Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra sociálnej práce

Na Katedre sociálnej práce je sociálna práca chápaná ako aplikovaná integratívna vedecká disciplína. Aplikačná úroveň vyplýva z jej histórie, vývoja a vymedzenia v rámci pomáhajúcich profesií. Integratívny rozmer sociálnej práce determinuje spektrum referenčných disciplín, ktoré dotvárajú obsah teórií a praxe sociálnej práce. Vzhľadom na existenciu teoretického a vedeckého systému nemožno nevidieť vedeckú základňu sociálnej práce.

Študijný program Sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave je akreditovaný na všetky tri stupne vzdelávania, habilitačné i inauguračné konanie.

Bakalársky stupeň má extenzívny charakter, poskytuje študentom orientáciu v referenčných vedeckých disciplínach, v teóriách sociálnej práce, metódach a formách práce v prepojení na prax a vytvára priestor pre rozvoj sociálnych zručností a sebapoznávania študenta. Obsahuje tri elementy – teórie, aplikačnú oblasť a rozvoj potenciálu osobnosti.

Magisterský stupeň vzdelávania má intenzívny charakter, kde dominuje orientácia na výskum (kurzy týkajúce sa metodológie, výskumného projektu, štatistiky). Teórie sú koncipované do siedmych smerov, štúdium je zabezpečované v slovenskom jazyku, v ktorých študent získa zručnosti v nasledujúcich špecializáciach:

·         Poradensko – terapeutický smer

·         Sociálno – politický smer

·         Manažérsky smer

·         Mediálny smer

·         Forenzná sociálna práca

·         Sociálno – zdravotná starostlivosť o seniorov

·         Medzinárodná migrácia a rozvoj

V roku 2019 získala Katedra sociálnej práce ako zatiaľ jediná v Slovenskej republike akreditáciu v magisterskom stupni, ktorý je zabezpečovaný iba v anglickom jazyku v smere:

·         Sociálna práca v zdravotníctve / Social Work in Healthcare

Každý z uvedených smerov má jeden kľúčový predmet, ktorý je východiskom pre ďalšie rozvíjajúce kurzy smerujúce k hlbšiemu, intenzívnemu prieniku do jednej z vybratých oblastí. Voľbe jedného teoretického okruhu potom zodpovedá výber a realizácia praxe rovnako ako téma diplomovej práce a okruh predmetov štátnej skúšky. Povinné predmety vytvárajú základný rámec teoretického zamerania štúdia, voliteľné následne vedú k hlbšiemu poznaniu tematiky.

Metodologické otázky výskumu smerujú k orientácii na tému diplomovej práce tak, aby sa prepojili teoretické znalosti, skúsenosti z praxe a zvolil primeraný model výskumného projektu, jeho stratégie, metódy, spracovanie dát a interpretácia získaných poznatkov. Očakávaným výstupom je kvalitná diplomová práca integrujúca znalosti a výskumné ciele na smer, pre ktorý sa študent rozhodol na začiatku  magisterského štúdia. 

Tretí, doktorandský stupeň vzdelávania je zameraný na vedeckú činnosť. Rozhodujúca je voľba témy, hlboká teoretická znalosť, kvalita výskumného projektu a metodológie, realizácia výskumu a spracovanie dizertačnej práce. Súčasťou štúdia sú publikačná aktivita, pedagogická činnosť, participácia na výskumných projektoch a prezentácia výsledkov výskumu na odborných a vedeckých podujatiach.

Všetky tri úrovne štúdia sa realizujú v internej a externej forme. Študijný program prešiel viacerými zmenami, dodnes však možno rozpoznať jeho vplyv na viaceré študijné programy sociálnej práce v SR.

Dlhodobou stratégiou Katedry je odborný, pedagogický a vedecký rast sociálnych pracovníkov. Katedra, v rámci pravidiel habilitačného a inauguračného konania, má v súčasnosti oprávnenie na udeľovanie titulu docent a profesor v odbore sociálna práca.