Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatia

pre študentov a študentky katedry a odbornú verejnosť

Aktivity 2024

24.6. - 26.6. 2024 sa uskutoční zahraničný workshop na tému: Social Inclusion and Conflict Resolution, ktorým bude sprevádzať Irineos Georgiou - Trainer in Adults and Youth field using Non Formal Learning. Prihlásiť sa na vzdelávanie môžete prostredníctvom formulára TU

Aktivity 2023

Dr. Miroslava Lemešová prezentovala na konferencii "Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom obťažovaní a násilí", ktorú realizovala Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej Fakulty UK,  online kurz totojerovnost.online. K projektu vznikol rovnako podkast  No práve – Budúcnosť je rovnosť 

2021 Študentská konferencia 3xKaM (november 2021)

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) organizuje aj tento rok bezplatnú online konferenciu pre študentov a študentky (aj odborných pracovníkov z praxe) pedagogických, psychologických a sociálnych smerov na Slovensku a v Českej republike s názvom 3xKaM 2021. Registračný formulár je prístupný do: 3.11.2021

 

2021 Študentská vedecká konferencia (máj 2021)

Katedra psychológie a patopsychológie od r. 2016 pravidelne v máji organizuje konferenciu, kde môžu študenti a študentky prezentovať výstupy zo svojich záverečných prác.

 

2020 Vzdelávanie a rozvoj mäkkých zručností

Od roku 2020 ponúkame pre študentov a študentky učiteľstva nový výberový predmet, ktorý zabezpečuje spoločnosť Maxman Consultants. Prihlásiť sa možno v systéme AIS2.

2019 Odborný seminár k projektu Učíme sa spolu (29. 11. 2019)
Seminár je výstupom projektu KEGA Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov

2019 Akí sú naši študenti a študentky? (20. 11. 2019)
Prednáška je výstupom projektu VEGA Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe

2019 Disciplína v triede je veda (20. 11. 2019)
Seminár je výstupom projektu VEGA Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe

2018 Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií
Seminár pre odbornú verejnosť sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky 2018, prezentované boli priebežné výstupy projektu KEGA Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov.  

2017 50 rokov patopsychológie na PdF UK
50. výročie odboru patopsychológia na PdF UK sme si pripomenuli odborným seminárom s účasťou významných odborníkov a autorov kľúčových publikácií odboru prof. L. Požára, dr. I. Jakabšica a dr. M. Andreánskeho.

2015 Čím nás láka psychológia?
Seminár pre odbornú verejnosť sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky 2015, prezentované boli priebežné výstupy projektu VEGA Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov.

2015 Psychológia interaktívne
Seminár pre učiteľov a učiteľky psychológie zameraný na zážitkové vyučovanie tém zo psychológie sa konal v rámci projektu KEGA Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov.

2014 Inovatívne prístupy v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek
Seminár pre odbornú verejnosť sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky 2014, prezentované boli priebežné výstupy projektu VEGA Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov.

2014 Psychológia zážitkom
Seminár pre učiteľov a učiteľky psychológie zameraný na zážitkové vyučovanie tém zo psychológie sa konal v rámci projektu KEGA Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov.

2014 Sowing the seeds of psychological literacy 
Študentky magisterského stupňa učiteľstva psychológie sa v apríli 2014 zúčastnili spolu s vyučujúcimi konferencie pre učiteľov a učiteľky psychológie v Berlíne.

2013 Psychológia (v) škole
Konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pri príležitosti 20. výročia programu učiteľstvo psychológie na Katedre psychológie a patopsychológie.

2012 Patopsychológia, vznik, vývin a...
Konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pri príležitosti 45. výročia výskumu v oblasti patopsychológie na Katedre psychológie a patopsychológie.

2012 Gever Tulley na PdF
Gever Tulley je svetoznámy autor, rečník a zakladateľ inovatívnej školy v Santa Barbare v Kalifornii. Je držiteľom mnohých patentov v oblasti technológie a je expertom na myslenie. Napísal knihu „Päťdesiat  nebezpečných vecí (ktoré by ste svojim deťom mali  dovoliť)“.  Vedie workshopy pre deti a dospelých,  v ktorých sa  venuje najmä  experimentom a zážitkovému učeniu. Svoje skúsenosti uplatňuje v inovatívnej škole Brigthworks, v ktorej spolupracujú deti rôzneho veku.  

2011 Jarná škola pre študentov učiteľstva psychológie v Dortmunde 
Skupina študentov a študentiek učiteľstva psychológie sa zúčastnila týždňového pobytu zameraného na rozvoj učiteľských zručností budúcich učiteľov psychológie na univerzite v nemeckom Dortmunde.

2011 Moje vznášadlo je plné úhorov
Prednáška Joe Cockera o evolúcii jazyka, súčasnej jazykovej politike a postavení anglického jazyka ako "lingua franca". Joe Cocker (UK) je členom britskej Asociácie pre vyučovanie psychológie (ATP) a poradca Európskej federácie asociácií učiteľov psychológie (EFPTA). 

2010 Teaching Psychology Beyond University: Sharing good practice, learn from experts
KPP sa podieľala na organizácii konferencie Medzinárodnej federácie asociácií učiteľov psychológie EFPTA. 

2008 QAK
Konferencia s medzinárodnou účasťou venovaná problematike kvalitatívneho výskumu sa konala na pôde PdF UK s organizačnou podporou Katedry psychológie a patopsychológie.