Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

štúdium

Bakalárske štúdium

Charakteristika študijného programu

Bakalárske štúdium je prvým stupňom univerzitného vzdelania. Predkladaná forma prípravy študentov je špecializovaná na odbor sociálnej práce v širokom spektre teoretického skúmania sociálnej praxe, terénu pomáhajúcich profesií a osobnostného rastu študentov. Bakalárske štúdium má predovšetkým extenzívny záber. Sústreďuje sa na teoretické východiská sociálnej práce, metódy a formy pomáhajúcich profesií a rozvoj sociálnych zručností študenta. Obsahovo vychádza zo sociologických, psychologických, filozofických, právnych a etickým ideových systémov. Takto koncipované štúdium má interdisciplinárny charakter. Myslí sa tým budovanie novej kvality poznania prostredníctvom interakcie viacerých spoločenských a právnych disciplín. Interdisciplinárne koncipovaná sociálna práca integruje rôzne aspekty vnímania sociálnych, sociálno-kultúrnych, sociálno-psychologických, sociálno-právnych, sociálno-ekonomických a sociálno-politických fenoménov so zameraním na ich analýzu, korekciu, rozvoj alebo poskytovanie pomoci na úrovni mikrosociálneho, mezosociálneho a makrosociálneho prostredia.

Cieľom bakalárskeho štúdia je rozvíjať myšlienkový koncept sociálnej práce ako akademickej aplikovanej disciplíny, podporovať schopnosť odborne a kriticky myslieť, chápať problém, analyzovať a implementovať teoretické modely priamo do praxe, osvojiť si zručnosti profesionálnej sociálnej práce, ako aj rozvíjať osobnostný potenciál študentov.

Študent bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca získava teoretické zdroje, základy a históriu sociálnej práce, je schopný aplikovať teoretické poznatky v praxi sociálneho pracovníka, má osvojené profesné zručnosti sociálnej práce, je spôsobilý poskytovať sociálne služby v aktivitách primárnej prevencie, v terénnej, ambulantnej, semirezidenciálnej, rezidenciálnej a postrezidenciálnej forme sociálnej práce.

Možnosti štúdia:

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: I. stupeň, bakalársky

Forma štúdia: denná / 3 roky

Forma štúdia: externá / 4 roky

Magisterské štúdium

Charakteristika študijného programu

Magisterské štúdium je druhým stupňom univerzitného vzdelávania. Príprava študentov je orientovaná pre odbor sociálna práca v rámci sociálno-politických kontextov, metód riadenia a výskumu v sociálnej oblasti. Magisterské štúdium má intenzívny charakter. Obsahovo vychádza z vedeckého a metodologického konceptu sociálnych vied a sociálnej práce. Druhý stupeň odbornej prípravy symbioticky spája odborné, výskumné, riadiace i intervenčné aspekty sociálnej teórie a praxe.

Cieľom magisterského štúdia je stimulovať, pripravovať a rozvíjať vedecký, výskumný, politický a riadiaci koncept sociálnej práce, implementovať teoretické poznatky v sociálnej praxi, zvyšovať profesionálny a osobnostný potenciál študentov pre kvalifikovaný výkon v sociálnej oblasti.

Absolvent magisterského štúdia bude ovládať teoretické koncepcie sociálnej práce, sociálnej politiky a riadenia. Bude vedieť realizovať koncepčné riešenia sociálnych problémov, podieľať sa na riešení otázok kvality života, riešiť koncepčné otázky s rôznymi cieľovými skupinami. Absolvent bude pripravený zastávať riadiace pozície v sociálnej oblasti, plánovať a realizovať programy intervencie a prevencie. V oblasti výskumu bude vedieť koordinovať a realizovať výskum v sociálnej oblasti, využívať kvantitatívne a kvalitatívne prístupy.

Študent počas štúdia sa môže špecializovať do nasledujúcich smerov:

·         Poradensko – terapeutický smer

·         Sociálno – politický smer

·         Manažérsky smer

·         Mediálny smer

·         Forenzná sociálna práca

·         Sociálno – zdravotná starostlivosť o seniorov

·         Medzinárodná migrácia a rozvoj

·         Sociálna práca v zdravotníctve iba v anglickom jazyku

 

Možnosti štúdia:

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: II. stupeň, magisterský

Forma štúdia: denná / 2 roky

Forma štúdia: externá / 3 roky

Jazyk: slovenský

 

Špecializácia: Sociálna práca v zdravotníctve prebieha v anglickom jazyku.

Rigorózne pokračovanie

Rigorózne pokračovanie a jeho charakteristika 


   Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave realizujú v zmysle Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov ( §53 od.8 a §63 ) a v zmysle Opatrenia rektora UK č.2/2002 (Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na UK). Rigorózne konanie na PdF UK v Bratislave ďalej konkretizuje príslušná vnútorná smernica dekana.

     Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v danom študijnom odbore:

a) má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe,

b) je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

    Pedagogická fakulta UK v Bratislave má na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky,  MŠ SR priznané právo vykonávať (ako dobiehajúce rigorózne konania podľa tzv. starších akreditácií) podľa vyššie uvedených predpisov rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore - sociálna práca (PhDr.)

Doktorandské štúdium

Charakteristika študijného programu

Doktorandské štúdium je tretím stupňom univerzitného vzdelávania, ktoré nadväzuje na magisterské štúdium odboru sociálna práca. V tomto kontexte vytvára ucelenú myšlienkovú koncepciu všetkých troch stupňov univerzitného vzdelania. Uchádzačmi o toto štúdium môžu byť absolventi druhého stupňa univerzitného štúdia sociálnej práce alebo iného odboru, ktorí majú ambície uplatniť sa vo výskumných alebo vedecko-výskumných inštitúciách alebo v pedagogickej činnosti na vysokých školách a univerzitách na Slovensku alebo v zahraničí.

 Cieľom doktorandského študijného programu je vytvoriť formu prípravy doktorandov, ktorá je špecializovaná na odbor sociálnej práce v širokom spektre teoretického skúmania sociálnej praxe. Na rozdiel od niektorých modelov pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov, ktorá má viac extenzívny záber, doktorandské štúdium má intenzívny charakter. Sústreďuje sa na dva základné okruhy poznania – metodológiu vedy a teoretické aspekty sociálnej práce. Vo výskumnej sfére sa preferuje zameranie na jeden fenomén alebo okruh javov s intenzívnym záberom do problematiky. 

Takto koncipované doktorandské štúdium má interdisciplinárny charakter. Myslí sa tým budovanie novej kvality poznania prostredníctvom interakcie viacerých spoločenských a humánnych vied. Interdisciplinárne koncipovaná sociálna práca integruje rôzne aspekty vnímania sociálnych, sociálno-kultúrnych, sociálno-psychologických, sociálno-právnych, sociálno-ekonomických a sociálno-politických fenoménov so zameraním na ich analýzu, korekciu, rozvoj alebo poskytovanie pomoci na mikrosociálnej, mezosociálnej a makrosociálnej úrovni.

Cieľom doktorandského štúdia je rozvíjať myšlienkový koncept sociálnej práce ako vedeckej a akademickej disciplíny, podporovať schopnosť vedecky  a kriticky myslieť, teda rozvíjať schopnosti identifikovať relevantný sociálny jav a sociálne procesy, analyzovať ich, adekvátne ich interpretovať, definovať aplikačný postup a vytvárať odborné a vedecké koncepcie.

Od doktorandov sa očakáva schopnosť integratívne myslieť, tvorivo rozvíjať poznatky príbuzných vedných odborov a budovať vyššiu kvalitu poznania v sfére sociálnej práce ako i ďalších sociálnych a behaviorálnych vied.

Študent štúdia doktorandského programu z odboru sociálna práca dokáže komplexne analyzovať  sociálne problémy a  problémové  situácie a pripraviť ich riešenie tvorbou vlastných  koncepcií a programov.  Osvedčí kvality očakávané od profesionála, špecificky odboru sociálna práca a dokáže v odbornom kontexte výrazne rešpektovať etický a ľudský rozmer sociálnych problémov. Dokáže vykonávať samostatnú organizačnú činnosť v riešení sociálnej problematiky prostredníctvom sociálnych projektov, je schopný pripraviť kolektív na tímovú prácu a kooperáciu s odborníkmi iných príbuzných odborov a nadviazať vecné kontakty spolupráce so zahraničnými sociálnymi subjektmi. Poznaním obsiahlych znalosti sociálnych problémov na základe využitia najnovších poznatkov literatúry, využitím teórií a metód sociálnej práce aplikovateľných na úrovni riadiacich a koncepčných sociálnych pracovníkov a je vybavený zručnosťami aktívnej účasti na riešení grantových úloh.

Možnosti štúdia:

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: III. stupeň, doktorandský

Forma štúdia: denná  / 3 - 4 roky

Forma štúdia: externá /  4 – 5 rokov

Jazyk: slovenský, anglický