Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra histórie a didaktiky dejepisu

VITAJTE NA WEBE!

Dejiny Katedry

Pred vznikom katedry 

Za najstaršieho predchodcu súčasnej Katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave môžeme považovať výučbu dejepisu na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity (ďalej len PdF SU) v akademickom roku 1949/50. V tom čase vznikol Historický ústav, vedený Dr. Karolom Goláňom. Neblahé 50. roky priniesli zásah do sľubne sa rozvíjajúceho pracoviska. Od roku 1952/53 sa Historický ústav transformoval na Katedru dejepisu a občianskej výchovy (náuky). Reformy v roku 1953 mali za následok vytvorenie Vysokej školy pedagogickej a tzv. vyšších škôl pedagogických. Študenti pôvodnej PdF SU pokračovali na týchto školách, keďže spomínaná fakulta zanikla. Už v roku 1959 sa však uskutočnila ďalšia reforma, ktorej padla za obeť aj Vysoká škola pedagogická. Časť pedagogického zboru tak prešla na existujúce fakulty Univerzity Komenského (FFUK a PrírFUK) a aj študenti si museli dokončiť štúdium na iných fakultách univerzity.

Vyššie školy pedagogické nahradili pedagogické inštitúty a vznikol Pedagogický inštitút v Trnave. Na ňom najskôr pôsobila Katedra dejepisu a zemepisu spoločne, neskôr sa rozdelili. Vedúcim tejto katedry bol Doc. Ondrej Stojka. O päť rokov neskôr, v roku 1964, vznikla pričlenením Pedagogického inštitútu v Trnave k Univerzite Komenského dodnes kontinuálne fungujúca Pedagogická fakulta (ďalej len PdF UK).

Pred vznikom PdF UK bolo štúdium troj- a štvorročné, pre učiteľov škôl 2. stupňa v trojkombináciách: slovenský jazyk – dejepis – občianska náuka, dejepis – občianska náuka – výtvarná výchova. Po vzniku fakulty v Bratislave sa štúdium stalo štvorročným a nadviazalo tak na zaniknuté pedagogické inštitúty. PdF UK pripravovala učiteľov pre 1. – 5. ročník a 6. – 9. ročník tzv. základných deväťročných škôl (ZDŠ). Študijné kombinácie boli dvojodborové: slovenský jazyk – dejepis, ruský jazyk – dejepis a dejepis – občianska náuka. Ďalšia zmena študijného plánu sa uskutočnila v akademickom roku 1977/78, a to štúdiom učiteľstva pre 5. – 12. ročník základnej a strednej školy v trvaní 5 rokov. Predmety zostali rovnaké, zmenili sa iba ich názvy a hodinová dotácia. Pribudli však tzv. výberové prednášky a pomocné vedy historické. V tom čase katedra zápasila s nízkym počtom pedagógov, a preto boli nútení prednášať chronologicky vzdialené témy. Paralelne s denným štúdiom existovalo aj päťročné štúdium popri zamestnaní.

Začiatok 80. rokov minulého storočia sa začala stagnácia mnohých katedier PdF UK a nevyhla sa jej ani Katedre histórie. Tá bola v akademickom roku 1981/1982 pričlenená ku Katedre slovenského jazyka a literatúry ako oddelenie dejepisu. Vyučovanie dejepisu zaniklo aj na tejto katedre v roku 1983. Fakulta bola k 1. septembru 1986 presunutá do Bratislavy, kde pôvodne vznikla a pôsobila, no jej vyučovanie sa zredukovalo iba na prípravu učiteľov pre 1. – 5. ročník, učiteľov a vychovávateľov mládeže vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

 

30 rokov súčasnej Katedry histórie

Po páde komunistického režimu nastali pomery, ktoré umožňovali rekonštrukciu fakulty. Po 11 rokoch absencie katedry zameranej na výučbu historických disciplín mohla v jej rámci vzniknúť samostatná Katedra slovenských a všeobecných dejín PdF UK (ďalej len KSVD). Po roku 1989 sa mohol plne vedecky a pedagogicky realizovať PhDr. Július Bartl, CSc., ktorý sa stal 1. septembra 1992 zakladateľom a prvým vedúcim katedry. Viedol ju celkovo 12 rokov. 

Dr. J. Bartl prerokoval učebný plán s dekanom doc. PhDr. Miroslavom T. Bažánym, CSc. na zasadnutí katedry 12. októbra 1992 ho predložil vedeniu fakulty. Podľa neho katedra pripravovala študentov v dvojkombinácii: SL-DE. V ďalšom roku pribudli študijné kombinácie: DE-FR, DE-HV, DE-ON, a neskôr aj DE-NE. V súčasnosti katedra ponúka až 11 študijných kombinácií. V akademickom roku 1995/1996 sa na fakulte zaviedol systém tzv. kurzového štúdia. Tento spôsob výučby sa realizoval s ťažkosťami, pretože povinné prednášky pre celý ročník sa prednášali spoločne, zatiaľ čo semináre/cvičenia museli prebiehať v menších skupinách, nehovoriac o tom, že sa vzájomne prelínali. V tomto systéme štúdia sa každý predmet/kurz ukončil v jednom semestri. Zmenili sa preto aj hodinové dotácie a vznikli štvorhodinové bloky za semester. Študenti si od začiatku fungovania katedry mohli vybrať z povinne voliteľných prednášok v 2., 4. a 5. ročníku jednu z 2-3 ponúkaných. V kurzovom štúdiu bolo nutné presunúť aj historiografiu do ZS 4. ročníka, pretože sa mal vytvoriť priestor pre ukončenie dejepisu ako vedľajšieho predmetu v tomto ročníku. V 5. ročníku tak ostali regionálne dejiny a prednášky zo slovenských a všeobecných dejín, prednášané externistami.

Pedagogický zbor katedry od začiatku tvorili: PhDr. Július Bartl, CSc., PhDr. Valéria Dullová, doc. PhDr. Kveta Kučerová, CSc., Mgr. Róbert Letz a PhDr. Dušan Škvarna, CSc. Doc. Kučerová v roku 1993 ukončila pracovný pomer a odišla do zahraničia. V decembri 1993 nastúpila na katedru PhDr. Mária Tonková, CSc., v apríli 1995 nastúpil PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. K 30. novembru 1996 prestúpil na FFUK D. Škvarna. V akademickom roku 1997/1998 sa stali odbornými asistentami Mgr. Branislav Krasnovský a Mgr. Ľuboš Kačírek. V posledný deň akademického roka 2000/2001 odišla do dôchodku D. Dullová a 10. septembra 2001 na jej miesto nastúpila PhDr. Anna Bocková. V tom istom akademickom roku sa členkou katedry stala Mgr. Katarína Minarovičová, ktorá prednášala latinský jazyk do roku 2006.

Prvé štátne skúšky sa na katedre uskutočnili v akademickom roku 1996/1997, a to z dvoch predmetov: slovenské a všeobecné dejiny a didaktika vyučovania dejepisu. Od roku 2000/2001 bol prvý predmet rozdelený na slovenské dejiny a svetové dejiny. V akademickom roku 1996/1997 začala katedra participovať na vzdelávaní učiteľov 1. stupňa ZŠ v 2. – 4. ročníku, a to prednáškami zo slovenských dejín (Bartl, Kačírek, Letz) a predmetom regionálne dejiny pri výučbe vlastivedy (Dullová, Bocková, Osaďan).

Akademický rok 2000/2001 znamenal pre fakultu zmenu v zavedení kreditového systému štúdia od 1. ročníka, od r. 2004/2005 už vo všetkých ročníkoch. Zaviedli sa aj tzv. prerekvizity, čo znamenalo, že študenti si bez ich absolvovania nemôžu zapísať chronologicky nadväzujúci predmet v ďalšom semestri. Dejiny Slovenska taktiež nadväzovali chronologicky po obdobiach všeobecných dejín. Didaktika bola rozdelená do dvoch semestrov (didaktika I. a II.), rovnako aj prax, pričom na náčuvovú nadväzuje tzv. súvislá. V roku 2002 došlo z iniciatívy vedenia fakulty k zmene názvu katedry na Katedra dejepisu.

V roku 2004 katedra predložila akreditačný spis a úspešne akreditovala svoj študijný program. Vedúcim katedry sa stal prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., ktorý pôsobil na katedre od jej založenia. Nový vedúci katedry predložil vedeniu fakulty návrh na premenovanie názvu pracoviska z Katedry dejepisu na Katedru histórie. Tento návrh bol prijatý. Azda najväčšia zmena vo vysokoškolskom vzdelávaní zasiahla katedru v akademickom roku 2005/2006. Na PdF UK bol otvorený prvý ročník dvojstupňového štúdia – tzv. bakalárskeho a magisterského. V dôsledku týchto zmien bol nanovo vypracovaný celý študijný program pre obidva stupne, upravené hodinové dotácie kurzov, počty kreditov a presunuté niektoré predmety. Reorganizovali sa štátne záverečné skúšky. V bakalárskom stupni sa zaviedla štátna skúška z predmetov slovenské dejiny a všeobecné dejiny. V magisterskom stupni z predmetov slovenské dejiny, všeobecné dejiny (vybrané okruhy) a didaktika dejepisu. Od akademického roku 2011/2012 boli predmety slovenské a všeobecné dejiny zjednotené pod spoločným názvom história. V roku 2008 vydala katedra prvé číslo svojho časopisu Verbum historiae, zameraný na problematiku konfesionalizmu a problematiku slovenských stredovekých a novovekých dejín. Od roku 2013 vychádza katedrový časopis v periodicite dve čísla za rok. Od roku 2015 sa na bakalárskom stupni štúdia Pedagogickej fakulty nevykonáva štána skúška, ale len obhajoba záverečnej práce.

Na jar 2008 katedra predložila akreditačný spis a následne bola akreditovaná v oboch stupňoch štúdia. V júni 2008 z katedry odišiel Ľ. Kačírek na FFUK v Bratislave a v septembri na jeho pozíciu odborného asistenta nastúpil Mgr. Pavol Matula, PhD.

Výraznou zmenou, ktorá sa dotkla katedry, bolo vytvorenie novej organizačnej štruktúry fakulty a jej pracovísk, ktorá sa uviedla do praxe od akademického roka 2011/2012. Na jej základe sa Katedra histórie stala súčasťou Ústavu humanitných štúdií. Okrem Katedry histórie sem bola začlenená aj Katedra občianskej a etickej výchovy a Katedra biológie. Riaditeľom ústavu sa stal prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy. Organizácia ústavou zanikla v roku 2018 a vedecko-výskumní pracovníci boli transformovaní na pedagogických, pričom plne podliehajú vedúcemu katedry.

Začiatkom akademického roka 2011/2012 zaujali miesta vedeckovýskumných pracovníčok Mgr. Monika Tihányiová Skalská, PhD. a Mgr. Miriam Viršinská, PhD. Začiatkom roka 2012 Vedecká rada UK v Bratislave vymenovala prof. PhDr. J. Bartla, CSc. za emeritného profesora. Od akademického roka 2011/2012 prebiehala na Katedre histórie v spolupráci s ďalšími katedrami Pedagogickej fakulty výučba doktorandského štúdia. Od akademického roka 2016/2017 získala Katedra histórie možnosť výchovy vlastných doktorandov (PhD.) v študijnom programe Didaktika dejepisu ako jediná na Slovensku. V roku 2016 opustil katedru Mgr. Branislav Krasnovský, PhD. a od akademického roka 2016/2017 tu pôsobí ako odborný asistent Mgr. Pavol Makyna, PhD. Okrem neho sú absolventmi interného doktorandského štúdia na Katedre histórie aj Mgr. Marián Lezo, PhD., Mgr. Michal Babál, PhD., Mgr. Juraj Kríž, PhD., Mgr. František Strapek, PhD., Mgr. Miroslav Neumann, PhD., Mgr. Ivana Dendys, PhD., Mgr. Petra Polubňáková, PhD. a Mgr. Jaroslav Durec, PhD. Od akademického roka 2020/2021 je vedúcim katedry Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. V akad. roku 2021/2022 vystriedal Mgr. Moniku Skalskú, PhD. na poste odborného asistenta Doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. Na začiatku akad. roku 2023/2024 odišli na zaslúžený oddych PhDr. Anna Bocková, PhD. a PhDr. Mária Tonková, CSc., a kolektív pracovníkov doplnila Mgr. Ivana Dendys, PhD. Katedra zároveň získala nový názov, a to "Katedra histórie a didaktiky dejepisu". Počas uplynulých 30 rokov existencie katedry ukončilo magisterské štúdium viac ako 500 magistrov a bakalársky titul získalo asi 250 absolventov. Katedra histórie PdF UK má oprávnenie viesť rigorózne konanie (skúšky a obhajoba práce). Po ich úspešnom ukončení získa absolvent akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Prvé rigorózne skúšky a obhajoby sa tu uskutočnili 4. júla 2002. Doteraz vykonalo rigoróznu skúšku na katedre celkovo 33 osôb.

Ako externisti ešte na katedre pôsobili v rokoch 1992 – 2001: PhDr. Zdenek Farkaš (Dejiny praveku), Mgr. Mária Schwingerová (Starovek), PhDr. Oľga Baginová a prof. PhDr. Peter Kuklica, CSc. (obaja latinský jazyk). Z Historického ústavu SAV a iných pracovísk prednášali výberové (voliteľné a povinne voliteľné) prednášky: PhDr. Edita Ivaničková, CSc., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., PhDr. Branislav Sikora, CSc., Doc. PhDr. Ján Pešek, DrSc., PhDr. Peter Mulík, PhD., Jerguš Ferko, PhDr. Viera Obuchová, PhDr. Samuel Jovankovič, Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD., PaedDr. Róbert Osaďan.

O NÁS

Katedra histórie vznikla v roku 1992. Realizuje výučbu histórie v kombinácii s inými predmetmi v rámci študijného odboru: Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Katedra ponúka výučbu všetkých historických disciplín. V bakalárskom stupni štúdia sú sústredené základné kurzy zo slovenských a svetových dejín a niektoré propedeutické kurzy. Magisterský stupeň je viac zameraný na didaktiku dejepisu a syntézu v stredoeurópskom rámci.

Špecifické zameranie. Katedra je špecifická svojím zameraním na didaktiku dejepisu, regionálne dejiny Slovenska a strednej Európy a výberové kurzy z oblasti slovenských a svetových dejín.

Uplatnenie absolventov. Absolventi sa uplatňujú ako učitelia dejepisu na základných a stredných školách, ale aj v odborných a vedeckých pracoviskách (archívy, múzeá, knižnice, osvetové centrá), pracovať vo výskume regionálnych dejín (dejiny miest a obcí) a pod. Katedra má právo konať rigorózne skúšky v študijnom odbore: teória vyučovania dejepisu.

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť. Katedra usporiadala počas svojej doterajšej existencie sedem väčších medzinárodných konferencií, z ich päť bolo organizovaných na báze širšej medzinárodnej spolupráce spoločne s Radou Európy a univerzitnými a vedeckými pracoviskami v Česku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku, Maďarsku a Veľkej Británii. Konferencie sa zamerali na problematiku didaktiky dejepisu, regionálnych dejín, úlohu osobnosti v dejinách, konfesionalizmus, otázku historického vedomia mladej generácie, problém integrácie a dezintegrácie v dejinách.

Pracovníci katedry. Katedra má 7 pedagogických pracovníkov. Vydali 16 samostatných vedeckých monografií. Od roku 2005 do súčasnosti participovali približne na 60 grantových projektoch a zúčastnili sa stoviek vedeckých konferencií a seminárov doma a v zahraničí. Katedra vytvorila a v súčasnosti ďalej tvorí učebnice dejepisu pre základné a stredné školy.

Medzinárodné kontakty. Inštutitúcie, s ktorými Katedra histórie aktívne spolupracuje v rámci organizovania medzinárodných študentských seminárov, vzájomnej výmeny, prijímania zahraničných hostí, katedrovej koordinácii programu CEEPUS a ERASMUS

 • Katedra historie  Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity  Brno; ČR
 • Katedra historie Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem; ČR
 • Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha; ČR
 • Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Praha; ČR
  Institut für Ost – und Südost Europa Forschung Wien; Rakúsko
 • Universität Wien, Institut für Geschichte; Rakúsko
 • Universität Regensburg Philosophische Fakultät I. Institut für Wissenschaftsgeschichte; Nemecko
 • Magyar Tudomanyos Akademia, Történeti Intézet, Budapest; Maďarsko
 • Univerza v Ljubljane, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino; Slovinsko
 • York University, Glendon College, Toronto, Ontario; Kanada

Prijímacie pohovory. Od školského roku 2011/2012 sa na katedru histórie prijímajú uchádzači bez prijímacích pohovorov. Kritérium pre prijatie je priemer dosiahnutý na maturitných skúškach.

Doktorandské štúdium: Katedra získala právo pre doktorandské štúdium (PhD.) v odbore Odborová didaktika v študijnom programe Didaktika dejepisu.

Rigorózne konania: Katedra má právo konať rigorózne skúšky (PaedDr.)

SPOLOK MLADÝCH HISTORIKOV (študentský spolok)

Spolok mladých historikov pri KH PdF UK  je spolok študentov histórie pri Katedre histórie a didaktiky dejepisu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty (ďalej len „Katedry histórie PdF UK“ alebo „KH PdF UK“). Tento Spolok je nezávislý, apolitický a neziskový, ktorého cieľom je združovať študentov, absolventov a priaznivcov vzdelávania v oblasti histórie a didaktiky dejepisu, prevažne z Katedry histórie PdF UK. Jeho úlohou je vytvorenie priestoru na neformálne a rozširujúce vzdelávanie aj mimo vyučovacích hodín a plnohodnotné voľnočasové aktivity zaoberajúce sa históriou.

Cieľom Spolku je zoskupovať študentov a priaznivcov histórie, ktorí sa chcú dobrovoľne a vo voľnom čase rozvíjať vo svojom obore inou formou, akú ponúkajú možnosti štúdia tohto odboru na PdF UK, a tiež rozvíjať medzikatedrové a medzifakultné vzťahy. To chce Spolok dosiahnuť podnecovaním a vytváraním nových aktivít, osvetou, ďalej skvalitňovaním vzťahov medzi študentmi a fakultou, a v neposlednom rade vytváraním priestoru a podmienok pre rast osobnosti, ktoré povedú k skvalitneniu spoločenstva, pracovného života ale aj študentského života ako takého. Spolok spolupracuje s vedením fakulty a katedry a pomáha im pri uskutočňovaní ich cieľov.Činnosť Spolku smeruje k naplneniu predchádzajúceho, teda spoločného záujmu jeho členov. K naplneniu tohto účelu dochádza najmä prostredníctvom:

·      schôdzí a akcií, za program ktorých zodpovedá Predsedníctvo Spolku,

·      organizovania diskusií na historickú alebo občiansko-spoločenskú tému,

·      poskytnutie priestoru pre komunikáciu medzi študentmi naprieč všetkými ročníkmi Katedry histórie PdF UK, tak aj medzi študentmi a vyučujúcimi,

·      organizovania vzdelávacích výletov, ktoré sa týkajú predmetu história,

·      organizovania spoločenských akcií,

·      propagácie činnosti Spolku a osvetou v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva,

·      prispievania do internetového časopisu Spolku,

·      podporovania a pomáhania pri organizácií podujatí na pôde PdF UK,

·      sprostredkovanie odbornej literatúry,

·      podľa potrieb a záujmov rozvíja ďalšie aktivity.

 

Predsedníctvo Spolku mladých historikov pri KH PdF UK tvorí:

·      Predseda: Filip Lopuch, lopuch3@uniba.sk

·      Podpredseda: Diana Godžaková, godzakova2@uniba.sk

·      Tajomník: Tomáš Botka, botka12@uniba.sk

·      PR manažér: Zuzana Palaštová, palastova1@uniba.sk

·      Referent: Daniela Durkajová, durkajova2uniba.sk

 

- STANOVY SPOLKU (pdf.)

 

Linky na sociálne siete:

·      Facebook: https://www.facebook.com/spolokmladychhistorikov

·      Instagram: https://www.instagram.com/spolokmladychhistorikov

·       Kráľovstvo historikov (fb): https://www.facebook.com/groups/10150146607770297/about