Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Vitajte na stránkach Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky (KPEP) je jedinečným pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie pedagógov v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.), v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a v doktorandskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.).

Vedúci katedry: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

e-mail: osadanfedu.uniba.sk

 

 

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľte, aby sme Vás pozvali na konferenciu  Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov, ktorá sa bude konať 12. 09. 2023 a ktorú realizuje Katedra predprimádnej a primárnej pedagogiky a Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní  Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ročník 2023 je orientovaný  na riešenie  aktuálnych otázok spojených s osobnosťou učiteľa a hlavne s jeho pregraduálnou prípravou. Vítané sú príspevky zamerané na bádateľský prístup v príprave budúcich učiteľov, osobitne v rámci jednotlivých odborových didaktík (didaktika matematiky, didaktiky prírodovedných predmetov, techniky a informatiky a i.), možnosti vytvorenia interdisciplinárneho priestoru na riešenie niektorých problémov a prezentovanie výsledkov výskumu, ako aj podnetov na inovácie vo vzdelávacej teórii i praxi.

PROGRAM konferencie

všetky potrebné informácie ku konferencii

čestné vyhlásenie

fakturačné údaje

šablóna príspevku

vzor abstraktu

pozvánka na workshopy 12. 9. 2023 o 13:00

jedálny lístok

Konferencia k 30. výročiu založenia OMEP Slovensko

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP Slovensko organizuje konferenciu pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v dňoch 5.10. 2023 a 6.10.2023.

Dňa 5.10.2023 od 9:00 hod. budú v Zichyho paláci v Bratislave prezentované prednášky v zameraní na pregraduálnu prípravu a profesijný rozvoj učiteľa. V spolupráci s fakultami Univerzity Komenského v Bratislave a materskými školami sa dňa 6.10.2023 uskutočnia viaceré workshopy.

Jeden z workshopov s názvom Kreslím kolo guľaté alebo príprava na písanie, bude pre učiteľky a učiteľov predprimárneho vzdelávania viesť doc. Blanka Kožík Lehotayová z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK.

Miesto konania: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šoltésovej 4, 1. poschodie, učebňa 147 s kapacitou 25 miest.

Čas konania: 9:00 – 12:00 hod.

Aktuality – nová publikácia

doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Škola nie je výchovný tábor

Inšpirátívna príručka plná učiteľských príbehov a trikov, ako riešiť problémové správanie žiakov v školách

Vydala GRADA Slovakia s.r.o.

Aktuality – nová publikácia

doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi, 2. vydanie

Aktuality – nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.,

doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Physical literacy in education

Aktuality – nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD., doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Vedecký zborník 2022 – Žiak, pohyb, edukácia

Aktuality – nová publikácia

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Stratégie podpory v začiatočnom písaní

Aktuality – nová publikácia

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Rozvíjanie grafomotoriky v predškolskom veku

Aktuality – Úspech našej študentky na medzinárodnej súťaži

Spoločnosť učiteľov matematiky JČMF a Slovenská spoločnosť učiteľov matematiky udelila v súťaži prác z didaktiky matematiky SVOČ 2022 1. miesto našej študentke Zuzane Juricovej za prácu Kompozícia a dekompozícia stavieb z telies v predprimárnom vzdelávaní.

Víťazke srdečne gratulujeme

Aktuality – nová publikácia

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

Mgr. Petra Rapošová, PhD.

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Úvod do problematiky rodovosti a sexuality detí

Aktuality – nová publikácia

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Detské naivné teórie v kontexte edukácie

Aktuality – nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD., Mgr. Mária Belešová, PhD.

Vedecký zborník 2021 – Žiak, pohyb, edukácia

Aktuality – nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Vedecký zborník 2020 - Žiak, pohyb, edukácia

Aktuality – nová publikácia

prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD. a kol.

Kurikulum primárneho vzdelávania 

 

 

Aktuality - nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Vedecký zborník 2019 - Žiak, pohyb, edukácia