Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Výskum Katedry psychológie a patopsychológie je zameraný na:

• psychológiu jednotlivcov s postihnutím (patopsychológia),
• poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, 
• poruchy detského vývinu,
• psychológiu zdravia, 
• vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja, 
• kultúru a marketing školských zaradení, 
• psychológiu pre učiteľov a sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov, 

• vývin dieťaťa a mládeže s dôrazom na témy:
• emočná inteligencia, 
• zvládanie záťaže (reziliencia),
• úroveň, diagnostika a poruchy pozornosti, 
• identita, hodnotová orientácia, zdravie a morálka adolescentov, 
• úspešnosť a životný štýl u ľudí s postihnutím, 
• osvojenie si reči u dieťaťa v umelom dvojjazyčnom prostredí.

 

PREHĽAD VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV

Úlohy štátnych a rezortných plánov výskumu (pred rokom 1989):

  • Vnímanie za rozličnej úrovne činnosti analyzátorov
  • Čítanie u senzoricky defektných detí
  • Štandardizácia Kohsovho inteligenčného testu na našej nevidiacej populácii
  • Niektoré psychologické aspekty sociálnej a pracovnej integrácie postihnutého jedinca 
  • Niektoré psychologické osobitosti zrakovo postihnutých jedincov vo vzťahu k ich sociálnej a pracovnej integrácii
  • Špecifické osobitosti utvárania osobnosti postihnutého dieťaťa

 

Grantové úlohy VEGA:

1991-1993 Postoje spoločnosti k postihnutým (hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. L. Požár, CSc.)

1996-1998 Sociálno-psychologické aspekty formovania integrovaných žiackych skupín (hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2000-2002 Psychologické faktory ovplyvňujúce kvalitu života jedincov s rozličnými druhmi postihnutia (hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2003-2005 Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím (hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2006-2008 Možnosti psychológie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti (hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2008-2012 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím (hlavný riešiteľ: PhDr. M. Groma, PhD.)

2013-2015 Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie (hlavný riešiteľ: Doc. PhDr. M. Groma, PhD.)

2013-2015 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov (hlavná riešiteľka: Mgr. L. Sokolová, PhD.)

2015-2017 Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie (hlavná riešiteľka: PaedDr. A. Hamranová, PhD.)

2016-2019 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (hlavný riešiteľ: Doc. PhDr. M. Groma, PhD.)

2017-2019 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (hlavná riešiteľka: Mgr. L. Sokolová, PhD.)

2017-2020 Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych (Hlavná riešiteľka: Doc. PhDr. M. Glasová, PhD.)

2019-2021 Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských adolescentov (hlavná riešiteľka: Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.)

(2021 – 2024) 1/0119/21 Poruchy učenia a pozornosti u študentov a študentiek v terciárnom vzdelávaní: Prevalencia, symptomatológia, copingové a učebné stratégie spoluriešiteľ doc. Groma, PhD., Mgr. Lemešová,PhD.

Grantové úlohy KEGA:

2010 Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie: vydanie odbornej monografie (hlavný riešiteľ: PhDr. R. Masaryk, PhD.)

2013-2015 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (hlavná riešiteľka: Mgr. L. Sokolová, PhD.)

2014-2016 Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A (hlavná riešiteľka: PaedDr. E. Vancu, Ph.D.)

2017-2019 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov (hlavná riešiteľka: Mgr. Z. Jursová Zacharová, PhD.)

2017-2019 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich (hlavná riešiteľka: PhDr. J. Vernarcová, PhD.)

2022-2024 Psychologické vzdelávanie pre nepsychologické profesie: metodická a obsahová podpora (KEGA 035UKK-4/2022) hlavná riešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD. www.saup.sk/ucime-psychologiu/projekty/psychologicke-vzdelavanie-pre-nepsychologicke-profesie

Iné projekty a participácia na projektoch iných pracovísk:

1995-1997 Výskum modifikácie učebných plánov a metód pri integrácii telesne a zdravotne postihnutých  detí v bežných školách (KEGA, hlavná riešiteľka PhDr. V. Hudáčová, CSc., spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2005-2007 Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku  (KEGA, hlavná riešiteľka Doc. PaedDr. H. Gregušová, PhD., spoluriešiteľka za  Katedru psychológie a patopsychológie:  PhDr. K. Vačková, PhD. )

2006-2008 Identifikácia, analýza a návrh modelu kľúčových špeciálno-pedagogických intervencií (depistáž, diagnostika, poradenstvo, stimulácia, raná intervencia) pre znevýhodnené deti raného a predškolského veku a ich užšie sociálne prostredie (VEGA, hlavná riešiteľka Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc., spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2008-2010 Kultúra školy a výchovných zariadení so zameraním na problémové deti  (VEGA, spoluriešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD.)

2010 Community Youth Work and Social Research: Knowledge Transfer, Informing, Policy and Further Opportunities for Collaboration (Grant agentúry UK´Economic and Social Research Council,  spoluriešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD.)

2011-2013 Maskulinity a femininity vo feminizovaných odboroch (VEGA, spoluriešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD.)

2011-2013 Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých životných situáciách (VEGA, spoluriešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD.)

2013-2015 Klinická psychológia - nová koncepcia vzdelávania v odbore a vysokoškolská učebnica (KEGA,  spoluriešitelia: PhDr. V. Andreánska, CSc., PhDr. M. Andreánsky, PhD., Doc. PhDr. M. Groma, CSc.)

2016 - 2018 Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia (VEGA, spoluriešiteľka Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.)

2021 - 2023 Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov (KEGA, spoluriešiteľka Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.)