Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Študijné programy realizované v akademickom roku 2020/21

Vysokoškolské štúdium v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Bakalárske štúdium v dennej forme Učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným akademickým predmetom (napr. anglický jazyk a literatúra a i.) (Bc.) (štúdium sa v školskom roku 2021/2022)

Magisterské štúdium v dennej forme Učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným akademickým predmetom (napr. anglický jazyk a literatúra a i.) (Mgr.) (štúdium sa v školskom roku 2021/2022)

Bakalárske štúdium v externej forme Učiteľstvo psychológie v kombinácii s anglickým, slovenským a nemeckým jazykom a literatúrou (Bc.) (štúdium sa v školskom roku 2021/2022)

Magisterské štúdium v externej forme Učiteľstvo psychológie v kombinácii s anglickým, slovenským a nemeckým jazykom a literatúrou (Mgr.) (štúdium sa v školskom roku 2021/2022)

 

Vysokoškolské štúdium v odbore 32. Psychológia:

Bakalárske štúdium v dennej forme Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (Bc.) (štúdium sa v školskom roku 2021/2022)

Bakalárske štúdium v externej forme Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (Bc.) (štúdium sa v školskom roku 2021/2022)

 

 

 

Učiteľstvo psychológie v kombinácii - bakalár

Absolvent/absolventka bakalárskeho stupňa Učiteľstvo akademického predmetu psychológia v kombinácii má všeobecné poznatky o základných psychologických disciplínach, napr. všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológii.

V rámci štúdia získa poznatky aj zo všeobecných pedagogických disciplín a príbuzných disciplín (napr. filozofia, biológia človeka, IKT) a môže sa uchádzať o štúdium na II. stupni (magisterský stupeň), alebo sa zamestnať tam, kde sa požadujú elementárne vedomosti z pedagogiky a schopnosti pracovať so skupinami žiakov a žiačok a opierať sa o základné poznatky zo psychológie dôležité pri práci s ľuďmi.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii - magister

Absolvent/absolventka magisterského stupňa Učiteľstvo akademického predmetu psychológia v kombinácii je spôsobilý vykonávať plnohodnotnú funkciu učiteľa/učiteľky alebo sa zamestnať na pracovnej pozícii, ktorá vyžaduje magisterské vzdelanie v spoločenských vedách. Môže vyučovať samostatný predmet zameraný na psychológiu, sociálno-psychologický tréning alebo predmety osobnostného a sociálneho rozvoja. S ohľadom na psychologicko-poradenskú prípravu je vhodným kandidátom na pozíciu výchovného poradcu, kariérového poradcu alebo školského koordinátora prevencie.

Počas štúdia získa hlbšie poznatky z didaktiky psychológie (ako psychológiu na školách moderne a zaujímavo učiť) a ďalších psychologických disciplín (poradenská a školská psychológia, klinická psychológia, psychodiagnostika alebo psychológia ľudí s postihnutím a pod.). Po absolvovaní špecializačného štúdia štúdia školskej psychológie, ktoré ponúka Filozofická fakulta UK, môže pôsobiť ako školský psychológ.

Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím - bakalár

Absolvent bakalárskeho študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v študijnom odbore Psychológia je pripravený pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v odbore Psychológia. Absolvent získa vhľad do problematiky základných a aplikovaných psychologických disciplín so zameraním na poskytovanie psychologického a kariérového poradenstva v rôznych oblastiach života a managementu ľudí so zdravotným postihnutím. Orientuje sa v systéme poradenských psychologických služieb v rezorte školstva, práce a rodiny. V praxi dokáže efektívne participovať v podporných zložkách poradenstva pre ľudí so zdravotným postihnutím s cieľom prispievať k  inklúzii ľudí so zdravotným postihnutím. Absolvent študijného programu Psychologické  a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím získa poznatky zo základných oblastí psychológie, všeobecnú orientáciu v odbore, zameranú na históriu a  aktuálne dianie v psychologických disciplínach. Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky teoretických (základných a špeciálnych disciplín) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k porozumeniu významu psychologických teórií a ich uplatneniu najmä u ľudí s rôznymi zdravotnými postihnutiami.  Absolvent ďalej získa  poznatky metodológie psychológie a psychologického výskumu a základného spracovania a interpretácie výskumných dát.