Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

RIGORÓZNA SKÚŠKA

 

Prihlásenie na rigoróznu skúšku: Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce môžete po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Postup rigorózneho konania upravuje Vnútorný predpis č. 22/2018 Zásady rigorózneho konania na UK

Prihlášku na rigoróznu skúšku si môžete podať kedykoľvek v priebehu roka.

Pred podaním prihlášky na rigorózne konanie kontaktujte e-mailom Referát pre celoživotné vzdelávanie PdF UK durcovafedu.uniba.sk

Návrh témy rigoróznej práce si dohodnete s predsedom rigoróznej komisie v skončenom alebo v príbuznom odbore na príslušnej katedre. Tému potvrdenú predsedom rigoróznej komisie (podpísané tlačivo alebo e-mail s odsúhlasenou témou) priložte k prihláške.

Poplatok za rigorózne konanie je 480,-€. Poplatok sa uhrádza až po prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku

O základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác informuje  Smernica rektora UK č. 12/2013 

Odovzdanie rigoróznej práce: V stanovenom termíne odovzdajte jednu vytlačenú rigoróznu prácu zviazanú v pevnej väzbe na adresu fakulty. Elektornickú verziu rigoróznej práce vložte do AISu. Prístupové údaje si pred odovzdaním práce vyžiadajte na Referáte pre celoživotné vzdelávanie e-mailom durcovafedu.uniba.sk

Kontakt:

PdF UK Račianska 59, 813 34 Bratislava

Referát pre celoživotné vzdelávanie, m.č. 120

PaedDr. Andrea Ďurčová  e-mail: durcovafedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9363  mobil: 0905 595 730

Úradné hodiny:   

Pondelok            8.30 – 11.00 
Utorok                8.30 – 11.00                                            
Streda               13.00 –14.00
Štvrtok                8.30 – 11.00
Piatok                 nestránkový deň
Úradné hodiny počas prázdnin:
Pondelok            8.30 – 11.00                                              
Utorok                8.30 – 11.00                                            

   

Zoznam študijných odborov a študijných programov, v ktorých má Pedagogická fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov:

Študijné odbory

Študijné programy

Učiteľstvo a pedagogické vedy  (PaedDr.)

 
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Špeciálna pedagogika
 • Výtvarná edukácia (v kombinácii)
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 

Logopédia a liečebná pedagogika (PhDr.)

 
 •  Logopédia
 •  Liečebná pedagogika
 

Sociálna práca (PhDr.)

 
 •  Sociálna práca