Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Možnosti zahraničných pobytov počas štúdia

Množstvo reálne dostupných semestrálnych pobytov Erasmus+ v krajinách románskych jazykov na našich osvedčených partnerských pracoviskách s ktorými máme mnohoročnú spoluprácu pri výmene študentov. V zahraničí máme zazmluvnených dostatok miest pre našich študentov, ktorí sa rozhodnú o pobyt uchádzať.

Každoročne možnosť získania jedného z viacerých štipendií CEEPUS na konzultovanie záverečnej práce na partnerskej romanistike v Grazi, Brne, Záhrebe, Krakove, Ljubljane a Budapešti.

Každoročne možnosť získania jedného z viacerých semestrálnych štipendií CEEPUS na ucelené štúdium počas jedného semestra na partnerskej romanistike v Grazi, Brne, Záhrebe, Krakove, Ljubljane a Budapešti.

Možnosť zúčastniť sa letnej školy našej siete CEEPUS na jednej z partnerských univerzít spolu so študentmi a pedagógmi z celej siete CEEPUS FISH.

Program CEEPUS sa vyznačuje veľmi výhodnými podmienkami a výškou štipendia.

Študuj románske jazyky (v kombinácii)

Vyučujúci a študenti vo vede a výskume

Okrem záverečných prác študentov, ktoré sú priamo naviazané na ciele výskumných projektov katedry v grantových schémach KEGA a VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky majú naši študenti možnosť každoročne zmerať si svoje sily so svojimi kolegami v rámci Súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na Ústave filologických štúdií PdF UK. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom na rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolu s ďalšími vedeckými a umeleckými aktivitami, ako sú vedecké konferencie, odborné semináre a workshopy pracovísk PdF UK, na ktorých participujú študenti, patrí medzi dôležité odborné aktivity študentov. Ciele súťaže prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov Pedagogickej fakulty UK, stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti na vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov, vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch.

Reálne zapojenie našich vyučujúcich do výskumných a projektových aktivít na podstránke projektov, resp. na osobných stránkach členov katedry.

Kvalitou našej výskumnej, projektovej a publikačnej činnosti sa snažíme dôstojne reprezentovať našu vzácnu Alma mater najväčšiu a najstaršiu univerzitu na Slovensku, ktorá je v súčasnosti jasne profilovaná ako výskumná univerzita o čom svedčia vynikajúce výsledky v práve skončenej komplexnej akreditácii i opakované dobré umiestnenia vo svetových rebríčkoch, často ako jediná univerzita zo Slovenska.

Dlhoročné skúsenosti, pracovisko s tradíciou

Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky ponúka študijné programy pre románske jazyky už od roku 1992.  Od nášho vzniku sa špecializujeme na lingvodidaktické programy zamerané na budúcich učiteľov. Jazyk je vnútorným a vonkajším prejavom kultúry každého človeka i spoločenstva. Nezabúdame na túto podstatnú skutočnosť a potrebu kultivovania jazyka u súčasných a budúcich generácií.

Sme organickou súčasťou výbornej spolupráce na pôde Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Vďaka tomu i vďaka existencii ďalších špecializovaných pracovísk fakulty majú naši študenti jedinečnú možnosť profitovať zo širokej ponuky kombinácii jednotlivých aprobácií v učiteľstve a výborne sa odborne uplatniť na trhu práce nielen v školstve ale i mimo neho. Absolventi Univerzity Komenského majú podľa verejne dostupných údajov vynikajúce uplatnenie na trhu práce. Platí to samozrejme i pre absolventov našich študíjných programov.

Katedra je v príjemnej historickej budove na Šoltésovej 4 čiastočne obklopená tichou obytnou štvťou a zeleňou i vo vnútornom dvore. Nachádza sa v širšom centre hlavného mesta. Je dobre dostupná mestkou dopravou, pár minút chôdze od autobusovej stanice Mlynské nivy, pri cestovaní vlakom je dostupnosť z Hlavnej stanice vynikajúca.

Pracovisko v medzinárodnej komunikácii

Na našu katedru pravidelne prichádzajú v rámci vyučovania zahraniční prednášajúci z partnerských pracovísk v rámci programov Erasmus+ a CEEPUS. Naši študenti tak majú počas svojho štúdia prednášky so zahraničnými vyučujúcimii z univerzít, z ktorých majú viaceré vynikajúce renomé v medzinárodnom meradle.

 

 

Z činnosti katedry