Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

 

Prihlásenie na rigoróznu skúšku: Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce môžete po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Postup rigorózneho konania upravuje Vnútorný predpis č. 1/2024 Zásady rigorózneho konania na PdF UK. 

Prihlášku na rigoróznu skúšku si môžete podať kedykoľvek v priebehu roka.

Prílohy k prihláške

Pred podaním prihlášky na rigorózne konanie kontaktujte e-mailom Referát pre celoživotné vzdelávanie PdF UK durcovafedu.uniba.sk

Návrh témy rigoróznej práce si dohodnete s predsedom rigoróznej komisie v skončenom alebo v príbuznom odbore na príslušnej katedre. Tému potvrdenú predsedom rigoróznej komisie (podpísané tlačivo alebo e-mail s odsúhlasenou témou) priložte k prihláške.

Poplatok za rigorózne konanie je 480,-€. Poplatok sa uhrádza až po prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku

O základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác informuje  Smernica rektora UK VP2023_32

Pri písaní záverečnej práce sa riaďte Vnútorným predpisom č. 2/2024 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k používaniu nástrojov umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave vrátane Prílohy č. 1 Odporúčané spôsoby citovania výstupov alebo použitia generatívnej umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Odovzdanie rigoróznej práce: V stanovenom termíne odovzdajte elektronickú verziu rigoróznej práce prostredníctvom AISu. Prístupové údaje do AISu si pred odovzdaním práce vyžiadajte na Referáte pre celoživotné vzdelávanie e-mailom durcovafedu.uniba.sk

Kontakt

Pedagogická fakulta UK

Referát pre celoživotné vzdelávanie

Račianska 59

813 34 Bratislava

 

PaedDr. Andrea Ďurčová, e-mail: durcovafedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9363, miestnosť č. R-120 


             

Zoznam študijných odborov a študijných programov, v ktorých má Pedagogická fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Študijné odbory

Študijné programy

 

 

 

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy  (PaedDr.)

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)

Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Výtvarná edukácia (v kombinácii)

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Špeciálna pedagogika

Logopédia a liečebná pedagogika (PhDr.)

Logopédia

Liečebná pedagogika

Sociálna práca (PhDr.)

Sociálna práca