Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Ponuka štúdia

V študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov

ponúkame v Bc. a Mgr. stupni:

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

neučiteľský jednopredmetový odborne zameraný študijný program v Bc. a Mgr. stupni v študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry študijný program:

Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika (študent si povinne volí štúdium dvoch z jazykov: francúzština, španielčina, taliančina)

Zabezpečujeme aj PhD. štúdium v študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry v študijnom programe Románske jazyky a kultúry.

Podrobné informácie k jednotlivým ponúkaným možnostiam štúdia v týchto študijných programoch nájdete nižšie:


 1. Názov ŠP: Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) – Bc.


Forma štúdia: denná


Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal vhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa. V oblasti predmetovej aprobácie francúzsky jazyk a literatúra bude absolvent bakalárskeho štúdia pripravený pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Bude mať vytvorený teoretický základ pre možnosť uplatniť sa v praxi ako asistent učiteľa pri výučbe francúzskeho o jazyka, ale bude tiež schopný využívať tento jazyk v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania, bude môcť pracovať v štátnej správe, v oblasti vzdelávania, kde bude môcť aktívne využívať znalosť cudzieho jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.


Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: francúzsky y jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

 • pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

 • pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní,

 • má základné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a zo základov didaktiky francúzskeho jazyka


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

 • vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

 • vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

 • má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie z francúzskeho jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

 • má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

 • je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch svojej špecializácie


Nosné predmety ŠP:

Teoretické základy výchovy

Digitálne technológie 1

Psychológia pre učiteľov 1

Všeobecná didaktika

Pedagogická komunikácia

Školský manažment

Psychológia pre učiteľov 2

Seminár k bakalárskej práci

Pedagogická prax 1 (A)

Pedagogická prax 1 (B)

Úvod do jazykovedy pre romanistov

Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením vo francúzskom jazyku

Úvod do dejín a kultúry krajín francúzskeho jazyka

Jazyková činnosť v interakcii – čítanie s porozumením vo francúzskom jazyku

Jazykový systém francúzskeho jazyka 1.

Prehľad dejín literatúry francúzskeho jazyka 1.

Jazyková činnosť v interakcii - ústny prejav vo francúzskom jazyku

Jazykový systém francúzskeho jazyka 2.

Prehľad dejín literatúry francúzskeho jazyka 2.

Jazyková činnosť v interakcii - písomný prejav vo francúzskom jazyku

Základy didaktiky cudzích jazykov

Metodika písania odborného textu


Pokračujúce Mgr. štúdium


Názov: Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) – Mgr.


Forma štúdia: denná


Profil absolventa:

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej špecializácie francúzsky jazyk a literatúra bude absolvent 2. stupňa pripravený na pozíciu pracovníka v rezorte školstva – učiteľa na druhom stupni základnej školy alebo na strednej škole, ktorý ovláda francúzsky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, a ktorý bude mať teoretické vedomosti z oblasti psychológie, didaktiky a sociálnych vied. Bude pripravený pracovať nielen vo funkcii učiteľa, ale aj v administratívnej oblasti špecializovanej štátnej správy.


Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

 • pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii,

 • pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov,

 • pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách,

 • má komplexné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a z moderných trendov v didaktike cudzích jazykov.


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

 • vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia,

 • dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách,

 • má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie z francúzskeho jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

 • má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov,

 • vie riešiť konkrétne didaktické zadania vo svojej predmetovej špecializácii.


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva francúzskeho jazyka v kombinácii

 • sa orientuje v odborných a vedeckých textoch svojej špecializácie,

 • je schopný participovať na vytváraní edukačných a metodických materiálov súvisiacich s jeho učiteľskou praxou.


Nosné predmety ŠP:

Pedagogická diagnostika

Metodológia pedagogického výskumu

Filozofická antropológia a axiológia

Seminár k diplomovej práci

Pedagogická prax 2 (A)

Pedagogická prax 2 (B)

Pedagogická prax 3 (A)

Pedagogická prax 3 (B)

Miesto románskych literatúr vo svetovej literatúre

Miesto francúzskej literatúry vo svetovej literatúre

Kontrastívna lingvistika 1.

Kontrastívna lingvistika 2.

Didaktika cudzích jazykov 1. Názov ŠP: Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) – Bc.


Forma štúdia: denná


Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal vhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa. V oblasti predmetovej aprobácie španielsky jazyk a literatúra bude absolvent bakalárskeho štúdia pripravený pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Bude mať vytvorený teoretický základ pre možnosť uplatniť sa v praxi ako asistent učiteľa pri výučbe španielskeho jazyka, ale bude tiež schopný využívať tento jazyk v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania, bude môcť pracovať v štátnej správe, v oblasti vzdelávania, kde bude môcť aktívne využívať znalosť cudzieho jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.


Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

 • pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

 • pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní,

 • má základné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a zo základov didaktiky španielskeho jazyka


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

 • vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

 • vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

 • má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie z španielskeho jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

 • má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

 • je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch svojej špecializácie


Nosné predmety ŠP:

Teoretické základy výchovy

Digitálne technológie 1

Psychológia pre učiteľov 1

Všeobecná didaktika

Pedagogická komunikácia

Školský manažment

Psychológia pre učiteľov 2

Seminár k bakalárskej práci

Pedagogická prax 1 (A)

Pedagogická prax 1 (B)

Úvod do jazykovedy pre romanistov

Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením v španielskom jazyku

Úvod do dejín a kultúry krajín španielskeho jazyka

Jazyková činnosť v interakcii – čítanie s porozumením v španielskom jazyku

Jazykový systém španielskeho jazyka 1.

Jazyková činnosť v interakcii – ústny prejav v španielskom jazyku

Jazykový systém španielskeho jazyka 2.

Jazyková činnosť v interakcii – písomný prejav v španielskom jazyku

Prehľad dejín literatúry španielskeho jazyka 1.

Prehľad dejín literatúry španielskeho jazyka 2.

Základy didaktiky cudzích jazykov

Metodika písania odborného textuPokračujúce Mgr. štúdium


Názov: Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) – Mgr.


Forma štúdia: denná


Profil absolventa:

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej špecializácie španielsky jazyk a literatúra bude absolvent 2. stupňa pripravený na pozíciu pracovníka do rezortu školstva – učiteľa na druhom stupni základnej školy alebo na strednej škole, ktorý ovláda španielsky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a bude mať teoretické vedomosti z oblasti psychológie, didaktiky a sociálnych vied. Bude pripravený pracovať nielen vo funkcii učiteľa, ale aj v administratívnej oblasti špecializovanej štátnej správy.


Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

 • pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii

 • pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov

 • pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách

 • má komplexné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a z moderných trendov v didaktike cudzích jazykov


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

 • vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia

 • dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách

 • má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie zo španielskeho jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

 • má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov

 • vie riešiť konkrétne didaktické zadania vo svojej predmetovej špecializácii


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

 • je schopný participovať na vytváraní edukačných a metodických materiálov súvisiacich s jeho učiteľskou praxou

- orientuje sa v odborných a vedeckych textoch svojej špecializácie


Nosné predmety ŠP:

Pedagogická diagnostika

Metodológia pedagogického výskumu

Filozofická antropológia a axiológia

Seminár k diplomovej práci

Pedagogická prax 2 (A)

Pedagogická prax 2 (B)

Pedagogická prax 3 (A)

Pedagogická prax 3 (B)

Miesto románskych literatúr vo svetovej literatúre

Miesto španielskej literatúry vo svetovej literatúre

Kontrastívna lingvistika 1.

Kontrastívna lingvistika 2.

Didaktika cudzích jazykov 1. Názov ŠP: Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) – Bc.


Forma štúdia: denná


Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal vhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa. V oblasti predmetovej aprobácie taliansky jazyk a literatúra bude absolvent bakalárskeho štúdia pripravený pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Bude mať vytvorený teoretický základ pre možnosť uplatniť sa v praxi ako asistent učiteľa pri výučbe talianskeho jazyka, ale bude tiež schopný využívať tento jazyk v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania, bude môcť pracovať v štátnej správe, v oblasti vzdelávania, kde bude môcť aktívne využívať znalosť cudzieho jazyka na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky.


Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: taliansky jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

 • pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

 • pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní,

 • má základné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a zo základov didaktiky talianskeho jazyka


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: taliansky jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

 • vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

 • vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

 • má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie z talianskeho jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

 • má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: taliansky jazyk a literatúra (v kombinácii):

 • vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

 • je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch svojej špecializácie


Nosné predmety ŠP:

Teoretické základy výchovy

Digitálne technológie 1

Psychológia pre učiteľov 1

Všeobecná didaktika

Pedagogická komunikácia

Školský manažment

Psychológia pre učiteľov 2

Seminár k bakalárskej práci

Pedagogická prax 1 (A)

Pedagogická prax 1 (B)

Základy didaktiky cudzích jazykov

Úvod do jazykovedy pre romanistov

Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením v talianskom jazyku

Úvod do dejín a kultúry krajín talianskeho jazyka

Jazyková činnosť v interakcii – čítanie s porozumením v talianskom jazyku

Jazykový systém talianskeho jazyka 1.

Prehľad dejín literatúry talianskeho jazyka 1.

Jazyková činnosť v interakcii – ústny prejav v talianskom jazyku

Jazykový systém talianskeho jazyka 2.

Prehľad dejín literatúry talianskeho jazyka 2.

Jazyková činnosť v interakcii – písomný prejav v talianskom jazyku

Metodika písania odborného textuPokračujúce Mgr. štúdium


Názov: Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) – Mgr.


Forma štúdia: denná


Profil absolventa:

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej špecializácie taliansky jazyk a literatúra bude absolvent 2. stupňa pripravený na pozíciu pracovníka do rezortu školstva – učiteľa na druhom stupni základnej školy alebo na strednej škole, ktorý ovláda taliansky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a bude mať teoretické vedomosti z oblasti psychológie, didaktiky a sociálnych vied. Bude pripravený pracovať nielen vo funkcii učiteľa, ale aj v administratívnej oblasti špecializovanej štátnej správy.


Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

 • pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii

 • pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov

 • pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách

 • má komplexné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a z moderných trendov v didaktike cudzích jazykov


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

 • vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia

 • dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách

 • má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie z talianskeho jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

 • má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov

 • vie riešiť konkrétne didaktické zadania vo svojej predmetovej špecializácii


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

 • je schopný participovať na vytváraní edukačných a metodických materiálov súvisiacich s jeho učiteľskou praxou

 • orientuje sa v odborných a vedeckych textoch svojej špecializácie


Nosné predmety ŠP:

Pedagogická diagnostika

Metodológia pedagogického výskumu

Filozofická antropológia a axiológia

Seminár k diplomovej práci

Pedagogická prax 2 (A)

Pedagogická prax 2 (B)

Pedagogická prax 3 (A)

Pedagogická prax 3 (B)

Miesto románskych literatúr vo svetovej literatúre

Kontrastívna lingvistika 1.

Miesto talianskej literatúry vo svetovej literatúre

Kontrastívna lingvistika 2.

Didaktika cudzích jazykov

 


 

1) Názov ŠP: Cudzie jazyky a kultúry – komparatistika – Bc.

V rámci študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika sa študent povinne špecializuje na dva z jazykov:

– francúzština,

– španielčina,

– taliančina


Forma štúdia: denná


Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika ovláda dva z románskych jazykov: (francúzštinu, taliančinu, španielčinu) pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej ako aj písomnej podobe; disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy, s osobitným dôrazom na komparatívne prístupy v jazykovede aj literárnej vede, ktoré mu umožňujú porozumieť nazeraným javom v ich vzájomnej prepojenosti. Disponuje základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia. Zároveň má všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t. j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Na trhu práce sa absolvent uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím.


Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika:

 • získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,

 • získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,

 • získa poznatky o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,

 • dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika:

 • porozumieť cudzojazyčnému textu na základe audiálnej prezentácie,

 • porozumieť čítanému textu strednej náročnosti

 • ústne sa vyjadrovať v rovine komunikatívnej dostatočnosti,

 • písomne sa vyjadrovať v rámci bežnej komunikácie,

 • prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty v rámci bežnej komunikácie, tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby.


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika dokáže:

- identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa cudzej kultúry

- ovládať základné informačné technológie a vedieť ich efektívne využívať v praxi.


Nosné predmety ŠP:

Úvod do komparatívnej jazykovedy

Úvod do teórie prekladu a tlmočenia

Systém slovenského jazyka I (ortoepia, ortografia)

Počúvanie s porozumením – jazyk A

Počúvanie s porozumením – jazyk B

Teória literatúry

Úvod do dejín porovnávacej literárnej vedy

Seminár z porovnávacej literárnej vedy

Systém slovenského jazyka II (lexikológia, lexikálna sémantika)

Čítanie s porozumením – jazyk A

Čítanie s porozumením – jazyk B

Prehľad dejín literatúry románskych krajín

Systém slovenského jazyka III (morfológia, syntax)

Jazykový systém 1 – jazyk A

Jazykový systém 1 – jazyk B

Ústny prejav – jazyk A

Ústny prejav – jazyk B

Jazykový systém 2. – jazyk A

Jazykový systém 2. – jazyk B

Písomný prejav – jazyk A

Písomný prejav – jazyk B

Seminár k bakalárskej práci

Metodika písania odborného textu


ŠP je v procese akreditácie.Pokračujúce Mgr. štúdium


Názov: Cudzie jazyky a kultúry – komparatistika – Mgr.

V rámci študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika sa študent povinne špecializuje na dva z jazykov:

– francúzština,

– španielčina,

– taliančina


Forma štúdia: denná


Profil absolventa:

Absolvent magisterského študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika, nadobúda znalosť cudzích jazykov (dvoch z románskych jazykov: francúzštiny, taliančiny, španielčiny), bezproblémovo ich používa pri bežnej aj odbornej komunikácii, a to v hovorenej aj v písomnej podobe; je rozhľadený v oblasti dejín a kultúry románskych krajín; disponuje solídnymi teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy v ich základných disciplínach, so špecializáciou na porovnávaciu literárnu vedu a porovnávaciu jazykovedu (komparatistika). Komparatistický základ vzdelania mu otvára široký priestor nazerania na jazykové, literárne, dejinné javy komplexným spôsobom a v súvislostiach. Disponuje základnými vedomosťami o prekladateľských technikách a má dostatočné teoretické poznatky a praktickú prípravu (v románskych jazykoch) na to, aby bol schopný prekladateľskej práce. Zároveň si osvojil všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t. j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Na trhu práce sa absolvent uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím.


Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika :

 • získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy, zvlášť porovnávacej literárnej vedy a porovnávacej jazykovedy

 • získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,

 • získa  poznatky o cudzojazyčných reáliách  v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,

 • dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika dokáže:

 • porozumieť cudzojazyčnému textu na základe audiálnej prezentácie,

 • porozumieť čítanému textu strednej náročnosti

 • ústne sa vyjadrovať v rovine komunikatívnej dostatočnosti,

 • písomne sa vyjadrovať v rámci bežnej komunikácie,

 • prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty v rámci bežnej komunikácie,

 • tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby.Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa študijného programu cudzie jazyky a kultúry – komparatistika dokáže:

- identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa cudzej kultúry,

- ovládať základné informačné technológie a vedieť ich efektívne využívať v praxi.

Absolvent má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy. Má základné poznatky z riadenia a manažmentu. Ovláda prácu s informačnými technológiami. V praxi nachádza uplatnenie ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch; v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania; ako koordinátor

 

Nosné predmety ŠP:

Teória porovnávacej literárnej vedy

Seminár z komparatistiky

Miesto románskych literatúr vo svetovej literatúre 1.

Moderné smery v lingvistike 1.

Kontrastívna lingvistika 1. – jazyk A

Kontrastívna lingvistika 1. – jazyk B

Teória a prax prekladu a tlmočenia 1.

Miesto románskych literatúr vo svetovej literatúre 2.

Kontrastívna lingvistika 2. – jazyk A

Kontrastívna lingvistika 2. – jazyk B

Jednota a rozmanitosť románskych jazykov

Kultúrne vzťahy medzi Slovenskom a románskymi krajinami

Seminár k diplomovej práci

 

 

 

 

Študuj románske jazyky (v kombinácii) a staň sa učiteľom, asistentom, prekladateľom

Vyučujúci a študenti vo vede a výskume

Okrem záverečných prác študentov, ktoré sú priamo naviazané na ciele výskumných projektov katedry v grantových schémach KEGA a VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky majú naši študenti možnosť každoročne zmerať si svoje sily so svojimi kolegami v rámci Súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na Ústave filologických štúdií PdF UK. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom na rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolu s ďalšími vedeckými a umeleckými aktivitami, ako sú vedecké konferencie, odborné semináre a workshopy pracovísk PdF UK, na ktorých participujú študenti, patrí medzi dôležité odborné aktivity študentov. Ciele súťaže prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov Pedagogickej fakulty UK, stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti na vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov, vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch.

Reálne zapojenie našich vyučujúcich do výskumných a projektových aktivít na podstránke projektov, resp. na osobných stránkach členov katedry.

Kvalitou našej výskumnej, projektovej a publikačnej činnosti sa snažíme dôstojne reprezentovať našu vzácnu Alma mater najväčšiu a najstaršiu univerzitu na Slovensku, ktorá je v súčasnosti jasne profilovaná ako výskumná univerzita o čom svedčia vynikajúce výsledky v práve skončenej komplexnej akreditácii i opakované dobré umiestnenia vo svetových rebríčkoch, často ako jediná univerzita zo Slovenska.

Dlhoročné skúsenosti, pracovisko s tradíciou

Katedra románskych jazykov a literatúr ponúka študíjné programy pre románske jazyky už od roku 1992. V školskom roku 2016/2017 sa tak priblížime k 25 rokom kontnuálneho poskytovania vzdelávania pre prax práce s cúdzímu jazykmi. Od nášho vzniku sa špecializujeme na lingvodidaktické programy zamerané na budúcich učiteľov. Jazyk je vnútorným a vonkajším prejavom kultúry každého človeka i spoločenstva. Nezabúdame na túto podstatnú skutočnosť a potrebu kultivovania jazyka u súčasných a budúcich generácií. Preto sme pred temer desiatimi rokmi okrem učiteľských programov začali realizovať i neučiteľské programy v odbore Cudzie jazyky a kultúry kde je posilnená kultúrna zložka so zreteľom na pamäť a identitu jazykových spoločenstiev a ich interkultúrnych vzťahov.

Sme organickou súčasťou výbornej spolupráce na pôde Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Vďaka tomu i vďaka existencii ďalších špecializovaných pracovísk fakulty majú naši študenti jedinečnú možnosť profitovať zo širokej ponuky kombinácii jednotlivých aprobácií v učiteľstve a výborne sa odborne uplatniť na trhu práce nielen v školstve ale i mimo neho. Absolventi Univerzity Komenského majú podľa verejne dostupných údajov vynikajúce uplatnenie na trhu práce. Platí to samozrejme i pre absolventov našich študíjných programov.

Katedra je v príjemnej historickej budove na Šoltésovej 4 čiastočne obklopená tichou obytnou štvťou a zeleňou i vo vnútornom dvore. Nachádza sa v širšom centre hlavného mesta. Je dobre dostupná mestkou dopravou, pár minút chôdze od autobusovej stanice Mlynské nivy, pri cestovaní vlakom je dostupnosť z Hlavnej stanice vynikajúca.

Pracovisko v medzinárodnej komunikácii

Na našu katedru pravidelne prichádzajú v rámci vyučovania zahraniční prednášajúci z partnerských pracovísk v rámci programov Erasmus+ a CEEPUS. Naši študenti tak majú počas svojho štúdia prednášky so zahraničnými vyučujúcimii z univerzít, z ktorých majú viaceré vynikajúce renomé v medzinárodnom meradle.

Mnohé roky sme spolupracujeme ako cvičné pracovisko s Univerzitou v Clermont-Ferrand vo Francúzsku. Tamojší francúzsky študenti každoročne prichádzajú k nám aby spoločne s našimi odborníkmi z katedry analyzovali a vylepšovali svoje zručnosti v študovanej špecializácii francúzština ako cudzí jazyk.

Z činnosti katedry