Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Výskum Katedry psychológie a patopsychológie je zameraný na:

• psychológiu jednotlivcov s postihnutím (patopsychológia),
• poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, 
• poruchy detského vývinu,
• psychológiu zdravia, 
• vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja, 
• kultúru a marketing školských zaradení, 
• psychológiu pre učiteľov a sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov, 

• vývin dieťaťa a mládeže s dôrazom na témy:
• emočná inteligencia, 
• zvládanie záťaže (reziliencia),
• úroveň, diagnostika a poruchy pozornosti, 
• identita, hodnotová orientácia, zdravie a morálka adolescentov, 
• úspešnosť a životný štýl u ľudí s postihnutím, 
• osvojenie si reči u dieťaťa v umelom dvojjazyčnom prostredí.

 

PREHĽAD VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV

Úlohy štátnych a rezortných plánov výskumu (pred rokom 1989):

  • Vnímanie za rozličnej úrovne činnosti analyzátorov
  • Čítanie u senzoricky defektných detí
  • Štandardizácia Kohsovho inteligenčného testu na našej nevidiacej populácii
  • Niektoré psychologické aspekty sociálnej a pracovnej integrácie postihnutého jedinca 
  • Niektoré psychologické osobitosti zrakovo postihnutých jedincov vo vzťahu k ich sociálnej a pracovnej integrácii
  • Špecifické osobitosti utvárania osobnosti postihnutého dieťaťa

 

Grantové úlohy VEGA:

1991-1993 Postoje spoločnosti k postihnutým (hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. L. Požár, CSc.)

1996-1998 Sociálno-psychologické aspekty formovania integrovaných žiackych skupín (hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2000-2002 Psychologické faktory ovplyvňujúce kvalitu života jedincov s rozličnými druhmi postihnutia (hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2003-2005 Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím (hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2006-2008 Možnosti psychológie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti (hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2008-2012 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím (hlavný riešiteľ: PhDr. M. Groma, PhD.)

2013-2015 Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie (hlavný riešiteľ: Doc. PhDr. M. Groma, PhD.)

2013-2015 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov (hlavná riešiteľka: Mgr. L. Sokolová, PhD.)

2015-2017 Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie (hlavná riešiteľka: PaedDr. A. Hamranová, PhD.)

2016-2019 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (hlavný riešiteľ: Doc. PhDr. M. Groma, PhD.)

2017-2019 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (hlavná riešiteľka: Mgr. L. Sokolová, PhD.)

2017-2020 Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych (Hlavná riešiteľka: Doc. PhDr. M. Glasová, PhD.)

2019-2021 Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských adolescentov (hlavná riešiteľka: Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.)

Grantové úlohy KEGA:

2010 Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie: vydanie odbornej monografie (hlavný riešiteľ: PhDr. R. Masaryk, PhD.)

2013-2015 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (hlavná riešiteľka: Mgr. L. Sokolová, PhD.)

2014-2016 Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A (hlavná riešiteľka: PaedDr. E. Vancu, Ph.D.)

2017-2019 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov (hlavná riešiteľka: Mgr. Z. Jursová Zacharová, PhD.)

2017-2019 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich (hlavná riešiteľka: PhDr. J. Vernarcová, PhD.)

Iné projekty a participácia na projektoch iných pracovísk:

1995-1997 Výskum modifikácie učebných plánov a metód pri integrácii telesne a zdravotne postihnutých  detí v bežných školách (KEGA, hlavná riešiteľka PhDr. V. Hudáčová, CSc., spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2005-2007 Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku  (KEGA, hlavná riešiteľka Doc. PaedDr. H. Gregušová, PhD., spoluriešiteľka za  Katedru psychológie a patopsychológie:  PhDr. K. Vačková, PhD. )

2006-2008 Identifikácia, analýza a návrh modelu kľúčových špeciálno-pedagogických intervencií (depistáž, diagnostika, poradenstvo, stimulácia, raná intervencia) pre znevýhodnené deti raného a predškolského veku a ich užšie sociálne prostredie (VEGA, hlavná riešiteľka Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc., spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: PhDr. V. Andreánska, CSc.)

2008-2010 Kultúra školy a výchovných zariadení so zameraním na problémové deti  (VEGA, spoluriešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD.)

2010 Community Youth Work and Social Research: Knowledge Transfer, Informing, Policy and Further Opportunities for Collaboration (Grant agentúry UK´Economic and Social Research Council,  spoluriešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD.)

2011-2013 Maskulinity a femininity vo feminizovaných odboroch (VEGA, spoluriešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD.)

2011-2013 Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých životných situáciách (VEGA, spoluriešiteľka Mgr. M. Lemešová, PhD.)

2013-2015 Klinická psychológia - nová koncepcia vzdelávania v odbore a vysokoškolská učebnica (KEGA,  spoluriešitelia: PhDr. V. Andreánska, CSc., PhDr. M. Andreánsky, PhD., Doc. PhDr. M. Groma, CSc.)

Zahraničná spolupráca na úrovni inštitúcií:

Katedra vývinovej psychológie Fakulty psychológie Moskovskej štátnej univerzity, Rusko

Laboratoire du Psychologie du Dévelopment, Pole Sciences Humaines, Université Rennes 2, Rennes, Francúzsko

Department of Development's and Socializations' Psychology, Padova University, Taliansko