVOUČ: Doc. PhDr. Marian GROMA, PhD.

Metodička pedagogickej praxe: Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Koordinátorky AIS2: Mgr. Miroslava LEMEŠOVÁ, PhD., Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Rozvrhárky: Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD. (učPSY), Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (PKP)

Webstránka: Mgr. Zuzana BRUNCLÍKOVÁ, PhD., Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Sekretariát katedry a koordinovanie externého štúdia: Anastázia JUCKOVÁ

E-mailové adresy členov a členiek katedry

PhDr. Viera Andreánska, CSc. andreanska@fedu.uniba.sk
PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD. andreansky@fedu.uniba.sk
PhDr. Elena Brozmanová brozmanova@fedu.uniba.sk
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (tútorka 1.Bc PSY) brunclikova@fedu.uniba.sk
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. cabanova@fedu.uniba.sk
PaedDr. Dušan Fábik dusan.fabik@centrum.sk
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova@fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Marian Groma, PhD. (tútor 3. Bc PKP) groma@fedu.uniba.sk
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. hamranova@fedu.uniba.sk
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. zacharova@fedu.uniba.sk
Mgr. Silvia Harvanová, PhD. harvanova@fedu.uniba.sk
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. (tútorka Bc PSY) lemesova@fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Eva Poliaková, PhD. poliakova@ecoba.sk
Mgr. Lenka Sokolová, PhD. (tútorka Mgr. PSY) sokolova@fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. (tútorka ext.) sramovab@fedu.uniba.sk
PaedDr. Eva Vancu, PhD. (t. č. RD) karaffova@gmail.com
PhDr. Jana Vernarcová, PhD. (tútorka 1. a 2. Bc. PKP) vernarcova@fedu.uniba.sk