Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Nový Študijný poriadok PdF UK 2020 a Diferenčné skúšky pre AR 2020/2021

Upozorňujeme študentov na platnosť nového Študijného poriadku PdF UK účinného od 1.9.2020.

Materiály k diferenčným skúškam pri prestupoch študentov v rámci UK nájdete na stránke fakulty tu.

Tútorstvo pre bakalárske a magisterské štúdium - AR 2019/2020

Tútor (študijný poradca) pre Bc. štúdium 
Mgr. Mária BELEŠOVÁ, PhD.
belesovafedu.uniba.sk

 
Tútor (študijný poradca) pre Mgr. štúdium 
PaedDr. Blanka LEHOTAYOVÁ, PhD. 
lehotayovafedu.uniba.sk


Informácie pre študentov pre AR 2018/2019 tu.

Informácie o doplňujúcom zápise predmetov

Zimný semester 2019/2020 - Doplňujúci zápis predmetov (Harmonogram štúdia na PdF UK v AR 2019/2020)

V prvý týždeň výučby (23. 9. - 29. 9. 2019) si môžu študenti pridávať aj vymazávať predmety zo zápisného listu.

V druhý týždeň (30. 9. - 6. 10. 2019) si môžu študenti už len pridávať predmety do zápisného listu, vymazávať sa už nebude dať, len na základe žiadosti, ale len v odôvodnených prípadoch sa žiadosti budú akceptovať.

Koordinátor AiS-u

Koordinátor AiS-u

Mgr. Miriama ĎURAJKOVÁ, PhD. 

durajkovafedu.uniba.sk

Témy a tézy rigoróznych prác 2017/2018

Témy rigoróznych prác 2017/2018 na stiahnutie tu.

Tézy rigoróznych prác 2017/2018 na stiahnutie tu. 

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky na stiahnutie tu.

Učiteľstvo primárneho vzdelávania (rozširujúce štúdium)

Uvedeným vzdelávaním absolvent získa profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu učiteľskej spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania. Štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Absolventom fakulta vydá vysvedčenie, ktoré je dokladom o  spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania.

Dĺžka štúdia: 2 roky, 4 semestre

Cieľová skupina: Absolventi vysokoškolského magisterského štúdia v študijných programoch:

  • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích akademických predmetov;
  • učiteľstvo umelecko - výchovných predmetov;
  • predškolská pedagogika/učiteľstvo pre materské školy;
  • špeciálna pedagogika/učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Spôsob ukončenia: obhajoba záverečnej práce; štátna záverečná skúška z predmetov:primárna pedagogika; didaktika primárneho vzdelávania (vrátane odborových didaktík).

Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Mailová adresa: cavojsky(at)fedu.uniba.sk