Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzačom o štúdium

Katedra psychológie a patopsychológie UK PdF

Katedra psychológie a patopsychológie má na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dlhodobú tradíciu. Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšia, najprestížnejšia univerzita, ktorá sa dlhodobo ako jediná zo SR umiestňuje vo svetových rebríčkoch univerzít. Diplom absolventa Univerzity Komenského je vysoko akceptovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Svojím zameraním na problematiku psychológie ľudí s postihnutím je naše pracovisko jedinečným na Slovensku. Pracovníci a pracovníčky katedry sú špičkoví odborníci a odborníčky v psychologických disciplínach s dlhodobou psychologickou praxou. Pracovisko ponúka študentom a študentkám fakulty individuálne psychologické poradenstvo zamerané na problematiku štúdia, kariérového a osobnostného rastu.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO PSYCHOLÓGIE V KOMBINÁCII

Bakalársky študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii v odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy ponúkame v dennej aj v externej forme. Uchádzači a uchádzačky si volia učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným akademickým predmetom (anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, slovenský jazyk, občianska náuka, história).

Podmienky prijatia:

Na základe výsledkov prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Ústna časť bude zameraná na motiváciu a osobnostné predpoklady pre štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii. V písomnej časti preukáže uchádzač vedomosti:
- z biológie človeka na úrovni gymnaziálneho vzdelávania
- zo psychológie na úrovni stredoškolskej náuky o spoločnosti
- všeobecný prehľad

Odporúčaná literatúra
Ušáková, K., Trebatická, M., Miadoková, E. : Biológia pre gymnáziá 5. SPN, 2003. ISBN 80-10- 00039-6
Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 6. EXPOL pedagogika, 2005. ISBN 80-89003-81-8
Kern, H. a kol.: Přehled psychologie. Portál, 2015.
Košč, M.: Základy psychológie. SPN – Mladé letá, 2009.
Ďurajková, D., Kopecká, H., Vargová, D.: Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia, SPN – 2015.

Čo sa u nás budete učiť? 

Profilové predmety:
Všeobecná psychológia, Sociálno-psychologický výcvik, Vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Psychológia osobnosti, Pedagogická psychológia, Úvod do vyučovania psychológie, Všeobecná patopsychológia

Ostatné povinné predmety:

Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Dejiny psychológie, Metodológia psychologického výskumu, Štatistické metódy a techniky, Metodika písania odborného textu, Psychológia tvorivosti, Poruchy detského vývinu

Povinne voliteľné predmety:
Úvod do štúdia psychológie, Filozofia výchovy, Tréning komunikačných kompetencií, Filozofické koncepcie človeka, Základy sociológie, Etická propedeutika, Interkultúrna psychológia, Psychológia ľudí s postihnutím (mentálnym, zrakovým, sluchovým, telesným), Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie, Základy psychiatrie, Sociálna patológia.

Okrem povinných a povinne-voliteľných predmetov si môžete vybrať aj z ponuky výberových predmetov: Základy arteterapie, Základy dramatoterapie, Základy psychoterapie hrou, Základy aplikovanej behaviorálnej analýzy, Sociálno-psychologickýc výcvik II.

Pedagogicko-psychologické predmety tvoria aj komponent učiteľskej prípravy, v ktorom budete mať na výber ďalšie zaujímavé predmety.

 

 

Bližšie informácie uchádzačom o štúdium: