Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Štipendiá v rámci programu CEEPUS

Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky príjíma a vysiela študentov a učiteľov v rámci medzinárodnej medziuniverzitnej siete programu CEEPUS

Sieť CEEPUS FISH (CIII-HU-0809-05-2223 FISH (FRENCH, ITALIAN, SPANISH)- ROMANCE LANGUAGES AND CULTURES - STRATEGIES OF COMMUNICATION AND CULTURE TRANSFER IN CENTRAL EUROPE),

ktorej členmi sú okrem Katedry románskych jazykov, literatúr a didaktiky PdF UK

partnerské pracoviská:

 • Univerzita v Grazi, Rakúsko
 • Katolícka univerzita Petra Pázmáňa v Budapešti, Maďarsko
 • Masarykova univerzita v Brne, Česká republika
 • Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko
 • Univerzita v Zadare, Chorvátsko
 • Univerzita Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Rumunsko
 • Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
 • Univerzita v Novom Sade, Srbsko
 • Jagelovská univerzita v Krakove, Poľsko

V spolupráci s partnerskými pracoviskami ponúkame možnosti štipendií na semestrálne alebo krátkodobé pobyty za účelom štúdia románskeho jazyka alebo konzultovania záverečnej práce so zahraničnými odborníkmi.

V prípade záujmu kontaktujte fakultného koordinátora siete: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. (malovecky@fedu.uniba.sk).

Termíny podávania prihlášok a podmienky štipendíjného programu nájdete na stránke národnej kancelárie CEEPUS.

 

TERMÍNY na podávanie prihlášok v systéme CEEPUS

UZÁVIERKA NA ŠTIPENDIJNÉ POBYTY PRE UCHÁDZAČOV V RÁMCI SCHVÁLENÝCH SIETÍ SPOLUPRACUJÚCICH VYSKOÝCH ŠKôL (u nás sieť CEEPUS FISH)

každoročne 15. júna na štipendijné pobyty v zimnom semestri nasledujúceho akademického roku

každoročne 31. októbra na štipendijné pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roku

UZÁVIERKA NA ŠTIPENDIJNÉ POBYTY PRE UCHÁDZAČOV MIMO SCHVÁLENÝCH SIETÍ (TZV. FREEMOVEROV) (u nás možnosť mimo siete CEEPUS FISH):

každoročne 30. novembra na štipendijné pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roku

PRIHLASOVANIE FREEMOVEROV NA ZIMNÝ SEMESTER je UMOŽNENÉ OD 1. JÚLA.

 

Bližšie informácie o činnosti siete, aktivitách a štipendiách nájdete na jej podstránke.

Bilaterálne dohody katedry v rámci programu Erasmus+

Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky v rámci programu Erasmus+ spolupracuje s partnerskými pracoviskami na zahraničných univerzitách. Študenti i vyučujúci využívajú mobilitu, zároveň pracovisko pravidelne prijíma renomovaných zahraničných pedagógov a študentov z európskych univerzít.

Študenti katedry môžu absolvovať viackrát za štúdium semestrálny štipendijný pobyt na nižšie uvedených partnerských univerzitách.

Informácie: katedrová koordinátorka Erasmus+ Mgr. Radana Štrbáková, PhD., strbakova(at)uniba.sk

 

PARTNERSKÉ UNIVERZITY:

Španielsko

 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universidad de Granada
 • Universidad de Valladolid
 • Universidad de Almería
 • Universidad de Huelva

 Taliansko

 • Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS, Padova
 • Sapienza – Università di Roma

Francúzsko

 • Université Clermont Auvergne
 • Université de Lille

Portugalsko

 • Universidade do Porto

Česká republika

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Maďarsko

 • Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest

Rumunsko

 • Universitatea din București

Sme členmi prestížnej AUF / Nous sommes membres de l'AUF

Univerzita Komenského je členom AUF (Univerzitnej agentúry pre Frankofóniu) www.auf.org