Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce očami partnerov

Na Katedre sociálnej práce je sociálna práca chápaná ako aplikovaná integratívna vedecká disciplína. Aplikačná úroveň vyplýva z jej histórie, vývoja a vymedzenia v rámci pomáhajúcich profesií. Integratívny rozmer sociálnej práce determinuje spektrum referenčných disciplín, ktoré dotvárajú obsah teórií a praxe sociálnej práce. Vzhľadom na existenciu teoretického a vedeckého systému nemožno nevidieť vedeckú základňu sociálnej práce.

Študijný program Sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave je akreditovaný na všetky tri stupne vzdelávania, habilitačné i inauguračné konanie.

Bakalársky stupeň má extenzívny charakter, poskytuje študentom orientáciu v referenčných vedeckých disciplínach, v teóriách sociálnej práce, metódach a formách práce v prepojení na prax a vytvára priestor pre rozvoj sociálnych zručností a sebapoznávania študenta. Obsahuje tri elementy – teórie, aplikačnú oblasť a rozvoj potenciálu osobnosti.

Magisterský stupeň vzdelávania má intenzívny charakter, kde dominuje orientácia na výskum (kurzy týkajúce sa metodológie, výskumného projektu, štatistiky). Teórie sú koncipované do siedmych smerov, štúdium je zabezpečované v slovenskom jazyku, v ktorých študent získa zručnosti v nasledujúcich špecializáciach:

·         Poradensko – terapeutický smer

·         Sociálno – politický smer

·         Manažérsky smer

·         Mediálny smer

·         Forenzná sociálna práca

·         Sociálno – zdravotná starostlivosť o seniorov

·         Medzinárodná migrácia a rozvoj

·         Sociálna práca v zdravotníctve

V roku 2019 získala Katedra sociálnej práce ako zatiaľ jediná v Slovenskej republike akreditáciu pre smer Sociálna práca v zdravotníctve v magisterskom stupni štúdia, ktorý je zabezpečovaný v slovenskom aj anglickom jazyku.

Každý z uvedených smerov má jeden kľúčový predmet, ktorý je východiskom pre ďalšie rozvíjajúce kurzy smerujúce k hlbšiemu, intenzívnemu prieniku do jednej z vybratých oblastí. Voľbe jedného teoretického okruhu potom zodpovedá výber a realizácia praxe rovnako ako téma diplomovej práce a okruh predmetov štátnej skúšky. Povinné predmety vytvárajú základný rámec teoretického zamerania štúdia, voliteľné následne vedú k hlbšiemu poznaniu tematiky.

Metodologické otázky výskumu smerujú k orientácii na tému diplomovej práce tak, aby sa prepojili teoretické znalosti, skúsenosti z praxe a zvolil primeraný model výskumného projektu, jeho stratégie, metódy, spracovanie dát a interpretácia získaných poznatkov. Očakávaným výstupom je kvalitná diplomová práca integrujúca znalosti a výskumné ciele na smer, pre ktorý sa študent rozhodol na začiatku  magisterského štúdia. 

Doktorandský stupeň vzdelávania je zameraný na vedeckú činnosť. Rozhodujúca je voľba témy, hlboká teoretická znalosť, kvalita výskumného projektu a metodológie, realizácia výskumu a spracovanie dizertačnej práce. Súčasťou štúdia sú publikačná aktivita, pedagogická činnosť, participácia na výskumných projektoch a prezentácia výsledkov výskumu na odborných a vedeckých podujatiach.

 

Všetky tri úrovne štúdia sa realizujú v internej a externej forme. Študijný program prešiel viacerými zmenami, dodnes však možno rozpoznať jeho vplyv na viaceré študijné programy sociálnej práce v SR.

Dlhodobou stratégiou Katedry je odborný, pedagogický a vedecký rast sociálnych pracovníkov. Katedra, v rámci pravidiel habilitačného a inauguračného konania, má v súčasnosti oprávnenie na udeľovanie titulu docent a profesor v odbore sociálna práca.

 

 

História katedry

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vznikla v roku 1991 ako priamy dôsledok politických zmien spustených Novembrom 1989. Spoločenská potreba štúdia tohto typu bola zjavná dávno, politické pomery pred rokom 1989 vzdelávaniu v sociálnej práci však nepriali. V rokoch nástupu komunistickej totality 1948 - 1950 boli všetky vysoké školy sociálnej práce v krajine zatvorené ako nepotrebné a prežité. Klienti sociálnej práce však zostali a sociálnych pracovníkov museli suplovať iné profesie. Kvalita i kvantita sociálnej starostlivosti prudko klesala, ľudia, ktorých sa dotýkali sociálne problémy boli vytlačení na okraj spoločnosti alebo priamo izolovaní. Politické zmeny, liberalizácia spoločnosti, demokratizácia akademického prostredia otvorili cestu k obnoveniu resp. založeniu univerzitného vzdelávania v študijnom programe Sociálna práca. 

Koncom 80-tych rokov skupina odborníkov pôsobiacich v sfére poradenstva, psychoterapie a resocializácie formulovala akútnu potrebu univerzitného vzdelávania v sociálnej práci. Dňa 1. 5. 1991 sa podarilo na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave založiť prvú Katedru sociálnej práce na území Slovenska. Jej vznik a rozvoj sa spája predovšetkým s menami – M. T. Bažány, Š. Strieženec, J. Gabura, V. Labáth. Profesor Gabura bol vedúcim katedry takmer dvadsať rokov a je podpísaný pod aktívnu propagáciu štúdia tohto typu v celej Slovenskej republike. M. T. Bažány, ako dekan fakulty, zohral významnú úlohu pri presadzovaní univerzitného štúdia sociálnej práce na fakultnej a univerzitnej úrovni. Súčasný stav študijného programu a kvalita výučby je však nesporne zásluhou všetkých minulých a súčasných pedagogických a výskumných pracovníkov Katedry sociálnej práce.