Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O NÁS - QUIÉNES SOMOS - QUI SOMMES-NOUS - CHI SIAMO

Poslanie katedry

Katedra románskych jazykov a literatúr má ambíciu diverzifikovať študijné programy. Okrem možností štúdia pre prípravu učiteľov románskych jazykov, katedra ponúka aj štúdium v odboroch Cudzie jazyky a kultúry. Študijné programy sú koncipované v duchu najmodernejších trendov, sú otvorené a priechodné aj pre študentov, ktorí začali študovať na iných domácich či zahraničných univerzitách v daných odboroch.

Katedra sa od svojho vzniku transformovala z úzko špecializovanej katedry pre prípravu učiteľov na katedru, ktorá je schopná zabezpečovať široké spektrum špecializácií, ktoré v súčasnosti umožnia reálnejšiu voľbu povolania. Absolventi neučiteľských študijných odborov môžu na trhu práce nájsť široké uplatnenie s adekvátnou kvalifikáciou.

História katedry

1993 - 2000

Katedra románskych jazykov a literatúr (ďalej len KRLJ) sa konštituovala v r. 1993. Začínala svoju existenciu ako skromné oddelenie francúzskeho jazyka popri oddelení angličtiny a nemčiny. Vedenie fakulty stálo pred závažným rozhodnutím, či dať priestor požiadavkám a potrebám verejnosti, teda rozšíriť oddelenia na katedry, a začať s kvalitnou prípravou budúcich učiteľov jazykov, alebo ustúpiť finančným problémom a zachovať len Katedru jazykov. Rozhodnutie bolo jasné a jednoznačné. Katedry prijali študentov a zobrali na seba s plnou vážnosťou povinnosť kvalitne pripraviť pre prax učiteľov cudzích jazykov KRLJ prechádzala niekoľkými vývojovými fázami svojej existencie. Po prvom roku svojho fungovania katedra pristúpila na ponuku otvoriť okrem klasického dvojodborového štúdia francúzskeho jazyka aj štúdium rekvalifikačné a jednoodborové. Postupne sa katedra rozšírila o odbor španielsky jazyk a literatúra (1992) a odbor taliansky jazyk a literatúry (1995). Oddelenie francúzskeho jazyka a literatúry sa v rámci medzinárodných vzdelávacích programov zapojilo v r.1995-1998 do projektu TEMPUS JEP-09268 zameraného na skvalitnenie praktickej prípravy budúcich učiteľov. V súčasnosti je katedra zapojená do projektu ERASMUS/SOCRATES. Od r. 1992 sa začala intenzívna príprava pre vstup do projektu PHARE - Obnova vzdelávacieho systému ponúknutého Európskou komisiou prostredníctvom Ministerstva školstva. Pre KRLJ mal projekt mimoriadny význam z hľadiska jej kvalitatívneho a kvantitatívneho rastu a znamenal rozvoj významných zahraničných kontaktov, mobilitu študentov i učiteľov, ako aj zavedenie nových aktivít do študijných programov. Ďalšie realizované projekty: Projekt Comenius 87496-CP-1-200-1-SK – C2  Techniques éducatives pour les enfants roms  2000 –2002; COCOP- NGE- CCF-2C2-501 Formation des formateurs. Qualité de la formation. 2001 – 2004; Tempus IB JEP 14145-1999 „Vzdelávacie moduly pre pracovníkov štátnej správy“. 1999-2001; Projekt Kega č. 3/101403: Návrh koncepcie jazykovej politiky pre výučbu cudzích jazykov v základných a stredných školách 2003-2005;  Európsky sociálny fond: Prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie. 2005-2006.Katedra je pomerne dobre vybavená knižnicou so študovňou. Študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v profesijnej príprave okrem domácej pôdy aj na zahraničných univerzitách, ak na základe konkurzu získajú štipendijné pobyty. KRJL sa iniciatívne zapojila do realizácie projektu postgraduálneho špecializovaného štúdia v odbore Prekladateľstvo - odborný preklad, ktorý bol schválený Ministerstvom školstva v zmysle zákona č. 386 1997 Z.z. a ktorý sa pod odbornou garanciou Univerzity M. Blocha v Štrasburgu začal realizovať na našej fakulte v akademickom roku 1999/2000. Štúdium bolo dvojročné, v rozsahu 375 vyučovacích hodín ročne.

2001 - 2011

2012 - 2015