Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatia

pre študentov a študentky katedry a odbornú verejnosť

 

PRIPRAVUJEME

2021 Psychology for every day: Promoting life skills through the teaching of psychology (15. - 18. 4. 2021, FiF UK)
Medzinárodnú konferenciu pre učiteľov a učiteľky psychológie organizuje Európska federácia asociácií učiteľov psychológie (EFPTA) v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre učiteľstvo psychológie (SAUP), Katedrou psychológie a patopsychológie PdF UK, Katedrou psychológie FiF UK a Ústavom aplikovanej psychológie FSEV UK. Konferencia sa koná pod záštitou rektora UK Prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára (prihlasovanie opäť otvoríme na jeseň).

2020 Študentská vedecká konferencia (26. 5. 2020)
Katedra psychológie a patopsychológie od r. 2016 pravidelne v máji organizuje konferenciu, kde môžu študenti a študentky prezentovať výstupy zo svojich záverečných prác. Tento rok konferencia prebehne online v prostredí Teams.

 

ARCHÍV PODUJATÍ

2020 Vzdelávanie a rozvoj mäkkých zručností
Od roku 2020 ponúkame pre študentov a študentky učiteľstva nový výberový predmet, ktorý zabezpečuje spoločnosť Maxman Consultants. Prihlásiť sa možno v systéme AIS2.

2019 Odborný seminár k projektu Učíme sa spolu (29. 11. 2019)
Seminár je výstupom projektu KEGA Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov

2019 Akí sú naši študenti a študentky? (20. 11. 2019)
Prednáška je výstupom projektu VEGA Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe

2019 Disciplína v triede je veda (20. 11. 2019)
Seminár je výstupom projektu VEGA Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe

2018 Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií
Seminár pre odbornú verejnosť sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky 2018, prezentované boli priebežné výstupy projektu KEGA Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov.  

2017 50 rokov patopsychológie na PdF UK
50. výročie odboru patopsychológia na PdF UK sme si pripomenuli odborným seminárom s účasťou významných odborníkov a autorov kľúčových publikácií odboru prof. L. Požára, dr. I. Jakabšica a dr. M. Andreánskeho.

2015 Čím nás láka psychológia?
Seminár pre odbornú verejnosť sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky 2015, prezentované boli priebežné výstupy projektu VEGA Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov.

2015 Psychológia interaktívne
Seminár pre učiteľov a učiteľky psychológie zameraný na zážitkové vyučovanie tém zo psychológie sa konal v rámci projektu KEGA Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov.

2014 Inovatívne prístupy v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek
Seminár pre odbornú verejnosť sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky 2014, prezentované boli priebežné výstupy projektu VEGA Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov.

2014 Psychológia zážitkom
Seminár pre učiteľov a učiteľky psychológie zameraný na zážitkové vyučovanie tém zo psychológie sa konal v rámci projektu KEGA Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov.

2014 Sowing the seeds of psychological literacy 
Študentky magisterského stupňa učiteľstva psychológie sa v apríli 2014 zúčastnili spolu s vyučujúcimi konferencie pre učiteľov a učiteľky psychológie v Berlíne.

2013 Psychológia (v) škole
Konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pri príležitosti 20. výročia programu učiteľstvo psychológie na Katedre psychológie a patopsychológie.

2012 Patopsychológia, vznik, vývin a...
Konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pri príležitosti 45. výročia výskumu v oblasti patopsychológie na Katedre psychológie a patopsychológie.

2012 Gever Tulley na PdF
Gever Tulley je svetoznámy autor, rečník a zakladateľ inovatívnej školy v Santa Barbare v Kalifornii. Je držiteľom mnohých patentov v oblasti technológie a je expertom na myslenie. Napísal knihu „Päťdesiat  nebezpečných vecí (ktoré by ste svojim deťom mali  dovoliť)“.  Vedie workshopy pre deti a dospelých,  v ktorých sa  venuje najmä  experimentom a zážitkovému učeniu. Svoje skúsenosti uplatňuje v inovatívnej škole Brigthworks, v ktorej spolupracujú deti rôzneho veku.  

2011 Jarná škola pre študentov učiteľstva psychológie v Dortmunde 
Skupina študentov a študentiek učiteľstva psychológie sa zúčastnila týždňového pobytu zameraného na rozvoj učiteľských zručností budúcich učiteľov psychológie na univerzite v nemeckom Dortmunde.

2011 Moje vznášadlo je plné úhorov
Prednáška Joe Cockera o evolúcii jazyka, súčasnej jazykovej politike a postavení anglického jazyka ako "lingua franca". Joe Cocker (UK) je členom britskej Asociácie pre vyučovanie psychológie (ATP) a poradca Európskej federácie asociácií učiteľov psychológie (EFPTA). 

2010 Teaching Psychology Beyond University: Sharing good practice, learn from experts
KPP sa podieľala na organizácii konferencie Medzinárodnej federácie asociácií učiteľov psychológie EFPTA. 

2008 QAK
Konferencia s medzinárodnou účasťou venovaná problematike kvalitatívneho výskumu sa konala na pôde PdF UK s organizačnou podporou Katedry psychológie a patopsychológie.