Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov

O NÁS

Podpora technického vzdelávania ako jedna z priorít vzdelávacej reformy vyžaduje, aby aj v príprave učiteľov boli zastúpené predmety prírodovedného a technického charakteru na úrovni, ktorá zodpovedá súčasnému stavu rozvoja vedy a techniky. Nevyhnutným základom pre technické vzdelávanie je kvalitné matematické aj informatické vzdelávanie.

Katedra didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov (KDMPP) je pracoviskom so zameraním na prírodovedné vedy vrátane matematiky a informatiky. Pracovisko zabezpečuje okrem skvalitnenia výskumnej aktivity aj zvýšenie kvality vzdelávania študentov s perspektívou na presadzovanie učiteľských študijných programov zameraných na vzdelávacie oblasti.

V oblasti vyučovania KDMPP zabezpečuje matematické, informatické a prírodovedné predmety v študijných programoch spoločného učiteľského základu, predprimárnej a primárnej pedagogiky, učiteľstva pre primárne vzdelávania, špeciálnej pedagogiky a poradenstva ako aj predmety na podporu štatistickej gramotnosti a štatistiku, ako základ pre kvantitatívny výskum.

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa KDMPP zameriava na skúmanie efektivity vyučovania matematiky na základných školách, skúmanie vplyvu nových technológií na vyučovanie matematiky a skúmanie prírodovedného a technického vzdelávania na 1.stupni ZŠ.