Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Významné publikácie

QUESTions UNI. Hra plná otázok. / M. Lemešová, L. Sokolová - Bratislava: Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie, 2023. 1. vyd. 44 s.  ISBN 978-80-974026-3-1

Duševné zdravie vo vyučovaní psychológie. / M. Lemešová, L. Sokolová - Bratislava: Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie, 2023. 1. vyd. 103 s. ISBN 978-80-974026-2-4

Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy 2.0 / M. Lemešová - Bratislava : Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie , 2021. - 2. rozš. vyd. - Vyšlo ako elektronická publikácia. ISBN 978-80-974026-1-7

Od narodenia po maturitu časť 1 - Od narodenia po vstup do školy. Poznatky vývinovej psychológie v kontexte vzdelávania. Učebnica pre študentov a študentky učiteľstva a primárnej a predprimárnej pedagogiky  / Z. Jursová Zacharová - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - 1. vyd.- 126 s. - Vyšlo ako elektronická publikácia. ISBN 978-80-223-5169-0

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich: Metodika pre prácu v oblasti prevencie / B. Šramová a kol. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 1. vyd. - 176 s. - ISBN 978-80-223-4849-2 

Psychológia intelektovo nadaných žiakov / D. Fábik. - Bratislava: Equilibria, 2019. - 328 s. - ISBN 978-80-81432521 

Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách / Z. Jursová Zacharová a kol. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. - 1. vyd. - 199 s. - ISBN 978-80-223-4814-0

Naratívny formát v škole: Od metódy k výskumu / Z. Jursová Zacharová. - Bratislava: Havava, 2019. - 1. vyd. - 124 s. - ISBN 80-89932-11-5

Hodnotové posolstvá v obraze školy a rodiny / A. Hamranová a kol. - Neratovice: Verbum Publishing, 2018. - 1. vyd. - 146 s. - ISBN 978-80-906706-2-4

Matematicky nadaný žiak: Aktuálne výskumné zistenia / D. Fábik. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. - 1. vyd. - 76 s. - ISBN 978-80-223-4226-1

Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy / M. Lemešová. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. - 1. vyd. - 289 s. - ISBN 978-80-223-3961-2

Psychologická príprava učiteľov a učiteliek: Inovatívne prístupy / L. Sokolová, M. Lemešová, Z. Jursová Zacharová. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. - 1. vyd. - 136 s. - ISBN 978-80-223-3656-7

Kariérové poradenstvo a možnosti facilitácie kariérového vývinu nepočujúcich / M. Groma. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 1. vyd. – 175 s. -  ISBN 978-80-223-3297-2

Vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti / zost. V. Andreánska. -Bratislava : Kníhtlač Gerthofer, 2008. - 1. vyd. - 87 s. - ISBN 978-80-969990-1-9  

Osobnosť v procese ontogenézy / B. Šramová. - Bratislava: Melius, 2007. - 1. vyd. - 166 s. - ISBN 978-80-969673-0-8

Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím / zost. V. Andreánska. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. - 1. vyd. - 88 s. - ISBN 80-223-2145-1

Psychológia jedincov s rôznym druhom postihnutia / L. Požár. - Bratislava: Lingos, 2003. – 1. vyd. – 139 s. - ISBN 8089113079

Psychologické faktory ovplyvňujúce kvalitu života jedincov s rozličnými druhmi postihnutia / zost. V. Andreánska. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. - 1. vyd. - 59 s. - ISBN 80-88868-81-5

Základy vývinovej psychológie / I. Jakabčic. - Bratislava: Iris, 2002. - 1. vyd. - 83 s. - ISBN 80-89018-34-3

Školská integrácia detí a mládeže s poruchami zraku / L. Požár a kol. – Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. - 224 s. - ISBN 80-223-1101-4.

Psychológia pre doplňujúce štúdium / K. Vačková, I. Jakabčic. - Bratislava: Iris, 1996. - 1. vyd. - 154 s. - ISBN 80-88778-23-9

Vybrané kapitoly zo psychológie: pre učiteľov etickej výchovy / M. Glasová a kol. - Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1995. - S. 85-147. - ISBN 80-85185-95-4 

Všeobecná patopsychológia: patopsychológia mentálne postihnutých / I. Jakabšic, L. Požár. - Bratislava: Iris, 1995. - 1. vyd. - 194 s. ISBN 80-8878-11-5

Psychológia osobnosti postihnutých / L. Požár. - Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. - 1. vyd. - 110 s. - ISBN 80-223-1159-6

Psichologija anomaľnych detej i podrostkov: Patopsichologija / L. Požár. - Moskva-Voronež: Institut praktičeskoj psichologii, 1996. - 127 s. - ISBN 5-87224-075-9

Morálny vývin postihnutých detí a mládeže / L. Požár, M. Andreánsky, I. Jakabšic, E. Uhrová. - Bratislava: Univerzita Komenského, 1990. - 1. vyd. - 163 s.

Patopsychológia postihnutého dieťaťa 2 / L. Požár. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1987. -  1. vyd. - 140 s.

Patopsychológia postihnutého dieťaťa 1 / L. Požár, M. Andreánsky, I. Jakabšic, E. Uhrová. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1984. - 1. vyd. - 140 s. 

Patopsychológia (poruchy učenia a správania) / L. Košč, J. Marko, L. Požár. - Bratislava: SPN, 1975. - 267 s.

Všeobecná patopsychológia / L. Košč. Bratislava:  SPN, 1974.

Patopsychológia zrakovo chybných / L. Požár.- Bratislava: Univerzita Komenského, 1972. - 78 s.