Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzačom o štúdium

Katedra psychológie a patopsychológie má na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dlhodobú tradíciu. Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšia, najprestížnejšia univerzita, ktorá sa dlhodobo ako jediná zo SR umiestňuje vo svetových rebríčkoch univerzít. Diplom absolventa Univerzity Komenského je vysoko akceptovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Svojím zameraním na problematiku psychológie ľudí s postihnutím je naše pracovisko jedinečným na Slovensku. Pracovníci a pracovníčky katedry sú špičkoví odborníci a odborníčky v psychologických disciplínach s dlhodobou psychologickou praxou. Pracovisko ponúka študentom a študentkám fakulty individuálne psychologické poradenstvo zamerané na problematiku štúdia, kariérového a osobnostného rastu.

Pozrite si našu interaktívnu ponuku študijných programov.

Ponuka študijných programov

Študijný odbor: 32. Psychológia

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PSYCHOLOGICKÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRE JEDNOTLIVCOV S POSTIHNUTÍM

Bakalársky študijný program psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v študijnom odbore 32. psychológia ponúkame v dennej aj externej forme.

Podmienky prijatia:

Na základe výsledkov stredoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventov a absolventiek:

Absolvent/absolventka získa poznatky zo základných oblastí psychológie, personalistiky, práva, marketingu a manažmentu. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v odbore psychológia.

Absolventi a absolventky štúdia majú možnosti zamestnania v programoch psychologického a kariérového poradenstva v prostredí školy, poradenského systému rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, v prostredí podporovaného zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v štátnom, verejnom, súkromnom a neziskovom sektore. Napríklad v agentúrach podporovaného zamestnávania, v neziskových organizáciách a pod. Absolvent štúdia je taktiež schopný asistovať psychológovi s magisterským, resp. vyšším stupňom vzdelania pri riešení odborných úloh. 

Výber predmetov bakalárskeho stupňa štúdia:

Povinné predmety:
Všeobecná psychológia, Etika v poradenskom procese, Základy psychológie ľudí s postihnutím, Poradenská psychológia, Kariérové poradenstvo, Odborná prax...

Povinne voliteľné predmety:
Riešenie konfliktov, Sociálne poradenstvo, Poradenstvo pre telesne postihnutých,
Manažment a intervencia u ľudí s postihnutím...

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO PSYCHOLÓGIE V KOMBINÁCII

Bakalársky a magisterský študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii v odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy ponúkame v dennej aj v externej forme. Uchádzači a uchádzačky si volia učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným akademickým predmetom (anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, biológia, občianska náuka, história, pedagogika).

Podmienky prijatia:

Na základe výsledkov prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Ústna časť bude zameraná na motiváciu a osobnostné predpoklady pre štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii. V písomnej časti preukáže uchádzač vedomosti:
- z biológie človeka na úrovni gymnaziálneho vzdelávania
- zo psychológie na úrovni stredoškolskej náuky o spoločnosti
- všeobecný prehľad

Povinná literatúra
Ušáková, K., Trebatická, M., Miadoková, E. : Biológia pre gymnáziá 5. SPN, 2003. ISBN 80-10- 00039-6
Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 6. EXPOL pedagogika, 2005. ISBN 80-89003-81-8
Kern, H. a kol.: Přehled psychologie. Portál, 2015.
Košč, M.: Základy psychológie. SPN – Mladé letá, 2009.
Ďurajková, D., Kopecká, H., Vargová, D.: Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia, SPN – 2015.

Uplatnenie absolventov a absolventiek:

Absolvent/absolventka magisterského stupňa štúdia je kvalifikovaný pre pozíciu učiteľ psychológie na strednej škole. Učiteľ/učiteľka psychológie je pedagogický zamestnanec/zamestnankyňa na gymnáziu, na konzervatóriu alebo na strednej odbornej škole (napr. pedagogickej a sociálnej akadémii). Vyučuje psychologické predmety (napr. psychológia, seminár zo psychológie, sociálno-psychologický tréning, psychológia práce) a predmety osobnostného a sociálneho rozvoja. Absolvent/absolventka magisterského štúdia môže po absolvovaní špecializačného štúdia školskej psychológie pôsobiť aj ako školský psychológ/psychologička.
Naši absolventi a absolventky môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti vzdelávania dospelých či kariérového poradenstva.

Výber predmetov bakalárskeho stupňa štúdia:

Povinné predmety:
Všeobecná psychológia, Sociálno-psychologický výcvik, Dejiny psychológie, Vývinová psychológia, Psychológia osobnosti, Pedagogická psychológia, Metodológia a Štatistika

Povinne voliteľné predmety:
Tréning komunikačných kompetencií, Filozofické koncepcie človeka, Interkultúrna psychológia, Psychológia ľudí s postihnutím (mentálnym, zrakovým, sluchovým, telesným)