O nás

Katedra psychológie a patopsychológie je typickým akademickým vzdelávaco-výskumným pracoviskom. V oblasti vzdelávacej možno náplň činnosti katedry rozdeliť do niekoľkých oblastí:

1. Zabezpečovanie psychologickej prípravy všetkých študentov a študentiek učiteľských študijných programov v rámci všeobecného učiteľského základu. Nosnými sú predmety zamerané na všeobecnú, vývinovú, edukačnú psychológiu a psychológiu osobnosti. Základné disciplíny sú doplnené celým radom povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Tieto sú koncipované tak, aby študentom a študentkám umožnili dotvárať ich odborný profil a saturovať odborné záujmy.

2. V akademickom roku 1993/1994 sa zahájilo magisterské štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii s inými akademickými predmetmi. Pracovníci a pracovníčky katedry v spolupráci s externými kolegami a kolegyňami zabezpečujú výučbu všetkých psychologických disciplín tohto štúdia.

3. V akademickom roku 2015/16 sa zahájilo bakalárske štúdium  študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v dennej a externej forme v odbore psychológia.

4. Katedra psychológie a patopsychológie má právo konať rigorózne skúšky v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii.

5. Vzdelávanie všetkých študentov a študentiek odborov špeciálnej pedagogiky a neučiteľských odborov v predmetoch všeobecnej patopsychológie a psychológie jednotlivcov s rozličnými druhmi postihnutia ako i psychológie s klinickým zameraním.

Významnú časť činnosti katedry predstavuje vedecko-výskumná činnosť, ktorá je kontinuálna od vzniku pracoviska podnes.

Pri katedre funguje psychologická poradňa, v rámci ktorej formou poradenskej činnosti pomáhajú pracovníci a pracovníčky katedry prioritne riešiť študijné ale i osobné problémy študentov a študentiek.

V roku 2012 sa vzhľadom na vedecko-výskumné zameranie pracovníkov a pracovníčok katedry vytvorili dve oddelenia:

Oddelenie učiteľskej a školskej psychológie
(vedúca oddelenia: Mgr. Lenka Sokolová, PhD.)

Pracovníčky oddelenia:

Doc. PhDr. Blandína Šramová,PhD.
Doc. PhDr. Eva Poliaková,CSc.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.
Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
PhDr. Jana Vernarcová, PhD.


Oddelenie patopsychológie
(vedúci oddelenia: doc. PhDr. Marian Groma, CSc.) 

Pracovníci a pracovníčky oddelenia:
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
PhDr. Viera Andreánska, CSc.
Doc. PhDr. Marian Groma, CSc.
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
Mgr. Silvia Harvanová, PhD.