Katedra románskych jazykov a literatúr

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠVOUČ

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ

a umeleckej ČINNOSTI

 

na ústave filologických štúdií PdF Uk

PROGRAM SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ 

 

Pozývame vás na súťažné kolo ŠVOUČ v Sekcii pre jazykovedu a moderné filológie, ktoré sa uskutoční

18. 4. 2018 o 14.00 hod v miestnosti č. 321 na Šoltésovej ulici 4.

 Informácie ktoré sa týkajú súťaže ŠVOUČ.   TU

 

 

    

Prehľad zmien súvisiacich so záverečnými prácami študentov

Krátka sumarizácia minuloročných zmien súvisiacich s bakalárskymi a magisterskými prácami, ktoré sú zapracované vo Vnútornom predpise č. 2/2018, v Úplnom znení vnútorného predpisu č. 12/2013 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1., a o ktorých som Vás informovala na ostatnom kolégiu dekanky:

prestal byť povinný parameter cieľ práce a nahradila ho anotácia práce,číslo študijného odboru vo forme prvého štvorčíslia kódu na titulný list sa nepíše, iba názov študijného odboru,povinnosťou vedúceho práce, resp. školiteľa, je získať protokoly o originalite školského diela zo systému AIS2 aj zo systému Theses, študent do stanoveného termínu v Harmonograme štúdia na PdF UK odovzdáva jednak elektronickú verziu práce do AiS2 a jednak dva vytlačené exempláre záverečnej práce do podateľne fakulty - z toho jeden zviazaný v pevnej väzbe a druhý v hrebeňovej (zmena podľa dohody z kolégia dekanky zo dňa 28.2.2018). 

Všetky zmeny sme už na našej fakulte realizovali priebežne v minulom roku, nové je iba odovzdanie tlačených verzií ZP (jeden zviazaný v pevnej väzbe a druhý v hrebeňovej).

ERASMUS+STÁŽ – dodatočný konkurz na aktuálny ak. rok – 2017/2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vyhlasuje v rámci programu Erasmus+ dodatočnú výzvu pre mobilitu stáž (nie štúdium na zahraničných univerzitách) pre aktuálny akademický rok 2017/2018. 

Mobilitu je možné realizovať v období od mája do 30. septembra 2018 do vyčerpania finančných prostriedkov (čím skôr sa realizuje mobilita, tým väčšia je pravdepodobnosť získania finančnej podpory).

Dodatočná výzva sa nevzťahuje na absolventskú stáž.

Pozn.: Študenti štátnicových ročníkov môžu ísť na stáž iba v prípade, že štátnice budú mať presunuté na augustový termín a do tohto termínu stáž stihnú zrealizovať, čiže budú ešte študentmi UK.

 Informácie o mobilite Erasmus+ stáž: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/ 

Upozorňujeme študentov KRJL – španielčinárov na možnosť absolvovať stáž na jazykovej škole DILE v Salamanke (http://www.dilecursos.com/) – stážista bude zabezpečovať administratívnu činnosť. V prípade záujmu v prihláške v riadku „Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu“ uveďte „DILE Salamanca“ a v riadku „Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu“ uveďte dĺžku a možný termín stáže. Bližšie informácie u Dr. Medveczkej. 

Prihláška  + prílohy sa odovzdávajú priamo na Katedre románskych jazykov a literatúr – na sekretariáte (Š - 151).

Termín: do 20. 4. 2017

 Prihláška TU

Výsledky výberového konania na študentskú mobilitu ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019

Informácie TU

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ a umeleckej ČINNOSTI V ústave filologických štúdií PdF Uk

Ukáž, že patríš medzi najlepších! (Informácie, podmienky a termíny TU.) Vyber si tému, s ktorou zvíťazíš! Témy TU.)

Španielčinári: Možnosť stáže v administratívnej zložke na jazykovej škole v Salamanke

Študujete španielčinu? Chcete si ju vyskúšať v praxi? V rámci mobility "Erasmus+ stáž" môžete stráviť niekoľko týždňov či mesiacov na jazykovej škole v Salamanke a pomáhať s administratívnou činnosťou. Okrem precvičenia španielčiny získate aj cenné pracovné skúsenosti. 

V prípade otázok kontaktujte dr.Medveczkú. 
Termín a spôsob prihlásenia nájdete nižšie v článku Mobility Erasmus +. 
V prihláške v riadku Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu uveďte "DILE Salamanca" a v riadku Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu uveďte dĺžku prípadne i možný termín stáže.

http://www.dilecursos.com/

Ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019

Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en France (Licence, Master, Doctorat) peuvent envoyer leurs candidatures jusqu’au 28 février 2018. Toutes les informations relatives à ces bourses (descriptifs et dossiers de candidatures) sont disponibles sur le site de l’Institut Français à l’adresse suivante : https://institutfrancais.sk/<wbr />fr/sciences-univ/bourses-<wbr />gouvernement-francais/ 

Ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019.

Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch. (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv cotutelle de thèse).

Podmienky : Uchádzač musí ovládať francúzsky alebo anglický jazyk (minimálna úroveň B2).

Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na nasledovnej stránke alebo v prílohe: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

NOVINKY z našej siete CEEPUS

Mobility Erasmus +

Milí študenti, 

v súvislosti so zverejnením Výzvy z Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK, vyhlasujeme Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ stáž a na absolventskú stáž na akademický rok 2018/2019.

Vzhľadom na fakt, že nebolo možné spustiť online prihlasovanie na túto formu mobility, boli sme nútení pristúpiť k pôvodnej forme prihlášok na mobility stáž a absolventskú stáž, t. j. formou prihlášok v papierovej forme. Dokumenty k výberovým konaniam budú študenti odovzdávať na katedre.

Na Referáte pre zahraničné vzťahy PdF UK budú následne vyžadovať originály prihlášok študentov, ktorí prešli výberovými konaniami, spolu s prílohami a zápisnicou z výberových konaní do 15. 03. 2018.

Výberové konanie

na študentskú mobilitu ERASMUS+ štúdium (SMS) a

stáž (SMT)/absolventskú stáž (aSMT)

Štúdium (SMS)

  • Prihláška on-line: https://moja.uniba.sk/
  • Prihlasovacieho meno a heslo ako do AiS-u.
  • Termín na on-line prihlásenie: do 31. 1. 2018.
  • Prílohy: nahrať do on-line systému do 31. 1. 2018.


Stáž (SMT) a absolventská stáž (aSMT)

  • Prihláška: vyplniť tlačivo prihlášky (https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/akademicky-rok-20182019/) a spolu s prílohami odovzdať na KRJL (dr. Štrbákovej)
  •  Termín: do 28. 2. 2018.

VIAC INFO

Aktualizácia 11.1.2018

C e l o f a k u l t n á - Francúzština pre začiatočníkov

Katedra románskych jazykov a literatúr ponúka pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia PdF UK francúzštinu pre začiatočníkov so začiatkom v zimnom semestri (B-NJKde032/17 Francúzsky jazyk I, resp. B1VUZkaR25/09 Cudzí jazyk: Románsky jazyk) a možnosťou pokračovať v letnom semestri (B-NJKde033/17 Francúzsky jazyk II)

Pokyny k zápisu a ponuka predmetov na 2017/2018

- pokyny k zápisu a ponuka predmetov na 2017/18 stiahnite tu!

Ponuka mobility

Študentom Katedry románskych jazykov a literatúr dávame do pozornosti študentskú mobilitu v akademickom roku 2017/2018 alebo 2018/2019! Prof. Dr. Alain Soubigou, maître de conférences en histoire de l'Europe centrale contemporaine, z Université de la Sorbonne PARIS I v Paríži ponúka študentovi, ktorý ovláda francúzsky jazyk možnosť skúmať vo Francúzsku osudy francúzskych partizánov bojujúcich v SNP. Výstupom by mala byť práca, na základe ktorej by mohol byť natočený aj dokumentárny film. Financovanie je možné zabezpečiť cez ERAZMUS, NŠP alebo cez Ambassade de France en Slovaquie. Vycestovať je možné na jeden alebo dva semestre v rámci magisterského štúdia. Konzultujte aj: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/ https://www.stipendia.sk/ https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/ Informujte sa aj u vašich katedrových a fakultných koordinátorov. V prípade ďalších otázok k predmetu výskumu a charaktere mobility kontaktujte:

p. Martina Saganová Chargée des échanges Coopération Scientifique, Technique et Universitaire Service de Coopération et d'Action Culturelle Ambassade de France en Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava Tél.: 00 421 2 59 34 77 41 Fax: 00 421 2 59 34 77 49 martina.saganova@diplomatie.gouv.fr

Prof. Dr. Alain Soubigou Maître de conférences en histoire de l'Europe centrale contemporaine Université de la Sorbonne PARIS I 17 rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05 Courriel: Alain.Soubigou@univ-paris1.fr