Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI - PROFESORES - ENSEIGNANTS - INSEGNANTI

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. - vedúci katedry

 • koordinátor CEEPUS
 • predseda AS PdF UK
 • zástupca Pedagogickej fakulty UK v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky

Miestnosť: S-305
Šoltesovej 4
81334 Bratislava

malovecky(at)fedu.uniba.sk

Telefón: +421 2 9015 9191

Konzultačné hodiny: dohodnúť s vyučujúcim vopred prostredníctvom e-mailu

ŠTV: 09.30 – 11.00

ŠTV: 11.00 – 12.30 online

 

PROJEKTY:

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku (2020 – 2022), člen riešiteľského kolektívu projektu  

VEGA 1/0563/19 Neznáme pramene k dejinám Slovenska v talianskych archívoch (14.-16. storočie) (2019 – 2022), člen riešiteľského kolektívu projektu 

VEGA 1/0780/16 Biele miesta v slovenskom preklade španielskeho divadla Zlatého veku (Hlavná riešiteľka: Dr.phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD., Katedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

KEGA 0338uk-4/2014 Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine (Hlavný riešiteľ)

VEGA1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína (2014 – 2016)

VEGA č. 1/0416/08: Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky 2008 – 2010

CEEPUS – FISH (French, Italian, SpanisH) ­ Romance languages and cultures ­ strategies of communication and culture transfer in Central Europe CIII-HU-0809-01-1516 2013 – 2018

 

PUBLIKÁCIE

 

 

PROFIL

Mojmír Malovecký sa venuje prieniku lingvistiky a vyučovania a učenia sa cudzích jazykov, jeho široký výskumný záber v priereze času zahŕňa otázky všeobecnej jazykovedy, jazykovedy konkrétnych jazykov, všeobecnej romanistiky, románskych jazykov a kultúr, prekladu, odborovej didaktiky, problematiky učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. Je spoluautorom slovenského slovníka termínov Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Jeho výskumná činnosť zahŕňa riešenie otázok vyučovania kontrastívnej gramatiky románskych jazykov a slovenčiny z pohľadu enunciatívneho prístupu, hľadanie metódy v kontrastívnej lingvistike, problematiku motivácie učiaceho sa cudzí jazyk prostredníctvom využívania databáz autentických historických dokumentov v cudzojazyčnej výučbe, venoval sa deontologickým otázkam vyučovania gramatiky cudzieho jazyka, výskumne riešil otázku jazykovej normy a jazykového úzu z hľadiska deontológie. Výskumne sa venuje aj dejinám medzikultúrnych vzťahov medzi krajinami strednej Európy a krajinami románskych jazykov so zreteľom na usúvzťažnenie k problematike dejín slovenskej literatúry využitím didaktizácie dejín medzikultúrnych vzťahov ako motivácie vo vyučovaní cudzích jazykov. V rokoch 2020 až 2022 bol členom riešiteľského kolektívu vedeckovýskumného projektu základného výskumu multilingvizmu z pohľadu času a vidu v románskych jazykov. Súčasťou projektového dizajnu bolo využívanie kvalitatívnych metód s podporou softvérových riešení kvalitatívnej dátovej analýzy a kombinácie induktívnych a deduktívnych metód výskumu. Od doktorandského štúdia sa venuje problematike využitia informačných a komunikačných technológii v lingvistickom výskume (automatizácia jazykovej analýzy). Má dlhoročné skúsenosti s vedením pracovných tímov aj v rámci vedy a výskumu. Okrem viacnásobného členstva v riešiteľských kolektívoch domácich a medzinárodných projektov bol vedúcim domáceho výskumného projektu ako aj zástupcom vedúceho vedeckovýskumného projektu. Má bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou (partnerské univerzity Francúzsko, Rumunsko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Maďarsko).

 

 

PhDr. Mária Medveczká, PhD. – tajomníčka katedry

 • vedúca oddelenia španielskeho jazyka
 • študijná poradkyňa
 • katedrová koordinátorka AIS2
 • katedrová rozvrhárka

medveczka(at)fedu.uniba.sk


Miestnosť: S-334
Šoltesovej 4
81334 Bratislava

Telefón: +421 2 9015 9192

Konzultačné hodiny: dohodnúť s vyučujúcou vopred prostredníctvom e-mailu

ST: 09.00 – 10.30

ŠT: 14.30 – 16.00 online

PO: 14.30 – 15.15 (tútor)


PROJEKTY:

El español en Europa/Spanish in Europe, od 2020, člen medzinárodného výskumného tímu, koordinácia: Univerzita v Heidelbergu a Univerzita v Zürichu, podporovaný Cervantesovým Inštitútom, https://europa-hcias.de/es/  

Visegrad Grant ID no. 22230074, Spanish as a Foreign Language in Central Europe: A Demolinguistic Approach (2023 – 2024), člen riešiteľského kolektívu projektu, hlavné riešiteľské pracovisko: Jagelovská univerzita Krakov, https://spanish.filg.uj.edu.pl/  

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku (2020 – 2022), člen riešiteľského kolektívu projektu  

VEGA 1/0563/19 Neznáme pramene k dejinám Slovenska v talianskych archívoch (14.-16. storočie) (2019 – 2022), člen riešiteľského kolektívu projektu 

VEGA1/0587/18 Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku (2018 – 2019), člen riešiteľského kolektívu projektu 

VEGA 1/0780/16 Biele miesta v slovenskom preklade španielskeho divadla Zlatého veku (2016 – 2018), zástupkyňa vedúceho projektu 

KEGA 038UK-4/2014 Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine (2014 - 2016), zástupkyňa vedúceho projektu  

VEGA 1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína (2014 – 2016), člen riešiteľského kolektívu projektu  

VEGA 1-0416-08 Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky (2008 – 2010), člen riešiteľského kolektívu projektu 

KEGA č. 3/101403: Návrh koncepcie jazykovej politiky pre výučbu cudzích jazykov v základných a stredných školách (2003 – 2005), člen riešiteľského kolektívu projektu 

CIII-HU-0809-01-1516 CEEPUS – FISH (French, Italian, SpanisH) ­ Romance languages and cultures ­ strategies of communication and culture transfer in Central Europe

 

PROFIL

PhDr. Mária Medveczká, PhD. pôsobí na Katedre románskych jazykov, literatúr a didaktiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborná asistentka. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na kultúrne vzťahy medzi španielsky hovoriacimi krajinami a Slovenskom, ako aj na otázky spojené s vyučovaním španielčiny pre slovenských študentov s dôrazom na otázky týkajúce sa španielskej gramatiky. Je členkou medzinárodného výskumného tímu El español en Europa zameraného na demolingvistický výskum španielčiny v Európe. Je autorkou početných vedeckých štúdií publikovaných v rôznych európskych krajinách (Španielsko, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Česká republika) vrátane monografie Neología de forma en la terminología de las tecnologías de la información (Bucureşti, 2013).

 

PUBLIKÁCIE

 

 

 

<output>Študijné poradkyne</output>

<output>Vedúca oddelenia španielskeho jazyka:</output>

<output>Vedúca oddelenia španielskeho jazyka:</output>

prof. Dr. György Domokos, PhD.

 • vedúci oddelenia talianskeho jazyka

domokos(at)fedu.uniba.sk


Miestnosť: S-305
Šoltesovej 4
81334 Bratislava

Telefón: +421 2 9015 9186

Konzultačné hodiny: dohodnúť s vyučujúcim vopred prostredníctvom e-mailu

PO: 10.00 – 11.30 online

ŠTV: 10.00 – 11.30

 

PROJEKTY:

VEGA 1/0563/19 Neznáme pramene k dejinám Slovenska v talianskych archívoch (14.-16. storočie), hlavný riešiteľ, 2019-2022

 

OCENENIA:

 • Member of Accademia Ambrosiana, Milan 2009
 • Pázmány Price 2015

PROFIL

György Domokos sa narodil v roku 1963 v Budapešti, kde v roku 1987 vyštudoval matematiku a v roku 1988 taliansky jazyk a literatúru s titulom z didaktiky. Jeho prvé zamestnanie bolo na Univerzite Eötvösa Loranda na Katedre talianskych štúdií ako knihovník. V roku 1989 začal učiť na gymnáziu, najprv na piaristickom gymnáziu v Budapešti a neskôr do roku 2006 na Gymnáziu Márie Wardovej v Piliscsabe. Dizertačnú prácu z talianskej lingvistiky napísal v roku 2001 pod vedením profesora Giampaola Salviho, ktorý bol jeho školiteľom aj pri habilitácii v roku 2008. Základom habilitácie bola učebnica stredovekej milánskej syntaxe, používanej aj na Katolicke Univerzite Miláno. V roku 2012 sa stal členom Akadémie Ambrosiana v Miláne a titul profesora získal najprv v Bratislave v roku 2021 a v Budapešti v roku 2023. Od roku 1997 vyučuje v Budapešti na Katolíckej univerzite Petra Pázmaňa a od roku 2016 v Bratislave. Z taliančiny do maďarčiny preložil viac ako 30 kníh a má publikačnú činnosť s viac ako 150 článkami a knihami. V poslednom čase sa venuje najmä didaktike taliančiny, rukopisom o Uhorskom kráľovstve v talianskych archívoch, paleografii, dejinám jazyka.

 

PUBLIKÁCIE

<output>Vedúci oddelenia talianskeho jazyka</output>

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

bojnicanova(at)fedu.uniba.sk

 

Miestnosť: S-335
Šoltesovej 4
81334 Bratislava

Telefón: + 421 2 9015 9185

Konzultačné hodiny:

UT: 09.30 – 11.00 online

PI: 14.00 – 15.30

 

PROJEKTY:

VEGA 1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína, 2014 – 2016, vedúca riešiteľka projektu

KEGA 017UK-4/2013 Komparatistické štúdie Kabinetu Dionýza Ďurišina, 2013 – 2015, zástupkyňa vedúcej riešiteľky projektu (prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

 

OCENENIA:

Diplom excelentnosti. Univerzita v Bukurešti. Asociácia slavistov v Rumunsku. Fakulta cudzích jazykov a literatúr.

Udelili: Predseda Asociácie slavistov v Rumunsku. V Bukurešti 10. 1. 2014.

Cena Pavla Országha – Hviezdoslava za rok 2014.

Salustiovi Alvaradovi, Renáte Bojničanovej, Alejandrovi Hermidovi de Blas.

Udelila: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. V Bratislave 19. 10. 2014.

PROFIL:

Doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., je členkou Katedry románskych jazykov, literatúr a didaktiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala španielsku a slovenskú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium realizovala a doktorát získala na Univerzite Complutense v Madride. Odborne sa venuje témam medziliterárnych a medzikultúrnych súvislostí v rámci hispánskeho a stredoeurópskeho kultúrneho priestoru, ale aj problematike prekladu a metodológie vyučovania literatúry. V pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na španielsku a hispanoamerickú literatúru, teóriu literatúry, dejiny Španielska a krajín hispánskeho sveta, na mediačné činnosti a v rámci nich na prekladové cvičenia. Je autorkou štúdií, monografií aj učebných textov, spolueditorkou zborníkov a je hlavnou redaktorkou časopisu Philologia.

 

PUBLIKÁCIE

 

 

 

doc. dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

 • katedrová koordinátorka praxí (španielsky jazyk a literatúra v kombinácií)

gomezpablos(at)fedu.uniba.sk

 

Miestnosť: S-334
Šoltesovej 4
81334 Bratislava

Telefón: +421 2 9015 9188

Konzultačné hodiny: dohodnúť s vyučujúcou vopred prostredníctvom e-mailu

UT: 09.00 – 10.30 online

STR: 08.15 – 10.30 – 12.00

 

PROJEKTY:

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku (2020-2022), spoluriešiteľka

VEGA 1/0780/16  Biele miesta v slovenskom preklade španielskeho divadla Zlatého veku (2016-2018), hlavná riešiteľka:

KEGA 0338uk-4/2014 Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine (2014-2016),spoluriešiteľka

Projekt MINECO FFI2013-46558-R – (2014-2016) La literatura española en Europa 1850-1914. Španielska literatura v Europe 1850-1914, spoluriešiteľka

 

PROFIL

Doc. Mgr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD. je členkou Katedry románskych jazykov, literatúr a didaktiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala filozofiu a španielsku filológiu na Universität Wien, v Rakúsko, kde aj ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.). V rokoch 1998 až 2007 vyučovala lingvistiku na Katedre románskych jazykov na Univerzite v Salzburgu. Od roku 2009 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, kde aj absolvovala habilitačné konanie na FiF v odbore Všeobecná lingvistika. Medzi jej oblasti výskumu patrí historická lexikografia, americká španielčina, témy súvisiace s prekladom aj s didaktikou jazyka, odborom, v ktorých má publikačné výstupov v podobe monografií, učebníc, vedeckých štúdií či článkov. Nosným pilierom jej pedagogickej činnosti sú základy didaktiky, vyučovanie cudzích jazykov, ústny prejav a písomný prejav španielskeho jazyka, jazykový systém 1 a 2. Participovala doteraz v výskumných domácich a záhradníčených projektoch ako riešiteľka aj členka a zúčastnila sa na rôznych medzinárodných konferenciách (Nemecko, Mexiko, Španielsko, Argentína, Kostarika, Rakúsko, Česko, Slovensko). 

 

PUBLIKÁCIE

 

 

 

 

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

 • katedrová koordinátorka praxí (taliansky jazyk a literatúra v kombinácii)

 

klimova(at)fedu.uniba.sk

 

Miestnosť: S-337
Šoltésovej 4
81301 Bratislava

Telefón: +421 2 9015 9489

Konzultačné hodiny: dohodnúť s vyučujúcou vopred prostredníctvom e-mailu

UT: 15.00 – 16.30 online/prezenčne

ST: 10.30 – 12.00 online/prezenčne

 

PROJEKTY:

 

PROFIL

Doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD. docentka v odbore všeobecná jazykoveda. Jej vedecko výskumná a pedagogická činnosť je zameraná na všeobecnú, taliansku a kontrastívnu lingvistiku (najmä komparatívno-kontrastívnou analýzou slovenského a talianskeho, príp. aj anglického a španielskeho jazyka na úrovni mofosyntaktickej a textovej). Venuje sa aj témam interkultúrnej komunikácie a jazykovej politiky. Absolvovala niekoľko študijných a prednáškových pobytov na zahraničných univerzitách (napr. ČR, Bulharsko, Slovinsko, Španielsko Taliansko). Je autorkou alebo spoluatorkou viacerých  pôvodných vedeckých štúdií, vydaných doma a v zahraničí (ČR, Taliansko, Rumunsko, Turecko, Macedónsko, Španielsko a i.): niektoré sú registrované v databázach Web of Sciences a Scopus. Je spolueditorkou niekoľkých vedeckých zborníkov vydaných u nás a v Taliansku. Je autorkou monografie Questioni di aspetto verbale: un confronto tra italiano e slovacco (Roma: Aracne, 2012) a VŠ učebnice Na rozhraní komunikácie a persuázie: modely a stratégie odborného diskurzu (Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum  2020).

 

PUBLIKÁCIE

 

prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.

zuzana.malinovska(at)fedu.uniba.sk


Miestnosť: S-304
Šoltesovej 4
81334 Bratislava

Telefón: +421 2 9015 9185

Konzultačné hodiny: dohodnúť s vyučujúcou vopred prostredníctvom e-mailu

PO: 08.00 – 09.30 online

STR: 10.00 – 11.30

 

PROJEKTY:

APVV-20-0179 Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov (2021 – 2025), spoluriešiteľka

VEGA 1/0109/21 Poemata de se ipso Gregora z Nazianzu (2021 – 2024, FF PU v Prešove), spoluriešiteľka

 

PROFIL:

Zuzana Malinovská, prof., PhDr., CSc,,  profesorka v odbore románske literatúry, pôsobí na Katedre románskych jazykov, literatúr a didaktiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecky sa zameriava na teóriu literatúry a súčasnú naratívnu literatúru francúzsku, québeckú a švajčiarsku. Je autorkou množstva pôvodných vedeckých štúdií, vydaných doma a v zahraničí (Francúzsko, Švajčiarsko, Kanada, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Turecko a i.): viaceré sú registrované v databázach Web of Sciences a Scopus. Okrem editovania zborníkov a koeditovania (napr. aj karentovaného časopisu World Literature Studies), je autorkou monografií, o. i. často citovanej práce Puissances du romanesques: regard extérieur sur quelques romans contemporains d`expression française. Clermont Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2010. Dlhodobo spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitnými pracoviskami.

PUBLIKÁCIE

 

doc. Tivadar Palágyi, PhD.

palagyi(at)fedu.uniba.sk


Miestnosť: S-337
Šoltesovej 4
81334 Bratislava

Telefón: +421 2 9015 9193

Konzultačné hodiny: dohodnúť s vyučujúcim vopred prostredníctvom e-mailu

UT: 18.00 – 19.30

STR: 10.00 – 11.30 online

 

PROJEKTY:

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku (2020-2022), spoluriešiteľ

VEGA 1/0563/19 Neznáme pramene k dejinám Slovenska v talianskych archívoch (14.-16. storočie) (2019-2022), spoluriešiteľ

CODHIL: groupe de recherche pour l'histoire littéraire - výskumný tím, Univerzita Loránda Eötvösa Budapešť, člen; hlavný riešiteľ od roku 2016-2018. Hyperlink: frantan.elte.hu/codhil/qui.html.

 

PROFIL

Tivadar Palágyi sa narodil v Budapešti v roku 1967, kde vyštudoval taliansky a francúzsky jazyk a literatúru s titulom z didaktiky v roku 1990. Jeho prvé zamestnanie bolo na Univerzite Eötvösa Loránda na Katedre francúzskych štúdií ako asistent.  Svoj prvý doktorát napísal v roku 1995 z talianskej a francúzskej štylistiky. Druhú doktorandskú prácu napísal na Univerzite Aix-en-Provence z porovnávacej literatúry (francúzština, taliančina, latinčina, gréčtina, turečtina) v roku 2006 pod vedením profesora Mihela Baliveta. Habilitoval v odbore románske literatúry v roku 2013 v Budapešti a v roku 2018 v Bratislave. V roku 2006 získal titul docenta v Budapešti  a v roku 2018 v Bratislave. Vyučuje francúzsku a taliansku literatúru a jazykovedu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2018. Z francúzštiny do maďarčiny preložil niekoľko kníh, má publikačnú činnosť v rozsahu viac ako 50 článkov a kníh. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa v v poslednom období zameriava na didaktiku taliančiny a francúzštiny, stredoveké literatúry v románskom svete, taliansku, grécku a francúzsku štylistiku a viacjazyčnosť v Európe.

 

PUBLIKÁCIE

 

Mgr. Radana Štrbáková, PhD.

strbakova(at)fedu.uniba.sk


Miestnosť: S-335
Šoltesovej 4
81334 Bratislava

Telefón: +421 2 9015 9195

Konzultačné hodiny: dohodnúť s vyučujúcou vopred prostredníctvom e-mailu

UT: 09.00 – 10.30

ŠTV: 10.00 – 11.30 online

 

PROJEKTY:

Visegrad Grant ID no. 22230074, Spanish as a Foreign Language in Central Europe: A Demolinguistic Approach (hlavné riešiteľské pracovisko: Jagelovská univerzita Krakov) - členka riešiteľského kolektívu projektu. https://spanish.filg.uj.edu.pl/

El español en Europa/Spanish in Europe (koordinácia: Univerzita v Heidelbergu, Univerzita v Zurichu, podporovaný Cervantesovým Inštitútom) – členka výskumného tímu a koordinátorka za Slovensko v podprojekte Demolingüística del español en Europa Central. https://europa-hcias.de/es/

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku (2020 – 2022), členka riešiteľského kolektívu projektu

VEGA 1/0292/19 Semiotika erosu. Erotizmus a textualita v kultúrach románskych jazykov (2019 – 2021), členka riešiteľského kolektívu projektu

VEGA 1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína (2014 – 2016), členka riešiteľského kolektívu projektu

VEGA 1-0416-08 Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky (2008 – 2010), členka riešiteľského kolektívu projektu

Iné projekty:

ESF 312011AFX7 Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied (2020 - 2023), spoluautorka podporných vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov

TEMPUS – 511366-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR Reforming foreign language studies in Serbia (ReFLeSS), rámcový program WP1/02,  členka projektu

ESF – Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách ( 2008 - 2013), Č.OP Vzdelávanie 26140130001, členka testovacieho tímu a učiteľka odborných predmetov

 

PROFIL

Radana Štrbáková pôsobí na Katedre románskych jazykov, literatúr a didaktiky ako odborná asistentka. Vyštudovala učiteľstvo španielskeho a francúzskeho jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát zo španielskej filológie s vyznamenaním Doctor Europeus získala na Univerzite v Granade v Španielsku. V rámci pedagogickej činnosti sa zameriava na vybrané aspekty gramatiky a lexikológie a na rozvoj jazykovej kompetencie v cudzom jazyku. Výskumne sa venuje vývinu španielskeho jazyka, so zameraním na lexikálne zmeny v 18.-19. storočí a v súčasnej španielčine. Participovala tiež na viacerých výskumných projektoch VEGA orientovaných na skúmanie románskych jazykov v kontexte cudzojazyčného vyučovania a na interkultúrne vzťahy medzi hispánskym svetom a Slovenskom. Je členkou medzinárodnej siete výskumníkov v projekte El español en Europa, v rámci ktorého sa venuje demolingvistickým aspektom španielčiny v strednej Európe. Je autorkou monografie La dinámica del léxico de la moda en el siglo XIX: estudio de neología léxica (2013) a ďalších publikácií, ktoré vyšli v SR aj v zahraničí.

 

PUBLIKÁCIE

 

Mgr. Zuzana Tóth, PhD.

toth(at)fedu.uniba.sk

 

Miestnosť: S-
Šoltesovej 4 
81334 Bratislava

Telefón: +421 290 159 393 

Konzultačné hodiny:

PO: 9.00 – 11.00

UT: 13.00 – 15.00 online

 

PROJEKTY:

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku (2020 – 2022), hlavná riešiteľka

 

PUBLIKÁCIE