Štúdium

Externé štúdium - rozvrh ZS a LS 2017/2018

Rozvrh pre externé štúdium - ZS 2017/2018 na stiahnutie tu a LS 2017/2018 na stiahnutie tu.

Tézy magisterských štátnych záverečných skúšok

Učiteľstvo primárneho vzdelávania (rozširujúce štúdium)

Uvedeným vzdelávaním absolvent získa profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu učiteľskej spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania. Štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Absolventom fakulta vydá vysvedčenie, ktoré je dokladom o  spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania.

Dĺžka štúdia: 2 roky, 4 semestre

Cieľová skupina: Absolventi vysokoškolského magisterského štúdia v študijných programoch:

  • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích akademických predmetov;
  • učiteľstvo umelecko - výchovných predmetov;
  • predškolská pedagogika/učiteľstvo pre materské školy;
  • špeciálna pedagogika/učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Spôsob ukončenia: obhajoba záverečnej práce; štátna záverečná skúška z predmetov:primárna pedagogika; didaktika primárneho vzdelávania (vrátane odborových didaktík).

Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Mailová adresa: cavojsky(at)fedu.uniba.sk

 

Termíny stretnutí na akademický rok 2017/2018 na stiahnutie tu.

Témy a tézy rigoróznych prác 2017/2018

Témy rigoróznych prác 2017/2018 na stiahnutie tu.

Tézy rigoróznych prác 2017/2018 na stiahnutie tu. 

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky na stiahnutie tu.