Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Bakalárske štúdium

Charakteristika študijného programu

Bakalárske štúdium je prvým stupňom univerzitného vzdelania. Predkladaná forma prípravy študentov je špecializovaná na odbor sociálnej práce v širokom spektre teoretického skúmania sociálnej praxe, terénu pomáhajúcich profesií a osobnostného rastu študentov. Bakalárske štúdium má predovšetkým extenzívny záber. Sústreďuje sa na teoretické východiská sociálnej práce, metódy a formy pomáhajúcich profesií a rozvoj sociálnych zručností študenta. Obsahovo vychádza zo sociologických, psychologických, filozofických, právnych a etickým ideových systémov. Takto koncipované štúdium má interdisciplinárny charakter. Myslí sa tým budovanie novej kvality poznania prostredníctvom interakcie viacerých spoločenských a právnych disciplín. Interdisciplinárne koncipovaná sociálna práca integruje rôzne aspekty vnímania sociálnych, sociálno-kultúrnych, sociálno-psychologických, sociálno-právnych, sociálno-ekonomických a sociálno-politických fenoménov so zameraním na ich analýzu, korekciu, rozvoj alebo poskytovanie pomoci na úrovni mikrosociálneho, mezosociálneho a makrosociálneho prostredia.

Cieľom bakalárskeho štúdia je rozvíjať myšlienkový koncept sociálnej práce ako akademickej aplikovanej disciplíny, podporovať schopnosť odborne a kriticky myslieť, chápať problém, analyzovať a implementovať teoretické modely priamo do praxe, osvojiť si zručnosti profesionálnej sociálnej práce, ako aj rozvíjať osobnostný potenciál študentov.

Študent bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca získava teoretické zdroje, základy a históriu sociálnej práce, je schopný aplikovať teoretické poznatky v praxi sociálneho pracovníka, má osvojené profesné zručnosti sociálnej práce, je spôsobilý poskytovať sociálne služby v aktivitách primárnej prevencie, v terénnej, ambulantnej, semirezidenciálnej, rezidenciálnej a postrezidenciálnej forme sociálnej práce.

Možnosti štúdia:

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: I. stupeň, bakalársky

Forma štúdia: denná / 3 roky

Forma štúdia: externá / 3 roky

Magisterské štúdium

Charakteristika študijného programu

Magisterské štúdium je druhým stupňom univerzitného vzdelávania. Príprava študentov je orientovaná pre odbor sociálna práca v rámci sociálno-politických kontextov, metód riadenia a výskumu v sociálnej oblasti. Magisterské štúdium má intenzívny charakter. Obsahovo vychádza z vedeckého a metodologického konceptu sociálnych vied a sociálnej práce. Druhý stupeň odbornej prípravy symbioticky spája odborné, výskumné, riadiace i intervenčné aspekty sociálnej teórie a praxe.

Cieľom magisterského štúdia je stimulovať, pripravovať a rozvíjať vedecký, výskumný, politický a riadiaci koncept sociálnej práce, implementovať teoretické poznatky v sociálnej praxi, zvyšovať profesionálny a osobnostný potenciál študentov pre kvalifikovaný výkon v sociálnej oblasti.

Absolvent magisterského štúdia bude ovládať teoretické koncepcie sociálnej práce, sociálnej politiky a riadenia. Bude vedieť realizovať koncepčné riešenia sociálnych problémov, podieľať sa na riešení otázok kvality života, riešiť koncepčné otázky s rôznymi cieľovými skupinami. Absolvent bude pripravený zastávať riadiace pozície v sociálnej oblasti, plánovať a realizovať programy intervencie a prevencie. V oblasti výskumu bude vedieť koordinovať a realizovať výskum v sociálnej oblasti, využívať kvantitatívne a kvalitatívne prístupy.

Študent počas štúdia sa môže špecializovať do nasledujúcich smerov:

·         Poradensko – terapeutický smer

·         Sociálno – politický smer

·         Manažérsky smer

·         Mediálny smer

·         Forenzná sociálna práca

·         Sociálno – zdravotná starostlivosť o seniorov

·         Medzinárodná migrácia a rozvoj

·         Sociálna práca v zdravotníctve 

 

Možnosti štúdia:

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: II. stupeň, magisterský

Forma štúdia: denná / 2 roky

Forma štúdia: externá / 2 roky

Jazyk: slovenský

Doktorandské štúdium

Charakteristika študijného programu

Doktorandské štúdium je tretím stupňom univerzitného vzdelávania, ktoré nadväzuje na magisterské štúdium odboru sociálna práca. V tomto kontexte vytvára ucelenú myšlienkovú koncepciu všetkých troch stupňov univerzitného vzdelania. Uchádzačmi o toto štúdium môžu byť absolventi druhého stupňa univerzitného štúdia sociálnej práce alebo iného odboru, ktorí majú ambície uplatniť sa vo výskumných alebo vedecko-výskumných inštitúciách alebo v pedagogickej činnosti na vysokých školách a univerzitách na Slovensku alebo v zahraničí.

 Cieľom doktorandského študijného programu je vytvoriť formu prípravy doktorandov, ktorá je špecializovaná na odbor sociálnej práce v širokom spektre teoretického skúmania sociálnej praxe. Na rozdiel od niektorých modelov pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov, ktorá má viac extenzívny záber, doktorandské štúdium má intenzívny charakter. Sústreďuje sa na dva základné okruhy poznania – metodológiu vedy a teoretické aspekty sociálnej práce. Vo výskumnej sfére sa preferuje zameranie na jeden fenomén alebo okruh javov s intenzívnym záberom do problematiky. 

Takto koncipované doktorandské štúdium má interdisciplinárny charakter. Myslí sa tým budovanie novej kvality poznania prostredníctvom interakcie viacerých spoločenských a humánnych vied. Interdisciplinárne koncipovaná sociálna práca integruje rôzne aspekty vnímania sociálnych, sociálno-kultúrnych, sociálno-psychologických, sociálno-právnych, sociálno-ekonomických a sociálno-politických fenoménov so zameraním na ich analýzu, korekciu, rozvoj alebo poskytovanie pomoci na mikrosociálnej, mezosociálnej a makrosociálnej úrovni.

Cieľom doktorandského štúdia je rozvíjať myšlienkový koncept sociálnej práce ako vedeckej a akademickej disciplíny, podporovať schopnosť vedecky  a kriticky myslieť, teda rozvíjať schopnosti identifikovať relevantný sociálny jav a sociálne procesy, analyzovať ich, adekvátne ich interpretovať, definovať aplikačný postup a vytvárať odborné a vedecké koncepcie.

Od doktorandov sa očakáva schopnosť integratívne myslieť, tvorivo rozvíjať poznatky príbuzných vedných odborov a budovať vyššiu kvalitu poznania v sfére sociálnej práce ako i ďalších sociálnych a behaviorálnych vied.

Študent štúdia doktorandského programu z odboru sociálna práca dokáže komplexne analyzovať  sociálne problémy a  problémové  situácie a pripraviť ich riešenie tvorbou vlastných  koncepcií a programov.  Osvedčí kvality očakávané od profesionála, špecificky odboru sociálna práca a dokáže v odbornom kontexte výrazne rešpektovať etický a ľudský rozmer sociálnych problémov. Dokáže vykonávať samostatnú organizačnú činnosť v riešení sociálnej problematiky prostredníctvom sociálnych projektov, je schopný pripraviť kolektív na tímovú prácu a kooperáciu s odborníkmi iných príbuzných odborov a nadviazať vecné kontakty spolupráce so zahraničnými sociálnymi subjektmi. Poznaním obsiahlych znalosti sociálnych problémov na základe využitia najnovších poznatkov literatúry, využitím teórií a metód sociálnej práce aplikovateľných na úrovni riadiacich a koncepčných sociálnych pracovníkov a je vybavený zručnosťami aktívnej účasti na riešení grantových úloh.

Možnosti štúdia:

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: III. stupeň, doktorandský

Forma štúdia: denná  / 3 - 4 roky

Forma štúdia: externá /  4 – 5 rokov

Jazyk: slovenský, anglický

Rigorózne pokračovanie

Rigorózne pokračovanie

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave realizujú v zmysle Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia rektora UK č.2/2002. Rigorózne konanie na PdF UK v Bratislave ďalej konkretizuje príslušná vnútorná smernica dekana.

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v danom študijnom odbore:

a) má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe,

b) je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Pedagogická fakulta UK v Bratislave má na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky,  MŠ SR priznané právo vykonávať (ako dobiehajúce rigorózne konania podľa tzv. starších akreditácií) podľa vyššie uvedených predpisov rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore - sociálna práca (PhDr.)

Rigorózne konanie

 

 

 

Profil absolventa

Bakalár v odbore sociálna práca

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca

Absolvent študijného programu I. stupňa (bakalár) vysokoškolského vzdelávania má vedomosti, ktoré ho oprávňujú vykonávať odborné činnosti na úrovni asistenta sociálnej práce.

Ovláda pojmologický a kategoriálny aparát sociálnej práce v spojitosti a v nadväznosti na interdisciplinárne vedné odbory, ktoré sú pre sociálnu prácu neodmysliteľnou súčasťou jej kurikula. Ide najmä o vedné odbory filozofia, etika, axiológia, psychológia, biológia človeka, pedagogika - najmä aplikovaná, sociológia.

Na úrovni asistenta sociálnej práce ovláda základy práva, filozofiu vybraných zákonov (právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, rodinné právo, občianske právo, správne právo, sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela).

Asistent sociálnej práce disponuje vedomosťami z vedných odborov, ktoré dopĺňajú jeho poznatky pri poskytovaní sociálnych služieb podľa druhu ako napr. adiktológia, verejné zdravotníctvo, sociálna psychiatria, sociálna antropológia, praktická teológia a iné... Asistent sociálnej práce dokáže špecifikovať poskytovanie vhodných sociálnych služieb podľa ich vymedzenia, ďalej podľa druhu, rozsahu, a formy u verejných a neverejných poskytovateľov. Vie posúdiť povahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, vie poskytnúť základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Dokáže poskytovať základné poradenstvo (poradenská činnosť prvého kontaktu) v oblasti podpory rodiny s deťmi, riešenia krízovej a včasnej intervencie aj prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Špecifikuje a odporúča sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Má vedomosti v oblasti opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a vie poskytnúť pomoc v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba. Vie sa orientovať v súbore opatrení na zabezpečenie ochrany dieťaťa, výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, ako aj náhradnom prostredí dieťaťa, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. Ovláda metódy sociálnej práce aj pri poskytovaní sociálnych služieb v komunite (skupine). Vykonáva asistenciu pri komunitnej rehabilitácii, zabezpečuje spoluprácu komunít, pod ktorými sú z hľadiska sociálnej práce chápané najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Usmerňuje aktivity členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva. Asistuje pri zostavovaní komunitného plánu pre obec, mesto, ako aj v zostavovaní preventívnych a resocializačných programov. Ovláda možné riziká sociálnych intervencií. Ovláda tvorbu, spravovanie a archivovanie riadenej dokumentácie prijímateľa sociálnych služieb so zachovaním ochrany osobných údajov. Podieľa sa na vypracovaní individuálneho plánu prijímateľa sociálnych služieb a spolupracuje na jeho rediagnostikovaní s ohľadom na komplexné posudky o stupni odkázanosti jednotlivca (Barthelovej index). Disponuje schopnosťami v oblasti sociálnej rehabilitácie, rozvoji pracovných zručností prijímateľa sociálnych služieb. V prípade potreby sprostredkováva tlmočenie a osobnú asistenciu. Akékoľvek vykonávanie odborných činností podriaďuje podmienkam kvality podľa zákonných štandardov a kritérií.

Má vedomosti a asistuje aj pri vykonávaní ďalších odborných činností ako napr. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, ovláda konanie vo veciach sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately. Je orientovaný v gesčnej organizácii orgánov verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) a pozná ich kompetencie v oblasti sociálnej ochrany. Asistent sociálnej práce disponuje kultivačno komunikačnými zručnosťami najmä v oblasti sociálnej komunikácie, ovláda proces selfkonceptu. Dokáže riešiť interpersonálne konfliktné situácie. Vo svojom konaní presadzuje etické normy. Dokáže vytvárať kreatívnu pracovnú klímu s implementovaním inovatívnych prvkov. Reflektuje na kultúrne rozdiely v sociálnej kognícii a uplatňuje holistický štýl myslenia. Z osobnostných kvalít presadzuje situačné determinanty prosociálneho správania. Je schopný viesť odborné diskusie v cudzom jazyku, udržiavať kontakt s vývojom vo vednom odbore sociálna práca na úrovni získaných vedomostí vo vysokoškolskom vzdelaní I. stupňa.

Magister v odbore sociálna práca

Profil absolventa magisterského štúdia odboru sociálna práca

Absolvent študijného programu Sociálna práca v II. stupni vysokoškolského vzdelávania má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú riadiť, rozhodovať, kontrolovať a evalvovať, rozvíjať a inovovať systémy sociálnej pomoci, druhy sociálnych služieb, odborných a špecializovaných činností vykonávaných na úrovni sociálneho pracovníka. Vie rozlíšiť terapeutické metódy a prostriedky, ktoré sa môžu vykonávať v sociálnej práci iba za predpokladu splnenia podmienok odbornej spôsobilosti. Tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály v oblasti sociálnej práce, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj v iných odvetvových inštitúciách, v ktorých má sociálna práca svoj status (zdravotnícke zariadenia, zariadenia na výkon trestu a odňatia slobody, azylové a integračné strediská a i.). Vie aplikovať právne normy v oblasti zdravotníckeho, azylového trestného práva ako aj práva sociálneho, zabezpečenia, pracovného, rodinného, občianskeho a správneho.

Poskytuje špecializované poradenstvo v oblasti práva sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ovláda zásady integračnej a migračnej politiky a participuje na ich tvorbe. Tvorí a hodnotí špecializované programy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a resocializácie drogových a iných závislostí, analyzuje a tvorí stratégie na celoštátnej a regionálnej úrovni, koordinuje činnosti multiprofesionálneho tímu pre oblasť závislostí a iných sociálnopatologických javov. Sociálny pracovník má vedomosti v projektovaní a programovaní sociálnych projektov. Sociálny pracovník ovláda vybrané sociálno-ekonomické teórie, ktoré ovplyvňujú resp. súvisia s rozvojom sociálnej práce a sú podnetom k vzniku nových sociálnych služieb ako aj nových metód sociálnej ochrany. Sociálny pracovník má vedomosti z procesov mikroekonómie a makroekonómie. Ovláda rozdiely medzi ekonomickými teóriami a ekonomikou, teda reálnou aplikačnou činnosťou. Disponuje vedomosťami o východiskových prvkoch ekonomických činností, ktorých základom je uspokojovanie potrieb človeka. Ovláda základné princípy hospodárenia a prerozdeľovania zdrojov, či už v podobe materiálnych alebo nemateriálnych statkov, ako produktov ľudskej činnosti. Má vedomosti a ovláda legislatívu v oblasti sociálnej ekonomiky a disponuje schopnosťami v zakladaní sociálnych podnikov ako nástroja znižovania nezamestnanosti znevýhodnených občanov. Ovláda aktívne a pasívne nástroje politiky trhu práce. Sociálny pracovník ovláda zákonitosti trhu, pozná dôvody zosúlaďovania environmentálnej a sociálnej trhovej regulácie, mechanizmy konkurencieschopnosti z rôznych pohľadov, zákonitosti vývoja trhového kapitálu a jeho vplyvu napr. na dôchodkový systém a ostatné systémy sociálnej ochrany obyvateľstva krajiny. Sociálny pracovník ovláda dôležité ekonomické a sociálne dimenzie a udržiavanie rovnovážnosti medzi nimi. Disponuje vedomosťami o pojme chudoba z hľadiska indikačných, interpretačných a výkladových schém (absolútna, subjektívna, relatívna, medzigeneračná, priestorová a i.). Disponuje vedomosťami z oblasti integračných procesov EÚ z hľadiska negatívnych a pozitívnych vplyvov na vývoj verejných politík najmä v nasledovných participatívnych oblastiach (sociálna, zdravotnícka, environmentálna, kultúrna, vzdelávacia, hospodárska a pod.) Je zorientovaný vo vonkajších politických vzťahoch a vplyve globalizácie na vývoj trhu a domácej ekonomiky a socializačných procesov. Podporuje vhodnú a primeranú participáciu občianskej spoločnosti v rámci spolupráce štátu s MNO.

Sociálny pracovník má schopnosti aplikovať teóriu sieťovania v oblasti sociálnej ochrany a vie vyhodnocovať jej účinnosť, efektívnosť a vplyv na sociálny rozvoj spoločnosti. Sociálny pracovník disponuje manažérskymi zručnosťami a vie aplikovať v praxi teóriu manažmentu a jej hlavných procesov (vedenie, organizovanie, plánovanie, kontrola). Využíva metódy neformálneho vzdelávania na pracovisku (OJT on the job training) ako je koučing, counselling, mentoring controlling, supervízia, ktoré prehlbujú kvalitu odborných a špecializovaných činností v sociálnej práci a súčasne eliminujú vznik možných rizikových faktorov. Ovláda a vie aplikovať zásady personálneho manažmentu ako subsystému rozvoja ľudských zdrojov. Má praktické skúsenosti v monologickej a dialogickej prezentácii. V praxi využíva modely medziľudskej komunikácie. Vie zaujať konštruktívne argumentačné postoje s využitím prvkov reflektívneho a reflexívneho myslenia k vývojovým tendenciám sociálnej práce a jej prienikovým oblastiam. Má zručnosti a vedomosti v kolektívnom vyjednávaní a ovláda problematiku Hospodárskej a sociálnej rady SR a rozumie princípom tripartity. Sociálny pracovník presadzuje a uplatňuje v praxi Národný program kvality SR . Má schopnosti v aplikácii jeho modelov (CAF, ISO, EFQM ). odporúčaných v rámci EÚ. Sociálny pracovník využíva informačno-komunikačné technológie na prezentáciu sociálnej práce v médiách. Ovláda procesy, metódy a prostriedky online marketingu služieb, ako nemateriálnych produktov ľudskej činnosti. Sociálny pracovník neustále uplatňuje zásady vedeckého myslenia, ovláda metódy a techniky výskumu a je kompetentný interpretovať získané dáta v súlade s ochranou osobných údajov.

Doktor filozofie v odbore sociálna práca

Profil absolventa doktorandského štúdia odboru sociálna práca

Absolvent doktorandského štúdia má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti sociálnej práce. Absolvent má vedomosti z oblasti vedeckého bádania (hĺbka problému), vedy (ako teórie poznania), ako aj z oblasti výskumu (ako deskripcie procesu a zisťovania rozdielov). Dizertačná doktorandská práca je obrazom vlastnej kreativity autora v rámci správne stanoveného vedeckého problému a jeho cieľov, ktoré majú všetky znaky kritickosti, striedmosti, presnosti a konkrétnosti.

Absolvent vie správne rozpoznať druhy výskumov a podľa nich vyberať vedecké metódy. Ovláda etické princípy verifikovania, vyhodnocovania, interpretovania získaných dát. Ovláda softvérové produkty vyhodnocovania štatistických údajov. Vie vytvoriť a posúdiť časový, finančný, personálny plán realizácie výskumných projektov. Dokáže koordinovať výskumné a projektové tímy a ovláda odborné administratívne činnosti projektového manažéra. Vie sa orientovať v projektových výzvach rôznych vedeckých agentúr a rámcových operačných programov pre výskum a inovácie (RIS 3) ako aj národných koordinátorov programov EÚ napr. H2020. Ovláda metodiku podania žiadosti (systémov SMART a RADAR) o NFP na výskumné projekty z fondov EÚ.