Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzačom o štúdium

Katedra psychológie a patopsychológie má na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dlhodobú tradíciu. Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšia, najprestížnejšia univerzita, ktorá sa dlhodobo ako jediná zo SR umiestňuje vo svetových rebríčkoch univerzít. Diplom absolventa Univerzity Komenského je vysoko akceptovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Svojím zameraním na problematiku psychológie ľudí s postihnutím je naše pracovisko jedinečným na Slovensku. Pracovníci a pracovníčky katedry sú špičkoví odborníci a odborníčky v psychologických disciplínach s dlhodobou psychologickou praxou. Pracovisko ponúka študentom a študentkám fakulty individuálne psychologické poradenstvo zamerané na problematiku štúdia, kariérového a osobnostného rastu.

Pozrite si našu interaktívnu ponuku študijných programov.

Ponuka študijných programov

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO PSYCHOLÓGIE V KOMBINÁCII

Bakalársky a magisterský študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii v odbore učiteľstvo akademických predmetov ponúkame v dennej aj v externej forme.

Uchádzači a uchádzačky si volia učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným akademickým predmetom (anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, biológia, občianska náuka, história, pedagogika).

Podmienky prijatia:

Na základe výsledkov stredoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventov a absolventiek:

Absolvent/absolventka magisterského stupňa štúdia je kvalifikovaný pre pozíciu učiteľ psychológie na strednej škole. Učiteľ/učiteľka psychológie je pedagogický zamestnanec/zamestnankyňa na gymnáziu, na konzervatóriu alebo na strednej odbornej škole (napr. pedagogickej a sociálnej akadémii). Vyučuje psychologické predmety (napr. psychológia, seminár zo psychológie, sociálno-psychologický tréning, psychológia práce) a predmety osobnostného a sociálneho rozvoja. Absolvent/absolventka magisterského štúdia môže po absolvovaní špecializačného štúdia školskej psychológie pôsobiť aj ako školský psychológ/psychologička.
Naši absolventi a absolventky môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti vzdelávania dospelých či kariérového poradenstva.

Výber predmetov bakalárskeho stupňa štúdia:

Povinné predmety:
Všeobecná psychológia
Sociálno-psychologický výcvik
Dejiny psychológie
Vývinová psychológia
Psychológia osobnosti
Pedagogická psychológia
Úvod do vyučovania psychológie

Povinne voliteľné predmety:
Tréning komunikačných kompetencií
Filozofické koncepcie človeka
Interkultúrna psychológia
Psychológia ľudí s postihnutím (mentálnym, zrakovým, sluchovým, telesným)

Študijný odbor: Psychológia

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PSYCHOLOGICKÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRE JEDNOTLIVCOV S POSTIHNUTÍM

Bakalársky študijný program psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v študijnom odbore "psychológia" ponúkame v dennej aj externej forme.

Podmienky prijatia:

Na základe výsledkov stredoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventov a absolventiek:

Absolvent/absolventka získa poznatky zo základných oblastí psychológie, personalistiky, práva, marketingu a manažmentu. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v odbore psychológia.

Absolventi a absolventky štúdia majú možnosti zamestnania v programoch psychologického a kariérového poradenstva v prostredí školy, poradenského systému rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, v prostredí podporovaného zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v štátnom, verejnom, súkromnom a neziskovom sektore. Napríklad v agentúrach podporovaného zamestnávania, v neziskových organizáciách a pod. Absolvent štúdia je taktiež schopný asistovať psychológovi s magisterským, resp. vyšším stupňom vzdelania pri riešení odborných úloh. 

 

Výber predmetov bakalárskeho stupňa štúdia:

Povinné predmety:
Všeobecná psychológia
Etika v poradenskom procese
Základy psychológie ľudí s postihnutím
Poradenská psychológia
Kariérové poradenstvo
Odborná prax

Povinne voliteľné predmety:
Riešenie konfliktov
Sociálne poradenstvo
Poradenstvo pre telesne postihnutých
Manažment a intervencia u ľudí s postihnutím