Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Granty Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky

1. Názov: Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku.
APVV-15-0378
Hlavný riešiteľ: doc. RNDr. Edita Partová, PhD.

2. Názov: Koncept ranej edukácie detí.
KEGA 070UK-4/2016
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

3. Názov: Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia.
VEGA 1/1050/16
Hlavný riešiteľ: Mgr. Mária Belešová, PhD.

4. Názov: Génius loci - program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku, s podporou nových médií.
KEGA 007UK-4/2015
Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

5. Názov: Vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládeže.
VEGA 1/0158/08
Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

6. Názov: Quality Practices Exchange for Social Work with Children and Families.
Open Society Fund No 79/14.06.2010
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

7. Názov: Interdisciplinárne projektovanie edukačných modelov a ich implementácia do výučby prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu.
KEGA 023UK-4/2012
Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

8. Názov: Kvalitatívna inovácia výtvarno-pedagogických modelov akcentujúcich etnopedagogické a netradičné prístupy učenia v multikultúrnom priestore.
KEGA 3/6289/08
Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

9. Názov: Školská matematika v prostredí IKT.
KEGA 3/6021/08
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

10. Názov: Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy.
KEGA 3/7127/09
Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

11. Názov: Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.
KEGA 391-027KU-4/2010
Hlavný riešiteľ: PhDr. Elena Pajdlhauserová, PhD.

12. Názov: Manipulačné a virtuálne geometrické modelovanie v príprave učiteľov pre primárne matematické vzdelávanie.
KEGA 028UK-4/2011
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

13. Názov: INNOTE-Induction for Novice Teachers.
Comenius 503108-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-CNW
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.