Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

RIGORÓZNA SKÚŠKA

 

Usmernenia k realizácii rigoróznych konaní počas pandémie COVID19

Zdravotný dotazník a vyhlásenie

Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce môžete po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Postup rigorózneho konania upravuje Vnútorný predpis č. 22/2018 Zásady rigorózneho konania na UK

Prihlášku na rigoróznu skúšku si môžete podať kedykoľvek v priebehu roka.

Pred podaním prihlášky na rigorózne konanie kontaktujte e-mailom Referát pre celoživotné vzdelávanie PdF UK durcovafedu.uniba.sk

Návrh témy rigoróznej práce si dohodnete s predsedom rigoróznej komisie v skončenom alebo v príbuznom odbore na príslušnej katedre. Tému potvrdenú predsedom rigoróznej komisie (podpísané tlačivo alebo e-mail s odsúhlasenou témou) priložte k prihláške.

Poplatok za rigorózne konanie je 480,-€. Poplatok sa uhrádza až po prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku

O základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác informuje  Smernica rektora UK č. 12/2013 

Usmernenie k odovzdávaniu rigoróznych prác

PaedDr. Andrea Ďurčová

Referát pre celoživotné vzdelávanie
e-mail: durcova@fedu.uniba.sk
tel.: + 421 2 9015 9363
PdF UK Račianska 59. m.č. 120

Úradné hodiny:                                                                       

Pondelok            8.30 – 11.00                                              
Utorok                8.30 – 11.00                                            
Streda               12.30 –14.00
Štvrtok                8.30 – 11.00
Piatok                 nestránkový deň

Úradné hodiny počas prázdnin:

Pondelok            8.30 – 11.00                                              
Utorok                8.30 – 11.00                                            

Zoznam študijných odborov a študijných programov, v ktorých má Pedagogická fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov:

Študijné odobry

Študijné programy

Učiteľstvo a pedagogické vedy  (PaedDr.)

 
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
 • Učiteľstvo psychológie v kombinácii
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
 • Učiteľstvo histórie v kombinácii
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo výtvarného umenia
 • Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

 

Logopédia a liečebná pedagogika (PhDr.)

 
 •  Logopédia
 •  Liečebná pedagogika
 

Sociálna práca (PhDr.)

 
 •  Sociálna práca
 

Filológia (PhDr.)

 
 • Románske jazyky a kultúry