Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Galéria

Konferencia "Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov"

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky spolu s Katedrou didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov usporiadali dňa 12. septembra 2023 medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu s názvom "Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov" v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pod záštitou dekanky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave prof. PaedDr. Kataríny Žilkovej, PhD.

Konferencia bola orientovaná na riešenie aktuálnych otázok spojených s osobnosťou učiteľa s akcentom na jeho pregraduálnu prípravu. V rámci konferencie boli prezentované príspevky zamerané na bádateľský prístup v príprave budúcich učiteľov, osobitne v rámci jednotlivých odborových didaktík (didaktika matematiky, didaktiky prírodovedných predmetov, techniky a informatiky a i.), ako aj príspevky zamerané na možnosti vytvorenia interdisciplinárneho priestoru riešenia niektorých problémov a prezentovanie partikulárnych výsledkov aktuálne realizovaných výskumov, ako aj podnetov na inovácie vo vzdelávacej teórii i praxi.

 

Študentky zo speváckeho zboru Comenius

 

 

 

Európska noc výskumníkov 2019 – Zrkadlové hry

Katedra didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov v spolupráci s Katedrou predprimárnej a primárnej pedagogiky a Katedrou pedagogiky PdF UK pripravila v rámci Európskej noci výskumníkov dňa 27. septembra 2019 svoj stánok s názvom Zrkadlové hry (.pdf, 1,1 MB)

Interaktívne aktivity, ktoré sme ponúkli žiakom a učiteľom primárneho vzdelávania, rodičom, ako aj ďalším záujemcom boli zamerané na objavovanie princípov tvorby symetrických útvarov a ich vlastností. Preferovali sa metódy nadobúdania skúseností so symetriou prostredníctvom vlastných objavov s pomôckami manipulačného aj virtuálneho charakteru. Prezentovali sa aktivity s názvami Vytvor súmerný obrázok (alebo Čo vidíš v zrkadle?), Vytvor zrkadlový obraz, Vytvor rovnaký symetrický obrázok, Dokresli zrkadlový obraz a Použi dve zrkadlá na vytvorenie obrázku.

Cieľom prezentácie bolo poskytnúť ukážky manipulačných a virtuálnych aktivít zameraných na tvorbu symetrických obrázkov a objavovanie vlastností osovej, resp. rovinovej súmernosti pomocou zrkadiel. Aktivity mali rovnaký matematický obsah, ale boli navrhnuté v rôznych modifikáciách pre rôzne prostredia a s rôznymi pomôckami. Preferovali sa pomôcky haptického charakteru, napríklad kocky s rôzne zafarbenými stenami, rôzne súpravy skladačiek, štvorcová sieť a to všetko s použitím jedného alebo dvoch zrkadiel. Nie menej dôležité bolo overovanie autorských interaktívnych apletov, v ktorých práca s osovou súmernosťou nadobúda abstraktnejšie rozmery.

Prezentácia reflektovala výsledky výskumného projektu „Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku“(OPTIMAT_APVV 15-0378), ktorého cieľom je prispôsobiť výučbové materiály v oblasti matematiky schopnostiam, záujmom a potrebám žiakov primárneho vzdelávania.

Teší nás, že sa náš stánok s interaktívnymi aktivitami tešil všeobecnému záujmu všetkých generácií až do neskorých večerných hodín. Dokázali sme gradovať úlohy a aktivity podľa schopností a záujmu jednotlivcov, čoho dôsledkom bolo viac ako očakávané zotrvávanie účastníkov pri našom stánku. Pozitívne ohlasy, ktoré boli zaznamenané počas Noci výskumníkov 2019 nás presviedčajú o zmysluplnosti popularizácie výsledkov vedeckého skúmania v didaktike elementárnej matematiky a diseminácie autorských produktov v podobe interaktívnych hier voľne dostupných na internete v rámci žiackej, učiteľskej a rodičovskej verejnosti.

 

Katarína Žilková a Edita Partová

Noc výskumníkov 2017

Dňa 29. 9. 2017 sa v Bratislave  konal 11. ročník festivalu vedy na Slovensku Noc výskumníkov. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského na tejto prestížnej akcii nechýbala a so svojím stánkom Vyrobím si, hrám sa, učím sa zaujala nejedného návštevníka festivalu. Pracovníci Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského z Katedry didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní, z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky a z Ústavu pedagogických vied a štúdií si pripravili podnetné a zaujímavé aktivity, ktoré si účastníci mali možnosť sami odskúšať.

Návšteva z Islandu a Bulharska 2015

Charakteristika: Začiatkom mája nás navštívili na katedre kolegyne z Islandu a Bulharska. V rámci návštevy absolvovali exkurziu vo fakultných materských školách a taktiež sa zúčastnili semináru organizovaného našou katedrou. Témy prednášok: Anna Magnea Hreinsdóttir (Island) - Materské školy a systém materských škôl na Islande. Assoc. prof. Rozalina Engels-Kritidis, PhD. (Bulharsko) - Predprimárne vzdelávanie v Bulharsku. Dátum: máj 2015

Návšteva z Prahy 2014

Charakteristika: Začiatkom novembra nás na katedre navštívila pani prodekanka PhDr. Jana Kropáčková, PhD., z Katedry primárnej pedagogiky Univerzity Karlovej v Prahe (Pedagogická fakulta UK). V rámci návštevy mala pani prodekanka dva semináre. Prvý "Predškolské vzdelávanie v ČR" a druhý "Aktuálne problémy českého predškolského vzdelávania". Dátum: november 2014

Návšteva z Liberca 2014

Charakteristika: V rámci zahraničnej spolupráce nás v októbri navštívili kolegyne z Technickej Univerzity v Liberci, z fakulty Prírodovedne-humanitnej a pedagogickej, z Katedry primárneho vzdelávania PhDr. Jana Johnová, PhD., a PhDr. Hana Valešová, PhD.Dátum: október 2014

Prednáška odborníkov z univerzity v Kansase 2013

Charakteristika: Prezentácia výskumov a aktivít odborníkov z univerzity v Kansase na tému Inklúzia detí zo znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho procesu Dátum: 7. 6. 2013