Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEDA A VÝSKUM

Vedecko-výskumné projekty realizované pracovníkmi Katedry histórie PdF UK v Bratislave. Zoznam neobsahuje granty, v ktorých členovia katedry pôsobili ako členovia riešiteľského kolektívu.

 

Názov: Andrej Hlinka - prejavy a články (1892 - 1938) (rieš. 2021 - 2023).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0190/21
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

Spoluriešitelia z KH: Mgr. Miriam Viršinská, PhD., Mgr. Pavol Makyna, PhD., Doc. Pavol Matula, PhD.

 

Názov: Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov (prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe) (2020 - 2022).

Typ: ESF
Číslo projektu: 3120011AFX7
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Spoluriešitelia z KH: PhDr. Anna Bocková, PhD. 

 

Názov: Študenti a učitelia zo Slovenska na viedenských univerzitách a vysokých školách do roku 1918 (2019 - 2021).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0338/19
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
Spoluriešitelia z KH: Prof. PhDr. Júlisu Bartl, CSc., Mgr. Miriam Viršinská, PhD., Mgr. Monika Tihányiová, PhD.

 

Názov: Historická veda a moderný školský systém na Slovensku - teória historického poznávania v premenách slovenského dejepisného vzdelávania 19.-20. storočia (2019 - 2021).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0711/1
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miriam Viršinská, PhD.
Spoluriešitelia z KH: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., PhDr. Anna Bocková, PhD., Mgr. Pavol Makyna, PhD., PhDr. Mária Tonková, PhD.

 

Názov: Neznáme pramene k dejinám Slovenska v talianskych archívoch v 14.-16. storočí (2019 - 2022).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0563/19
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra románskych jazykov
Zodpovedný riešiteľ: Doc. György Domokos, PhD.

Spoluriešitelia z KH: Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc., Mgr. Monika Tihányiová, PhD.

 

Názov: Vysokoškolská učebnica - Dejiny strednej Európy 15.-20. storočie (2017 - 2019).

Typ: KEGA
Číslo projektu: 059UK-4/2020
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Pavol Matula, PhD.
Spoluriešitelia z KH: PhDr. Anna Bocková, PhD., 

 

Názov: Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 1918 - 1939 (2017 - 2019).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0797/17
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Pavol Matula, PhD.
Spoluriešitelia z KH: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., PhDr. Anna Bocková, PhD., 

 

Názov: Rok 1918 na Slovensku v historickej pamäti (2017 - 2018).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0291/17
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Spoluriešitelia z KH: PhDr. Anna Bocková, PhD., Mgr. Pavol Makyna, PhD., Doc. Pavol Matula, PhD., Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

 

Názov: Učitelia zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1945 (2016 - 2018).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0123/16
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
Spoluriešitelia z KH: Prof. PhDr. Júlisu Bartl, CSc., Mgr. Miriam Viršinská, PhD., Mgr. Monika Tihányiová, PhD., PhDr. Mária Tonková, PhD., Mgr. Miroslav Neumann.

 

Názov: Hi-story lessons. Teaching & Learning about 20-th century in Europe (2015 - 2017).

Žiadateľ: Ústav pamäti národa

Spoluriešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie

Tvorba  edukačných materiálov zo slovenských dejín 20. storočia

Spoluriešitelia z KH: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., PhDr. Mária Tonková, CSc., PhDr. Anna Bocková, PhD.

 

Názov: Historické aspekty utvárania pojmu slovenského územia (2013 - 2015).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0707/13
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Spoluriešitelia z KH: Prof. PhDr. Júlisu Bartl, CSc., PhDr. Anna Bocková, PhD., Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc., Mgr. Pavol Makyna, PhD., Doc. Pavol Matula, PhD., Mgr. Miriam Viršinská, PhD., Mgr. Monika Tihányiová, PhD., PhDr. Mária Tonková, PhD.

 

Názov: Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1945 (2013 - 2015).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0734/13
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
Spoluriešitelia z KH: Prof. PhDr. Júlisu Bartl, CSc., Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Doc., Doc. Pavol Matula, PhD., Mgr. Miriam Viršinská, PhD., Mgr. Monika Tihányiová, PhD.

 

Názov: Sites of Memory: heritage of memory - memory of the heritage (2013 - 2015).

Typ: IVF
Číslo projektu: Visegrad Strategic Program 31210013
Riešiteľské pracovisko: Univerzita A. M. v Poznani; Spoluriešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Spoluriešitelia z KH: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., PhDr. Anna Bocková, PhD., Mgr. Miriam Viršinská, PhD., PhDr. Mária Tonková, PhD.

 

Názov: Miesta pamäti Košíc I. (2012 - 2014).

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0101/12
Riešiteľské pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Filozofická fakulta (prof. PhDr. Štefan Šutaj, CSc.
Spoluriešiteľ z KH: Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

 

Názov: Osobnosti v slovenských dejinách.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/7044/20
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Bartl Július, prof., PhDr., CSc.
Spoluriešitelia z KH: Prof. Letz, Dr. Kamenický, Dr. Tonková, Dr. Krasnovský, Dr. Kačírek
Grant bol ukončený medzinárodnou vedeckou konferenciou konanou v dňoch 17. – 18. 9. 2002 v Bratislave.

Názov: Československo a Slovensko v multipolárnom a bipolárnom svete 20. storočia.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 2/1019/21
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Tonková Mária, PhDr., CSc.

Názov: Konfesionalizmus a jeho úloha v slovenských dejinách.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/1205/04
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Bartl Július, prof., PhDr., CSc.
Spoluriešitelia z KH: Prof. Letz, Dr. Kamenický, Dr. Tonková, Dr. Kačírek
Grant bol ukončený medzinárodnou vedeckou konferenciou „Konfesionalizmus a jeho úloha v slovenských dejinách“, ktorá sa uskutočnila 24. 11. 2006 na pôde PdF UK v Bratislave.

Názov: Výchova banských a hutníckych odborníkov na Slovensku do konca 18. storočia. Vedecká edícia dokumentov.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/1208/04
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Kamenický Miroslav, PhDr., CSc.

Názov: Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže – empirický výskum vnímania úlohy dejín a funkčnosti dejepisného vzdelávania u stredoškolských študentov.

Typ: KEGA
Číslo projektu: 3/106803
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Tonková Mária, PhDr., CSc.
Spoluriešiteli z KH a: Dr. Bocková, Dr. Kačírek
Konferencia: „Mládež a dejiny: Stredoškolská mládež – jej historická pamäť a orientácia v európskom historickom priestore“; Bratislava 21. – 22. 10. 2005
Grant bol ukončený medzinárodnou vedeckou konferenciou „Slovensko v európskej dimenzii dejepisného vyučovania. História ako veda,  história vo vzdelávacom procese a historické vedomie slovenskej spoločnosti.“ (Trenčianske Teplice 1. – 3. 12. 2006)

Názov: Ako učiť o dejinách – slovenské stredné školstvo v európskej dimenzii dejepisného vzdelávania.

Typ: KEGA
Číslo projektu: 3/4270/06
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Hlavný riešiteľ: Tonková Mária, PhDr., CSc.
Spoluriešitelia z KH: Dr. Bocková, Dr. Kačírek
20. – 23. 9. 2007, Štúrovo – vedecká medzinárodná konferencia: Slovensko v európskych dimenziách vyučovania dejín II.: Moderné dejiny  stredoeurópskeho regiónu a ich vyučovanie v krajinách V4


Názov:  Central Europe in the 20th  Century (the case of Visegrad Group countries) -  course of lectures / Central European Regional History (History Learning and Teaching  in V4 Countries) – seminar

Typ:  Visegrad  University Studies Grant
Číslo projektu:  60810021
Zodpovedný riešiteľ: supervisor R. Letz,  coordinators and teachers: M. Tonková, A. Bocková
Doba riešenia: 2008 – 2011

Názov: Andrej Hlinka a Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky. (2007 – 2009)

Typ: VEGA
Číslo projektu: 2/7159/27
Spoluriešiteľ : Prof. Letz

 

Názov: Centrum excelentnosti SAV k výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín. (2007 – 2010).

Zriaďovateľ: Predsedníctvo SAV.

Číslo projektu: 588/2006.

Názov: History and Memory. Slovakia and Slovenia in the Central European Processes of Integration and Disintegration  

Typ: APVV
Číslo projektu: SK-SI 0030-10
Riešiteľské pracovisko: Katedra histórie PdF UK
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Mária Tonková, CSc.
Doba riešenia:  2010 – 2012

Názov: Slováci a formovanie moderných národov strednej, východnej (a juhovýchodnej) Európy:  identita, konfesionalita, mýtus

Typ:  VEGA
Číslo projektu: 2/0208 10
Riešiteľské pracovisko:  Katedra histórie PdF UK
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Tonková, CSc.
Doba riešenia:  2010 – 2011

Názov:  Ako učiť o dejinách.

Typ:  KEGA
Číslo projektu: 3/4270/06
Riešiteľské pracovisko:   Katedra histórie PdF UK
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Tonková, CSc.
Doba riešenia:  2006 – 2008

Názov Názov:  Central Europe in the 20th  Century (the case of Visegrad Group countries) -  course of lectures / Central European Regional History (History Learning and Teaching  in V4 Countries) – seminar

Typ:  Visegrad  University Studies Grant
Číslo projektu:  60810021
Zodpovedný riešiteľ: supervisor R. Letz,  coordinators and teachers: M. Tonková, A. Bocková
Doba riešenia: 2008 – 2011

Názov:  Central European Universities for the Modern European Dimension of History Teaching

Typ:  IVF, Strategic Programme
Číslo projektu IVF/SP 3092007
Riešiteľské pracovisko: Katedra histórie PdF UK, Filozofická fakulta UK, Ústav českých dějin,  Praha, CZ; Univerzita AM Filozoficko-pedagogická fakulta, Poznaň – Kalisz, PL, Katolícka univerzita PP, Budapešť, Ústí nad Labem; Univerzita v Ľubľane, Filozofická fakulta, Katedra histórie, Ľubľana, SI
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Tonková, CSc.
Doba riešenia: 2009 – 2012

Názov: Súčasné historické vedomie  dospievajúcej mládeže na Slovensku. (2003 – 2005)

Typ: KEGA
Číslo projektu:  3/1068/03  
Riešiteľské pracovisko: Katedra histórie PdF UK
Spoluriešiteľské pracoviská: Katedra histórie PdF UK, Prírodovedecká fakulta UK, Štátny pedagogický ústav
Zodpovedný riešiteľ: M. Tonková, spoluriešitelia: A. Bocková


Názov: Diversities of the Common History – Modern History of Central Europe and its teaching in the Visegrad 4 countries (2007 – 2008)

Typ: International Visegrad Fund – Standard Grant  
Číslo projektu: 12162
Zodpovedný riešiteľ: M. Tonková, spoluriešiteľ A. Bocková

Názov: Different or Common History? (2008 – 2009)

Typ: International Visegrad Fund – Small Grant
Číslo projektu:  10820137
Zodpovedný riešiteľ: M. Tonková, spoluriešiteľ A. Bocková

Názov: Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy, (2010)

Číslo projektu: ITMS – kód 26110130308
Spoluriešitelia: PhDr. Anna Bocková, PhD., PhDr. M. Tonková, CSc., prof. PhDr. R. Letz, PhD.


Názov: Európsky význam slovenského baníctva a obchodu s kovmi v stredoveku a ranom novoveku.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 2/0020/08
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. M. Kamenický, CSc.