Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História katedry

1967 -  z iniciatívy doc. PhDr. Miroslava Bažányho, CSc. bol pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského založený Inštitút špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Jeho súčasťou bola aj Katedra patopsychológie a sociálnej patológie, ktorú od jej založenia viedol M. Bažány a zakladajúcimi členmi boli G. Dobrotka, I. Jakabčic, L. Požár a J. Sojka. V roku 1970 sa stal vedúcim katedry L. Požár a neskôr postupne nastúpili na katedru Ing. V. Benko, M. Andreánsky, E. Uhrová a L. Slobodová. Jednotliví členovia a členky katedry sa postupne špecializovali a zabezpečovali výuku predmetu patopsychológia jednotlivých druhov postihnutia. L. Požár sa špecializoval na patopsychológiu zrakovo postihnutých, M. Andreánsky na patopsychológiu detí s poruchami reči, I. Jakabčic na patopsychológiu mentálne postihnutých, E. Uhrová na patopsychológiu sluchovo postihnutých a L. Slobodová na patopsychológiu telesne postihnutých.

1972 – katedra spolu s celým IŠLP bola na FF UK zrušená a preložená na PdF UK do Trnavy

1981 - katedra sa spojila s katedrou psychológie, ktorá na PdF UK v Trnave existovala od r. 1964. Jej vedúcim bol pôvodne J. Kuric a neskôr, v čase integrácie katedier, A. Gronský. Spojením týchto dvoch katedier vznikla nová katedra pod názvom Katedra psychológie a patopsychológie. V roku 1986 sa Pedagogická fakulta UK v Trnave presťahovala do Bratislavy a s ňou i naša katedra.

1993/1994 – zahájenie magisterského štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s inými akademickými predmetmi, z iniciatívy prof. PhDr. Ladislava Ďuriča, CSc. a prof. PhDr. Ladislava Požára, CSc. s aktívnou podporou vtedajšieho dekana fakulty doc. PhDr. Miroslava Bažányho, CSc. Štúdium učiteľstva psychológie bolo pôvodne v kombinácii s anglickým a nemeckým jazykom, neskôr sa kombinácie rozšírili aj o iné odbory.

2012 - katedra oslávila 45. výročie vzniku patopsychológie medzinárodnou vedeckou konferenciou Patopsychológia - vznik, vývin a...

2013 - katedra oslávila 20. výročie študijného programu učiteľstvo psychológie medzinárodnou vedeckou konferenciou Psychológia (v) škole.

2015/16 - zahájenie bakalárskeho študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v študijnom odbore Psychológia.

Vedúci a vedúce katedry:

Doc. PhDr. Miroslav Bažány, CSc. (1967 - 1970)

Prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. (1970 - 1994)

PhDr. Viera Andreánska, CSc. (1994 - 2008)

PhDr. Marian Groma, PhD. (2008 - 2011)

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. (od r. 2011)