Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Granty Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky

Názov: Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku

Číslo projektu: APVV-15-0378
Hlavný riešiteľ: doc. RNDr. Edita Partová, PhD.

Názov: Koncept ranej edukácie detí

Číslo projektu: KEGA 070UK-4/2016
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Názov: Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia

Číslo projektu: VEGA 1/1050/16
Hlavný riešiteľ: Mgr. Mária Belešová, PhD.

Názov: Génius loci – program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku, s podporou nových médií

Číslo projektu: KEGA 007UK-4/2015
Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Názov: Vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládeže

Číslo projektu: VEGA 1/0158/08
Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Názov: Quality Practices Exchange for Social Work with Children and Families

Open Society Fund No 79/14.06.2010
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Názov: Interdisciplinárne projektovanie edukačných modelov a ich implementácia do výučby prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu

Číslo projektu: KEGA 023UK-4/2012
Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Názov: Kvalitatívna inovácia výtvarno-pedagogických modelov akcentujúcich etnopedagogické a netradičné prístupy učenia v multikultúrnom priestore

Číslo projektu: KEGA 3/6289/08
Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Názov: Školská matematika v prostredí IKT

Číslo projektu: KEGA 3/6021/08
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Názov: Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy

Číslo projektu: KEGA 3/7127/09
Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Názov: Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0  predprimárne vzdelávanie

Číslo projektu: KEGA 391-027KU-4/2010
Hlavný riešiteľ: PhDr. Elena Pajdlhauserová, PhD.

Názov: Manipulačné a virtuálne geometrické modelovanie v príprave učiteľov pre primárne matematické vzdelávanie

Číslo projektu: KEGA 028UK-4/2011
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Názov: INNOTE-Induction for Novice Teachers

Comenius 503108-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-CNW
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Názov: Genderový aspekt matematickej úzkosti detí mladšieho školského veku

Číslo projektu: VEGA 1/0592/20
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.