Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Vitajte na stránkach Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky (KPEP) je jedinečným pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie pedagógov v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.), v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a v doktorandskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.).

Vedúci katedry: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

e-mail: osadanfedu.uniba.sk

 

 

Aktuality - PdF UK na Európskej noci výskumníkov 2019 - Zrkadlové hry

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní v spolupráci s Katedrou predprimárnej a primárnej pedagogiky a Katedrou pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK pripravila v rámci Európskej noci výskumníkov dňa 27. septembra 2019 svoj stánok s názvom ZRKADLOVÉ HRY.

Interaktívne aktivity, ktoré sme ponúkli žiakom a učiteľom primárneho vzdelávania, rodičom, ako aj ďalším záujemcom boli zamerané na objavovanie princípov tvorby symetrických útvarov a ich vlastností. Preferovali sa metódy nadobúdania skúseností so symetriou prostredníctvom vlastných objavov s pomôckami manipulačného aj virtuálneho charakteru. Prezentovali sa aktivity s názvami Vytvor súmerný obrázok (alebo Čo vidíš v zrkadle?), Vytvor zrkadlový obraz, Vytvor rovnaký symetrický obrázok, Dokresli zrkadlový obraz a Použi dve zrkadlá na vytvorenie obrázku.

Cieľom prezentácie bolo poskytnúť ukážky manipulačných a virtuálnych aktivít zameraných na tvorbu symetrických obrázkov a objavovanie vlastností osovej, resp. rovinovej súmernosti pomocou zrkadiel. Aktivity mali rovnaký matematický obsah, ale boli navrhnuté v rôznych modifikáciách pre rôzne prostredia a s rôznymi pomôckami. Preferovali sa pomôcky haptického charakteru, napríklad kocky s rôzne zafarbenými stenami, rôzne súpravy skladačiek, štvorcová sieť a to všetko s použitím jedného alebo dvoch zrkadiel. Nie menej dôležité bolo overovanie autorských interaktívnych apletov, v ktorých práca s osovou súmernosťou nadobúda abstraktnejšie rozmery.

Prezentácia reflektovala výsledky výskumného projektu „Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku“(OPTIMAT_APVV 15-0378), ktorého cieľom je prispôsobiť výučbové materiály v oblasti matematiky schopnostiam, záujmom a potrebám žiakov primárneho vzdelávania.

Teší nás, že sa náš stánok s interaktívnymi aktivitami tešil všeobecnému záujmu všetkých generácií až do neskorých večerných hodín. Dokázali sme gradovať úlohy a aktivity podľa schopností a záujmu jednotlivcov, čoho dôsledkom bolo viac ako očakávané zotrvávanie účastníkov pri našom stánku. Pozitívne ohlasy, ktoré boli zaznamenané počas Noci výskumníkov 2019 nás presviedčajú o zmysluplnosti popularizácie výsledkov vedeckého skúmania v didaktike elementárnej matematiky a diseminácie autorských produktov v podobe interaktívnych hier voľne dostupných na internete v rámci žiackej, učiteľskej a rodičovskej verejnosti.

 

Katarína Žilková a Edita Partová

Aktualita - nová publikácia

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Miriama Hrubá, PhD.

Školský klub detí z pohľadu vychovávateľov

Aktuality - nová publikácia

Vážení kolegovia, teší nás, že vás naša publikácia zaujala. Boli by sme radi, keby ste našu publikáciu citovali na základe tu uvádzaných odporúčaní. Ďakujeme vám.

Pokyny na citovanie printovej formy publikácie

Formát ISO 690 (Printovej publikácie)

Kostrub, D. a kol. 2018. Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku – Tvorba výchovného programu. Bratislava: Univerzita Kamenského v Bratislave, 2018. 288 s. ISBN 978-80-223-4667-2.

 

Na stiahnutie tu.

Aktuality - nová publikácia

Mgr. Mária Belešová, PhD. - Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi 

Aktuality - nová publikácia

Vážení kolegovia, teší nás, že vás naša publikácia zaujala. Boli by sme radi, keby ste našu publikáciu citovali na základe tu uvádzaných odporúčaní. Ďakujeme vám.

Pokyny na citovanie printovej formy publikácie

Formát ISO 690 (Printovej publikácie)

 

Severini, E., Kostrub, D. 2018. Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní. Prešov: Rokus, 2018. ISBN 978-80-89510-71-9.

Aktuality - nová publikácia

Mgr. Mária Belešová, PhD., Mgr. Lenka Szentesiová, PhD., Mgr. Zlatica Jursová-Zacharová, PhD.

Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia

Komunikácia s vyučujúcimi

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.

 

Aktualizovaný rozvrh ZS

Návod na zobrazenie 3 konkrétnych termínov výučby každého zapísaného predmetu v ZS si pozrite TU! Aktualizovaný rozvrh je k dispozícii od 24. 9. 2018

 

Návod na používanie AiS2 aplikácie      Nástenka      k jednotlivým zapísaným predmetom si pozrite TU! Prostredníctvom tejto aplikácie vyučujúci komunikujú informácie ohľadom predmetov.

 

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. A MGR. ŠTÚDIA

na stránke "Štúdium" v časti "Tútorstvo pre bakalárske a magisterské štúdium - AR 2018/2019" nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.