Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra románskych jazykov a literatúr

Č O T U N Á J D E T E

Najdôležitejšie informácie pre:

  • Absolventov

A K T U A L I T Y

Návrhy tém prác na ŠVOUČ nájdete pod zónou: https://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/krjl-zona/svouc/

 

 

 

 

Výberové konanie na mobilitu Erasmus+

Španielčina, Taliančina - Deň otvorených dverí (prezentácia)

 

Informačná brožúra k DOD 2023
Informačná brožúra k DOD 2023

Stretnutie so študentmi končiacich ročníkov

V súlade s harmonogramom ak.roku pozývame všetkých študentov končiacich ročníkov na tútorské stretnutie ohľadne náležitostí spojených s ukončením štúdia. Stretnutie sa bude konať:

  • pre študentov bakalárskeho stupňa v stredu 15.2.2023 o 12:30 v Š142
  • pre študentov magisterského stupňa vo štvrtok 16.2.2023 o 14:30 v Š142

XIV. ROČNÍK ŠVOUČ

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2022 – 2023

Témy záverečných prác nájdete na https://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/krjl-zona/temy-zaverecnych-prac-v-akademickom-roku-2022-2023/. Témy záverečných prác sa Vám načítajú až po Vašom prihlásení (prihlasujete sa rovnako ako do AIS2).

KOMUNIKÁCIA S VYUČUJÚCIMI


Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.

ĎAKUJEME a želáme úspešný štart do nového akademického roka!

Príď medzi nás študovať ŠPANIELČINU A TALIANČINU!

Ponúkame učiteľské Bc., Mgr. alebo PhD. študijné programy. Sme dynamický tím s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou odborníkov na tri najžiadanejšie románske jazyky. Naši absolventi sa výborne uplatňujú na trhu práce.

ŠPANIELČINÁRI: MOŽNOSŤ STÁŽE V ADMINISTRATÍVNEJ ZLOŽKE NA JAZYKOVEJ ŠKOLE V SALAMANKE

Študujete španielčinu? Chcete si ju vyskúšať v praxi? V rámci mobility "Erasmus+ stáž" môžete stráviť niekoľko týždňov či mesiacov na jazykovej škole v Salamanke a pomáhať s administratívnou činnosťou. Okrem precvičenia španielčiny získate aj cenné pracovné skúsenosti. 

V prípade otázok kontaktujte dr.Medveczkú. 
Termín a spôsob prihlásenia nájdete nižšie v článku Mobility Erasmus +. 
V prihláške v riadku Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu uveďte "DILE Salamanca" a v riadku Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu uveďte dĺžku prípadne i možný termín stáže.

http://www.dilecursos.com/

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY

SME ČLENMI AUF