Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

Katedra psychológie a patopsychológie je typickým akademickým vzdelávaco-výskumným pracoviskom. V oblasti vzdelávacej možno náplň činnosti katedry rozdeliť do niekoľkých oblastí:

1. Zabezpečovanie psychologickej prípravy všetkých študentov a študentiek učiteľských študijných programov v rámci všeobecného učiteľského základu. Nosnými sú predmety zamerané na všeobecnú, vývinovú, edukačnú psychológiu a psychológiu osobnosti. Základné disciplíny sú doplnené celým radom povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Tieto sú koncipované tak, aby študentom a študentkám umožnili dotvárať ich odborný profil a saturovať odborné záujmy.

2. V akademickom roku 1993/1994 sa zahájilo magisterské štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii s inými akademickými predmetmi. Pracovníci a pracovníčky katedry v spolupráci s externými kolegami a kolegyňami zabezpečujú výučbu všetkých psychologických disciplín tohto štúdia.

3. V akademickom roku 2015/16 sa zahájilo bakalárske štúdium  študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v dennej a externej forme v odbore psychológia.

4. Katedra psychológie a patopsychológie má právo konať rigorózne skúšky v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii.

5. Vzdelávanie všetkých študentov a študentiek odborov špeciálnej pedagogiky a neučiteľských odborov v predmetoch všeobecnej patopsychológie a psychológie jednotlivcov s rozličnými druhmi postihnutia ako i psychológie s klinickým zameraním.

Významnú časť činnosti katedry predstavuje vedecko-výskumná činnosť, ktorá je kontinuálna od vzniku pracoviska podnes.

Pri katedre funguje psychologická poradňa, v rámci ktorej formou poradenskej činnosti pomáhajú pracovníci a pracovníčky katedry prioritne riešiť študijné ale i osobné problémy študentov a študentiek.


 

Členovia a členky komisie pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, monitorovanie a hodnotenie študijných programov

V zmysle Článku 2 odstavec 3 Vnútorného predpisu 2/2021 smernice dekanky PdF UK v Bratislave navrhujem za členov Komisie pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, monitorovanie a hodnotenie študijných programov (ďalej len „návrhová komisia“):  

Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za študijný program:  

Meno a priezvisko osôb, ktoré nesú zodpovednosť za študijný program:  

Meno a priezvisko ďalších osôb, ktorá nesú  zodpovednosť za študijný program: 

  • doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.  - Funkčné zaradenie: členka predstavenstva EFPTA (European Federation of Psychology Teachers' Associations, www.efpta.org/home/index.asp) a zakladateľka a štatutárna zástupkyňa SAUP (Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie; sídlo a kontakt: Tvarožkova 6, 811 03 Bratislava - Staré mesto info.saup@gmail.com, www.saup.sk
  • PaedDr. Nina Brunovská  - Funkčné zaradenie: učiteľka strednej školy
  • Andrej Burdiga, PdF UK - 2PSOB15, - - Funkčné zaradenie: študenti 1. stupňa vysokoškolského vzdelania na PdF UK  
  • Silvia Sedláčková, PdFUK - 2PSSL15    - Funkčné zaradenie: študenti 1. stupňa vysokoškolského vzdelania na PdF UK

Zasadnutia rady ŠP 

22.03.2023 pozvánka, zápisnica