Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UK v Bratislave vznikla v roku 1991 ako priamy dôsledok politických zmien spustených Novembrom 1989. Spoločenská potreba štúdia tohto typu bola zjavná dávno, politické pomery pred rokom 1989 vzdelávaniu v sociálnej práci však nepriali. V rokoch nástupu komunistickej totality 1948 - 1950 boli všetky vysoké školy sociálnej práce v krajine zatvorené ako nepotrebné a prežité. Klienti sociálnej práce však zostali a sociálnych pracovníkov museli suplovať iné profesie. Kvalita i kvantita sociálnej starostlivosti prudko klesala, ľudia, ktorých sa dotýkali sociálne problémy boli vytlačení na okraj spoločnosti alebo priamo izolovaní. Politické zmeny, liberalizácia spoločnosti, demokratizácia akademického prostredia otvorili cestu k obnoveniu resp. založeniu univerzitného vzdelávania v študijnom programe Sociálna práca. 

Koncom 80-tych rokov skupina odborníkov pôsobiacich v sfére poradenstva, psychoterapie a resocializácie formulovala akútnu potrebu univerzitného vzdelávania v sociálnej práci. Dňa 1. 5. 1991 sa podarilo na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave založiť prvú Katedru sociálnej práce na území Slovenska. Jej vznik a rozvoj sa spája predovšetkým s tromi menami – M. T. Bažány, J. Gabura, V. Labáth. Posledne menovaný vypracoval základný koncept študijného programu, katedru založil a niekoľko mesiacov aj viedol. J. Gabura bol vedúcim katedry takmer dvadsať rokov a je podpísaný pod aktívnu propagáciu štúdia tohto typu v celej SR. M. T. Bažány, ako dekan fakulty, zohral významnú úlohu pri presadzovaní univerzitného štúdia sociálnej práce na fakultnej a univerzitnej úrovni. Súčasný stav študijného programu a kvalita výučby je však nesporne zásluhou všetkých minulých a súčasných pedagogických a výskumných pracovníkov Katedry.

Na Katedre je sociálna práca chápaná ako aplikovaná integratívna vedecká disciplína. Aplikačná úroveň vyplýva z jej histórie, vývoja a vymedzenia v rámci pomáhajúcich profesií. Integratívny rozmer sociálnej práce determinuje spektrum referenčných disciplín, ktoré dotvárajú obsah teórií a praxe sociálnej práce. Vzhľadom na existenciu teoretického a vedeckého systému nemožno nevidieť vedeckú základňu sociálnej práce.

Študijný program Sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave je akreditovaný na všetky tri stupne vzdelávania, habilitačné i inauguračné konanie.

Bakalársky stupeň má extenzívny charakter, poskytuje študentom orientáciu v referenčných vedeckých disciplínach, v teóriách sociálnej práce, metódach a formách práce v prepojení na prax a vytvára priestor pre rozvoj sociálnych zručností a sebapoznávania študenta. Obsahuje tri elementy – teórie, aplikačnú oblasť a rozvoj potenciálu osobnosti.

Magisterský stupeň vzdelávania má intenzívny charakter, kde dominuje orientácia na výskum (kurzy týkajúce sa metodológie, výskumného projektu, štatistiky). Teórie sú koncipované v troch okruhoch - sociálna politika, intenzívna starostlivosť o klienta a manažment v sociálnej sfére. Voľba teoretickej orientácie a zvolená prax sú podmienené témou diplomovej práce.

Tretí, doktorandský stupeň vzdelávania je zameraný na vedeckú činnosť. Rozhodujúca je voľba témy, hlboká teoretická znalosť, kvalita výskumného projektu a metodológie, realizácia výskumu a spracovanie dizertačnej práce. Súčasťou štúdia sú publikačná aktivita, pedagogická činnosť, participácia na výskumných projektoch a prezentácia výsledkov výskumu na odborných a vedeckých podujatiach.

Všetky tri úrovne štúdia sa realizujú v internej a externej forme. Študijný program prešiel viacerými zmenami, dodnes však možno rozpoznať jeho vplyv na viaceré študijné programy sociálnej práce v SR.

Dlhodobou stratégiou Katedry je odborný, pedagogický a vedecký rast sociálnych pracovníkov. Katedra, v rámci pravidiel habilitačného a inauguračného konania, má v súčasnosti oprávnenie na udeľovanie titulu docent a profesor v odbore sociálna práca.