Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Študijné programy

Vysokoškolské štúdium v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Bakalárske štúdium v dennej forme Učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným akademickým predmetom (napr. anglický jazyk a literatúra a i.) (Bc.) (štúdium sa v školskom roku 2023/2024)

Bakalárske štúdium v externej forme Učiteľstvo psychológie v kombinácii s anglickým, slovenským a nemeckým jazykom a literatúrou (Bc.) (štúdium sa v školskom roku 2023/2024)

 

 

 

 

 

Učiteľstvo psychológie v kombinácii - bakalár

Absolvent/absolventka bakalárskeho stupňa Učiteľstvo akademického predmetu psychológia v kombinácii má všeobecné poznatky o základných psychologických disciplínach, napr. všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológii.

V rámci štúdia získa poznatky aj zo všeobecných pedagogických disciplín a príbuzných disciplín (napr. filozofia, biológia človeka, IKT) a môže sa uchádzať o štúdium na II. stupni (magisterský stupeň), alebo sa zamestnať tam, kde sa požadujú elementárne vedomosti z pedagogiky a schopnosti pracovať so skupinami žiakov a žiačok a opierať sa o základné poznatky zo psychológie dôležité pri práci s ľuďmi.