Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra románskych jazykov a literatúr

NOVÉ pobyty CEEPUS pre študentov a vyučujúcich románskych jazykov!

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na študijné pobyty CEEPUS v ZS alebo LS akademického roka 2018/2019:

Aké pobyty ponúkame?

1. 1 x študent (+ 2 x náhradník) (Bc, Mgr alebo PhD.) mesačný študijný pobyt na konzultovanie záverečnej práce na renomovanej Katolíckej univerzite Petra Pázmáňa v Budapešti, Maďarsko

2. 1 x študent (+ 2 x náhradník) (Bc, Mgr alebo PhD.) mesačný študijný pobyt na konzultovanie záverečnej práce na renomovanej Babeș-Bolyai univerzite v CluJ-Napoca, Rumunsko

3. 1 x učiteľská prednášková mobilita (1 týždeň) na renomovanej Babeș-Bolyai univerzite v CluJ-Napoca, Rumunsko

Ako sa prihlásiť?

Dôležité termíny:

Do 12.6.2018 nahlásite záujem vycestovať na pobyt CEEPUS na adresu malovecky (at) fedu.uniba.sk Do 15.6.2018 je uzávierka elektronických prihlášok v systéme CEEPUS.

Sieť: CIII-HU-0809-FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe

Dalšie informácie nájdete na našej katedrovej podstránke siete CEEPUS FISH: <https://www.fedu.uniba.sk/ceepus_fish>, prípadne na informačných stránkach Programu CEEPUS <http://www.ceepus.info/>, alebo na stránkach CEEPUS - SAIA <http://ceepus.saia.sk/sk>

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

vedúci katedry

ÚRADNÉ HODINY SEKRETARIÁTU

Oznamujeme všetkým študentom, že úradné hodiny sekretariátu Katedry románskych jazykov a literatúr budú počas uzavretia budovy Pedagogickej fakulty UK na Šoltesovej ulici 4 (z dôvodu interiérových stavebných a rekonštrukčných prác) od 21.05.2018 do 14.09.2018 v miestnosti R-4, Račianska 59, Bratislava takto:

streda a štvrtok 8:00 - 11:45

 

 

K U B A - Š T I P E N D I U M

Pre študentov učiteľstva španielčiny i románskych jazykov a kultúr na PdF UK ponúkame možnosť uchádzať sa o semestrálny štipendijný pobyt na Kube v ak.r. 2018/19. V prípade záujmu Vám bližšie informácie poskytne dr. Medveczká (medveczka@fedu.uniba.sk).
Termín podania žiadosti: 10. 5. 2018.

TERMÍNY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK KRJL (jún 2018)

Štátne záverečné skúšky sa konajú na Račianskej 59, miestnosť R-210:

  • s obhajobou záverečnej práce Bc. a Mgr. 14. - 15.06.2018
  • bez obhajoby záverečnej práce 18.06.2018

Presný rozpis bude zverejnený v AiSe.

Oznam pre študentov Pedagogickej praxe

Študenti predmetov:  Pedagogická prax odovzdávajú portfóliá aktivít na sekretariát KRJL, miestnosť S151.

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

vedúci Katedry románskych jazykov a literatúr PdF UK

VÝSLEDKY SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ

 

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ a UMELECKEJ ČINNOSTI na ústave filologických štúdií PdF Uk

 

18. 4. 2018 sa konalo súťažné kolo ŠVOUČ v Sekcii pre jazykovedu a moderné filológie.

Poradie úspešných prác:

Bakalársky stupeň: 

1.  Dominika RUŽIČKOVÁ: Internacionalizmy gréckeho pôvodu, KRJL PdF UK

2.  Petra ŠPERNÁKOVÁ: Developing lower-secondary learners’ critical thinking in the English as a foreign language classroom / Rozvoj kritického myslenia vo vyučovaní angličtiny na druhom stupni ZŠ, KAJL PdF UK

 

Magisterský stupeň:

1.  Bc. Anna BUKOVINOVÁ: Eschatologický koncept vo vybraných dielach Milana Rúfusa a Mariána Milčáka, KSJL PdF UK

2. Bc. Romana KROLČÍKOVÁ: Využitie zdrojov Slovenského národného korpusu pri výučbe slovenského jazyka, KSJL PdF UK 

 

Gratulujeme!

 

 

    

Prehľad zmien súvisiacich so záverečnými prácami študentov

Krátka sumarizácia minuloročných zmien súvisiacich s bakalárskymi a magisterskými prácami, ktoré sú zapracované vo Vnútornom predpise č. 2/2018, v Úplnom znení vnútorného predpisu č. 12/2013 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1., a o ktorých som Vás informovala na ostatnom kolégiu dekanky:

prestal byť povinný parameter cieľ práce a nahradila ho anotácia práce,číslo študijného odboru vo forme prvého štvorčíslia kódu na titulný list sa nepíše, iba názov študijného odboru,povinnosťou vedúceho práce, resp. školiteľa, je získať protokoly o originalite školského diela zo systému AIS2 aj zo systému Theses, študent do stanoveného termínu v Harmonograme štúdia na PdF UK odovzdáva jednak elektronickú verziu práce do AiS2 a jednak dva vytlačené exempláre záverečnej práce do podateľne fakulty - z toho jeden zviazaný v pevnej väzbe a druhý v hrebeňovej (zmena podľa dohody z kolégia dekanky zo dňa 28.2.2018). 

Všetky zmeny sme už na našej fakulte realizovali priebežne v minulom roku, nové je iba odovzdanie tlačených verzií ZP (jeden zviazaný v pevnej väzbe a druhý v hrebeňovej).

ERASMUS+STÁŽ – dodatočný konkurz na aktuálny ak. rok – 2017/2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vyhlasuje v rámci programu Erasmus+ dodatočnú výzvu pre mobilitu stáž (nie štúdium na zahraničných univerzitách) pre aktuálny akademický rok 2017/2018. 

Mobilitu je možné realizovať v období od mája do 30. septembra 2018 do vyčerpania finančných prostriedkov (čím skôr sa realizuje mobilita, tým väčšia je pravdepodobnosť získania finančnej podpory).

Dodatočná výzva sa nevzťahuje na absolventskú stáž.

Pozn.: Študenti štátnicových ročníkov môžu ísť na stáž iba v prípade, že štátnice budú mať presunuté na augustový termín a do tohto termínu stáž stihnú zrealizovať, čiže budú ešte študentmi UK.

 Informácie o mobilite Erasmus+ stáž: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/ 

Upozorňujeme študentov KRJL – španielčinárov na možnosť absolvovať stáž na jazykovej škole DILE v Salamanke (http://www.dilecursos.com/) – stážista bude zabezpečovať administratívnu činnosť. V prípade záujmu v prihláške v riadku „Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu“ uveďte „DILE Salamanca“ a v riadku „Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu“ uveďte dĺžku a možný termín stáže. Bližšie informácie u Dr. Medveczkej. 

Prihláška  + prílohy sa odovzdávajú priamo na Katedre románskych jazykov a literatúr – na sekretariáte (Š - 151).

Termín: do 20. 4. 2017

 Prihláška TU

Výsledky výberového konania na študentskú mobilitu ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019

Informácie TU

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ a umeleckej ČINNOSTI V ústave filologických štúdií PdF Uk

Ukáž, že patríš medzi najlepších! (Informácie, podmienky a termíny TU.) Vyber si tému, s ktorou zvíťazíš! Témy TU.)

Španielčinári: Možnosť stáže v administratívnej zložke na jazykovej škole v Salamanke

Študujete španielčinu? Chcete si ju vyskúšať v praxi? V rámci mobility "Erasmus+ stáž" môžete stráviť niekoľko týždňov či mesiacov na jazykovej škole v Salamanke a pomáhať s administratívnou činnosťou. Okrem precvičenia španielčiny získate aj cenné pracovné skúsenosti. 

V prípade otázok kontaktujte dr.Medveczkú. 
Termín a spôsob prihlásenia nájdete nižšie v článku Mobility Erasmus +. 
V prihláške v riadku Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu uveďte "DILE Salamanca" a v riadku Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu uveďte dĺžku prípadne i možný termín stáže.

http://www.dilecursos.com/

NOVINKY z našej siete CEEPUS

Mobility Erasmus +

Milí študenti, 

v súvislosti so zverejnením Výzvy z Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK, vyhlasujeme Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ stáž a na absolventskú stáž na akademický rok 2018/2019.

Vzhľadom na fakt, že nebolo možné spustiť online prihlasovanie na túto formu mobility, boli sme nútení pristúpiť k pôvodnej forme prihlášok na mobility stáž a absolventskú stáž, t. j. formou prihlášok v papierovej forme. Dokumenty k výberovým konaniam budú študenti odovzdávať na katedre.

Na Referáte pre zahraničné vzťahy PdF UK budú následne vyžadovať originály prihlášok študentov, ktorí prešli výberovými konaniami, spolu s prílohami a zápisnicou z výberových konaní do 15. 03. 2018.

Výberové konanie

na študentskú mobilitu ERASMUS+ štúdium (SMS) a

stáž (SMT)/absolventskú stáž (aSMT)

Štúdium (SMS)

  • Prihláška on-line: https://moja.uniba.sk/
  • Prihlasovacieho meno a heslo ako do AiS-u.
  • Termín na on-line prihlásenie: do 31. 1. 2018.
  • Prílohy: nahrať do on-line systému do 31. 1. 2018.


Stáž (SMT) a absolventská stáž (aSMT)

  • Prihláška: vyplniť tlačivo prihlášky (https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/akademicky-rok-20182019/) a spolu s prílohami odovzdať na KRJL (dr. Štrbákovej)
  •  Termín: do 28. 2. 2018.

VIAC INFO

Aktualizácia 11.1.2018

C e l o f a k u l t n á - Francúzština pre začiatočníkov

Katedra románskych jazykov a literatúr ponúka pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia PdF UK francúzštinu pre začiatočníkov so začiatkom v zimnom semestri (B-NJKde032/17 Francúzsky jazyk I, resp. B1VUZkaR25/09 Cudzí jazyk: Románsky jazyk) a možnosťou pokračovať v letnom semestri (B-NJKde033/17 Francúzsky jazyk II)

Pokyny k zápisu a ponuka predmetov na 2017/2018

- pokyny k zápisu a ponuka predmetov na 2017/18 stiahnite tu!

Ponuka mobility

Študentom Katedry románskych jazykov a literatúr dávame do pozornosti študentskú mobilitu v akademickom roku 2017/2018 alebo 2018/2019! Prof. Dr. Alain Soubigou, maître de conférences en histoire de l'Europe centrale contemporaine, z Université de la Sorbonne PARIS I v Paríži ponúka študentovi, ktorý ovláda francúzsky jazyk možnosť skúmať vo Francúzsku osudy francúzskych partizánov bojujúcich v SNP. Výstupom by mala byť práca, na základe ktorej by mohol byť natočený aj dokumentárny film. Financovanie je možné zabezpečiť cez ERAZMUS, NŠP alebo cez Ambassade de France en Slovaquie. Vycestovať je možné na jeden alebo dva semestre v rámci magisterského štúdia. Konzultujte aj: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/ https://www.stipendia.sk/ https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/ Informujte sa aj u vašich katedrových a fakultných koordinátorov. V prípade ďalších otázok k predmetu výskumu a charaktere mobility kontaktujte:

p. Martina Saganová Chargée des échanges Coopération Scientifique, Technique et Universitaire Service de Coopération et d'Action Culturelle Ambassade de France en Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava Tél.: 00 421 2 59 34 77 41 Fax: 00 421 2 59 34 77 49 martina.saganova@diplomatie.gouv.fr

Prof. Dr. Alain Soubigou Maître de conférences en histoire de l'Europe centrale contemporaine Université de la Sorbonne PARIS I 17 rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05 Courriel: Alain.Soubigou@univ-paris1.fr