Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Tútorstvo pre bakalárske a magisterské štúdium – AR 2023/2024

Tútor (študijný poradca) pre Bc. študijný program

pre 1. ročník denná aj externá forma: doc. PaedDr. Eva Severini, PhD. (severinifedu.uniba.sk)

pre 2. ročník denná forma a 2. a 3. ročník externá forma: Mgr. Ivan Čavojský, PhD. (cavojskyfedu.uniba.sk)

pre končiacich študentov – 3.ročník denná forma a 4. ročník externá forma: Mgr. Lucia Bundová, PhD. (bundovafedu.uniba.sk)

 

Tútor (študijný poradca) pre Mgr. študijný program

pre 1. ročník denná aj externá forma: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. (osadanfedu.uniba.sk)

pre 2. ročník denná a externá forma: Mgr. Adela Dúbravová, PhD. (dubravovafedu.uniba.sk)

Informácie pre študentov o harmonograme štúdia na PdF UK v akademickom roku 2023/24 (.pdf, 169 kB)

 

Nový Študijný poriadok PdF UK 2020 a Diferenčné skúšky pre AR 2023/2024

Upozorňujeme študentov na platnosť nového Študijného poriadku PdF UK účinného od 1.9.2020.

Materiály k diferenčným skúškam pri prestupoch študentov v rámci UK nájdete na stránke fakulty

Informácie o doplňujúcom zápise predmetov

Zimný semester AR 2023/2024

V prvý týždeň výučby (18. 9. – 24. 9. 2023) si môžu študenti pridávať aj vymazávať predmety zo zápisného listu.

V druhý týždeň (25. 9. – 1. 10. 2023) si môžu študenti už len pridávať predmety do zápisného listu, vymazávať sa už nebude dať, len na základe žiadosti, ale len v odôvodnených prípadoch sa žiadosti budú akceptovať.

Informácie pre študentov o harmonograme štúdia na PdF UK v akademickom roku 2023/24 (.pdf, 169 kB)

Koordinátor AiS-u

Koordinátorom pre AIS na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky je PaedDr. Lenka Kačšáková, PhD. (kascakovafedu.uniba.sk)

Rigorózne práce

Informácie o realizácii rigoróznych konaní v súvislosti s aktuálnymi opatreniami na zabránenie šírenia pandémie COVIDu19:

 • Obhajoba rigoróznej práce a ústna skúška z príslušných predmetov sa môže realizovať prezenčne alebo online, podľa rozhodnutia predsedu komisie.

 • V prípade prezenčného konania rigorozant doručí referentke Dr. Durčovej elektronicky scan alebo fotografiu vyhlásenia o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze v časovom intervale 2-3 dni pred konaním obhajoby a skúšky, teda nie skôr. Členovia komisie, ktorí budú prítomní na prezenčnej obhajobe, vrátane oponentov, rovnako doručia Dr. Ďurčovej vyhlásenia o svojej osobe. Tlačivo vyhlásenia je sprístupnené na stiahnutie (.docx, 22,9 kB) 

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky na stiahnutie (.pdf, 151 kB)

Témy rigorózneho konania pre akademický rok 2023/2024 (.pdf, 282 kB)

Tézy na rigoróznu skúšku (.pdf, 224 kB)

Priebeh rigorózneho konania v odbore Predškolská a elementárna pedagogika, študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Postup na začatie rigorózneho konania na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 • prihlášku je možné podať kedykoľvek v priebehu aktuálneho školského roka,
 • všeobecné pokyny na začatie rigorózneho konania na PdF UK v Bratislave sú uvedené na webovej stránke fakulty,
 • uchádzač vyplní tlačivo témy rigoróznej práce zo zoznamu aktuálne schválených tém zverejnených na webovej stránke katedry,
 • vyplnené tlačivo témy rigoróznej práce podpisuje predseda rigoróznej komisie,
 • uchádzačovi bude v priebehu schvaľovacieho procesu témy pridelený oponent rigoróznej práce,
 • schválená žiadosť bude postúpená na oddelenie celoživotného vzdelávania PdF UK v Bratislave

Vypracovanie a odovzdanie rigoróznej práce

 • podrobnejšie pokyny, poplatky a požiadavky na formálne spracovanie rigoróznej práce a rozsah sú zverejnené na webovej stránke fakulty,
 • termín odovzdania rigoróznej práce je 1 rok od schválenia témy,
 • v prípade nedodržania termínu odovzdania práce (z vážnych dôvodov) je možno podať žiadosť o predĺženie termínu odovzdania práce,
 • oponent nie je povinný prácu s uchádzačom konzultovať, je však užitočné ho kontaktovať a požiadať o konzultáciu,
 • po odovzdaní rigoróznej práce bude vypracovaný oponentský posudok,
 • termín rigoróznej skúšky bude stanovený najneskôr do 6 mesiacov od predloženia rigoróznej práce na oponovanie

Rigorózna skúška

 • obhajoba rigoróznej práce,
 • rigorózna skúška pozostáva z troch predmetov (v primárnom vzdelávaní výberový predmet určuje predseda rigoróznej komisie, a to v zmysle témy rigoróznej práce a v súlade so študijným programom Učiteľstvo primárneho vzdelávania),
 • témy rigoróznych prác a tézy jednotlivých predmetov pre rigorózne skúšky: po konzultácii s prof. PhDr. Máriou Kožuchovou, CSc.

Koordinátorom pre rigorózne konanie na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky je prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. (kozuchovafedu.uniba.sk)

Učiteľstvo primárneho vzdelávania (rozširujúce štúdium)

Uvedeným vzdelávaním absolvent získa profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu učiteľskej spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania. Štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Absolventom fakulta vydá vysvedčenie, ktoré je dokladom o  spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania.

Dĺžka štúdia: 2 roky, 4 semestre

Cieľová skupina: Absolventi vysokoškolského magisterského štúdia v študijných programoch:

 • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích akademických predmetov;
 • učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov;
 • predškolská pedagogika/učiteľstvo pre materské školy;
 • špeciálna pedagogika/učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Spôsob ukončenia obhajoba záverečnej práce; štátna záverečná skúška z predmetov: primárna pedagogika; didaktika matematiky a didaktika slovenského jazyka.

Koordinátorom pre rozširujúce štúdium na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky je Mgr. Ivan Čavojský, PhD. (cavojskyfedu.uniba.sk)