Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Vitajte na stránkach Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky (KPEP) je jedinečným pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie pedagógov v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.), v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a v doktorandskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.).

Vedúci katedry: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

e-mail: osadan@fedu.uniba.sk

ŠVOUČ - akademický rok 2017/2018

Aktuality - nová publikácia

Mgr. Mária Belešová, PhD., Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. - Genius loci - program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku

Aktuality - nová publikácia

Nová publikácia
prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. et al. - Vedecký zborník 2017 - Žiak, pohyb, edukácia

 

 

Aktuality - nová publikácia

Nová publikácia
Mgr. Mária Belešová, PhD. - Kresba ako výskumný nástroj v pedagogickom výskume
 

Témy záverečných prác pre akademický rok 2018/2019

Témy záverečných prác

Témy bakalárskych prác aj s anotáciami nájdete tu.

Témy diplomových prác aj s anotáciami nájdete tu.

 

On-line prihlasovanie

Na témy bakalárskych prác sa môžete on-line prihlásiť tu.

Na témy diplomových prác sa môžete on-line prihlásiť tu.

 

(Návod na prihlásenie - Do stĺpca na to určenom, stĺpec D, vyplňte Vaše meno pomocou vloženia komentáru [pravý klik - Vložiť komentár]).

Témy záverečných prác - rozširujúce štúdium - 2017/2018

Na témy záverečných prác rozširujúceho štúdia sa môžte on-line prihlásiť tu.

 

(Návod na prihlásenie - Do stĺpca na to určenom, stĺpec D, vyplňte Vaše meno pomocou vloženia komentáru [pravý klik - Vložiť komentár]).

Štátne skúšky 2017

Zoznam študentov - Bc. denní tu

Zoznam študentov - Bc. externí tu

Zoznam študentov - Mgr.  tu 

Športový deň - 20. mája 2017

ŠVOUČ 29. marca 2017