Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky

Č O T U N Á J D E T E

Najdôležitejšie informácie pre:

  • Absolventov

A K T U A L I T Y

Workshop o španielčine v strednej Európe - projekt Visegrad

Prednáška pozvaného vyučujúceho: prof. Dr. Mirko Lampis

MIRABLE VISIONE. INFERNO

Milí študenti,

pozývame Vás na prezentáciu dokumentárneho filmu MIRABILE VISIONE INFERNO / Ohromujúca vízia: peklo, 93 min,  (režisér Mattero Gagliaridi, 2022), ktorá sa uskutoční 2. marca 2024 v priestoroch Filozofickej fakulte UK v Bratislave na Múzejnej ulici 10.

Dokufilm o Pekle, ktoré univerzálny, nadčasový a stále aktuálny Dante Alighieri opísal vo svojej Božskej komédii. Tento dokument vznikol s cieľom znovuobjaviť kultúrny, občiansky, politický a predovšetkým ľudský a duchovný odkaz Danteho. Film, ktorý je predovšetkým o nádeji a znovuzrodení, skúma pod drobnohľadom všetky neduhy našej doby, pekelné kruhy Danteho Pekla sa stávajú alegóriou modernej spoločnosti plnej neprávostí a protirečení, ľudských chýb a slabostí. Film je mozaikou veľkolepých miest, zlomových okamihov, archívnych záberov sprevádzaných kolorovanými a animovanými ilustráciami Božskej komédie parmského maliara z 19. storočia Francesca Scaramuzzu.

Letná univerzita CEEPUS FISH 2024

PREZENTÁCIA DOD 2024

Stretnutie so študentmi končiacich ročníkov

V súlade s harmonogramom ak.roku pozývame všetkých študentov končiacich ročníkov na tútorské stretnutie ohľadne náležitostí spojených s ukončením štúdia.

Stretnutie sa bude konať:
- pre študentov bakalárskeho stupňa v stredu 21.2.2024 o 14:30 v Š208

- pre študentov magisterského stupňa vo štvrtok 22.2.2024 o 17:00 on line cez MS TeamsUsmernenie k zápisu predmetov pre ak. rok 2023/2024

Vítame Vás pri zápise predmetov na našej katedre.

V tabuľke nižšie nájdete ponuku predmetov pre aktuálny akademický rok 2023/2024.

Za každý komponent (ESP resp. ITA) je vhodné získať cca. 20 kreditov za akademický rok. (Pre ESIT spolu za ESP a ITA 40 kreditov). Nie je teda potrebné absolvovať všetky ponúkané povinne voliteľné predmety (B) a výberové (C) – zvoľte si tie, ktoré prislúchajú Vašej jazykovej úrovni resp. záujmu.

Povinné predmety (A) si v 1. ročníku zvoľte podľa tabuľky nižšie. V 2. a 3. ročníku si budete voliť poradie absolvovania povinných predmetov podľa svojich preferencií a jazykových znalostí. Bližšie usmernenie dostanete pred zápisom do 2. ročníka.

Nezabudnite si zapísať predmety pre zimný aj letný semester naraz. V prípade potreby bude na začiatku letného semestra možné si zápis upraviť, z organizačného hľadiska je ale dôležité, aby ste sa zapísali na predmety už teraz.

Každý predmet si treba v AIS zapísať 2x: a) do zápisného listu b) do rozvrhu.

Ak niektorý z  predmetov uvedených nižšie nenájdete v AIS, skúste:

1. odstrániť prednastavený filter pre Váš ročník,

2. pri zápise predmetov nevoliť cez "Odporúčaný študijný plán", ale cez "Ponuka predmetov".

Ako zvládnuť zápis po technickej stránke nájdete v manuáli na webe univerzity: https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/citps/ais/aisprirucky-a-navody/

V prípade nejasností či problémov ohľadne výberu predmetov či akejkoľvek otázky či návrhu v súvislosti s rozvrhom alebo výberom predmetov neváhajte kontaktovať Vašu tútorku dr. Medveczkú (medveczka(at)fedu.uniba.sk).

Celý študijný plán ako aj opis konkrétnych predmetov (tzv. informačné listy predmetov) nájdete v AiS.

Prajeme Vám bezproblémový zápis a tešíme sa na Vás na vyučovaní

 

PREZENTÁCIA PRE PRVÁKOV 2023/2024

Ponuka predmetov pre 1. ročník : Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry

Zimný semester 2023/2PS

CharakterKód kurzuNázov kurzuHod.Kred.Poznámka
AB-ROMde001Úvod do jazykovedy pre romanistov*2P3ESIT si zapisujú len pre jednu aprobáciu.
BB-ITAde002Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením v talianskom jazyku2C2
BB-ROMde016Informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov 1.*2S3Limit počtu študentov. ESIT si zapisujú len pre jednu aprobáciu.
BB-ITAde017Jazykové cvičenia z talianskeho jazyka 1.2C2Začiatočníci
BB-ITAde023Cvičenia z fonetiky, fonológie a pravopisu2C2Začiatočníci
BB-ITAde024Jazykové cvičenia z talianskeho jazyka 3.2C2Min. jazyková úroveň: A2/B1
BB-ITAde037Cvičenia z lexikológie a sémantiky2C2Min. jazyková úroveň: A2/B1
CB-ITAde046Aktivizácia jazykovej kompetencie 1.25sC1Začiatočníci. Prebieha začiatkom decembra v rámci blokovej výučby.

 

Letný semester 2023/24

CharakterKód kurzuNázov kurzuHod.Kred.Poznámka
AB-ROMde022Úvod do štúdia literatúry pre romanistov*2P3ESIT si zapisujú len pre jednu aprobáciu.
AB-ITAde003Úvod do dejín a kultúry Talianska4PS4
BB-ROMde019Informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov 2.*2S3Limit počtu študentov. ESIT si zapisujú len pre jednu aprobáciu
BB-ITAde004Jazyková činnosť v interakcii – čítanie s porozumením v talianskom jazyku2C2
BB-ITAde020Jazykové cvičenia z talianskeho jazyka 2.2C2Začiatočníci
BB-ITAde028Jazykové cvičenia z talianskeho jazyka 4.2C2Jazyková úroveň B1-B2
CB-ITAde047Aktivizácia jazykovej kompetencie 2.25sC1

 

 

Ponuka predmetov pre 1. ročník : Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry

Zimný semester 2023/24  

CharakterKód kurzuNázov kurzuHod.Kred.Poznámka
AB-ROMde001Úvod do jazykovedy pre romanistov*2P3ESIT si zapisujú len pre jednu aprobáciu.
BB-ESPde002Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením v španielskom jazyku2C2Na zvýšenie jazykovej úrovne
BB-ROMde016Informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov 1.*2S3Limit počtu študentov. ESIT si zapisujú len pre jednu aprobáciu.
BB-ESPde017Jazykové cvičenia zo španielskeho jazyka 1.2C2
BB-ESPde015

Mediačné činnosti v španielskom jazyku 1.

2C2

 

 Letný semester 2023/24

CharakterKód kurzuNázov kurzuHod.Kred.Poznámka
AB-ROMde002Úvod do štúdia literatúry pre romanistov* 2P3ESIT si zapisujú len pre jednu aprobáciu.
AB-ESPde003Úvod do dejín a kultúry krajín španielskeho jazyka4PS4
BB-ROMde019Informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov 2*2S3Limit počtu študentov. ESIT si zapisujú len pre jednu aprobáciu
BB-ESPde004Jazyková činnosť v interakcii – čítanie s porozumením v španielskom jazyku **2C2
BB-ESPde020Jazykové cvičenia zo španielskeho jazyka 2. **2C2

XIV. ROČNÍK ŠVOUČ

KOMUNIKÁCIA S VYUČUJÚCIMI


Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.

ĎAKUJEME a želáme úspešný štart do nového akademického roka!

Príď medzi nás študovať ŠPANIELČINU A TALIANČINU!

Ponúkame učiteľské Bc., Mgr. alebo PhD. študijné programy. Sme dynamický tím s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou odborníkov na tri najžiadanejšie románske jazyky. Naši absolventi sa výborne uplatňujú na trhu práce.

ŠPANIELČINÁRI: MOŽNOSŤ STÁŽE V ADMINISTRATÍVNEJ ZLOŽKE NA JAZYKOVEJ ŠKOLE V SALAMANKE

Študujete španielčinu? Chcete si ju vyskúšať v praxi? V rámci mobility "Erasmus+ stáž" môžete stráviť niekoľko týždňov či mesiacov na jazykovej škole v Salamanke a pomáhať s administratívnou činnosťou. Okrem precvičenia španielčiny získate aj cenné pracovné skúsenosti. 

V prípade otázok kontaktujte dr.Medveczkú. 
Termín a spôsob prihlásenia nájdete nižšie v článku Mobility Erasmus +. 
V prihláške v riadku Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu uveďte "DILE Salamanca" a v riadku Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu uveďte dĺžku prípadne i možný termín stáže.

http://www.dilecursos.com/

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY

SME ČLENMI AUF