Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Významné osobnosti katedry

Významní predstavitelia, ktorí na katedre pôsobili:

Doc. PhDr. Miroslav Bažány, CSc. - spoluzakladateľ vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky na Slovensku ako aj iných psychologických pracovísk, (Psychologická výchovná klinika, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie). Bývalý dekan našej fakulty. 

Prof. PhDr. Ladislav Ďurič, DrSc. – významný predstaviteľ pedagogickej psychológie, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o vznik štúdia učiteľstva psychológie. Ďalšou oblasťou angažovanosti prof. Ďuriča je prienik psychológie do našich škôl a etablovanie funkcie školského psychológa na školách.

Prof. PhDr. Ladislav Košč, CSc. - význačnou mierou sa podieľal na vzniku novej vednej disciplíny patopsychológie a bol prvým na Slovensku, kto vymedzil jej predmet.

Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. – priekopník experimentálnej psychológie na Slovensku, významný teoretik a metodológ, dlhoročný riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied.

Prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. - spoluzakladateľ katedry psychológie a patopsychológie, jej dlhoročný vedúci, tiež dekan Pedagogickej fakulty UK, člen Akadémie pedagogických a sociálnych vied v Moskve, nestor patopsychológie na Slovensku, ktorý sa významnou mierou sa zaslúžil o formovanie jej predmetu. Najvýznamnejší predstaviteľ psychológie v oblasti osôb so zrakovým postihnutím.

PhDr. Ivan Jakabčic, CSc. - spoluzakladateľ, teoretik i praktik v oblasti patopsychológie na Slovensku, špecializujúci sa predovšetkým na psychológiu osôb s mentálnym postihnutím. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí napríklad Všeobecná patopsychológia: patopsychológia mentálne postihnutých, Základy vývinovej psychológie (2003) a Psychológia detí a mládeže s mentálnym postihnutím (2017)